Nieuws- en Advertentieblad 66J J voor Zeeuwscli-Vlaanderen. Een groot man. No. 3(5. VRTJDAG 8 AUGUSTUS 1941. 57e Jaarg. Raadsverslag. C <3 b Ttlij n fiazdt/eó Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 79 Cent; franco per post 1,04 Gulden. Afzonderlijke Nns 5 Cent. UITGEEFSTER Firma J. C. VINK - Axel Bureau Markt 12. Telef. 56 - Postrekening 60263. Hoofdredacteur J. D. FREEKENHORST Prins Hendrikstraat 43, Axel ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 62V2 Centvoor eiken regel meer 121/Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Kleine advertentiën 31 Cent. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Zitting van 31 Juli 1941. Tegenwoordig dhrn. H. Smies, P. de Jonge, B. Srghers, C. Th. v. d. Bilt, A. Th. 't Gilde, A. P. de Ruijter, P. Goossen, C. Schie man, J Fancy, C. Hamelink, C. van Bendegem en U. Sij:ema. Voorz. de heer P. van Bende gem, wnd. burgemeesterwnd. secretaris de heer M. Oggel. (Slot.) 8. Voorstel naar aanleiding van een ingekomen verzoek om tegemoetkoming inge volge artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920. Van L. Hamelink is een verzoek ingekomen om tegemoetkoming ingevolge art. 13 der L.O.-wet 1920 voor zijn schoolgaand kind, Pieter Hamelink, geb. 9 Febr. 1935, welke sedert 1 Mei j.l. de Chr. Nationale School bezoekt. Daar ingevolge artikel 13 der Lager Onderwijswet deze tege moetkoming alleen kan worden verleend ten aanzien van in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen en genoemd kind dezen leeftijd nog niet heeft bereikt, stellen B. en W. voor, op dit verzoek afwijzend te beschikken. Verzoeker kan dan desgewenscht te zijner tijd met een nieuw ver zoekschrift komen. Z.h.s. alzoo besloten. 9. Vaststelling staat van onin bare posten, dienstjaar 1940. Voorgesteld wordt, de door den gemeente-ontvanger aangeboden staat van oninbare posten betref fende plaatselijke wegenbelasting, schoolgeld en vervolgingskosten, dienst 1940, ongewijzigd vast te stellen. Het betreft hier gevallen van on vermogen. In de meeste gevallen moest vorig jaar op de ingekomen reclames tegen den aanslag afwij zend worden beschikt, aa gezien onvermogen geen grond tot ont- h ff' -g van den aanslag oplevert. Z.ü.s. alzoo besloten. FEUILLETON 8) „Dit alleen nog,* voegde Ber- tier er by, ,ik beveel mjjn pa pieren wel in uw zorg aan; 'tis alles wat ik bezit... En denk er aan, die dingen moeten niet blyven slingeren." „Wees gerust," zei Duroc. Op zijn beurt bad hjj de por tefeuille onder den arm genomen en maakte zich gereed ze even zorgvuldig te behandelen als de meesterknecht ze had meege bracht. „Tot morgen Bertier. Ik ga het dadelyk inkijken." „Tot morgen, mynheer Duroc." Duroc stak het duistere ert over, klom over het thans ge sloten hek en schreed langs den zoom der Seine. Allerlei lichtglansen dreven over het water; in de richting van Asnières hoorde men by tusschenpoozen eenig le-en, dat ternauwernood die eigenaardige en schrikwekkende eenzaamheid van den omtrek van Parijs ver stoord» ia dat tegelijk aan droo- Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Onrust en Zenuwachtigheid, gebruike men de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten, Buisje 75 ct. 10. Voorstel tot het opnieuw vaststellen van het raads besluit tot verzekering van gemeentegelden ingevolge artikel 170, tweede lid, der Gemeentewet. In verband met een vanwege het provinciaal bestuur ingesteld on derzoek naar de verzekering van gemeentegelden is het noodzake lijk, aan de agenda een punt toe te voegen. Naar bij genoemd onderzoek wordt medegedeeld, bestaat het voornemen, per 1 September a.s. de gemeenteborgtochtenwet in te trekken en over te gaan tot liqui datie van de vereeniging van tot zekerheidsstelling verplichte ge meente-ambtenaren. Daartoe is het noodig, dat met zekerheid vaststaat, dat op dien datum van kracht is een verzeke ring der gemeentegelden, als be doeld in artikel 170, 2e lid, der Gemeentewet. B. en W. stellen daarom voor, nog in deze vergadering het raads besluit van 4 Nov. 1937, waarvan de goedkeuring afloopt, opnieuw, ongewijzigd, vast te stellen. Z.h.s. alzoo besloten. Omvraag. Dhr. GOOSSEN vestigt de aan dacht van B. en W. op den toe stand van de wegen en voetpaden buiten de kom der gemeente en wel speciaal op het Spuipadje. Bij regenweer kan men daar niet zonder droge voeten passeeren. Verder wijst hij op de gemeente lijke officieele bekendmakingen buiten de gemeente met aanplak biljetten. De menschen weten een en ander wel eens wat laat. Hij zou daarin verbetering willen brengen. De VOORZ. antwoordt, dat het Spuipadje inderdaad slecht ligt. B. en W. zullen er daarom ook zoo spoedig mogelijk werk van maken om daar verbetering aan te brengen. Wat de bekendma kingen vanwege üe gemeente be man, lietde en misdaden doet denken. Duroc kende en had somtyds zelf ondervonden die met schrikbeelden vermengde poëzie, waarin zyn voetstap som ber langs den zich door badrei- gingen kenmerkende boulevard klonk. De papieren van Bartier waren zwaar. By haastte zich thuis te komen, en eenmaal daar zynde, sprak by, halt lachend, half ernstig tot zyn vrouw „Zie eens 1 Bet Bcbynt, dat Bertier zijn ontdekking gereed heeft. Bat geheim zit hierin. Laten wy ons haasten. Ik ga dadelyk onderzoeken." „Dat is waar," zei de goede mevrouw Duroc, „men kan nooit weten....* En onmiddellijk na den maal tijd, die vlug gebruikt werd, maakte zjj voor Duroc alles in zyn bureau gereed, met zyn karaf water en de portefeuille van Bartier. Reeds sinds uren staat de lamp op Duroc's tatel te branden en teekent met haar bleeken weer schijn vreemde schaduwbeelden op de meubelen en de muren, «es levend spel v»n een verhitte treft, heeft hij ook gehoord, dat er klachten zijn, omdat de men schen meermalen niet tijdig weten wat er aan de hand is, b.v. nood- slachting of iets dergelijks. De omroeper kan niet fietsen en dan gaat het niet zoo vlug. En als hij nu met pensioen zou willen gaan, dan zou een ander kunnen worden benoemd en met de fiets zou het dan heel wat vlugger gaan. Een stem„Dan moet je toch ook weer fietsbanden hebben 1" De VOORZ. zal over een en ander eens spreken met den om roeper. Dhr. SEGHERS vraagt of er nog niets naders bekend geworden is tusschen deze en de vorige ver gadering, wat betreft de duurte- toeslag voor het gemeenteper- soneel. Kunnen we nu niet be ginnen met 6 pet. te geven om de menschen eerst te helpen en dan verder afwachten omtrent die 10 pet. De VOORZ. zegt, dat thans de vaste groep van den luchtbescher mingsdienst 6 pet. toeslag ont vangt het andere gemeenteper- soneel nog niet. We zullen echter trachten ook aan hen, bij wijze van voorschot, 6 pet. uit te keeren. Dhr. 't GILDE In andere ge meenten krijgen ze toch de 6 pet. De VOORZ.: Ja, maar die heb ben 6 pet. gevraagd en geen 10 pet., zooals wij. Dhr. FANOYMaar er is hier toch geen besluit van den Raad om 6 pet. te gever. De VOORZ.Neen, maar we zouden het dan bij wijze van voorschot willen geven en dan verder nog eens afwachten. Hierna wordt de openbare zit ting op de gebruikelijke wijze door den VOORZ. gesloten en volgde nog een besloten zitting. HooFdpijn-Kiespijn verbeelding, die in de eenzaam heid haar droomgezichten voor werkelijkheid houdt. Zwaarder nog is de stilte van het rustende huis en van den voortschrijden den nacht. De dag is ongetwij feld reeds nabjj. De verstrooide pendule slaat onduidelijk vier, vijfmaal Zonder zich rust te gunnen, bleek, met koortsige inspanning, brandende oogen en zweeterige handen onderzoekt en bestudeert Duroc de papieren in de porte feuille van Bartier, die thans voor hem liggen uitgespreid. Een voor een heeft hjj die groote bladen papier opgenomen en nog eens opgenomen, waarin de ge heele gedachtengang van een scheppenden geest is aangetea- kand. Op de eene staan in lange ryen die raadselachtige formules van natuur- en scheikundigen, waarin zjj, met bekende letters, de krachten, die zjj nog niet kennen en nog leeren moeten, aanduiden. Op de andere zijn machines van nog ongedachte vormen geteekend, en alle ver halen in hun veelvuldig uiterlijk, op de dorre en droge wjjze van gerechtelijke stukken, de proef nemingen, die gelukt zjjn. Bij tusiohsnpoosen houdt Dnroe TEQEN BOLSJEWISME, VOOR BOERENORDE. Rede van Boeren leider Roskam. Op den Zaterdag in Den Bosch gehouden boerendag voor Zuid- Nederland onder het motto „Bols jewisme of boerenorde" heeft de heer E J. Roskam Hzn. een rede voering gehouden, waaraan wij het volgende ontleenen De boerenleider zeide gekomen te zijn om de boeren te zeggen, dat het hun plicht is tegenover hun voorgeslacht, tegenover zich zelf en tegenover hun nageslacht te zorgen, dat zij goede en trouwe Brabantsche en Limburgsche boe ren blijven, getrouw aan hun eigen Frankischen aard, omdat deze een waarderijke loot kan zijn aan onzen alouden, maar niet gestor ven Nederlandschen stam. Het gaat om de vernietiging van het bolsjewisme en om het bewaren van het edelste en hei ligste, dat wij bezitten, aldus ver volgde de boerenleider. Over de goddeloosheid van dat bolsjewisme behoef ik u niets te zeggen. Uw geestelijke leiders hebben dit vóór mij reeds jaren lang gedaan. De wereldbeschou wing, waaruit het bolsjewisme voortkomt, is dezelfde, die ons hoerendom in Nederland geknecht, bedrogen, belogen en bestolen heeft, onder het mom van crisis centrales en landbouwsteun. De ordening, die de Almachtige heeft gewild, dat elk volk moet leven naar eigen aard en bestem ming, werd door hen door daden ontkracht. Zij wisten het beter dan de Schepper. Als de natuur leert, dat er stammen en rassen zijn, dan predikten zij de verbin ding tot één rassenchaos. Als de wet der Schepping ons leert, dat de bodem gegeven is aan den boer om dien erfelijk te bezitten bet hootd met de banden vast, alsof het dreigde te barsten onder de inspannende gedachte, die de uitvinding van Bertier erin opzoekt. GUandeweg be grijpt hij, in een soort van ver blinding, van geestverrukking, de practische gevolgen en toe passingen, de geheele vernieu wing van de electrische iijjver heid en, door baar, den ganscben omkeer in het daardoor ver hoogde leven. Zjjn verbeelding zet zich uit bjj bet bestudeeren der cijfers en ontwerpen en schept zich een ongedachte we reld bjj ziet, op de blauwe wateren der zee, de stoom booten der toekomst, die met den nieu wen accumulator ia bun romp, als in bun ziel, een schier on- uitputtetyken voorraad stroom zullen meevoeren op de stot- looze wegen boort bjj bet op een vlucht gelijkende gljjden van de geruiscblooze automobielen, eu bij volgt in de tucbt, tusschen de winden door, de bestuurbare luchtballons, die in hun lichtheid een kracht bevatten, sterker dan de orkaan. De vreeseljjkste, de onbegrjjpeijjkste der bekende vermogens is door Bertier ge dwee, meegaande gemaakt, go- beet aan bat leven, dat voor zijn geslacht en om dien bodem te bearbeiden voor de voeding van eigen volk, dan maakten zij van onze bedrijven een verlengstuk der import- en exportbedrijven en een verleng stuk der wereldoeconomie. Onze bodem wisten zij te brengen onder macht van het groot-kapitaal, zoodat vreemden heer en meester waren over onzen heiligen boe- rengrond. Vandaar ook, dat men in ons land de boeren achteruit- zette. Spr. gaf voorts een geschied kundig overzicht over de knech ting van ons boerendom. De gebeurtenissen der laatste jaren hebben geleerd, dat de werkelijke volkseenheid nooit is gestorven en dat die eenheid zich steeds op het juiste oogenblik laat gelden. Het blad R.K. Staatkunde deed in 1922 reeds een heider geluid hooren, maar deze stemmen werden gesmoord en het zou nog 10 jaren duren eer een bewuste doorbraak van dezen geest mo gelijk was. Mussert moest komen en hij kwam, hij bleef en hij zal overwinnen. Dat wij hier nog staan is niet, omdat er in de 19e eeuw en ook daarna nog geen mannen zijn geweest, die de banieren hoog hieven, toen het liberalisme zich inzette voor de ontkerstening van het volk door het onderwijs en waaraan wij te danken hebben, dat de doorwer king van het liberalisme nog werd getemperd en in het sociale leven vele wonden werden geheeld. Dat zij toen niet de organische volksordening van dr. Kuyper en niet de corporatieve ordeningen, die later vastgelegd zijn in Qua- dragesimo Arrno hebben bereikt, komt eenvoudig, cmdat de rijp heid der tijden toen nog niet was aangebroken. Zoo voerde de liberale oeco- nomie, dus dezelfde oeconomie die het bolsjewisme in Rusland heeft toegepast, ook in ons land zich uit zichzelf vernieuwt.,.. Als iemand, die aan den rand van een afgrond staat, wordt Duroc vóór dit panorama der toekomst door een duizeling aan gegrepen schrik of geestdrift, bjj zou het niet kunnen uitmaken in de verwarring, die in zjj a hart en zijn geest heerscht. Mis schien bedriegt hij zichzelven, misschien deelt hjj, door een geheim gevoel van meerderheid, het droombeeld van den armen onderzoeker, die op ééu punt krankzinnig is geworden. Duroc begint weer te rekenen, vergelykt, rekent na. Neen, het is geen hersenschim. Bertier heeft zich niet overhaast, hjj heett niet, met de koorts in de aderen, enkel in de verbeelding gearbeid. Het is een welover wogen, bedeesd, nauwkeurig ver standswerk. Bij heeft de proe ven vermenigvuldigd, alvorens zyn gevolgtrekkingen te maken, en de feiten, die by aaufaalt, zjj n degeljj k waargenomen B er, voor zjjn oogeu, ziet Duroc het uitgewerkte, geheel gereede, vol maakte toestel, Men behoeft bet slechts in toepassing te brengen* evenals een keukenreoept, (Wardt YamigdJ AXELSCHE wCOURANT Helpen veilig en vlug. Doos 10en50ct

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 1