a Verplichte Stierenkenring. De Zwarte Markt. N ieu wsberich ten Plaatselijk Nieuws. Militair Gezag. Landbouwmededeelingen voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Officiëele Bekendmakingen. Distributiedienst AXEL. Bekendmakingen. Inlevering bonnen hui&brand. Met ingang van 10 Februari 1945 1945 geschieden. I tigd op het verduisteren van zolder- Alleveringen op alle overige bon- I e" dakramen, bovenlichten, zgn. lan promessen zoo spoedig mogehjk.mede- I Een ieder die nog niet voldaan deeling doen. I heeft aan zijn verplichting tot inzen- Een bedreiging van Neerland* herstel. Tot dusverre heeft de overluid het in feite min of meer aati de boeren en aan het publiek over gelaten in hoeverre zij zelf het euvel van den zwarten handel zouden bestrijden. Drastische maatregelen zijn tot dusverre nog niet genomen. Van een man kon redelijkerwijs niet gevergd worden dat hij, toen de voedselaanvoer op zijn dieptepunt was, niet zelf al het mogelijke trachtte te doen om in het nijpende gebrek te voorzien. In deze periode lag het voor de hand. dat men, in uitersten nood zichzelf trachtte te h.ipen en een overheid, die op dat moment daartegen in ware gegaan, zou zich van hare verantwoordelijk heid tegenover het volk niet be wust zijn geweest. Thans is echter de toestand anders geworden. Nog geenszins kan worden gezegd, dat de voed selvoorziening van bevrijd Neder land als normaal kan worden beschouwd. Maar niettemin is, over het geheel genomen, het rantsoen de laatste twee maan den een behoorlijk eind verbeterd en in de meeste plaatsen des lands is de voedingswaarde boven het peil gestegen, dat van het begin van het vorig jaar tot aan de bevrijding gangbaar was. Wil verdere verbetering moge lijk zijn, dan is in de eerste plaats noodig, dat het distributie apparaat de gelegenheid geschon ken worde onbelemmerd zijn functie uit te oefenen. Dit appa raat immers heeft de, vaak ondank bare, taak er voor te zorgen, dat, wat er aan levensmiddelen komt van eigen grond en wat de Geallieerden invoeren, inderdaad rechtvaardig worde verdeeld. Wat er nu geleverd kan wor den, moet ook worden geleverd en het is op grond van deze overweging, dat de Chef Staf Militair Gezag thans het oogen- blik juist heeft geoordeeld om strenger op te treden tegen hen, die de voedselvoorziening van ons volk ten bate van hun eigen zak schade wenschen te berok kenen. In een Bekendmaking heeft hij aangekondigd, dat van nu af aan van een ieder wordt geëischt, dat hij aan de naleving der voorschriften en aan de con trole daarop zijn volle mede werking verleent. De beweeg redenen, welke tijdens de Duit- sche bezetting hebben kunnen gelden om de to;n genomen maatregelen te ontduiken, hebben in het bevrijde Nederland hun kracht verloren, de voorzieningen zijn thans dusdanig, dat van een noodtoestand op voedselgebied niet meer gesproken kan worden. Wie thans meent zich hier nog aan te kunnen onttrekken, zal worden veroordeeld tot gevan genisstraf of zich een geldboete zien opgelegd, terwijl hij tevens kans loopt door een Tribunaal met interneering en inbeslag neming van vermogen te worden gestraft. Eenerzijds is deze waarschu wing gericht tot de zwarte han delaars en tot diegenen onder de boeren, die niet aan hun ieveringsplicht voldoen. Aan den anderen kant bedoelt zij de burgers van hoog tot laag er met nadruk op te wijzen, dat zij mede schuld dragen aan het voortbestaan van dit euvel. Het is gemakkelijk gezegd: „De boe ren leveren niet alles in, wat zij ku men". Maar wanneer de schoen maker de boer zijn schoenen niet verzoolt dan tegen een zakje r^gge, wanneer bij alle diensten, die een boer aan zijn medemen- vraagt, van hem geëischt wordt, da' hij in natura betaalt, dan kan van hem redelijkerwijs niet ge vergd worden, dat hij zijn plich ten tot het laatste toe vervult. Boer en burger dienen zich de zelfdiscipline op te leggen, die in deze ernstige tijden in hei belang van ons volk geboden is Laten zij beseffen, dat zij mede de oorzaak zijn van het feit, dat in den afgeloopen tijd de kin dersterfte verdubbeld is, doordat zij de melk, die deze kinderen van den dood had kunnen weer houden, liever achterom ver kwanselden. Laten zij ook beseffen, dat, als vandaag of morgen de controle ambtenaar bij hen op bezoek komt, deze niet meer met een boterham met spek of een goede vooroorlogsche sigaar ertoe te brengen is een oogje dicht te doen. Als Nederlander beseft hij, dat thans de rollen zijn omge keerd en dat, wat vroeger plicht was, thans misdaad wezen zou. Terloops zij hierbij opgemerkt, dat de C C.D. een organisatie is welke, zij het in iets anderen vorm, reeds bij de Landbouw- crisiswet van 1933 werd voorzien en dus niet als een specifieke Duitsche uitvinding kan worden beschouwd. Wie door de C.C.D. thans wordt betrapt op clandestienen handel zal niet meer op het medelijden van de bevolking be hoeven te rekenen, integendeel, hij zal in de oogen van alle werkelijke Nederlanders staan aangeschreven als een misdadi ger, die onze samenleving schade berokkent en dus daaruit ver- verwijderd dient te worden. De Bekendmaking van den Chef Staf Militair Gezag, zooals die door middel van de radio en van plakkaten is gepubliceerd, spreekt duidelijke taal. Het is thans aan de bewoners van be vrijd Nederland om te toonen, dat zij deze taal begrepen heb ben en dat zij bereid zijn een drachtig samen te werken voor het herstel van onze volkshuis houding. Oostelgk front. Boedapest is thans geheel in Russische handen. De strijd in en om de stad kostte de Duitschers 123000 man aan gevangenen en 49000 aan gesneuvelden. Hun verliezen zijn hier grooter dan destijds in Stalingrad. De troepen v»n maarschalk Kor.ie ruk ken snel verder op. Zij veroverden Beuthen en omsingelden Glogau.Ook Kamin is veroverd. Dresden, een van de voornaamste verkeerscentra voor de toevoer naar het Oostelijk front, is door de geall. luchtmacht zwaar ge bombardeerd. Verder is ook het reeds lang omsingelde Schneidemuhl door de Russen veroverd, alsook Sprottau, Freystadt, Neusalz en Jauer. In Sorau tusschen Breslau en Berlijn wordt ge vochten. De laatste 2 dagen zijn plm. 500 600 vliegtuigen onbeschadigd in handen der Russen gevallen. Gisteren maakte Stalin in 2 dagorders nog de verovering bekend van Konitz en Tuk- hel in de Poolsche corridor en van de steden Grunberg, Sommerfeld en Sor u in Silezië en Brandenburg. Ten ZW. van Liegnitz is Goldberg veroverd. Ook het grootste deel van de belangrijke stad Posen is in handen der Russen. Westfront. Het Reichswald is nu ge heel van Duitschera gezuiverd en er worden verdere vorderingen gemaakt in de richting van Calcar en Udem. Bij Kessel zijn 2 bruggenhoofden ge vormd over de Niers en rukken de tro;pen thans op naar Goch. Tegen over Emmerik staan de Canadezen nu aan de Rijn. Het aantal gevangen ge maakte Duitschers bij de strijd om Colmar bedraagt 20.000- Luchtfront De geallieerde lucht macht is de laatste dagen weer bijzon der actief geweest boven Duitschland. Zoowel vanuit Italië als vanuit het Westen zijn doelen in Duitschland (o.a. Maagdenburg, Leipzig, Kottbus, Chemnitz en Dresden) geweldig ge bombardeerd, terwijl ook doelen in Italië, Oostenrijk en Joego Slavië wer den aangevallen. Verre Oosten. Vannacht is mel ding gemaakt van uitgebreide gecom bineerde actie's van de Amerikaan- sche lucht en zeestrijdkrachten tegen Japan. 1200 Amerikaansche vliegtuigen opereerden boven Tokio en andere be'angrijke Japansche plaatsen Krimconferentie De beslissing in zake Polen wordt door de Poolsche regeering niet aanvaard. Griekenland Churchill heeft een bezoek gebracht aan Athene. De Russen hebben nieuwe vorde ringen gemaakt in de sectoren Dantzig en Frankfort. Nederlandsche Spitfires hebben aan vallen gedaan op V-2 doelen in Ne derland. Ottersum 'Limburg; is bevrijd Laatste berichten Tokio en Jokohama worden sedert 9 uren aangevallen door een gigantische Am. luchtmacht, op gestegen van een enorme Amerikaan sche vlootformatie,welke isopgestoomd tot op 500 km van de Japansche hoofdstad. De operaties staan onder leiding van Admiraal Nirmitz. Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje. Zondag zijn twee groepen van 250 kinderen, een groep jongens en een groep meisjes, in Engeland aange komen. Alle kinderen zijn goed aangekomen en na een ontvangst in de Zuid- Engelsche havenstad waar zij aan land kwamen, zijn zij doorgereisd naar Coventry, waar zij eerst eenigen tijd in een kamp zullen worden onder gebracht. Eenigen tijd geleden is alhier in „Het Centrum" een vergade ring gehouden van oud-leerlingen van de landbouwschool alhier, waarin als spreker optrad Ir. Dorst, de Voedselcommissaris v.Zeelati'L Deze middag was zeer zeker niet alleen voor de aanwezigen van belang en wij hebben daarom gemeend hier nog een kort ver slag van te moeten geven, niet tegenstaande het feit, dat dit door verschillende omstandigheden wat laat is geworden. Spreker behandelde de voed selvoorziening en haar proble men in den haidigen tijd. Eerst werd een overzicht gegeven van het bodemverlies tengevolge der inun 'atie in onze provincie. Zoo verloor Schouwen 14 5G0H.A., Tholen 10 800 H.A (dit is alweer voor een groot deel droog), Z - Bevelend 8500 H.A Walcheren 12.000 H.A Oost-Z.V!. 4800 H A. en West Z.-VI. 3500 H.A. Totaal dus ruim een derde van de opper vlakte onzer provincie 54000 H.A. Dit zegt echter nog niet alles, er is verder nng enorme schada aan gebouwen en materiee'. Op Walcheren zijn tijdens den storm boerderijen gewoon ingestort, in Z.-Vlaanderen zijn vele schuren en hangars door brand vernield r n vele andere zwaar beschadigd. Dat hierbij veel graan is verlqren gegaan is duidelijk, doch daarbij komt in West-Z.VI. nog het ver lies van hqt grootste deel der paarden en melkkoeien en de helft van de varkens en het jong vee. Door dit alles is de voed selpositie zoo slecht geworden, dat zelfs wij hier in Zeeland ons zelf niet kunnen redden en op hulp van overzee zijn aangewezer. Er zijn moeilijkh'den dot r gebrek aan personeel, aan kunst mest en aan werktuigen. 12 000 H.A land moeten nog geploegd worden. Er moet daarom zoo veel en zoo hard mogelijk gewerkt worden om de productie zooveel mogelijk op te voeren. Spr. besprak vervolgens nog enkele nieuwe maatregelen. Om de getroffen lanabouwers te hel pen za1 een paardenvordering worden gehouden. Teneinde de eieren/oorziening voor zieken beter te doen geschieden, is de levering thans vastgesteld op 40 eieren per kip, terwijl 20 kippen mogen worden gehouden. Spr. wees er voorts nog op dat alles wat nu gedaan wordt ten goede komt aan het eigen volk, terwijl ook dat deel dat naar wij hopen thans spoedig verlost zal zijn, reikhalzend uit ziet naar hetgepn het reeds be vrijde deel thans voor hen doet. Ook de zwarte handel veroor zaakt vele moeilijkheden, doch spr. vertrouwde erop, dat hier tegen strenge maatregelen zullen worden genomen, en dat allen zullen medewerken deze kanker in ons volk te bestrijden. De middag werd besloten door een welgemeend woord van dank door een der aanwezigen gericht tot den spreker. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. van Oeveren, 2 30 uur Ds. Sa- raber. Geref. Kerk. 10 uur Ds. Post, 2.30 uur Ds. Zemel. Geref. Gem. 10 uurLeeskerk, 2.30 uur Leeskerk. De Shaef Mission deelt mede, dat het aan soldaten verboden is bij par ticulieren foto's te laten ontwikkelen en dat het aan fotohandelaren, foto graven e.d. verboden is foto's ter ontwikkeling aan te nemen van soldaten o— Bij het uitreiken van veevoederbon nen zal elke periode den heer Goeman te Hulst en Groede tegenwoordig zijn o— De Landbouwcommissie is volgende week noch mondeling noch telefonisch te bereiken. S van Ham, Secr. Landcom. m..g Toewijzing Landbouwwerktuigen Waar o.m. de aanvoer van de land bouwwerktuigen nog op zich laat wachten, zal voorloopig geen enkele aankoopvergunning kunnen worden verstrekt. Wanneer t.z.t. werktuigen beschikbaar zijn, zal een distributie naar billijkheid en behoefte plaats vinden. Voorrang hierbij zal verleend worden aan hen, die door oorlogsge weld hun werktuigen ve.nield zagen. Al deze werktuigen zijn opgenomen. o— In cultuur brengen ondergeloopen gronden. In verband met het in cu'tuurbrengen van ondergeloopen gronden zullen binnenkort belanghebbenden uit het Westelijk deel in groepen van enkele gemeenten, worden opgeroepen tot het bijwonen van een vergadering met ondergeteekende. De heer Langenhorst te Hulst regelt een en arder voor het Oostelijk deel. o— Correspondentie met Landbouwconsulent. Men gelieve deze uitsluitend te richten aan het bureau Landb.school te Schoondijke. De Rijkslaadb.con8ulentL. v, Dijke. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht dat belast is met de behar tiging van de belangen op het gebied van de jacht Ir P. M. Tutein Nolthenius, Burg. de Manlaan 98, Breda. o— Ieder, die van de Rijksverk.inspectie toestemm'ng verkrijgt of verkregen heeft zijn generator of persgasinstall. te demonteeren en op benzine over te schakelen is verplicht: 1. Deze installatie grondig schoon te maken 2. De installatie geheel compleet op een droge plaats te bewaren 3. van de demontage kennis te geven aan het Rijksbur. Materialen Weg verkeer, onder opgave van het ver- gunningno. van het Rijksbureau Generators en Tankgas. De installaties zullen regelmatig wor den geinspecteerd, en wanneer blijkt, dat aan bovenstaande niet voldaan is zal aan den Inspecteur v. h. verkeer in overweging worden gegeven de betreffende benzinevergunning weder in te trekken. Koop of verkoop van installaties zonder voorafgaande toe stemming blijft verboden. Rijksbureau Materialen Wegverk. o— Aan de Hotel-Caté-Restauranthouders zijn, voor zoover de adressen bekend waren, enquêteformulieren toegezon den. Belanghebbenden die 'n dergelijk formulier niet ontvingen kunnen dit aanvragen via de gewestelijke afd. van Bedrijfshoreca, gevestigd voor Noord- Brabant en Noord-West-Limburg, ten Hagestraat, Eindhoven. Voor Zeeland, voerweg 49, Wolversdijk. Zoonoodig kunnen hiervoor dienstenveloppen bij de plaatselijke Bureauhouders van de Prov. Voedselcomm. worden afgehaald De Alg. Comm. voor de Voedselvoorziening. o— De Sectie Spiritus is thans gevestigd te Bergen op Zoom, Wittoucksingel 12 o— Rijksbureau voor Huiden en Leder Hiermede wordt nogmaals in herin nering gebracht dat gestorven vee, alvorens begraven of vernietigd te worden, van de huid ontdaan dient te worden. De huiden en vellen dienen zoo spoedig mogelijk bij opkoopers of handelaren ingeleverd te worden en zullen daar voor de vastgestelde prijs betaald worden. Tijdens transport van de huid dient beschadiging zooveel mogelijk voorkomen te worden. De gedelegeerde v. h. Rijksbureau voor Huiden en Leder voor Zeeland j. MELZER. De bonnen voor petroleum voor stal en voertuigverlichting kunnen worden afgehaald vanaf Maandag 19 Februari t/m Donderdag 22 Febr., des morgens tusschen 9 en 12 uur. o— Uitreiking van Schoenen. De Burgemeester van Axel brengt ter kennis van dengene, die dezer dagen in het bezit is gekomen ^of komt) van een bon voor een paar heeren-, dames-, kinder- of werkschoenen, kan deze af halen op het Distributiekantoor alhier (ingang langs achten op Dinsdag 20 Februari 1945 van 10—12 uur door hen, wier familienaam begint met de letter 1, L. of W. Van 17.-47. de lett. N, R, T, of S Woensdag 21 Febr. van 9—12 de lett. C. K, M of D. Van 17.-47. de lett. V, F, Gof E Donderdag 22 Febr. van 9—12 de lett. A, Y, Z of H. Van 17.-47. lett. D, Q, O, U of P. Er wordt verzocht op den juisten dag te komen met gepast geld. De kosten van de Heerenschoenen be dragen f6,90; Damesschoenen f5,75; Kinderschoenen f3,45Werksch. f 14, Axel, 15 Febr. 1945. De Burgemeester; P. L. D. J. v. Oeveren Oorlogsgeweldschade. Belanghebbenden worden er met de meeste nadruk opmerkzaam opgemaakt dat eventueel ontstane schade door V-l's zoo spoedie mogelijk dient te worden opgegeven bij de Schade- Enquete-Commissie, waartoe men zich dient te vervoegen op het Gemeentelijk Bouwbureau te Axel, aid. S.E.C, Is het huid'ge adres van dezen hun onbekend, dan moeten zij hun premies, onder vermelding voor welke periode, aan een der Amsterdamsche Banken gevestigd te Hulst, A*el, Terneuzen, Sas van Gent, Oostburg, Breskens overmaken. De verzekerden, die hun premies per giro of per postwissel rechtstreeks aan het Hoofdkantoor voldeden, worden eveneens verzocht thans hun premies op bovenstaande wijze aan een der Amsterdamsche Banken Aanbevelend, KO WIELAND, Nieuwstr., AXEL. Agent N.V. Wed. P. DE Jongh, Goes. ONZE zaak is vanaf heden weer geopend, W. VER- Zij, die stieren willen laten keuren voor den dekdienst moeten daarvan schriftelijk aangifte doen met bijvoeging van afstammingsbewijzen, vóór 25 Februari a.s. aan IZ. BREVET, Secretaris van de Fokcentrale te Oostburg. te Axel. DIT jaar niet mogelijk Land- en Tuinbouwzaden te leveren. M J. SCHEELE, Oude Weg 84, Axel. Tandarts VAN DER LEE vraagt een practijk-juffrouw, L. nan h u rantanpnhnnnpn hnnnan i/nnr I toarnc unnr trannpjiljiii7Pn p ri ClnoonJöolo rnmmicoio I diner van enmiPtP-statPn rtipo* hipraan IlllUU/ LrWLOIiaai

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 2