AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH- VLAAND EREN. Wij zijn soldaat I Gemengd Nieuws. No. 43 VRIJDAG 16 FEBRUARI 1945 58e JAARGANG V Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM f advertentieprijs, n V Enkele maanden is het nog slechts geleden, dat onze Pool- sche liberators de Bazuin der Vrijheid weer deden scnallen over onze Oost-Zeeuwsch-Vlaamsche velden. We hebben het allen gehoord, dat liefelijk geluid. We hebben het vernomen als de ver kondiging van onze herkregen vrijheid, van de aanstaande ver nietiging van het barbarendom, van de toekomstige wederopbouw van ons geknechte Vaderland. Met blijdschap en dankbaarheid, met innige vreugde en vaak met tranen in de oogen hebben we de trompetters begroet, die het uitbazuindenGij zijt vrij 1 Ja vrijl Met hartelijkheid hebben we hen ontvangen, de mannen, die, ook voor ons, hun leven op het spel zetten. Het contact met onze Poolsche vrienden kon slechts kort zijn, maar het zal ons steeds in een uiterst aange*- name herinnering blijven. Verder zijn ze getrokken om elders anderen de Vrijheid weer te gaan geven. Ook op de andere plaatsen heeft die Bazuin geklon ken over akkers en weiden, over steden en dorpen, over verwoeste plaatsen en uitgebrande vlekken, overal de bevolking kond doend van de herkregen Vrijheid. In onze ooren klinkt nog steeds het heerlijke Vrijheidsgeschal. En al is de bazuinblazer reeds ver van ons verwijderd, nog steeds klettert zijn muziek ons in de oorenVrij 1 Ja, dat is de echo die we altijd nog maar opnieuw vernemenVrij Dat woord schenkt ons vele voorrechten, die we beslist niet alle hebben verdiend. In ons bevrijde gebied kennen we ze wel en we weten maar al te vaak tol hoe ver we precies kunnen gaan met het misbruiken daarvan. Helaas worden die heerlijke voor rechten maar al te graag door ons verknoeid, zoodanig zelfs, dat het meerdere malen voorkomt, dat hierdoor ergernis wordt ver wekt bij velen onzer en wellicht ook bij onze geallieerde vrienden. Laten we daarom trachten slechts een matig en niet uitbun dig gebruik te maken van de rechten, die de Vrijheid ons schonk 1 Wanneer we rondom ons zien de geweldige gebeurtenissen die dagelijks plaats grijpen, wanneer we aanschouwen het enorme leed en de schier bndragelijke smart, die de wereld lijdt onder het beukend oorlogsgeweld, dan moet het toch wel tot ons doordringen, dat die Bazuinblazer met zijn Vrijheidsklanken ons ook nog iets anders bracht dan louter de ver kondiging van de voorrechten der Vrijheid. Hij slingerde ons ook in de oorenVersta uw plicht Hebben wij daarover wel a voldoende nagedacht, hebben wi ons op dat woord wel al vol doende bezonnen. Vaak lijkt het wel van niet. Daarom willen we dat samen hier, opnieuw ot voor het eerst, doen om daardoor te komen tot een juist gezichtspunt over de huidige realiteit. Hierbij moeten we ons in de eerste plaats duidelijk voor oogen stellen de hedendaagsche oorlogs werkelijkheid. De geheele wereld staat nog steeds in vuur en vlam. Weer dan 5 jaren duurt nu reeds de geweldige worsteling tusschen jeschaving en barbarendom, tus- scnen recht en onrecht, tusschen Christendom en satanisch heiden dom. In dien tijd is deze gruwe lijke oorlog geworden tot een totale strijd tusschen de weder- zijdsche machten. Totale oorlog, dat wil zeggenieder is soldaat, althans is verplicht soldaat te zijn en als zoodanig zichzelf volledig in te zetten aan de goede zijde. In den totalen oorlog is er geen onderscheid meer tusschen mili tairen en burgers; allen zijn soldaat. Het front ligt overal, want de geheele natie is dan front. En op alle terreinen moet de vijand worden bevochten. Ais burgers van bevrijd Nederland hebben ook wij dat te verstaan, we hebben onze zienswijze daar naar te richten, onze houding daartegenover te bepalen en in plichtsbetrachting onzen post te betrekken of eventueel bezet te houden. Al staan we dan niet allen in de voorste linie, waar de vijand ons rechtstreeks naar het leven staat, ai staan we vaak ver achter die frontlijn, toch heeft ieder onzer zijn eigen taak, de taak van den soldaat, die „aan het geliefde Vaderland zijn beste krachten wijdt". Daar staan wij dan, ieder op zijn post, bereid om onze uiterste krachtinspanning dienstbaar te maken aan den totalen strijd tegen den nog steeds machtigen vijand van ons volks bestaan. Wij moeten dan bi vaak zeer verschillende opvat tingen op allerlei gebied slechts allen datzelfde doel nastreven medewerken aan de vernietiging van den vijand en herstel van den vrede. Met dat doel voor oogen heb ben wij onzen plicht te doen onzen soldatenplicht, hebben wi onze taak te vervullen, onze soldatentaak. Precies zooals ae mannen en vrouwen van de vrije landen hun roeping nu al enkele jaren geleden hebben moeten verstaan, hebben ook wij dat nu te doen. Het is dan niet noodig, dat wij vaak in een streven naarzelf- verhooging een baantje te pakken zien te krijgen, waarbij we zoo mogelijk het een en ander te vertellen hebben over anderen en te beschikken over andermans goed en vrijheid, om daardoor wellicht toch maar zoo veel mo gelijk misschien wel onver diende roem en achting als zeer prijzenswaardig vaderlander naar ons toe te halen. Neen, zelfs een ster of oranjebord op een gevorderde auto, die misschien zelfs door den eigenaar tijdens de bezetting slechts met de grootste moeite uit de klauwen van het Duitsche monster is gehouden, is geen waarborg of teeken van bui tengewone frontprestaties, even min als ook onze fraaie driekleur in staat mag zijn onze „zwarte" lading, die we misschien in den vorm van een uitpuilende porte- monnaie of een schatkamer van roerende en onroerende goederen uit de bezettingsjaren overhielden, te dekken. Het is dan ook niet nuodig, dat wij in geveinsde vaderlands liefde ons melden voor den mili tairen dienst, misschien alleen maar met het oogmerk eindelijk eens „uit de slijk" te zijn of om naar hartelust te kunnen genieten van een overvloed van heerlijke Engelsche sigaretten en kostelijke chocolade, of al die andere heer lijkheden die de militaire dienst met zich brengt. Zeker is het verkeerd zich aan een andere belangrijke taak te onttrekken, als men voor de nieuwe post minder bekwaam of geschikt is dan voor de eerste. Alleen op uitdrukkelijk bevel is een dergelijke verwisse ling goed te keuren. Onder de huidige omstandig heden is slechts één houding goed te achten, nl. die van nauw gezette plichtsbetrachting op de plaats waar we zijn gesteld en in het werk waarvoor we het meest geschikt zijn te achten Hierbij hebben we ons te richten naar de voorschriften en bevelen, die onze wettige Overheid ons geeft. Als we nu weer opnieuw uit gaan van het beginpunt, dat de totale oorlog ons verschatt: leder is soldaat 1 dan is het ons direct duidelijk, dat wij niet allen tegelijk naar geweer en granaat moeten grijpen, ook andere wapenen die vaak wat vrediger lijken moeten worden gehanteerd. Want iedere stiijder voor de Gerechtig heid moet worden gevoed, ge kleed, verzorgd, van wapens en munitie voorzien. Zijn behoeften aan materiaal en mondvoorraad, aan alles wat hij noodig heeft, moeten vaak over groote afstan den worden aangevoerd. Het groote terrein, waarop de massa van de burgersoldaten zich moet bewegen, zal dus zijn dat van de arbeid. Het parool, dat voor deze strijders moet worden uitgegeven is dan ook Werkt 1 Ja, het is onze taak te werken, dat is or.ze strijd, werken. Dag in dag uit zij dat het gebod dat wij tot ons voelen uitgaan Werkt I Dat onverbiddelijk bevel, dai tot ons allen komt, mogen we niet ongehoord aan onze ooren laten voorbijgaan. We hebben dat te volgen. We hebben te werken Totaal verkeerd is het dus, om welke redenen dan ook, een staking op touw te zetten, zelfs niet om daarmee slechts te toonen, dat we weer vrij zijn. Hoe kort een dergelijke staking ook mag zijn geprojecteerd, steeds is ze uit den booze, want ze is in strijd met het bevelwerken voor de overwinning op het brute monster. Het lijkt ook veel op verraad, wanneer we ons met opzet aan iet arbeidsproces probeeren te onitrekken. Immerswij zijn soldaten en onze dagorder luidt Werkt 1 Daarom moet het ook er mee uit zijn dat evacuanten bijv. hun dagen slijten met het leggen van een kaartje of het bezorgen van groote overlast aan hen, die deze menschen her bergen. We weten wat van ons wordt verwacht, we kunnen ook dage lijks rondom ons zien het voor beeld, dat de geallieerde strijders ons gever, die met opgewektheid en nauwgezette plichtsbetrachting, zonder kankeren of mopperen hun taak vervullen. Laat ons dat voorbeeld volgen en werken, zoo veel en zoo goed we kunnen. Ook onze landgenonten in het nog bezette gebied zullen dat van ons verwachten. Die medebur gers, die nog dagelijds lijden onder het schier niet te dragen Duitsche juk, rekenen op ons zij rekenen er op, dat wij onze krachten zullen inspannen om ook hen zoo spoedig mogelijk dat ontzaglijk zware kruis van de schouders te tillen. Het kan dus niet geduld wor den, dat wij in een nutteloos niets-doen toezien of eventueel onze „zwarte centjes" nu maar alvast gaan opleven, omdat we ze straks toch kwijt zullen geraken. Neen, er moet gewerkt worden. En er is werk genoeg. Op alle terreinen liggen massa's werk te wachten. Wij moeten aan den slag. Onze sector is momenteel afgebakend voorloopig is ons in hoofdzaak het werkfront toege wezen voor offensieve operaties. Als soldaten en onderofficieren staan wij in den strijd. En daarin moeten wij onze krachten wijden aan de zaak van de geallieerden, dus ook onze zaak. We moeten daarbij niet streven uit een soort van hoogmoedszin naar den offi ciersrang; Slechts wanneer wij daartoe worden geroepen hebben wij dien rang te aanvaarden, niet om dan te rusten, maar om nog harder te weiken dan voorheen. leder onzer heeft zijn taak aan dit groote front, naar bekwaam heid en geschiktheid. Als waar dige soldaten, die hun plicht verstaan, hebben wij de ons op gedragen taak te vervullen en onzen post bezet te houden. Alleen wanneer de leiding ons beveelt een andere plaats in te nemen, hebben wij dat te doen. Tot zoolang blijft het echter werken, in ons eigen beroep en vak, als dat tenminste van nuttige en urgente beteekenis is. Wanneer we als hier boven onze gedachten laten gaan over de huidige moeilijkheden en pro blemen en daarnaar ook metter daad onze gedragslijn richten en onze houding bepalen, dan kan het niet anders dan goed zijn. Dan staat er tegenover den wan hopig vechtenden vijand één groot blok van weerstand, dat straks de slang den kop vermorzelen zal. Wanneer ieder onzer zijn taak maar juist verstaat, dan zal de overwinning niet lang meer uit blijven. Dan zal de zege spoedig zijn bevochten en het beest uit den afgrond stuiptrekkend liggen neergeveld. Want wij zijn allen soldaat 1 S. de Klerk. Conferentie van de vier Westelijke mogenaheden. New York, 9 Februri 1945 (Anep-Aneta). Volgens een bericht van United Press uit Londen zou een van de eerste en belangrijkste resultaten van de drie mogendheden confe rentie zijn, dat besloten zou worden tot een conferentie van de vier geallieerde mogendheden, welke ten Westen van Duitsch- land liggen Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Met toestemming van de Groote Drie zouden de vier Westelijke ianden trachten overeenstemming te bereiken op het gebied van nauwe financieele en economische samenwerking en tevens om een toekomstige Duitsche agressie te voorkomen. Het gemeenschap pelijk gebruik voor verdedigings doeleinden van havens en vlieg velden zou een der bepalingen zijn van de af te sluiten over eenkomst. Blijkens berichten uit Stock holm vertoeft Koning Leopold, die door de Duitschers als hun kostbaarste gijzelaar wordt be schouwd, thans in de omgeving van München. Van degenen, die zich thans ln de handen der Duitschers bevinden, noemt de „Daily Mail" o a. Gilles Romilly, een neef van Churchill, die in 1940 krijgsge vangen werd gemaakt, den oud kanselier Schuschnigg, generaal Borkomarawski, den held van Warschau, den zoon van Stalin en den zoon van Leon Blum. wcmiaci mans gencei omsingeld, in Silezië zijn Sagan, Nannburg en Rauscha veroverd. Ook Neu- enburg on de Wes'elijke oever van de Weichsel ten Zuiden van Dantzig is veroverd. zunen uij ue ueoorueenng van Uit punt een rol spelen. Dat de maatregel tot inlevering reeds nu wordt genomen, is een uitvloeisel van de wil van de Regeering om ook op dit gebied gende condities a. Hun kan slechts een huisslachtings- vergunning worden verleend indien zij een oppervlakte van ten minste 20 aren met aardappelen en/of bieten verbouwen b, zij zijn verplicht hun huisslachtings- en en jongvee. De bestaande regeling blijft gehand haafd. Ook de mogelijkheid tot het op stallen van evacuatievee boven het bedrijfsmaximum blijft bestaan. De Prov. Voedselcomm. zijn ge machtigd om bij sterke verplaatsing vaa vee, deze regeling te wijzigen.Zulks 2. Indien een derde het geld inle vert namens een ander, woidt de naam en het adres van dien derde op het ontvangstbewijs vermeld. 3. Het ontvangstbewijs moet inhou den de aard van elk ingeleverd biljet, de letters en nummers en/of andere kenmerken daarvan, en bet op elk ABONNEMENTSPRIJS, Lous Qumman 5 et Kwartaalabonnement, AXEL, binnen de komi fl. 1.25 Alle andere plaatien, 1L 1.55 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen: 15 ct per m.m. Kleine Advertentiên: (maximum 8 regels) 1 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1