AXELSCHE COURANT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW SC H- VLAANDEREN. u J u4:? r werkelijk een gedeelte van Nederland bevrijd Het Nederlandsche „spookschip" Hr. Ms. „Tromp". -{ o. 31 VRIJDAG 5 JANUARI 1945 58e JAARGANG Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK AXEL Adres Redactie en Administratie: Markt 12 AXEL Hoofdredactie: T. C. VINK - van VESSEM advertentieprijs-. K.. Jegram van H M. de Koningin de Nederl. Strijdkrachten ter te Land en in de Lucht. rr gelegenheid van het ko- de Kerstfeest en Nieuwjaar ik U allen mijn beste wen- n. Ons aller gedachten gaan laar onze zoo zwaar beproefde genooten en Rijksgenooten, jnder den druk van den vijand n. Moge het U gegeven zijn ir Uw aandeel in de krijgs- chtingen met denzelfden :d en voortvarendheid als tot toe betoond, krachtig bij te ;en tot de spoedige bevrijding het Vaderland en van Neder- sche Indië. WILHELMINA. Jffl reemcte vraag, nietwaar? In couranten leest ge, dat gij rijd zijtde stem door de ier verRondigt het U; gij zelf mt U ook bevrijd. Wanneer Dnder „bevrijd" verstaat: ver van de Duitschers, dan zijt ook bevrijdmaar wanneer onder „bevrijd" verstaat: ver van alle slechte elementen, dlangers der Duitschers, dan gij moeten bekennen, dat wij 5 hier nog niet geheel bevrijd En onder slechte elemen- wilien wij hier dan niet ver in alle menschen, die slecht in de gewonen zin van het brd; hiervan verlost te zijn is i utopie. Onder slechte elemen- verstaan wij die categorie, ke zich aangepast en aange- en heeft bij de Duitschers. categorie, welke vaderland h volk kent, welke er enkel alleen op uit is haar eigen felijk welzijn te handhaven en ïoogen. Een categorie, welke li in de afgeloopen jaren ge- dhaafd heeft ten koste van de men, vrouwen en kinderen, in de gaskamers van Lublin einde vonden. Neen, deze tste zin hebben wij niet neer- chreven teneinde een schoon eel op te bouwen. In A'dam iben wij Hollanders gesproken in dienst van de Sicherheitz- ast stonden. Meerendeels kwa i zij voort uit de verloopen >se der maatschappij; hun taak tond hierinJoodsche kinderen volwassenen op te sporen voor nsport naar Polen hun betaling b f 10.per dag en wellicht noodige premie's voor het tbrengen, Op het oogenblik, wij nier in bevrijd Nederland knus zitten te delibereeren r de schuldvraag der N S.B.ers pro-Duitscners, worden onze Igenooten boven de rivieren hun huizen en schuilplaatsen kurd, aangewezen door de B.-ers en pro-Duitschers. ieneel Holland is nog opera- erreinhet is nu geen tijd U slaap te sussen met schoons asen; U te vleien met Uw mruchte traditieU tranen te n schreien of het hart te doen ngen. Qij zult weten, wat Nazi-régime op zijn geweten ftgij zult weten van het ge- r, dat zich temidden van U rondbeweegt. Qij zult weten de pogingen, die gedaan den U zacntkens weg te lok van de weg naar gerechtig- 1. Gij zult weten, dat er per en rondtoopen, die U jarenlang een schop gebruikt hebben bun geldzak vol te scheppen. )nze taak en bovenal de taak 6 de pers is nu U in den treure wijzen op de plicnt, welke tdaag op U ligt. De plicht elk ent uit de samenleving te ver wijderen, dat in de afgeloopen jaren het leven en bestaan van ons volk bedreigd heeft. Mr. van Heuven Goedhard, Minister van Justitie, heeft er zeer terecht op gewezen, dat er nog van zulke elementen vrij rondloopen in be vrijd gebied en dat zij te zijner tijd opgepakt zullen worden. Maar gij allen illegale en niet-illegale werkers zult uw medewerking moeten verleenen die elementen aan te wijzen en voor de rechter stoel te brengen. Gij kunt niet verwachten, dat de politie met het gedrag van elk persoon tijdens de bezettingsjaren op de hoogte is geweest. Begin Mei '40 werden in Holland de N.S.B.ers gevangen gezet, verdacht er van land en volk verraden te hebben aan de Duttschers. Nederland was echter een rechtsstaatdie N.S.B.-ers werden niet op staande voet ge fusilleerd slechts beknot in hun vrijheid. Nederland heeft toen in Mei 1940 de traditie zijner recht spraak hooggehouden. Dit hoog houden heeft in de loop der be zettingsjaren aan duizenden en duizenden van ons volk het leven gekost. Die Hollanders werden nagejaagd, opgespoord en aange wezen door de landverraders, welke in Mei 1940 door de Duit schers uit de gevangenis verlost werden. En nog heden zetten die landverraders hun klopjachten in Holland boven de rivieren voort. De Nederlandsche regeering kon echter in Mei 1940 niet anders handelende grondwet liet het niet toede loop der gebeurte nissen was niet te voorziende scherpte der Nazi-klauwen niet te voorvoelen. Nü is het echter een andere za3knü hebt gij den loop der gebenrtenissen tijdens deze be zettingsjaren geziennü laat de grondwet het toe de landverra ders, onder welke gedaante zij zich ook vertoonen, aan te grijpen. Eén zaak is gelijk gebleven, ook nu kunnen wij den loop der ge beurtenissen in de toekomst niet voorzien. De landverraders, die gij nu vrij laat rondloopen, wie van ons zal kunnen zeggen, hoe veel slachtoffers zij in de toekomst nog maken zullen Wie vermeet zich te voorspellen, welke gevaren ons land nog bedreigen Gevaren, welke van buiten kunnen komen en van binnen uit. De rotte plek ken in ons volk zullen de gtva- ren van binnen uit aanwakkeren. Griekenland was bevrijd, maar Griekenland is nog niet klaar, nog niet gered van de ellende, waarin het was ondergedompeld en zoo j zouden wij nog meer landen kun nen noemen. Gij kunt u niet afwenden v. de taak, die U wacht aan den lijve hebt gij die klauwen van de landverraders in uw viees voelen rijten; de lijsten van de gefusilleerden hebt gij zelf in de couranten kunnen lezen. Zoudt gij u thans afzijdig willen houden; de strijd van de gefusilleerden in hun graven belachelijk willen maken uwe kinderen aan nieuwe gevaren bloot stellen? Gij mist elk recht u afzijdig te houden en bij de kachel uw politiek ten beste te geven, dit keer zult gij zélf voor het behoud van uw bestaan en vrijheden moeten vechten. Wilt gij met het voorbeeld van de af geloopen jaren voor oogen nog volhouden :f „dat het zoo'n vaart niet zal loopen". Misschien zijt gij bang of weerhoudt u 'n zekere schroom de „groote heeren" aan te wijzen, die zich reeds in een veilig baantje genesteld hebben. Denkt dan echter aan uw bond- genooten, die hun leven wagen door de betonnen bunkers te be stormen, waarin de Duitschers 1 zich genesteld hebben. Ai wie in dit verband feiten verzwijgt, welke hij gezien en waargenomen heeft, pleegt dit maal moord met voorbedachte rade, zooveel moet gij toch minstens uit de afgeloo pen jaren geleerd hebben. Wan neer het getij keert, zullen die elementen zich weer in dienst stellen van den overweldiger en gij zult hun klauwen weer in uw vleesch voelen rijten. Wij hebben menschen gesproken, die er tegen op zagen landverraders aan te wijzen, omdat zij meenden, dat dit van hun zijde verraad was. Geen verraad, maar plicht, plicht en nog eens plicht is het uw land te zuiveren. Slechts met behulp van alle lagen der bevolking kan be vrijd Nederland werkelijk bevrijd worden van alle met de Duitschers geheuld hebbende elementen. Dan pas zullen wij eerst recht kunnen spreken van het bevrijde gedeelte van Nederland. a. M. Rubens Sydney, 13 December (ANEP- ANETA). De Nederlandsche kruiser Tromp" is na met succes ge voerde gevechten tegen de Japan ners in den indischer. Oceaan in een Australische haven aan gekomen. De .Tromp" werd in 1937 te Amsterdam speciaal voor den dienst in de tropen gebouwd. Toen het schip op 27 Februari 1942 voor de eerste maal in Australië arriveerde, had het zoo juist met eenige Japansche sche pen in den zeeslag in Straat Bali afgerekend, die op den 19 den Februari 1942 had plaats gevonden, op den dag dat Port Darwi.n zwaar door luchtaanval len geteisterd werd. De kruiser was toen zwaar beschadigd en had zoovele gaten in zijn romp, dat het schip den naam „Nederlandsen spookschip,' kreeg. Het moet ook voor de Japan ners een spookschip geweest zijn, toen het al zoo dikwijls door radio Tokio tot zinken gebrachte schip plotseling op de reede van Sabang verscheen en het vuur op de verraste Japan ners in de haven opende. Voor zijn bemanning was het een groote voldoening te weten, dai de .Tromp" het eerste Neder landsche schip was, dat na den slag in de Java Zee de Indische wateren was binnengedrongen. De commandant heeft het relaas van de .Tromp" gedaan. Hij zei, dat de kruisereven voor dat de oorlog in Europa was uitgebroken, in Nederiandsch- Indië gearriveerd was, waar het schip vrijwel onmiddellijk werd belast met het escorteeren van convooien in de Stille Zuidzee. Toen de Japanners Indië aan vielen, was de .Tromp" nog steeds bezig escortediensten te verrichten voor convooien naar Indië en Singapore. Daarna ech ter werd de kruiser tegen de Japansche vloot ingezet. In de eerste operatie met geallieerde oorlogsschepen wer den tai van schepen doorjapan- sche bommenwerpers bescha digd, die evenwel de .Tromp" misten. Een volgend maai was de „Tromp" in een actie tegen een eskader japansche kruisers betrokken in Straat Bali op 17 Februari 1942, waarbij bet schip met de overige geallieerde sche pen tusschen twee linies vijan delijke kruisers door voer. De Tromp" werd hier herhaaldelijk getroffen en zwaar beschadigd. Elf Japansche projectielen van 15 en 20 cm. troffen de „Tromp". De verliezen van den vijand zijn nimmer bekend gemaakt, hoewel men aanneemt, dat een Japansche kruiser in zinkenden toestand werd achtergelaten. Mogelijk was dit een gevolg van het feit, dat toen de geallieerde schepen tus- chen beide vijandelijke linies door voeren, de Japanners el kaar troffen. Een der Japansche projectielen doorboorde het verblijf van den commandant, versplinterde de oorspronkelijke kopergravure van admiraal Tromp, sloeg een gat in de foto van de Koningin, ter wijl een splinter in de lijst bleef steken. De grootste actie, waaraan de .Tromp" deelnam, was de aan val op Sabang. De „Tromp" voer vergezeld door drie Austra lische torpodojagers van de N- kiasse de haven binnen om in 35 minuten tijcis de zaak kort en kiein te schieten. Hierbij werd een munilieschip driemaal ge troffen, waarna net in de lucht vloog. In den strijd van de Java Zee verloor de Koninklijke Neder landsche Marine vier kruisers en zeven torpedojagers. Hierbij sneuvelde de opperöevelhebber admiraal Doorman, uie den vijand tegemoet ging, nadat hij geseind had: ,Ik val aan, volgt mij". Dat was het laatste levens- teeken. Admiraal Doorman offerde zijn schepen om de actie der Japan ners te vertragen. Hierin was hij in zooverre geslaagd, dat de Amerikanen den tija kregen zich voldoende te versterken om de Japanners te Deietien op de West- Kust van Australië ie landen. De Japanners mossten na den zee slag in de Koraal Zee zich van de OostKust van Australië af wenden. Uit alle gebieden der bevrijde gedeelten van Nederlandscn- lndië hebben zich Indonesiërs voor dienst op de Nedeiiandsche vloot vrijwillig aangemeld. Zij, die op het .Spookschip" zijn ingedeeld, zien verlangend uil naar het oogenblik. waarop zij weer met den vijand slaags kun nen raken. De eerste .Marva". Londen, 18 December (ANEP- ANETA). Francien de Zeeuw, een Neder- landsch meisje, dat zich gedu rende de bezetting in hooge mate verdienstelijke heeft gemaakt in de ondergrondsche beweging, is eenigen tijd geleden in Engeland aangekomen. Toen zij kort na de bevrijding hoorde, dat onze Marine een Vrouwen Afdeeiing in het leven had geroepen, bood zij zich onmiddellijK als vrijwilligster aan. En met haar waren eeruge non- derden meisjes en vrouwen uit het bevrijde gebied, die niets liever wilden dan op deze wijze het vaderland te dienen. Transportmoeilijkheden maakte hun overkomst naar Engeland tot dusver niet mogelijk. Maar Francien is hier en heeft gister middag op het Marlne-hoofd- Kwaruer haar unitorm in ont vangst genomen. Niet lang daar na liep zij in haar donkerblauw mantelpakje en de vroolijkc matrozenmuts op het hoofd door Londen, ais eerste meisje uit bevrijd Nederland in MaRVA- unitorm. Een aantal Nederiandscheymeis- jes en vrouwen in Engeland had den zich reeds voor dit vrouwen korps aangemeld. Zij nebben een voorloopige opleiding genoten bij de W.RN.S., het Britsche equi valent van de MARVA's. Fran cien maakt op het oogenblik een soortgelijke cursus door. In een gebouw van de W.R.N.S. te Londen heeft zij gedurende de twee weken, die zij in de hoofd stad heeft doorgebracht, bijna voortdurend Engelsch moeten spreken en het is verrassend te hooren, hoe voortreffelijk zij er zich na zoo'n korten tijd al in kan uitdrukken. Langzamerhand heeft men zoo een Nederlandsch kader verkre gen, met behulp waarvan bin nenkort de opleiding van het groote aantal vrijwilligsters uit Nederland zal kunnen beginnen. Tijdens haar verblijf in Londen is Francien door H. M. de Ko ningin ontvangen, die bijna drie uur met haar heeft gesproken over de toestanden in Nederland voor en na de bevrijding, en die haar hartelijk complimenteerde met het moedige werk, dat zij in bezet Nederland heeft vernent. Ook met Prinses Juliana heeft Francien een langaurig gesprek gehad. Nieuwsberichten. W e s t f r o n t. Sedert het begin van hun offensief venoren de Duitschers meer dan 4U000 man. Het le Am. leger is op de Noor delijke Hank in de Ardennen een nieuw offensief begonnen en maakte hierbij vorderingen van ongev. 6 km Ook op de Zuide lijke flank zijn weer vorderingen gemaakt. Bij Grand-Méniile en Marche is terreinwinst geboekt, en van beide zijden tracniten de geallieerden thans Houtfaiize te bereiken en zoo het Westelijke deel van de Duitsche wig at te Snijden. Ongetwijfeld zullen de Duitschers zich eenter met alle kracht hier tegen verweren, zoo dat nog verwoede gevechten worden verwacht. In Lotharingen en de Rijnpfalz trokken de Ame rikanen zien op een smal front enkele km terug. Bnsch is thans in Duitsche handenin de om geving van de stad veroverden ae Amerikanen vandaag echter weer enkele stellingen. Nederland. De luchtmacht neeft een fabriek te Sliedrecht die voor de vijand werkte ge bombardeerd. Ook werd verkeer in het Noorden en Oosten des lands vanuit de iuent aangevallen. Oostfront. In Hongarije wor den zware Duitsche tegenaanval len die ten doei neobeii Boedapest te ontzetten, door de Russen af geslagen. In Boedapest werden weer verdere vorderingen gemaakt In Tsjecho-Slowakije staat het roode leger aan de stadrand van Lucenec. Griekenland. Gen. Piastiras is er in geslaagd een nieuw kabinet samen te stellen. Hij neeft de ELAS bericht doen tocKomen, dat zij eerst overeenkomstig oe voor waarden van Gen. Scoby moeten ontwapenen, alvorens hij met hen over politieke aangelegenheden wenscht te ondcrnandelen Frankrijk. Binnenkort zullen 6500U0 man Eranacne troepen met volkomen nieuwe uitrusting aan den strijd aan het WestelijK I front deelnemen. Verre Oosten. De geallieer- de luchtmacht is nog steeds zeer actief en öombardeerde o.a. de Japanse industriestad Nagoya, en doelen op Noord-Sumatra. üp 3 Jan. zijn de geall. troepen op het eiland Akyan geland. Zij ont moetten slechts geringe tegenstand (Samengesteld uit oenenten van Herrijz. Nederl, en Radio Oranje.) JG erinj Ruin,!, ij den- eeds van i hers I -gen i de Uien I >urt- 1 Rijn1'1 ■I verd van hers de i N.' ver-, ge-, be- km. lan- ben ^an- j in ge- 1 nje ter- I na- ij ïun I hei 1 :ui- ort. 1 ne- »en 'er ven rde on. ie- j >en i lel len j de ers ien ien i er- i' en. 1 j.l. I de i de iet le- od :r- Ti I RBONNEMENTSPRIJS: nummers 5 ct. taaiabonnement: binnen de kom: .25 andere plaatsen: fi!£2BËX j 7 ct per m.m. Ingezonden Mededeelingen: 15 ct per m.m. Kleine Advertentiën: (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 62 ct. iedere regel meer 12 ct. extra dienstaanbiedingen 52 ct. i.' i I i ,i I: er- 'I i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1945 | | pagina 1