AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. r 27 FEBRUARI 1942 Nieuwsberichten. Militair Gezag. Distributiedienst. No. 47 ZATERDAG 3 MAART 1945 58e JAARGANG Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK van VESSEM W e s t f r o n t. Woensdag werd gemeld dat de Amerikanen de rivier de Erft op 3 plaatsen had den overschreden, terwijl Bitburg werd veroverd. Nadat eerst de stad Rheidt, de geboorteplaats van üöobels, is genomen, bevindt zich ihans ook het belangrijke industriecenrtum München-üiadbach in geallieerde handen. Amerikaanscne pantser troepen zijn in Trier doorge drongen. Keulen wordt steeds ernstiger bedreigd, daar de geall. minder dan 10 km. van de siaa staan, Düsseldorf en Keulen lig gen onaer onophoudelijk aitu- lerievuur van zwaar Am. veld geschut. Neuss tegenover Llüssei- uort, op 1 km. van den Kijn, is bereikt. In Februari zijn op het Wesilrorit 76.000 gevangenen ge maakt. Luchtfront. Berlijn is in den atgeloopen nacht voor de 10e opeenvolgende nacht gebom bardeerd. Ook hedenmorgen zijn weer sterke iormatie's opgestegen om Duitschland te bomoaraeeren. Nederland. Gisteren wer den V2-doelen aangevallen in een groote stad in net Westen van ons land. Oostfront. Maarschalk Ro- kosuwski ie een nieuw offcnsiel begonnen in ae richting van ue Oostzee. In 4 dagen is mj nterotj 70 km opgeiukt, o.a. zijn uc volgende steden veroverd: Neu- stetun, Bubiilz, Rreglau, Baldcn- burg en Bcniochau. Laatste berichten. De Amerikanen hebben bij Trier een bruggenhoofd over de Moezel gevormd, nadat het hun gelukt was ecu biug over de rivier onbeschadigd in handen te kiijgen. u Russen maken ook in Slo wakije weer verder vorderingen. benige voorsteden van Braslau zjjn eveneens in Russische handen Verre Oosten. De helft van het eiland Iwoyima is thans in Amerikaansche handen Singapore is opnieuw door vliegende reuzenforten gebom bardeerd. De Amerikanen zijn geland op Palawan in de Philippijnen. Engeland. Het Britsche Lagerhuis he. fi met 413 tegen 0 stemmen de beslissingen van de Krim-conferentie gpedgekeurd. Op 5 Maart 1945 wordt Baron H. A. A. Collot d'Escuiy 5Ujaar. Dit feest zal zeker in familie kring en ook bij vele vrienden en bekenden daarbuiten niet ongemerkt voorbijgaan. Toch mogen we niet nalaten hem en zijn groote werkzaamheid, vooral op dit moment ook als Adviseur voor Handel en Industrie, even voor het voetlicht te stellen. De beperkte plaatsruimte laat niet toe het veelzijdige werk van Baron Collot d'Escury vóór den oorlog te schetsen, atnoewel dit evenzeer van belang is. Na veie maanden door de Duitschers van zijn vrijheid be roofd te zijn geweest, is vrij spoedig na zijn ontslag uit hei concentratiekamp de bevrijding gekomen. En met de bevrijding hebben zijn werkontplooiïng en activiteit, die als het ware explo deerden na de periode van ge dwongen rust, opnieuw een aan vang genomen. Na de komst van Overste Slot, den Mil. Commissaris voor Zee land, werd na ingewonnen inlich tingen, de heer Collot door dezen aangezocht om de functie op zich te nemen van Adviseur voor Handel en Nijverheid voor Z. Vlaanderen. Deze keuze is wel zeer juist geweest. Met groote energie heeft de heer Collot deze taak aanvaard en uitgevoerd. Door zijn toedoen en bemoei ingen konden vrij spoedig de voornaamsie industrieën weer op gang worden gebracht. Ook de handel kon spoedig weer actief aan het economische leven deel nemen. Moge het den jubilaris gege ven zijn de traditie van zijn ge slacht voort te zetten en zijn veelomvattende taak tot een goed einde te brengen. v. d. W. ZEEUWSCHE HULP voor „BOVEN DE RIVIEREN" Bonaanwijzing voor Zeeuwsch-Vlaanderen, geldig van 4 tot en met 17 Maart 1945. Artikel Brood Brood Beschuit Melk Taptemelk Tabak Toi'etzeep Bonnummer DA UB 11 D 17 met 3 b. melk 11 E 17 met 3 b. melk 11 11 11 rechterhelft van het lichaam der tabaksk. Q 409 (met het woord tabak) D 19 E 19 Gemerkt brood brood beschuit melk taptemelk reserve reserve 3 r Eng. Htiish.zeep Aardappelen Vleesch Margarine of Vet Peulvruchten Kinderbiscuit Suiker Zout Eng. Bi«cuits Koffie Jam of Stroop Ctiocolade Eng. Bloem Eieren Maizena Gort of gortmout 80 Koffiesurrogaat 76 79 11 1 IA 11B All 4, BI IA Cl IA, Dl IA El IA A17, B17 C17 D20 E20 86 90 91 71 88 Cl 1, Dl 1 El 1 A16, B16 C16 D16, E16 D10, E10 D12, E12 Hoeveelh. 400 gr. is 400 gr. is 70 gr. is 51/* L. is l'U rts l8/4 L. is 1 40 sigaretten, is 10 sigaren, is 20 cigariMos, is 40 gr ta^ak is 2 rt c.a. 50 gr. is 1 rts c a. 50 gr. is 1 rts (oude samenstelling algemeen c a. 225 gr is 41/» n aardappelen IV, Kg. is 1 rt; vleesch 100 gr. is 1 rt: vleesch 25 gr is 1/i rt: boter 125 gr. of 100 gr ve boter 125 gr. marg. of 100 gr. ve boter 125 gr. marg. of 100 gr. ve 250 gr. is 1 rt! 250 gr. is 1 rt: 150 gr. is 2 rt: 250 gr. is y4 rt! 100 gr. is 1 rt: 300 gr. is 3 rts 50 gr. is 1 rts 125 gr. is V* r'8 reserve reserve reserve algemeen algemeen algemeen algemeen a'gtmeen versnaperingen 2 tabletten is i its versnaperingen 2 tabletten is 1 rts 70 gr. is 1 rts 70 gr. is 1 rts 490 gr. is 7 rts 1 ei is 1 rts. 100 gr. is 1 rts 250 ur. is 1 rts 125 gr. is V» rtS reserve reserve reserve versnaperingen versnaperingen algemeen algemeen TOELICHTING OP DE BONNENL1JST. Voor inleveringsbonnen. De bon 79 algemeen, aan gewezen voor Engelsche huishoudzeep en de bonnen A16. B16, C16 Reserve, aangewezen voor 70 giam Engelsche bloem moeten in de week van 3 t.m. 10 Maait 1945 bij den winkelier ingeleverd worden. De winkeliers leveren deze bonnen in bij de dts'ributie- dienst in de week van 12 Lm. 17 Maart 1945. De op deze bonnen ontvangen toewijzingen moeten door de winkeliers via de grossiers bij het C.A. depót ingeleverd worden. Eerst na bevoorrading van het C.A. depót mag tot aflevering van het product woruen over gegaan. De bonnen D19 en E19 Reserve, aangewezen v0or c.a. 50 gram toiletzeep oude samenstelling en de bonnen D20 en E20 reserve, aangewezen voor 150 gram kinderbiscuits moeten eveneens door het publiek worden ingeleverd in de week van 3 t.m. 10 Maart 1945. Omtrent de inlevering door de winkeliers bij den Dismoutiedienst volgen nog nadere instructies. De bonnen 80 algemeen, aangewezen voor 250 gram gort of gortmout en de bonnen 76 algemeen, aangewezen voor 125 gram kolfiesurrogaat kunnen slechts gehonoreerd worden voor zoover de voorraad bij den winkelier aanwezig is. De Inspectie voor de Distributie. DISTR1BUTIED1ENST TERNEUZEN. Hótels, Café's, Restaurants en aanverwante bedrijven kunnen vanaf 5 Maart bij den distributiedienst een enquêteformulier MD 243-57 afhalen. Na invulling kunnen de formulieren tot uiterlijk 8 Maart 1945 bij den distributiedienst worden ingeleverd. Bovenstaande geldt zoowel voor ingeschreven als voor niet- ingeschreven bedrijven. fABONNEMENTSPRIJS. Losse nummers 5 ct. Kwartaalabonnement! AXEL, binnen de komt fl. 1.25 Alle andere plaatsen: fl. 1.55 ADVERTENTIEPRIJS: 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingeni 15 ct per m.m. Kleine Advertentiênj (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. exfcrt dienstaanbiedingen 52 ct Drie jaren geleden sloten zich de golven van de Java-zee boven onze trouwe kameraden van de Kon. Marine, die hun laatste strijd gestreden hadden tegen een overmachtigen tegenstander. Zij wisten voorat dat deze zeeslag voor hen het einde zou zijn endeden hun plicht. Laat hun gedrag een voor beeld zijn voor de jongere generatie welke straks geroepen zal worden om hun plicht te doen. üij jongeren zorgt ervoor dat hun nagedachtenis voor U nimmer een verwijt zal inhouden tegenover hen die voor ons sneuvelden Begrijpt goed, Nederland staat voor een schier bovenmenschelijke taak. Na de bevrijding het lenigen van de nood; het hersiellen van wat beschadigd, het opbouwen van hetgeen vernietigd is En dan nog de herovering van Ons Schoone Insulinde en het herstel van hetgeen in eeuwen aldaar werd opge bouwd. Een schier bovenmenschelijke taak. Onmogelijk, neen driewerf neen 1 Maar dan ook allen aan den slag De taak is zóó groots en zoo mooi. dat zij reeds op zichzelf een leven kan vullen. Slaat de handen ineen en werkt met dit ideaal voor oogen eendrachtig mede aan algemeen herstel. Beschouw het als uw plicht, uw hoogste plicht, welke gij ten koste van alles WILT en ZULT vervullen. Vooruit voor God, Koningin en Vaderland I Laat dit de leuze zijn om alles te ge' ven wat de plicht zal gebieden en vergeet in moeilijke omstandigheden nimmer Drie jaren geleden sloten zich de golven van de Java-zee boven onze trouwe kameraden van de Koninklijke Marine die hun laatste strijd gestreden hadden. (Herr. Ned.; Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje. Een jubileum. Er is iets wat ons „bevrijden" met groote zorg vervult. Wat is er gewor den van al onze familie en vrienden en bekenden, maar evenzeer van al onze andere landgi nooten „boven de rivieren Wij hooren van groote ver drukking, benauwdheid en vreeselijke houger. Soms smaakt ons goede eten niet, als we daaraan denken. Hoe velen van ons stuurden in de laatste 4 jaren niet geregeld pakketten naar hen die boven de rivieren wonen. Maar nu staan wij machteloos, wij kunnen hen niet helpen. Nee, nu niet, maar straks. Dan moeten we gereed zijn. Dan moe ten wij allen gedaan hebben, wat wij konden doen. Dan moeten wij niets nagelaten hebben. Dus installeerde den heer de Ruyter te Axel Dinsdagavond een damescomité dat het weik dat deze hulpactie met zich brengt, op zich wil nemen. Dit comité bestaat uit de dames van 't steuncomité, dat zijn sporen reeds verdiende, terwijl er enkele dames aan toegevoegd zijn, Het zijn de dames v. Bendegem, Dekker- Vermeulen, Fanoy-Boon, secretaresse, N. Flipse, C. Hoebe, J. Moorthamer, Misseghers Baert, v. Oeveren Julius, presidente, C. Scheele, J. Schieman, Schiltman-de Vries, penn. Tegelijkertijd is er door de Boeren- jeugdraad een commissie gevormd als onderafdeeling van hun aciie in 't land van Axel en hopelijk daar buiten. Wij hopen dat we tesamen veel mogen doen en dat we op aller hulp mogen rekenen. Op welke wijze wij kunnen helpen daarover de volgende keer. C. J. van Oeveren-Julius, De Militaire Commissaris van het district Zeeuwsch-Vlaanderen, krach tens artikel 48 van het Besluit Vijan delijk Vermogen, uitoefenende de be voegdheden van het Nederlandsche Beheersinstituut, BEPAALT I. Dat in Oostelijk Zeeuwsch Vlaan deren vóór 1 April 1945 aangifte moet worden gedaan van vermogen van 1. Duitschland, Italië en Japan, met inbegrip van derzelver regeeringen, departementen van openbaar bestuur, provincies, gemeenten, lichamen en instellingen, zoo in den vorm van rechtspersonen als anderszins, belast met eenigerlei bestuurlijke functie; 2. ambtenaren, beambten, vertegen woordigers en gemachtigden van een dier staten, zoomede personen, die als zoodanig te eeniger tijd lusschen 10 Mei 1940 en 25 Octobe. 1945 zijn opgetreden 3. natuurlijke personen, die onder danen zijn of te eeniger tijd na 10 Mei 1940 zijn geweest van een dier staten 4. rechtspersonen ai die opgericht zijn of bestaan krachtens of beheerscht worden door het recht van een dier staten; b) wier maatschappelijke zetel, plaats van vestiging of hoofdkantoor gelegen is of te eeniger tijd na 10 Mei 1940 gelegen was in het grond gebied van een dier staten, of c) wier eigenlijke zaak of hoofd bedrijf gevestigd is of te eeniger tijd na 10 Mei 1940 gevestigd was in het grondgebied van een dier staten 5. Nederlanders en Nederlandsche onderdanen, die tijdens de vijande lijke bezetting van het Rijk in Europa ais leden, begunstigers of anderszins zich aangesloten hebben of na 1 Juli 1942 aangesloten zijn gebleven bij de Nationaal Socialistische Beweging 6. personen, die op grond van ver oordeeling wegens of verdenking van een der misdrijven, genoemd in het Besluit buitengewoon strafrecht, dan wel krachtens het bepaalde in het Besluit op den bijzonderen staat van beleg of het Tribunaalbesluit van hun vrijheid zijn beroofd 11. dat de aangiften schriftelijk moeten worden gedaan, hetzij aan den Inspecteur der Directe Belastin gen te Terneuzen voor geheel Ooste lijk Zeeuwsch Vlaanderen, hetzij aan: a) J. Fanoy, notaris te Axel (voor de gemeenten Axel, Westdorpe, Sas van Gent, Zuiddorpe. Koewacht en Overslag) b) N. M. J. H. Pijls, notaris te Hulst (voor de gemeenten Hulst, St. Jansteen, Clinge, Graauw en Langen- dam, Hontenisse en Vogelwaarde;; c, K. J. Hoving, notaris te Terneu zen (voor de gemeen'en Terneuzen, Zaamslag, Hoek en Philippine), welke notarissen met het beheer van voor meld vermogen in Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen zijn belast. Tot het doen van aangifte is ver plicht ieder, die, hetzij zelf, hetzij door of met derden, vermogen als bovenbedoeld in eigendom, in bezit, in bewaring of onder zijn berusting heeft, of die in geld uitged'ukte of op geld waardeerbare verplichtingen jegens genoemde staten, personen of rechtspersonen heeft, zoomede ieder, die inlichtingen met betrekking tot hun vermogen kan verschaffen. Het nalaten van aangifte is straf baar. Rechtshandelingen met of ten be hoeve van of krachtens opdracht van een staat, persoon of rechtspersoon als bovenbedoeld of met betrekking tot vermogen van dezulken, zijn nietig en stratbaar. Sluiskil, 20 Februari 1945. De mil. comm. voor z.-vlaanderen De Kapitein ter zee, K. m. J, VAN LEEUWEN. rl Mededeeling distributiekring Hontenisse. Alle tot bovengenoemden kring be- hoorende detaillisten moeten in het tijdvak van 1 Maart tot en met 6 Maart zich bij den plaafselijken distri butiedienst melden voor het verstrek ken van de navolgende gegevens Naam, voorletters, c.q. firmanaam, vol.edig adres, gemeente, codenum mer, en aard van het bedrijf. Hier voor dient medegebracht te worden de door het C.D.K. verstrekte code nummer en of uittreksel uit het handelsregister. De distributiedienst. Uitreiking Bonkaarten 4e periode. KOEWACHT 7 Mrt 9,30-12Benedenste. St.Jacobst Emmabaan, Kerklaan, Grensstraat, St. Andriesstraat, Axelschestraat en Hazelaarstraat. 1.30—3 uurKlapstraat, Kruispoort, Koestraat, Lange Akkers, Lange weg, Molenweg. 8 Maart 9.3012 uur s Nieuwstraat, Tragei, Eerste Verkorting, Wouterij, 't Zandt, Tramstraat. 1.30—3 uurNieuwe Karnemelkstr., Oude Karnemelkstr., Oudestr., Prins Heudrikstr., Schoolstraat. WESTDORPE: 5 en 6 Maartv.9.30 12 uur en van 13,30-lj.30 uur. SLUISKIL: 15 Mrt 9.3012 uur en van 13.3015.30 uur. De uitreikingsdata voor St. janssteen, Clinge en Vogelwaarde worden in een volgend nummer gepubliceerd. Medebrengen: 2e distr.stamkaart met inlegvel, zeifverz.bescheiden, bon 72 Alg. der bonkaart 3e periode. Evacuee's nieuwe stamkaarten en evacuatiebewijt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1