Verplichte Stierenkeuring. Bekendmakingen. De Landbouw in het Land van Cadzand. Ingezonden Stukken Gemengd Nieuws. Inlevering bonnen huisbrand. Met ingang van 10 Februari 1945 1945 geschieden. Alleveringen op alle overige bon- tigd op het verduisteren van zolder en dakramen, bovenlichten, zgn. lan promessen zoo spoedig mogelijk.mede- üeeling doen. Een ieder die nog niet voldaan heeft aan zijn verplichting tot inzen- Ontheffing openhouden winkels. De Burgemeester van AXEL maakt bekend dat voor alle kruidenierswinkels in de ge meente ontheffing is verleend van het voorschrift dat winkels voor het publiek geopend moeten zijn voor eiken Dinsdagmiddag na 12 uur en Donderdagmiddag na 12 uur. Axel, 7 Februari 1945. De wnd. Burgemeester, P. L. D. J. VAN OEVEREN. De Secretaris, MARIS. Verhuren van woningen. De Burgemeester van AXEL maakt bekend, dat heden door Burgemeester en Wethouders is vastgesteld een wijziging van de politieverordening, waarbij het zonder vergunning van Burge meester en wethouders of van een door Burgemeesters en wet houders daarvoor aangewezen commissie verboden is woningen of gedeelten van woningen te verhuren of te huren, in gebruik te geven of te nemen. Overtreding van die bepaling is strafbaar. Ingevolge die bepa'ing moet ieder, die een woning wil huren of verhuren, in gebruik wil geven of nemen, hiervan aangifte doen ter gemeente-secretarie. Axel, 13 Februari 1945. De Burgemeester van Axel, P. L. D. J VAN OEVEREN. ïi De beteekenis v.d.Cadzandsche landbouw voor de gemeenschap trad inzonderheid in de achter ons liggende bezettingsjaren aan het licht. Immers waren we toen hoe langer hoe meer op de eigen productieaangewezen en tenslotte volkomen. Schoon de moeilijkheden, welke de bezetter de boeren in de weg legde, steeds grooter werden we denken hier aan 't onttrekken van werkkrachten a. d. bedrijven, paardenvorderingen, gedwongen transportwerk voor weermacht en Todt, het laten aanleggen van mijnenvelden en het bouwen van bunkers op zoo vele bedrijven, inundatie, enz. zagen we onze landslieden met vastberadenheid hun bedrijven voortzetten. Ze bleven hun plicht doen, tegenover God, die den wasdom schenkt, tegenover de gemeenschap, t.o. hun gezinnen Ze ploegden voort Al deze moeilijkheden ten spijt en we voegen daar nog bij een nijpend gebrek aan kunstmest en veevoeder een groot gesukke met allerlei half of voor driekwart versleten werktuigen en een groo gebrek aan motorbrandstof werden toch nog zeer behoorlijke oogsten binnengehaald. Zoo kon van oogst 1943 nog 12.000 ton tarwe, ruim 10.000 ton gerst, bijna 2700 ton erwten en bijna 1300 ton consumptieboonen gedorschen worden, terwijl naar schatting plm. 31.000 ton aardappelen en 48.000 ton suikerbieten werden getooid. Het ligt voor de hand, dat deze hoeveelheden niet onverminderd de gemeenschap ten goede kwam. Daarvan gaat af het noodige voor zaaizaad en pootgoed voor het volgend gewas benevens 'n zekere hoeveelheid voor zelfverzorging. We zullen ons niet verder gaan vermoeien met cijfers hieromtrent. Het zij ten slotte voldoende op te merken, dat ons ter bevoegde plaatse bleek.dat W.Z.-Vlaanderen het er met zijn leveringen voor het gemeenebestgoed heeftafgebracht zij het dan, dat evenals elders, ook hier schurftige schapen zijn aan te wijzen, die het met hun nat. plicht minder nauw nemen, door via den zwarten handel hun heil grof gewin te zoeken. in Het zou zeker van groote on dankbaarheid getuigen, indien we ook bij het schrijven van dit artikel niet blijk gaven van onze erkente lijkheid en dankbaarheid jegens degenen, die ons onze vrijheid, waarnaar we zoo reikhalzend lebben uitgezien, Rebben terug lezorgd. We achten het zelfs onze plicht, zij het ook terloops, hun daarvoor hulde te brengen en eerbiedig te gedenken diegenen ïunner, die voor „ons Landje" het hoogste offer brachten. We weten, door zulks te doen, tevens te handelen in den geest van hen, die we tot het middelpunt onzer beschouwingen maaktende Cad- zandsche boeren. lntusschen blijft het een feit, dat de ontzetting ons naast het hooge goedde vrijheid, groote zorgen heeft gebracht: vele families zijn in rouw gedompeld dorpen zijn verwoest, vele zagen have en goed verloren gaan en werden dakloos; zaken, waaraan jaren met inspan ning en groote energie gewerkt was, werden volslagen ontwricht of vernietigd, enz. Hoe ellendig onze dorpen eraan toe zijn, is niet zoo moeilijk vast te stellen. Door eigen aanschou wing en eenig naspeuren kan men zich daarvan tamelijk wel een voorstelling maken. In elk geval loopt de schade, aan de dorpen toegebracht, gemakkelijker in het oog. Niet zoo eenvoudig is het zich een beeld te vormen van de totale schade, welke de landbouw in een heel gebied is toegebracht. We zien wel, dat vele schuren verbrand zijn, dat na de ontzetting vele dierencadavers rondom de hoeven en in de weiden verspreid lagen, dat veel woningen en hangars vernield zijn, doch daar mede zijn we er niet. Laten we ter nadere oriëntatie eenige cijfers mogen noemen 225 schuren met stallen werden ver nietigd 500 schuren werden licht tot zwaar beschadigd; 110 hangars gingen verloren; 143 stuks zijn licht tot zwaar beschadigd; 30 a 35 pCt van de granen- en peul- vruchtenoogst ging verloren. De paarden- en veestapel werd gedund met enkele duizenden stuks, w.o. vele fokdieren van hooge klasse (globaal is het verlies aan paarden en rundvee op 40 pCt te stellen). Ook de kleinvee- en pluimveestapel leden enorme ver liezen. Ontstellend groot is ook de schade aan voertuigen, werktuigen en machinerieën toegebracht. Van deze gingen ruim 3500 stuks grootere en kleinere door brand of andere oorzaak teloor of werden totaal onbruikbaar. Ongeveer 2400 schoppen,spaden, riekenen vorken worden vermist; bergen zakken, duizende klaverruiters, aardappel kiemkisten enz.gingen in vlammen op of raakten verloren. We zullen ons er niet aan wagen de schade, waarvan hier in totaal sprake is, te begrooten. We wachten liever deofficieele taxatiecijfers daarvoor af. Alleen durven we wel zeggen, dat het hier#over bedragen van millioenen loopt. En nu komt daar nog bij de schade door de inundatie, waarvan plm. 1000 ha met zout of brak water, de schade aan sluizen, dammen, heulen, slooten en drainages, het derven van een of twee oogsten op plm 1500 ha mijnenveld, de ruïnes in de lande rijen door bommen en granaten teweeggebracht („trechters)" en last not least de enorme voort woekering van het onkruid, de groote vijand van de moderne bodemcultuur. Dit alles overwegende, behoeft het wel geen nadere toelichttng, dat de moeilijkheden voor de Cadzandsche landbouw bij den aanvang van het teel'jaar 1945 onnoemelijk groot zijn. En nu verzwijgen we nog maar, hoeveel boeren en eveneens hun arbeiders thans op de allerprimitiefste manier gehuisvest zijn, er voor het vee dikwijls nog heelemaal geen stalling is (materiaalgebrek), ja mensch en dier vaak bij buren of familie moeten worden onder gebracht. Ook dit is voor zoovele bedrijven een factor, die het weer op gang brengen ten zeerste bemoeilijkt. Alles bij alles ligt de gevolg trekking voor de hand, dat de totale agrarische productie in .Cadzand" in 1945 een heel stuk beneden het gemiddelde zal blij ven. Nemen we aan, dat van het teeltjaar 1944 een hoeveelheid producten tot zijn recht zal komen, die misschien op 55 pet. van normaal is te stellen, dan zal dit voor 1945 zeker wel niet hooger zijn. Vooral de ontijdige grondbe werking van verschillende duizen den hectares, het tekort aan werkkrachten en trekkracht, werk tuigen en ander materiaal, het niet beschikbaar zijn van stikstof en fosforzuurmest, alsmede de zoo beperkte vervoermogelijk- heid, baren hier de grootste zorg. Waar beknoptheid ons geboden is, kunnen we over een en ander niet nader uitweiden. lntusschen hopen we duidelijk gemaakt te hebben, dat het weer op gang brengen van de Cad zandsche landbouw en dit liefst zoo spoedig mogelijk niet alleen een eminent boeren- belang is, doch een levensbelang voor de gansche streek en een groot belang voor Provincie en Rijk tevens. v. D. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) M. de Redacteur I Naar aanleiding van een ad vertentie in Uw blad verzoek ik U vriendelijk 't volgende te willen opnemen. Bij voorbaat mijn dank. Tot mijn groote spijt las ik in de laatste Axelsche Courant een advertentie die mij noopt in mijn pen te klimmen. De onderteekenaar is een vriend van me, d w.z. hij heeft zich, in de dagen, toen door surrogaat instanties huiszoeking bij ons werd gedaan, als een vriend van ons gezin doen kennen. Per soonlijk kan ik dus niets tegen hem hebben, Des te meer deed 'tmij leed een dergelijke oproep te lezen. 't Gaat over een verdeeling van goederen, voor 't algemeen belang gegeven. Doch vriend de Rijk' gij weet toch ook wel dat waar menschen aan 't werk zijn, er ook fouten gemaakt worden en gemaakt zullen worden Of ech ter in dit geval de gemaakte fouten zoo groot zijn als U wilt doen voorkomen, is nog de groote vraag. Dat gij vechten wilt tegen onrecht, juich ik van harte toe. Maar waarom hebt U deze zaak niet onderzocht. Waarom hebt U geen klacht ingediend bij de plaatselijke, desnoods geweste lijke overheid. Wat gij echter wilt gaan doen acht ik volkomen fout. Op een leeftijd waarop de meeste vrouwen voor niet zoo heel veel anders meer belang stelling hebben dan voor hun kinderen en kleinkinderen, waar op ze niet veel meer om handen hebben, en ze vaak een groot deel van hun tijd doorbrengen met kousjes en borstrokjes voor de kleinkinderen te breien, is zij in ballingschap gegaan en heeft die jaren in Engeland doorge bracht niet omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Zij heeft vandaar uit meegeleefd, niet alleen met de haren, maar met ons allen, 't geheele volk en ze heeft een warme belangstelling voor ons gansche volk en voor alles wat voor ons land en voor Indië van belang was getoond. Ze heeft groote zorgen gehad en heeft ze nog, en ze zijn veel grooter dan de onze. Zij ziet zich geplaatst voor geweldig moeilijke problemen. Haar taak was nooit licht, maar was nooit zoo zwaar aU nu. U zult dit alles zóó niet overdacht hebben, want waar moet het heen, als wij haar leven nog gaan be zwaren met zulke kleine moei lijkheden, want in 't groot geheel zijn ze klein. Onze Koningin heeft in den laatsten tijd van allerlei uit bevrijd gebied ver nomen. Wat wij geleden hebben door den onderdrukker, hoe b'ij wij waren, dat we vrij waren maar ook hoe ontevreden velen waren, hoe er alweer gekankerd werd, moeten wij haar dit nu op deze manier nog eens gaan ver tellen. 'k Wil samen met U gaarne een brief aan onze Ko ningin schrijven maar dan om haar te zeggen hoe dankbaar we zijn voor haar regeering, hoe blij we zullen zijn als ze in ons midden weer wonen zal, dat we ons leven willen inzetten voor een herrijzend Nederland, dat we dankbaar zijn dat er al zoo spoedig goederen zijn gekomen voor de noodigste gevallen en er nu reeds zijn voor iedereen en vrouw de Rijke, wilt ge wer ken voor de goede zaak denk dan een systeem uit voor uit- deeling van goederen, waarbij zoo weinig mogelijk fouten ge maakt kunnen worden. C. J. v. Oeveren-Julius. gaarne bereid zijn, om van hun rantsoen iets over te sparen voor hun hongerende landgenooten. Het Comité .Hulp van Zuid aan Noord" meent echter goed te doen, de levensmiddelen nog niet in te nemen, man genoegen te nemen met schriftelijke toe zegging. Zoodra het mogelijk is, kan alles in den kortst moge lijken tijd worden bijeengehaald. Ongetwijfeld zullen de inwoners van Zuiddorpe hun groote dank baarheid willen toonen door een flinke toezegging. Trouwens, dat hebben ze reeds ondubbelzinnig getoond, denken we slechts aan de inzameling voor de gevallen Polen. Hoogachtend, Uw dw., E. Lansu. Voorbeelden trekken. Welnu, Zuiddorpe is .getrok ken" door het prachtige voor beeld van Oudenbosch om nu reeds alles in het werk te stellen om onze Noorderbroeders hij hun bevrijding zoo spoedig mogelijk te kunnen helpen. Er zal in de eerste plaats eten noodig zijn. Welnu, onze menschen zullen IS nei nuiu'ge aures van uczcn iiuu uiiucrciiu, uau moeten zij hun premies, onder vermelding voor welke periode, aan een der Amsterdamsche Banken gevestigd te Hulst, A*el, Terneuzen, Sas van Gen», Oostburg, Breskens overmaken. De verzekerden, die hun premies per giro of per postwissel rechtstreeks aan het Hoofdkantoor voldeden, worden eveneens verzocht thans hun premies op bovenstaande wijze aan een der Amsterdamsche Banken Aanbevelend, KO WIELAND, Nieuwstr., AXEL. Agent N.V. Wed. P. de Jongh, Goes. ONZE zaak is vanaf heden weer geopend. W. VER- ANEP-ANETA meldt: Naar de Correspondent van de „Daily Tel." te Stockholm meldt, is tijdens den jongsten Am. luchtaanval op Berlijn het Mini sterie van Buitenlandsche Zaken aan de Wilhelmstrasse geheel vernield. Von Ribbentrob wil niet meer in Berlijn wonen en houdt thans verblijf op een kasteel in de buurt van Salzburg. Von Dahle, het hoofd van de politie te Bromberg is wegens nalatigheid in de vervulling van zijn plicht ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Kühn, een hooge beambte te Bromberg en Ernst, partijleider voor het district Ramm, zijn uit hun burgerrechten ontzet en naar een tuchtbataillon gezonden. Generaal de Gaulle heeft in een radio-rede verklaard, dat Frankrijk er naar streeft, in het belang van de gemeenschappelijke veiligheid en welvaart, zoo nauw mogelijk met België, Luxemburg en Nederland samen te werken. Verder deed Generaal de Gaulle uitkomen, dat de onafhankelijkheid van Polen, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk en de Balkanlanden door Frankrijk als een essentieele voorwaarde voor het behoud van den vtede wordt beschouwd. De Fransche strijdkrachten staan aan den Rijn en zij zullen er blijven. Volgens verklaringen van een uit bezet gebied ontsnapten Nederlander zouden de Duitschers bij het afschieten van de V-2's op Nederlandsche grondgebied vanj Duitsche gevangenen gebruik maken. Deze zouden dan, na een vastgesteld aantal raketten te hebben afgeschoten, kwijtschel ding van straf verkrijgen. Na eerst thans bekend is geworden, hebben de Duitschers enkele maanden geleden te Gorssel een zevental Nederlanders gefu silleerd. Dit geschiedde nadat de burgemeester met medeneming van het bevolkingsregister was ondergedoken. De Daily Mail schrijft, dat van alle kanten berichten worden ontvangen, dat te Berlijn groote aantallen daklooze menschen een schuilplaats zoeken in het puin van de Duitsche hoofdstad. Dagelijks sterven honderden van honger en koude. Er komen steeds meer vluchtelingen in Berlijn aan. De voedselpositie wordt hierdoor steeds slechter. Daklooze vrouwen en kinderen bedelen van huis tot huis om voedsel. De kolenreserves zijn opr Zij, die stieren willen laten keuren voor den dekdienst moeten daarvan schriftelijk aangifte doen met bijvoeging van afstammingsbewijzen, vóór 25 Februari a.s. aan 1Z. BREVET, Secretaris van de Fokcentrale te Oostburg. te Axel. DIT jaar niet mogelijk Land- en Tuinhouwzaden te leveren. M J. SCHEELE, Oude Weg 84, Axel. Tandarts VAN DER LEE vraagt een practijk-juffrouw, Xi. I-1» II A* j u - non H V/ ranlannnhnnnnn hnnnon uonr toornc \/r»r»r trannophnivpn p rf Einonniönln P rttnmiooin diner van pnmiPtP-<itatpn rtipni hioraan

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 4