AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAA ND EREN. V.. Zeeuwsche Hulp voor Boven de Rivieren". Plaatselijk Nieuws. Officiëeie Bekendmakingen. Militair Gezag. De hulpverleening aan Noord-Nederland. No. 49 ZATERDAG 10 MAART 1945 58e JAARGANG V Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK van VESSEM Een oproep tot wilskrachtige meisjes. De nood is groot boven de rivieren en er is veel geestdrift om te helpen. Het komt er dus op aan om de hulpvaardigheid van onze menschen in het be vrijd gebied te organiseeren en zoo spoedig mogelijk gereed te zijn, opdat aanstonds en afdoende kan worden geholpen, wanneer het oogenblik der bevrijding ge komen is. Welnu, voor vrouwen en meis jes is er thans de definitieve re geling, terwijl dit voor mannen en jongens binnenkort te ver wachten is. Hoe is nu de vrouwelijke hulp actie geregeld Er bestaat een Nationale Ge zinszorg, een maatschappelijke dienst voor vrouwen en meisjes, uit Protestantsche en Katholieke kringen. Van deze instelling zijn vooral de Maatschappelijke Werk sters en de Sociale Gezinsver zorgsters bekend. In Katholieke streken zijn dit Katholieke krach ten. In Hontenisse, Hulst en St. Jansteen zijn zulke personen reeds werkzaam binnenkort ook in Oostburg en omgeving. Maar daarnaast zijn er ook assistent-helpsters, uit vrouwen en meisjes gekozen, die plaatselijk zich voor bepaalde maatschappe lijke diensten beschikbaar ste'len. De Nationale Gezinszorg nü is officieel aanvaard door het Neder- landsch Militair Gezag te Brussel om hulp te bieden aan het Noor den. Die hulpverleening zal op de volgende manier gebeuren 1. Mobiele colonnes worden samengesteld om, als deze op geroepen worden, naar het Noor den te worden gezonden. 2. Plaatselijke hulpdiensten worden gevormd om vooral in het Zuiden voorbereid te zijn op evacuatie en kinderuitzending. Bij beide punten een korte toelichting 1. Een mobiele colonne be staat uit een groep van ongeveer 40 meisjes, welke minstens 20 jaar oud zijn. Aan het hoofd staat een Maatschappelijke Werk ster en een technische leidster De meisjes worden met zorg ge kozen en getoetst op haar maat schappelijk inzicht. Het is de bedoeling om 20 colonnes samen te stellen in be vrijd gebied, Protestantsche en Katholieke, naargelang de streek, waarin ze samengesteld worden. Hier in Zeeuwsch-Vlaanderen zal één Katho'ieke colonne wor den gevormd. De leiding hiervan berust bij mej. T. Hoppenbrou wers en mej. M. v. Wesemael. Wie zich hiervoor op wil geven, moet dit zoo spopdig doen aan mej. M. v. Wesemael, Bureau Roode Kruis, stadhuis, Hulst. De candidaten moeten aan bovengenoemde eischen van al- gemeenen aard voldoen en wor den na opgave nader geselecteerd. Hoeveel Protestantsche colon nes in Z.-Vlaanderen zullen wor den gevormd, is nog niet bekend De algemeene leiding hierin berust bij baron van Tuyl van Serooskerken. Wanneer de directe leiding der Protestantsche colon nes is aangewezen, zullen deze dames gezamenlijk met de Katho lieke leiding der hulpverleenign aan het Noorden verzorgen. Nader adres v or opgave volgt 2. Hei plaatselijk appar »at voor de hulpverleening aan het Noor den is even belangrijk als de mobiele colonne. Ook hier zullen de besten onder de meisjes moe ten aan reden en op dit gebied zullen we ook de medewerking der vrouw niet kunnen missen. We hebben reeds een keer meegemaakt, wat evacuatie is, althans wat het beteekent evacue's op te nemen. Op administratief gebied, op het gebied van kin derverzorging, huishouding of verplegi ig is er veel goeds ge daan, maar toch ook veel ver zuimd of niet goed gedaan. En wat te zeggen van de blijvende goede behandeling van de ge- teisterden De Piotestantsche en Katho lieke leiding der mobiele colon nes zal ook op dit gebied de zorg op zich nemen en plaatse lijk of streeksgewijze de beste krachten zoeken. Ook hiervoor kunnen Katho lieke meisjes zich opgeven aan bovenstaand adres. De leeftijd ligt hitr vanaf 16 jaar. In Pro testantsche kringen zal spoedig paralelwerking volgen. Het Militair Gezag te Sluiskil gaf intusschen zijn voliedigen steun en medewerking. De inzet van de vrouwelijke jeugd om het Noorden te helpen is hiermede in groote lijnen aan gegeven. Gods Zegen over dit belang rijke werk I Door de familie v. D. alhier, bij wie op 31 Januari 1938, de jeboortedag van Prinses Beatrix, een dochtertje werd geboren, dit denzelfdan naam draagt, is dit jaar, op den eersten jaardag van het Pri isesje na de bevrijding, een gelukwensch verzonden aan Prinses Beatrix. Eenigen tijd geleden mocht de familie v. D. het genoegen smaken een schrij ven te ontvangen van den par ticulieren secretaris van Prins Bernhard, waarin deze namens den Prins dank bracht en mede deelde, dat de felicitatie naar Canade was doorgezonden. Thans is ook van H K.H. Prinses Juliana een dankbetuiging ontvangen. Voor het Roode Kruis. Zondag jl. werd te Clinge een voetbalwedstrijd gespeeld tus schen de plaateelijke politie en de kommiezen. Ondanks den stroomenden regen bedroeg de opbren-st ten bate van het Ned. Roode Kruis f 172,70. Vorige week vierde de heer A. E. van Nieulande alhier zijn zilveren jubileum in dienst der Z.V.T.M. Om ongeveer elf uur betrad de Directeur, vergezeld van den Ingenieur de woning van den jubilaris, om hem te felic'teeren en wenschte hem en zijn gezin ook voor de toekomst het beste toe. Het was voor den heer van Nieulande eeri aangename ver rassing, toen hij een enveloppe met inhoud in ontvangst had te nemen, terwijl zijn echtgenooie met een bloemstuk werdjvereerd, waai voor de heer van Nieulande hartelijk dank bracht. Ook namens het personeel werd een geschenk aangeboden, öenevet.s nog vele huldeblijken van vrienden en kennissen. Predikbeurten Ntd. Herv. K;rk. 10 uur Ds v. 0:vereri, 2 30 uur Ds Sarabei. Gercf. Kerk. 10 uur Ds. Zemel, 2 30 uur Ds. Post. Geref. Gem. 10 uur Leeskerk, 2.30 uur Leeskerk. Gevonden voorwerpen. Een zwarte heerenhandschoen. Stationstraat 4, Axel. Nederlandsehe Landbouw. Radio Herrijzend Neaeiland ga»t een vaste wekelijksche uit zending wijden aan de belangen van de Nederl. Landbouw. De eeiste uitzending zal piaats heb ben op Maandag 12 Maart om 6.457 uur 's avonds. Tarieven waterleiding. In den loop van het jiar 1941 werden de tarieven voor huis houdelijk gebruik van de N.V Waterleiding Mij. .Zeeuwsch- Vlaanderen" in die gemeenten waar 95 en 100 procent van de woningen waren aanuesloten resp ma 5 en 10 procent verlaagd. Doordat in West Zeeuwsch- Viaanderen een groot aantal aan gesloten woningen is verwoest moet de Maatschappij daardoor belangrijke inkomsten derven. Onder deze omstandigheden is het handhaven van de in 1941 ingevoerde korting niet verant woord. In zijn vergadering van 19 Februari j.I. beslont de R tad van Commissarissen dan ook deze kortingen tijdelijk op te schorten, niet alleen vnor de gemeenten die in de toekomst bovenge noemde aansluitingspercentages zullen bereiken, doch ook voor de gemeenten waar de korting reeds werd toegepast. Dit besluit treedt in werking per 1 April 1 945. Een en ander beteekent niet dat deze kortingen voor goed verdwijnen Zoodra de toestanden voor de Waterleiding Maatschappij weer meer normaal zullen zijn, zal deze zaak opnieuw kunnen worden bekeken. WAARSCHUWING. Het is gebleken dat door de Duitschers patronen voor jacht geweren in omloop zijn gebracht welke bij het gebruik gevaarlijk zijn. De patroon is zoodanig samengesteld, dat de patroon bij het aftrekken in de loop van het geweer ontploft en het wapen daardoor scheurt. Blijkbaar was de bedoeling der Duitschers zoo doende te voorkomen dat de achtergehouden jachtpatronen tegen hen zelf zouden worden gebruikt. Men zij dus op zijn hoede 1 Afd. Voorllichting M G-, Sluiskil. f ABONNEMENTSPRIJS. Loiie nummeri 5 ct. Kwartaalabonnement. AXEL, binnen de kom. fl. 1.25 Alle andere plaatsen. 1L 1.55 advertentieprijs. n 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeellngem 15 ct per m.m. Kleine Advertentién: (maximum 8 regelt) 1 5 regelt 62 ct iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct 55 In de week van 12—17 Mrt de eenige groote HUIS AAN HUIS-COLLECTE! Nieuwsberichten. W e s t e 1 ij k front, 't Goede nieuws blijft hier binnenstroomen. De Ameri kanen rukken met een onvergelijkelijke snelheid op en vorderden in 24 uur meer dan 50 km. Woensdag werd de verovering van Keulen gemeld. Thans is ook Bonn voor het grootste deel in geall. handen, evenals Godesberg Verschillende industriesteden in het Roergebied liggen onder geall. artille rievuur. Koblenz, verder zuidelijk op de linkeroever wordt eveneens be schoten. Tusschen Bonn en Koblenz vormden de Amerikanen bij Remagen een bruggenhoofd op de Oostelijke Rijnoever. De tegenstand van den vij and is slechts gering en het bruggen hoofd breidt zich steeds uit. Cana- deesche troepen doen aanvallen op het Duitsche bruggenh. op de Westelelijke Rijnoever bij Wezel. Xanten is hier veroverd. Luchtfront. De bombardementen op Berlijn gaan voort met de regelmaat van de klok. In de afgeloopen nacht was het de 17e achtereenvolgende maal van het nachtelijk bezoek. Oostfront. Ook hier worden weer goede vorderingen gemaakt, terwijl bovendien melding wordt gemaakt van voorbereidingen tot een groot offensief in de richting van Berlijn. Graudenz is gevallen. De Russen zijn nog slechts 25 km van Stettin verwijderd Als haven is de stad thans onbruikbaar daar de Russen de geheele monding van de Oder onder artillerievuur houden. Ook in de richiing van Danzig zijn weer goede vorderingen gemaakt. Verre Oosten. Ook in Birma rukken de geallieerden op. Nadat zij Woensdag nog ongeveer 20 km van Mandelay waren verwijderd, is de stad nu voor ongev. de helft in geall. bezit Laatste berichten. Altdam is door troepen van Zhukow bereikt. Deze plaats ligt op acht km ten zuidoosten van Stettin De jappen maken melding van het feit, dat de Amerikanen 8 Maart zijn geland op 't laatste groote eiland der Philippijnen, Mindanao. Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje, Tijdelijke academie voor het bevrijde gebied In aansluiting op een eerder ver schenen bericht deelen wij mede, dat te Eindhoven is opgericht de „Stich ting Tijdelijke Academie." Zij stelt zich ten doel te voorzien in de leemte aan universitair en hooger technisch onderwijs, welke in het bevrijde ge bied bestaat. Zij Pacht dit doel te bereiken door het geven van onder wijs en het afnemen van examens in de technische wetenschap (Delft), de landbouwwetenschap (Wageningen), de medicijnen, de godgeleerdheid en de wis- en natuurkunde, inclusief scheikunde, geologie, biologie, phar- macie, voor zoover de hulpmiddelen dit zullen toelaten. Studenten, die hun studie wenschen voort te zetten of te beginnen of een examen wenschen af te leggen, wor den verzocht zich aan te melden door middel van een formulier, dat in de week van 5 tot 12 Maart verkrijgbaar zal zijn op de militaire commissaria ten, sectie onderwijs, etc., voor Z. Vlaanderen te Axel (Casino-Sluis kil'. Zij zullen dan zoo spoedig moge lijk een oproep ontvangen, waarna definitieve inschrijving kan volgen. Het college zal in beginsel overeen stemmen met dit van onze universi teiten en hooge scholen. Studenten voor wie dit een bezwaar mocht zijn, of die slechts kunnen studeeren, indien hun een beurs wordt toegekend, moe ten dit op het aanvraagformulier ver melden. Waarschijnlijk zal eind Maart wor den begonnen met de colleges voor het le jiar Delft (alle afdeelingen), le jaar wis- en natuurkunde en schei kunde, le jaar Wageningen, le jaar medicijnen- De drie eerst genoemde cursussen worden gehouden te Eind hoven. de laatste (medische propae- deuse) bovendien te Maastricht en Nijmegen. Verdere cursussen zullen spoedig volgen. Wat de faculteit der godgeleerdheid betreft is een volledige opleiding voor de Nederlandsch Her vormde Kerk voorbereid wij verwij zen dienaangaande mede naar de kerkelijke bladen. Tot het bijwonen van lessen en het afleggen van examens worden slechts diegenen toegelaten, die daartoe van wege de commissie van toelating goedkeuring en toestemming hebben ontvangen. Voornoemde commissie weigert toelating uitsluitend, indien de betrokken persoon op grond van zijn onvaderlandsch gedrag geen aan spraak op bijwonen van het onderwijs of afleggen van een examen kan doen gelden. Teneinde de definitieve inschrijving te kunnen bespoedigen, is aan het aanmeldingsformulier een vragenlijst toegevoegd betreffende gegevens die voor de Commissie van belang zijn. Studenten, die in twijfel verkeeren omtrent de mogelijkgeid van studie inde door hen gewenschte richting wordt verzocht zich nochthans aan te melden met volledige specificatie der studierichting of zich voor nadere inlichtingen te wenden tot den voor- Ioopigen secretaris Dr. H. C. Hama ker, Huygenslaan 11, Eindhoven. Reisvergunningen. Krachtens de verordening no. 20 van den Militairen Commissaris voor de Provincie Zeeland is het verboden zich te begeven uit of naar Walche ren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Tholen, Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, West Zeeuwsch-Vlaanderen of St. Philipsland, zonder geldige reisver gunning, afgegeven door net Militair Gezag of den burgemeester van de woon- of verblijfplaats van degene, die zich uit of naar een der boven genoemde gebieden wil begeven. Voor Noord-Beveland moet de reis vergunning ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bureau Civil Affairs te Goes. Voor reizen naar Tholen en Sint Philipsland of naar plaatsen in Noord- Brabant ten Noorden van de lijn Bergen op Zoom, Halsteren, Oud- Gastel, Oudenbosch, Mark, Markkanaal, Ooste.hout, Vrijhoeve, Capelle, Sprang, KJomvoirt, 's Hertogenbosch, en ten Oosten van de lijn 's Hertogenbosch, Eindhoven, Valkenswaard, spoorlijn naar Neerpelt, is bovendien een reisvergunning vereischt door een bureau van het Civil Affairs. Voor reizen met vaartuigen der Kon. Ned. Marine moet de reisver gunning voorzien zijn van een goed keuring van of namens den Marine Commandant te Vlissingen. De voorschriften voor reizen naar België worden niet gewijzigd. Middelburg, 21 Februari 1945. Rectificatie. In de bekendmaking van den Mili tairen Commissaris van het District Zeeuwsch Vlaanderen van X) Februari 1945, betreffende vijandelijk vermogen, enz. is een fout geslopen, die ver betering behoeft. Onder (Romeinsch) I, punt twee staat tusschen 10 Mei 1940 en 25 Octo ber 1945".... dit moet zijn tusschen 10 Mei 1940 en 25 Octo ber 1944 De Militaire Commissaris van het District Zeeuwsch-Vlaanderen, o/l De Kapitein, P. DE BKU1JNE. Betaling van geneeskundige behandeling in België. In ons gewest is de geneeskundige toerusting helaas niet zoodanig dat alle voorkomende ziektegevallen in Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen worden behandeld. Soms zal daartoe een specialist of een instelling in Brabant of in overig Zeeland bij te hulp moe ten komen. Maar deze andere deelen van ons bevrijd gebied kunnen dik wijls om allerlei redenen geen uit komst brengen. In die gevallen zal het Belgische buurland zijn bemid deling moeten verleenen. Door het Militair Gezag is nu een regeling in het leven geroepen die de betaling van deze in België verrichte geneeskundige diensten waarborgt. Deze regeling is aldus, dat alleen Via Nederlandsehe artsen in Zeeuwsch Vlaanderen een opname of behande ling in België mogelijk zal zijn. Als deze arts opname of behande ling in België wenschelijk of nood zakelijk acht, kan hij een aanvraag indienen bij net Militair Gezag. De Militaire Commissaris in Z. Vlaanderen heeft voor zijn district Dr. D. Dorrepaal benoemd tot Genees heer in speciaien dienst. Deze behan delt de aanvragen en op zijn machtiging kan opname en/of behan deling in België gebeuren. De terzake ontvangen nota kan daarna bij de Militaire Commissaris Z.-Vlaanderen, Hoofd Afd, Financiën

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1