AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. V.. Aan de ouders. Militair Gezag. Officiëele Bekendmakingen. Prins Bernhard beëedigde officieren te Hulst. No. 46 DINSDAG 27 FEBRUARI 1945 58e JAARGANG Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie-, T. C. VINK - van VESSEM Zijn eerste cfticiëele bezoek als Opperbeve'hebber der Nederlandsche Binnenland- sche Strijdkrachten. Hulst, 22 Februari 1945 (Anep- Aneta). Na de vele informeele bezoeken, welke door Z.K.H. Prins Bernhard aan de bevrijde steden en dorpen van Nederland gebracht zijn, is de Prins op Dinsdag 20 Februari voor de eerste maal officieel ontvangen als Bevelhebber der Nederlandsche Binnenl. Strijd krachten. Het was het Zeeuwsch-Vlaam- sche stadje Hulst, dat de eer van deze historische gebeurtenis te beurt viel en in het feestelijk versierde plaatsje stonden reeds lang voor het vastgestelde uur van aankomst de menschen langs de straten geschaard. Om elf uur arriveerde Z.K H. per auto aan den ingang van de stad, waar een eerewacht van padvinders stond opgesteld en de Commandant van de B.N.S. met eenige stafofficieren hem officieel verwelkomde. Na een korte inspectie van de padvinders begaf Prins Bernhard zich naar het gebouw waar de nieuw benoemde officieren van de B.N.S. zouden worden beëedigd. Op zijn weg naar het gebouw werd hij hartelijk door de bevol king toegejuicht en het was soms nauwelijks mogelijk om met zijn wagen zich een doortocht te banen. Drie marechaussees te paard met de bekende zwarte kolbakken op, openden den stoet en hadden een aparte ovatie van de bevolking te incasseeren, want het was lang geleden, dat zij dat gezien hadden. Op de binnenplaats van het gebouw stonden de troepenonder- deelen opgesteld, welke door Z.K.H. werden geïnspecteerd. Behalve de familieleden en gasten van de nieuw benoemde officieren, bevonden zich ook de Schout bij nacht Doorman, de Kolonel van Leeuwen, Militair Commissaris van Zeeuwsch- Vlaanderen, een Britsche Briga dier en het Gemeentebestuur van Hulst onder de aanwezigen. Alvorens tot de beëediging van de officieren over te gaan, hield Prins Bernhard een korte, kern achtige toespraak, waarin hij vooral den nadruk legde op de beteekenis van den eedtrouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de krijgstucht. Het beteekent trouw aan Haar, die meer dan 45 jaar onze Vorstin is geweest, aan Haar, die in de vijf donkere jaren, die achter ons liggen, ons niet alleen op buiten gewone wijze heeft geleid, doch bovendien door de bezielende kracht, welke van Haar voorbeeld uitging, allen, die zich voor de bevrijding van ons Imperium ver mochten in te zetten, om zich heen heeft gegroepeerd. Vervol gens sprak de Prins over de bijzondere taak, welke de nieuwe officieren in een nieuw leger wacht, een taak, welke vroeger in het oude leger maar al te vaak vergeten is gewordenstreng te zijn in den dienst, maar tevens een vader en vriend te zijn voor de manschappen. De tijd, zoo verklaarde Z.K.H. met bijzondeien nadruk, dat het slechts noodig was om een vijf jaren H.B.S. diploma te hebben om officier te worden, is voorbij. Nu gaat het om karakter. En als het gebeurd is, dat ergens op een recruteeringsbureau iemand verleid werd, dat hij geen officier kon worden omdat hij geen vijfjarige H.B.S. heeft, dan dient die beambte op dat bureau er uit gezet te worden. In het nieuwe Nederlandsche leger zullen nieuwe en juistere maatstaven gelden. Na de toespraak las de Adju dant van den Prins de Koninklijke benoemingen voor. waarna van iedere officier afzonderlijk de eed werd afgenomen. Na deze ontroerende plechtig heid, begaf het gezelschap zich naar het raadhuis, waar een kleine intieme ontvangst plaats vond en Burgemeester Blommaert zijn vreugde uitte, dat Z. K. H. aan Hulst een officiéél bezoek bracht. Hij verzocht hem de boodschap van trouw en vereering aan Hare Majesteit te willen overbrengen. Na deze plechtigheid defileer den de troependeelen voorbij hun Bevelhebber, die op het bordes van het raadhuis de parade afnam. Na op het stafkwartier van de B. N. S. de lunch gebruikt te hebben, verliet Zijne Koninklijke Hoogheid de stad langs een eindelooze rij van juichende menschen. Zooals U allen bekend, zijn in den laatsten tijd meerdere geval len van diphterie voorgekomen onder de kinderen alhier, een ziekte, die zeer gevaarlijk is, ongunstig kan verloopen en van het eene kind op het andere kan overgaan. Door tijdige in spuiting van serum is het wel mogelijK de sterfte onder de lijders aan diphterie te beperken, doch nog beter is het, de ziekte te voorkomen. Daartoe hebben ons de wetenschappelijke onder zoekingen der laatste jaren in staat gesteld door een middel, dat bij algemeene toepassing in staat zal zijn de verbreiding van deze ziekte in belangrijke mate tegen te gaan en daarmede tal van sterftegevallen te voorkomen. Dit middel is vaccinatiedaartoe worden de kinderen twee keer ingeënt. Tal van waarnemingen, zoo wel in Nederland als in het bui tenland verricht, hebben aange toond, dat de inenting tegen diphterie niet alleen gevaarloos is, doch de ingeënte kinderen veel minder door de ziekte wor den aangetast, dan de kinderen, welke met ingeënt zijn. Breekt ondanks deze inenting ziekte uit, dan verloopt deze gewoonlijk goedaardigdaar de onvatbaar heid eerst twee maanden na de inspuiting bereikt is, komen voor al in het begin nog al eens enkele gevallen voor, die dan evenwel licht verloopen. Daarna zijn nieuwe gevallen uiterst zeld zaam. Wilt gij Uw kinderen zooveel mogelijk tegen diphterie bescher men, laat hen dan inenten hier toe wordt U thans in overleg met de Inspectie der Volksge zondheid gratis gelegenheid ge geven. Aangeraden wordt kinderen van 1 tot 14 jaat te laten vaccineeren tegen diphterie, ook oudere kin deren kunnen dit laten doen. De inenting zal voorloopig vrijwillig geschieden. Wedt U voor nadere inlich tingen tot Uw huisarts. Nieuwsberichten. W e s tel ij k front. Het 1 e en 9e Amerikaansche leger hebben ten O. en N.O. van Aken een nieuw offensief ingezet. De Roer werd hierbij op verschillende plaatsen overschreden en thans zijn reeds enkele belangrijke plaatsen veroverd: Jülich en Diiren. Het 3e Amerikaansche leger veroverde Bittburg. Ten Zuiden van Trier zijn 2 bruggenhoofden over de Saar gevormd die later zijn vereenigd en verder uitge breid. 11 kleinere steden en dorpen zijn op den Oostelijken oever van de Saar veroverd. Er kelens werd gisteren veroverd en de Amerikanen staan nu minder dan 15 km. van de belangrijke stad München-Gladbach. De af stand naar Keulen bedraagt nu minder dan 25 km. Ten O. van Jülich zijn Steinstrassen en Ober- amt veroverd. Luchtfront. Berlijn is in den afgeloopen nacht voor aen 7 opeenvolgenden nacht gebom bardeerd. Gisteren overdag werd de stad bovendien aangeva'len door een formatie van 1200 vlie gende forten, begeleid door vele honderden jagers. Oostfront. In Pommeren is Arnswalde, Pruisisch-Friedlar.d, Barkenfeld en Peterswalde ge nomen. Duilsche weerstandsnes ten achter het front worden opge ruimd. Verre Oosten. Tokio is zwaar gebombardeerd. 27 h.a. ir.dustriegtb ed gingen in vlam men op Op het eiland Iwoyima verdedigen de Japanners zien nog steeds fel, doch zij verliezen steeds terrein en gaan een ze keren ondergang tegemoet. Turkije heeft Duitschland en Japan den oorlog verklaard tegen 1 Maart. Ook Syrië heeft aan deze beide mogendheden den oorlog ver klaard. In de nieuwe Nederlandsche regeering htbben 4 katholieken zitting. Egypte heeft eveneens een oorlogsverklaring gezonden aan de as-mogendheden. Kort daarop is de Egyptische minister-president vermoord. De dader is gearresteerd. Deze moordaanslag zal geen enkele wijziging brengen in de oorlogsverklaring. De minister van Buitenlandsche Zaken is met de waarneming van de functie van den minister-pre sident belast. Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje. Zoo moet het absoluut niet 1 Ongeveer 20.000 kg. kolen in beslag genomen. Over den heerschenden kolen- nood behoeven we al heel weinig meer te vertellen. Gezonde men schen hebben er al meer dan hun handen vol aan om zooveel brandstof in huis te krijgen dat zij eten kunnen koken en des avonds als bet geheele gdzin bij elkaar is een oeeije warmte in huis te kunnen hebben. Dus laat staan wat zieken en gebrekkigen met deze ziekte te kampen heb ben, Wat nu te zeggen van een kolenhandelaar te Breda, die vol doende voorraad had, maar zelfs weigerde deze af te leveren aan zieken en a.s. moeders. De be doeling van deze weigering is volkomen duidelijk. In den zwar ten handel dacht hij er vermoe delijk een d'kken prijs van te kunnen maken. En in dat egoïsme stoorde de man zich niet eens aan het lot van menschen, voor wie warmte in huis een eerste vereischte is. Goddank echter hebben de ambtenaren van de Prijzencontröle een streep door de rekening van dit a-sociale element gehaald. Zij kwamen dit geval op het sroor en hebben prompt den voorraad kolen, be staande 19485 kg. anthraciet, 90 H.L. gascokes, 35 H.L. brecn- cokes en 8 H.L. sintelcokes, in beslag genomen en via het Rijks bureau aan de bevolking ten goede doen komen. Tegen den kolenhandelaar werd proces-ver baal opgemaakt. Schaueverzekeringswezen Bij beschikking van den Chef van den Staf Militair Gezag van 13 Jan. 1945 no. 170 is ingesteld een Com missie voor het Schadeverz.wezen, ge vestigd te Den Bosch, Galerijgebouw, Hinthamerstraat 60 en te Brussel, Koninklijkestraat 204, wegens het uit vallen van Duitsche en ltaliaansche Verz. Maatschappijen en de verbreking met de Nederl. Maatschappijen boven de rivieren, hetgeen vele moeilijkheden veroorzaakt. Aan deze commissie is opgedragen in bevrijd gebied het publiek bijstand en bemiddeling te verleenen bij het sluiten en de uitvoering van schade verzekeringscontracten en de belangen waar te nemen van Nederlandsche in bezet gebied gevestigde schadeverz. ondernemingen, zoomede om aan den Chef van den Staf Militair Gezag en aan andere Overheidsinst. van advies te dienen in alle aangelegenheden op dit gebied De Commissie heeft reeds voorzieningen getroffen voor 't sluiten van transportverzekeringen en van binnenvaartcassoverzekeringen. Met betrekking tot brandassuranties en andere branches worden voorzieningen getroffen. Teneinde een overzicht te verkrijgen over de vraagstukken welke zich op het door de commissie te behartigen .terrein voordoen, wil zij een enquete instellen en verzoekt zij alle belanghebbenden met aandrang de door den bestaanden toestand veroorzaakte moeilijkheden op korten termijn schriftelijk aan haar voor te leggen en adresseeren Commissie voor het Schadeverzekeringswezen, 's Hertogenbosch, Galerijgebouw, Hinthamerstraat 60 P J. O. van der Does de Wilebois, E. W. J. v. Weede, Secr. [Voorz. Het Rijksbureau voor Ijzer en Staal en het Rijks-Bureau voor Non-Ferro Metalen maken bekend, dat voor het aanvragen van vergunningen voor het verwerken, bewerken, verbruiken, gebruiken, koopen en afleveren aan het hoofdkantoor te Tilburg of de bijkantoren in het geheele bevrijde gebied, in de volgende gevallen onder staande formulieren moeten worden gebruikt A. Ijzer en staal, nl. walserij- en gieterijproducten, bruikbaar ijzer. 1. Verwerken uit eigen voorraad. a. hoeveelheden boven 250 kg. uit sluitend via het hoofdkantoor te Til burg, op formulier YS 8 in tweevoud exemplaren 1 en 3. b. hoeveelheden van 250 kg. of minder, via de bijkantoren, formulier YS 8 in tweevoud (exemplaren 1 en 3). 2. Verwerken en aan of verkoopen/ afleveren. a. hoeveelheden boven 250 kg. uit sluitend via het hoofdkantoor te Til burg op formulier YS 8 in drievoud. b. hoeveelheden van 250 kg. of minder via de bijkantoren op formu lier YS 8 in tweevoud (exemplaren 1 en 3.) 3. Aankoopen/afleveren, niet met direct verwerken gecombineerd. Alle aanvragen voor punt 2 en 3 via het hoofdkantoor te Tilburg op formulier YS 16 in drievoud. Handelaren in oud ijzer en afvallen van ijzer en staal behoeven voor het sloopen en sorteeren van eigen voor raad geen vergunning aan te vragen. B. Non-ferro-metalen, exclusief oude non-ferro-metalen en afvallen daarvan. 1. Verwerken uit eigen voorraad. Alle aanvragen via het hoofdkantoor te Tilburg op formulier YS 16 in tweevoud (exemplaren 1 en 3'. 2. Verwerken en aankoopen/afle veren. a. Aanvragen van punt 2 en 3 kun nen allen via het hoofdkantoor te Tilburg op formulieren NF 7 in drie voud worden ingediend. b. Geringe hoeveelheden van enkele kg. per metaalsoort kunnen via de bijkantoren op formulier NF 7 in drievoud wo.den ingediend. 3. Aankoopen, afleveren, uitsluitend als aanvulling van de tusschenvoor- raden. Uitsluitend aanvragen via het hoofd kantoor te Tilburg op formulier NF 7 in drievoud. C. Oude non ferro-metalen en af vallen daarvan. Alle aanvragen voor verwerkings-, aankoop-, afleverings- en verkoop vergunningen dienen via het hoofd kantoor te Tilburg op formulier NF7 te worden ingediend. Handelaren in deze artikelen behoeven voor het sloopen en sorteeren uit eigen voor raad geen vergunning aan te vragen. Indien aanvragen aan andere" contingenthouders dan de bijkantoren van de Rijksbureaux wo'den gedaan, worden dezelfde formulieren gebruikt als voor het hoofdkantoor. Deze „andere" contingenthouders zijn momenteelde mijnen, het Rijks bureau Materialen Wegverkeer, de Wederopbouw, het Centraal Bureau van Gas-, Water- en Electrictieitsbe- drijven en de Nederlandsche Spoor wegen. De formulieren kunnen worden ver kregen bij de Rijksbureaux voor Ijzer en Staal en Non-Ferro Metalen te Tilburg of de bijkantoren daarvan. Op aanvraag worden eenige exem plaren toegezonden.Formulieren, welke door het hoofdkantoor moeten worden afgehandeld, kunnen eveneens bij de bijkantoren worden ingediend. Deze zorgen voor verdere verzending. Rijksbureau voor Ijzer en Staal. Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen, bijkantoor Terneuzen. Het bijkantoor van bovengenoemde Rijksbureaux te Terneuzen is tele fonisch aangesloten onder nr. 2629. Het Rijksbureau voor Ijzer en Staal en het Rijksbureau voor Non Ferro Metalen deelen aan smeden, lood gieters en fitters mede, dat vergun ningen tot aankoop en/of verwerking van metalen uitsluitend wo'den afge geven via de bijkantoren dezer Rijks- buraux. Belanghebbenden dienen zich dus tot deze bijkantoren te wenden. o— Het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, Wolvenhoek 12 te 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat als gedelegeerde voor het district Z. Vlaanderen is aangesteld de heer M. B. M. Hamann, apotheker, Noordstr. 69—71, Terneuzen. o— Het Rijksbureau voor Chemische Producten, Markkade 50, maakt bekend dat als bezoekuren voor het Bureau zijn vastgesteld Dinsdags, Woensdags en Donderdags van 10.00—12.00 uur en van 14.0016.00 uur. Bezoeken aan de directie zijn uitsluitend moge lijk, indien hiervoor een voorafgaande afspraak is gemaakt. In het algemeen zal bij dit verzoek het te behandelen vraagstuk schriftelijk dienen te wor den toegelicht. o— Het Rijksbureau voor Papier, Papier- verwerkende en Graphische Industrie Emmaplein 2 te 's Hertogenbosch,, verzoekt de ingeschrevenen bij het Rijksbureau Papier te Amsterdam, die nog geen mededeeling en/of enquête formulier van het Bureau te 's Her togenbosch ontvingen, hun adres, rechtsvorm, aard van het bedrijf en inschrijvingsnummer ic willen opge ven. Van net indienen dezer gegevens is het eventueel verleenen van mate riaaltoewijzingen en vergunningen af hankelijk. Staatsexamen Gymnasium. De Inspecteur van het Middelbaar en Voorbereidend hooger onderwijs in het bevrijde gebied van Nederland te 's Hertogenbosch maakt bekend, dat degenen, die dit jaar het examen bedoeld in artikel 12 der hooger ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 5 ct. Kwartaalabonnement! AXEL, binnen de kom: fl. 1.25 Alle andere plaatsen: fl. 1.55 ADVERTENTIEPRIJS: 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingens 15 ct per m.m. Kleine Advertentiém (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct t i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1