AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAND EREN. Nieuwsberichten. Gemengd Nieuws. Kolenvoorzieuing. Qfficiëeie Bekendmakingen. No. 41 58e JAARGANG FEBRUARI 1945 VRIJDAG No. 40 DINSDAG 6 FEBRUARI 1945 58e JAARGANG Drukker- U itgeef ster; Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: V Markt 12 AXEL Hoofdredactie-, T. C. VINK - van VESSEM Oostfront. Vrijdag veroverden de Russen Soldia op 60 km van Stettin en Drossen op 80 km v. Berlijn. Verder zijn de laatste dagen belangrijke vorderingen ge maakt zoowel ten N. als ten Z. van Kustrin. Vanuit het Noorden is deze plaats door de verovering van Neudamm en Berwalde reeds overvleugeld. In de richting Stettin is Schloppe veroverd, terwijl in O.-Pruisen Bartenstein en Lands berg zijn genomen, terwijl hier ook in de N.O. buitenwijken van Koningsbergen wordt gevochten. Volgens de berichten v. Maandag hebben de Russen thans een 350 km lange strook langs de oever van de Oder in handen, terwijl zij reeds talrijke bruggenhoofden op de Westelijke oever bezitten. Vooral uit het bruggenhoofd bij Brieg in Silezie worden hevige aanvallen gedaan. De Russen staan nog 30 km van Stettin- W e s t f r o n t. De belangrijke Fransche stad Colmar is thans geheel van vijanden gezuiverd. Het le Am. leger maakt goede vorderingen en veroverde Zondag een 6-tal plaatsen, daarbij 8 km verder in Duitschland oprukkend In de Schnee-Eifel zijn zij thans in de voornaamste verdedigings gordel der Siegfriedlinie doorge drongen. In de Vogezen is een Duitsche legergroep ingesloten. Luchtfront. De R.A.F. doet nog steeds krachtige aanvallen op spoorwegcentra die van belang zijn voor de verplaatsing van West- naar Oostfront, en op ben- zinefabrieken. Verre Oosten. De troepen van generaal Mac. Arthur zijn thans in Manilla doorgedrongen het grootste deel van de stad is reeds in hun handen. In het gevangenkamp te Manilla zijn ook enkele Nederl. bevrijd. B u 1 g a r ij e. Een aantal land verraders is hier ter dood ver oordeeld, o.a. prins Cyril en Filov Hun vonnis is reeds ten uitvoer gelegd. Betgie. Na het aftreden van min.-pres. Pierlot is in de poli tieke situatie eenige verbetering te bespeuren. De conferentie tusschen Roosevelt, Churchill en Stalin is begonnen naar heden werd ge meld. De Japansche jachtvlieg- dienst heeft Zaterdag bij een aan val van super-vliegende forten zijn grootste nederlaag geleden, met een verlies van 119 toe stellen. (Anep-Aneta). De Fransch sprekende stu denten van Leuven hebben op indrukwekkende wijze hulde ge bracht aan den rector-magnificus der Universiteit, Mgr. van Wayen- bergh, voor zijn moedige houaing tijdens de bezetting. (Anep Aneta). De Vereenigde Staten heb- )en aan de Fransche pers 5.000 ton krantenpapier toegewezen, een hoeveelheid, die voldoende s voor de eerstkomende drie maanden: (Anep-Aneta). Te Londen worden op het oogenblik bijna 3.000.000 op voedende boeken gedrukt, die bestemd zijn voor de gedemo biliseerde mannen en vrouwen om als handleiding te dienen bij de keuze van nieuwe betrek kingen. (Anep-Aneta). Volgens de „Freiburger Nachrichten' hebben de Duit- schers onder het voorwendsel dat zij aan spionnage deden, 11 priesters van de Karthuizer-abdij van Farneta in Italië vermoord. De overige drie en dertig geeste lijken werden met onbekende bestemming weggevoerd. Onder de slachtoffers bevinden zich mgr. Montes de Oca, de vroegere bisschop vsn Valencia in Vene zuela, en drie Zwitsers. (Anep-Aneta). De correspondent v. „Sven- ska Dagbiadet" meldt, dat het eerste Beriijnsche bataljon van den „Volkssturm" na slechts 2 dagen opleiding naar het Oost front werd gestuurd. (Anep-Aneta). De herbouw van Crystal Palace. LONDEN. De plannen voor den herbouw van 's werelds grootste amusementspaleis „Crys tal Palace" hebben thans meer vasten vorm gekregen. Het nieuwe gebouw moet 150.000 man per dag kunnen bevatten, en zal o.a. een arena voor 10.000 man, 2 schouwburgen, 2 concertzalen, bioscopen, danszalen, een stadion voor 100.000 man, een zwembad en een overdekte ijsbaan bevatten Een nieuwe goederentrein van het Amerikaansche leger zal eiken dag het voor den oorlog bestemde materiaal van Cher bourg naar Belfcië en den aDtand van 800 km. in slechts 37 uur afleggen. (Anep-Aneta). Textiel voorlichting. Er is weer textiel aanwezig in alle textielzaken. De vraag is nu, hoe kan ik hier iets van krijgen. Het ant woord is zeer eenvoudig. De distributiedienst is begonnen met het uitreiken van bonnen voor aankoop van textiel. Wanneer U opgeroepen wordt, gaat U met Uw stamkaart(en) naar het dis tributiekantoor en ontvangt daar al naar gelang Uw stamkaart (2e distr.stamk.) bonnen voor 1 st. boven of 2 st. onderkieeding. De dames krijgen bovendien een bon voor een paar kousen. De heeren voor een gedeelte een paar handschoenen. Voor baby's is er niets. Voor jongens en heeren is de voorraad niet toe reikend. Wie niets ontvangt, komt het eerst aan de beurt, wanneer er weer een nieuwe zending komt. Door een merk- teeken op de stamkaart zal voor komen worden dat iemand twee maal iets ontvangen kan. Wat er te krijgen is, werd reeds door den distributiedienst oekend gemaakt. Wat moet U nu met Uw bon nen) doen, die U ontvangen heeft? Rustig thuis overleggen, wat voor ieder te koopen. A.s. Maandag 12 Febr. begint in alle textielzaken groot en klein, de verkoop. Dus nergens vroeger Ais U een bon ontvangen heefl, is er ook goed voor U. U kunt koopen waar U vroeger kocht of waar U wilt. De normale weg is door bovenstaande regeling weer verkregen. De Textielcommissie. Gevonden voorwerpen. Grijze kinderwanten. H. Duijm, Walsiraat 19. Een polshorloge, Arih. van Loenen, Waistraat 25. Het Rijkskolenbureau deelt het volgende mede Sinds eenige dagen is de mo- gelijkneid geopend een beperkt vervoer van Kolen te doen plaats vinden in treinen, die rtcbtstreeks van de Limburgsche mijnen door België naar Braoant en Zeeuws- Vlaandereu rijden. Voor du ver voer zijn een bepaald aantal wagons oescmkbaar. De hoeveel heid kolen, die met deze wagons kan worden vervoerd, hangt at van de snelheid, waarmede de treinen de heen- en de terugreis maken. Hoe geringer de omiuop- lijd der wagoi.s, hoe-grooter de aanvoer der Koien. Wij doen daarom een dringend beroep op alien, die met het ver voer en de lossing v. d. wagons zijn belast of hierop invloed Kun nen uitoefenen, alles wat in hun vermogen ligt in het werk le stel len om den omlooptijd der wagons tot een minimum te bekorten. Speciaal de lossing der wagons kan in sommige gemeenten nog worden bespoedigd door 'n goede samenwetkitig tusschen de lossers en vrachtrijders, alsmede door het voleindigen van het losstngswerk, ook al wordt daarmede de nor male werktijd overschreden, of al moet de Zondag er aan worden opgeofferd. Wij zijn ons ervan bewust, dat de omstandigheden, waarondet gewerkt moet worden, verre van gunstig zijn maar wij vertrouwen er niettemin op, dat een ieder begrip zal hebben voor het groote algemeen belang, dat hier op het spel staat. Wij vernemen, dat een moeilijk heid bij de lossing vaak gelegen is in de omstandigneden, dat niet voldoende vervoermiddelen aan wezig zijn om de kolen van de wagons naar de bestemming te rijden.De beste oplossing hiervoor is, dat alle bezitters van passende vervoermiddelen zich plaatselijk aaneensluiten om onder alle om standigheden klaar te staan voor de uitvoering van dit belangrijke werk. Opgemeikt zij nog, dat de Geallieerde autoriteiten, uie de controle over het spoorvervoer hebben, geen treinen naar stations kunnen sturen, waar nog wagons in lossing staan, daar zij dan niet verzekerd zijn, dat de nieuwe trein met in vertraging komt. Zij zen den in een dergelijk gevai den trein naar een ander station, waar geen wagons in lossing zijn. Het gevolg is dan, dat de gemeente, waarin niet snel genoeg gelost wordt, zich dientengevolge kolen zien ontgaan, Voorzoover degenen, die bij de lossing betrokken zijn, nuttige wenken te meenen te Kunnen ge ven met betrekking tot de snelheid van lossing, gelieve zij deze door ie geven aan ae Brsndstolfencom- nussie ter plaatse. Wij rekenen op aiier medewerking o— De Afdeeling „Middenstand" van het College van Aigemeene Com 'I nenkort ten bon geldig zal kun nen worden verklaard. Hiervoor zijn echter 2500 ton noodig. In dit verband moge nog even worden ingegaan op de Bquestlon op aanvraag te richten aan de Nederlandsche Kamer van Koop handel voor België en Luxem burg, Anspachlaan 4, Brussel. (Anep-Aneta). na een zware artnierievoorberei- ding tot den aanval overgegaan. De geheele dag waren boven dit gebied 1500 vliegtuigen in actie. L u c b 11 f o n t. Naast vele doe- gcnrieia neooen gesteia, zijn teest ook thuis in zijn gezin te Kunnen vieren. En „last but not least" werd dank gebracht aan het onder wijzend personeel, dat tijd nog moeite heeft gespaard, deze dag 1 maatregelen' Wk ABONNEMENTSPRIJS. Losse nummers 5 ct. Kwartaalabonnement: AXEL, binnen de kom: 11. 1.25 Alle andere plaatsen: fl. 1.55 C ADVERTENTIEPRIJS. n 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen: 15 ct per m.m. Kleine Advertentiën: (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct Samengesteld uit berichten van Herr. Nederl. en Radio Oranje Bezoekuren Rijksbureau voor Textiel. De kantoren van dit Rijksbureau, zoowel de Afdeeling Industrie, Willem 11 straat 76, Tilburg, als de Afdeeling handel, Willemstraat 46, Eindhoven, zullen voortaan voor bezoekers slechts geopend zijn op Maandag, Dinsdag en Woensdag. Het publiek wordt verzocht het brengen van bezoeken te beperken en zooveel mogelijk schriftelijk con tact te nemen. Het Rijksbureau voor Aardoliepro ducten, Generatoren en Tankgas heeft eea bijkantooi geopend voor Zeeuwsch Vlaanderen te Terneuzen, Hoeksche- brug P 54. o— Het Rijksbureau voor Ijzer en Staal, en het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen maken bekend, dat onder bijkantoor rayon 1 te Terneuzen, het welk gevestigd is Kanaalpolder D 40, Philippine, geheel Zeeuwsch-Vlaan- deren ressorteert en dat onder bijkan toor rayon II te Bergen op Zoom, Moerstraatsche baan 240, de volgende plaatsen ressorteeren Halsteren, Huy bergen, Kruisland, Nieuw Vosmeer, Ossendrecht, Putte, Steenbergen, Wouw, Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Tholen, Woens- drecht. o— H.H. Eigen Vervoerders, die op de verdeelingslijst der Amerikaansche vrachtwagens geplaatst willen wor den, gelieven zich nog deze week te melden bij het secretariaat Zeeland der E.V.O., p.a., fa. gebr. Duvekot, Nieuwstr. 5 te Terneuzen. missarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het bevrijde Neder- landsche gebied maakt bekend, dat middenstanüsbedrijven zich inzake voorlichting, bemiddeling, ed. kunnen wenden tot de Borgstellingsfondsen voor den Middenstand welke geves tigd zijn te Breda, ZandDerglaan 19, uitsluitend Voor financierings aange legenheden. Voor alle overige zaken het bijkan toor van de Bedrijfsgroep voor den Detailhandel, Ceresstrant 49, Breda, ec het adres Lange Kerkstraat 11, Terneuzen. o— Aanwjjzing van zont als distrioutiegoed. Bij Beschikking Nr. 76 van den Chef Militair Gezag zijn alle soorten zout, voor menschelijke consumptie geschikt, aangewezen als distributie- goed in den zin der Distnbutiewet 1939. o— Splitsing Rijksbureau Glas, Kera miek en Houtproducten. Dit Rijksbureau is gesplitst in een Rijksbureau voor Glas en Keramiek, Statensrraat 4, Maastricht, en een Rijksbureau voor noutproducten, Kei zersgracht 7, Eindhoven. College van Commissarissen voor Voedselvoorziening en Landbouw. 1. Het is verboden tuinzaden te verhandelen en te vervoeren. Dit verbod geldt niet voor a. Telers, die voor oogst 1944 een teeltcontract hebben afgesloten met een door N.A K.G. erkende zaadhan delaar in op 1 Febr. 1945 bevrijd Nederlandsch gebied. Deze telers moeten de bij overeenkomst vastge stelde zaadopbreagsten zoo spoedig mogelijk ter beschikking stellen van hun contractgever. b. Telers, die voor oogst 1944 een teeltcontract hebben afgesloten met een zaadhandelaar in het op 1 Febr. 1945 bezet Nederlandsch gebied, in zooverre zij een koop-overeenkomst gesloten hebben met een door N.A. K.G. erkend zaadbandelaar in op 1 Febr. 1945 bevrijd' Nederlandsch Ge- biek. Genoemde overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld en een duplicaat hiervan moet binnen acht dagen na het sluiten der overeen komst aan de Afdeeling Tuinbouw- zaden van den Algemeenen Com missaris voor de Voedselvoorziening worden ingezonden. c Groothandelaren kunnen afleveren aan kleinhandelaren. d. Kleinhandelaren kunnen afleveren aan verbruikers in hoeveelhedeu, waarvan aannemelijk is, dat zij be stemd zijn voor uitzaaiing. 2. Export en import kunnen slechts plaats vinden na een dispensatie van de afdeeling Tuinbouwzaden. 3' De atdeeling Tuinbouwzaden is bevoegd, eventueel op aanwijzing van de vakgroep, telers te verplichten bepaalde soorten v.,en hoeveelheden zaden in te leveren aan één of meer door haar te wijzen handelaartenj. 4. Voor alle alle veringen blijven de vastgestelde prijzen, ieverings- en betalingsvoorwaarden, zooals deze voor het seizoen 1943—44, resp. als telers,- groothandels-, tuinders- en par- ticulierenprijzen zijn vastgesteld, ook voor 1944—45 van kracht. Tilburg, 1 Februari 1945. NOTA. Plaatselijke kleinhandel gelieve zich ter bevoorrading te wenden tot onder staande N.A.K.G.-ërossiers: L. H. J. Cristis, Taaistraat 35, Vught. N.V. Wed. F. de Jong, Goes. J. Moosemans-Oomen, Wagenberg. A. v. Rossum, Veemarktstr. 3d, Breda. N.V. H. Mommersteeg, Vlijmen. Fa. Koning en Vlieger, Wésterstraat lb, Goes. i 1 f I I I Ie I t i r. i I <1 i f I ,i i B 1 t l t .1 1 t i i ,i I li' I D E II «vi Ti i f*viv»*»rij uui vin o-to \*auauczcu 1C1Ï i.Vi V. IVljlliegCIl e e *4-J «iv uuu TUOUUG" pige karnvergunnir.gen zullen uit-, reiken. Ook het afleveren van volle melk! zonder vergunning blijft ten strengste J verboden. Overtreders moeten op zeer strenge

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1