Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, No. 23 DTNSDAG 24 JUNI 1941. 57e Jaarg Oproep van Hitier tot het Duitsche volk. V r<? V 71 Ujit/iazdlj&y Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 79 Cent; franco per post 1,04 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. UITGEEFSTER Firma J. C VINK - Axel Bureau Markt 12. Telef. 56 - Postrekening 60263. Hoofdredacteur J. D. FREEKENHORST Prins Hendrikstraat 43, Axel ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 621 Ct voor eiken regel meer 12VS Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Kleine advertentiën 31 Cent. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Duitsch-Finsch-Roemeensche opmarsch tègen Rusland. Rijksminister dr. Goebbels heeft Zondagochtend vroeg te 5 30 uur een oproep van den Führer aan het Duitsche volk voorgelezen. Hierin stelde de Führer het Duitsche volk op de hoogte van de Sovjet-Russische machinaties tegen het rijk, in samenwerking met Engeland. Hij kondigt in zijn oproep aan, dat een front is opgericht van de Noordelijke IJszee tot de Zwarte Zee, tezamen met het Finsche en het Roemeensche leger, ter be scherming van Europa. Tenslotte deelt dr. Goebbels mede, dat de Führer besloten heeft het lot en de toekomst van het Duiische Rijk en het Duitsche volk wederom in de handen van de soldaten te leggen. Hieronder volgt de tekst van Hitiers oproep Duitsch volk, nationaal-socia- listen. Door zware zorgen gedrukt tot maandenlang zwijgen gedoemd, is thans het oogenblik gekomen, waarop ik eindelijk openlijk kan spreken. Toen het Duitsche Rijk op 3 September 1939 de Engelsche oorlogsverklaring ontving werd de Britsche poging ieder begin van een consolideeren, en daar mede een opgang van Europa, door den strijd tegen de sterkste macht van het continent te ver ijdelen herhaald. Zoo heeft Enge land eens in vele oorlogen Spanje te gronde gericht. Zoo voerde het zijn oorlogen tegen Holland, zoo bestreed het met behulp van ge heel Europa later Frankrijk en zoo begon het, omstreeks de eeuwwisseling, met de omsinge ling van het Duitsche Rijk en begon in 1914 de wereldoorlog Slechts door zijn eigen inner lijke oneenigheid heeft Duitsch- land in 1918 verloren. De ge volgen waren verschrikkelijk. Na dat men eerst huichelachtig had verklaard, alleen tegen den keizer en zijn regiem gestreden te heb ben, begon men na het neerleggen der wapens door het Duitsche leger, met het stelselmatig ver nietigen van het Duitsche Rijk Terwijl zich de profetie van een Franschen staatsman, dat er in Duitschland 20 millioen menschen te veel waren en door honger, ziekte of emigratie uit den weg geruimd moesten worden, schijn baar letterlijk in vervulling ging begon de nationaal-socialistische beweging met haar hereeoigings- werk onder het Duitsche volk waarmede het herstel van het Duitsche Rijk werd ingeleid. De wedergeboorte van Duitschland. Deze opheffing van ons vol uit nood en ellende en smadelijke miskenning stond in het teeken van een zuiver innerlijke weder geboorte. Op de eerste plaats Engeland werd hierdoor niet ge troffen of ook maar bedreigd. Desalniettemin begon toen onmid dellijk de nieuwe, van haat ver vulde omsirigelifigspolititk tegen Duitschland. Van binnen en van buiten kwam het tot de ons be kende complotten tusschen joden en democraten, bolsjewisten en reactionnairen, welke alleen ten doel hadden, het oprichten van den nieuwen Duitachen volksstaat te verhinderen, het rijk opnieuw in onmacht en ellende te storten. B halve ons trof de haat van dit internationale wereldcomplot die volken, welke eveneens door het geluk over het hoofd gezien en gedwongen waren, in harden strijd om het bestaan het dage- lijksch brood te verdienen. Voor allen werd Italië en Japan het aandeel in de goederen dezer wereld evenzoo bestreden, ja zelfs verboden, als Duitschland. Het aaneensluiten van deze landen was derhalve slechts een daad van zelfbescherming tegen e hen bedreigende, egoïstische wereldcoalitie van rijkdom en macht. Reeds in 1936 heeft Churchill gezegd, volgens de verklaring van den Amerikaanschen generaal Wood in een commissie van het Amerikaansche Huis van afge vaardigden, dat Duitschland weer te machtig werd en derhalve ver nietigd moest worden. In den zomer 1939 scheen voor Engeland het tijdpunt gekomen de nieuwe voorgenomen vernietiging met de herhaling van een uitgebreide om- singelingspolitiek tegen Duitsch- and te beginnen. Het systeem van de tot dit doel begonnen eugencampagne bestond hierin, andere volken voor bedreigd te verklaren, ze eerst in te palmen door Engelsche beloften van ga rantie en bijstand en dan, evenals voor den wereldoorlog tegen het Duitsche Rijk te laten oprukken. Zoo gelukte het Engeland van Mei tot Augustus 1939 de bewering de wereld in te sturen, dat Li- tauen, Estland, Letland, Finland, Bessarabië, alsook de Oekraine door Duitschland onmiddellijk be dreigd werden. Een deel dezer staten liet zich hierdoor verleiden, de met deze bewering aangeboden garantiebelofte te aanvaardt n en ging hiermede over in het nieuwe omsingelingsfront tegen Duitsch land. Russische machinaties Onder deze omstandigheden achtte ik het voor mijn geweten en voor de geschiedenis van het Duitsche volk te kunnen verantwoorden, dezen landen, of hunne regeeringen, niet alleen te kunnen verzekeren, dat deze Britsche beweringen onwaar wa ren, doch bovendien de sterkste macht in het Oosten nog in het bijzonder door een plechtige ver klaring gerust te stellen ten aan zien van de grenzen van onze belangen. Nationaal-socialisten. Ge hebt het toen wel allen gevoeld, dat deze stap voor mij een zeer bit tere en zware was. Nooit heeft het Duitsche volk tegen de volken van Rusland vijandelijke gevoe lens gekoesterd. Alleen, seder; meer dan 20 jaar, heeft een joodsch-bolsjewistische clque van machtnebbers uit Moskou getracht niet alleen Duitschland doch geheel Eucopa in brand te steken. Niet Duitschland heeft toen getracht zijn nationaal socia listische wereldbeschouwing naar Rusland te brengen, doch de joodsch-bolhj wistische macht nebbers in Moskou hebben steeds weer gepoogd ons en anderen Europeeschen volken hun heer schappij op te leggen en dit niet alleen langs geestelijken weg, doch op de eerste plaats door middel van de militaire macht. De gevolgen van het optreden van dit regiem waren in alle landen slechts chaos, ellendk en hongersnood. Moe-Loom-Lusteloos Ik heb daarentegen sedert 20 jaar gestreefd met een minimum van ingrijpen en zonder eenige verstoring van onze productie te komen tot een nieuwe socialis tische orde in Duitschland, waar door niet alleen de werkloosheid uit den weg wordt geruimd, doch ook de winst van den arbeid in steeds grooter omvang den wer kenden mensch ten goede komt. -let succes van deze politiek van economische en sociale nieuwe ordening van ons volk, welke stelselmatig het uit den weg rui men van de tegenstellingen van klasse en stand, als werkelijk doel van een ware volksgemeenschap nastreeft, is in de geheele wereld ongekend. Het was derhalve voor mij in Augustus 1939 een zware stap mijn minister naar Moskou te zenden om daar te pogen de iritsche omsingelingspolitiek te gen Duitschland tegen te werken, k heb dit slechts gedaan in het bewustzijn van mijn verantwoor delijkheid tegenover het Duitsche volk en voor alles in de hoop, tenslotte toch te komen tot een duurzame ontspanning en mis schien de van ons geëischte offers toch te kunnen verminderen. Terwijl nu Duitschland is Mos kou plechtig verzekerde, dat de betrokken gebieden, behalve Li tauen, buiten elk politiek belan- gengebied van Duitschland lagen, werd nog een speciale overeen komst getroffen voor het geval, dat het Engeland zou lukken Polen werkelijk tegen Duitschland in den oorlog te hitsen. Doch ook hier werd een grens gesteld voor de Duitsche aanspraken, welke niet in verhouding stond tot de prestaties van de Duitsche wapens. Rusland wilde steeds meer afpersen. Nationaal-socialisteo, de ge volgen van deze, door mijzelf gewenschte en in het belang van het Duitsche volk gesloten ver dragen, waren, in het bijzonder voor de in de getroffen landen levende Duitschers zeer zwaar. Veel meer dan een half millioen Duitsche volksgenooten, allen kleine boeren, handwerkers en arbeiders, werden bijna op staan de voet gedwongen hun vroeger vaderland te verlaten, teneinde een nieuw regiem te ontloopen, dat hen om te beginnen met grenzenlooze ellende bedreigde en vroeg of laat geheel zou uit roeien. Toch zijn nog duizenden Duitschers verdwenen. Het was niet mogelijk iets van hun lot of van hun verblijfplaats te ontdek ken. Onder hen bevinden zich alleen reeds meer dan 160 man nen van Duitsche nationaliteit. Ik heb over dit alles gezwegen, omdat ik zwijgen moest, want het was toch mijn wensch een defi nitieve ontspanning en zoo mo gelijk 'n duurzame overeenkomst met dezen staat tot stand te brengen. Reeds tijdens onzen opmarsch in P len maakten de sovjet-machthebbers plotseling, in tegenstelling met het verdrag, ook aanspraken op Litauen. Het Duitsche Rijk heeft nooit de be doeling gehad Litauen te bezetten en heeft dan ook niet alleen geen dergelijke eisch aan de Litausche "peering gesteld, doel» Integen deel het verlangen van de Litau- sche regeering, Duiische troepen naar Litauen te zenden afgrw-zen, aangezien dit niet overeenkwam met de bedoelingen van de Duit sche politiek. Toch heb ik mij in deze nieuwe Russische eischen geschikt. Dit was evenwel slechts het begin van steeds nieuwe af persingen, welke steeds werden herhaald. De overwinning in Polen, welke slechts door Duitsche troepen werd bevochten, was voor mij opnieuw aanleiding een vredes aanbod te doen aan de Westelijke mogendheden. Door de interna tionale en joodsche oorlogophit sers werd dit van de hand ge wezen. De reden van deze wei gering vond reeds toen zijn oor zaak in het feit, dat Engeland nog steeds hoopte een Europeesche coalitie tegen Duiischland te kun nen mobiliseeren, met insluiting van den Balkan en de Sovjet-U iie. Derhalve besloot men in Lon den minister Ctipps als ambas sadeur naar Moskou te zenden. Hij kreeg de duidelijke opdracht onder alle omstandigheden de betrekkingen tusschen Engeland en Sovjet Rusland opnieuw aan te knoopen en in Engelsbhen zin te ontwikkelen. Over den voor uitgang van deze missie gaf de Britsche pers berichten, zoolang zij niet om taktische redenen tot zwijgen genoopt was. In den herfst van 1939 en in het voor jaar van 1940 lieten zich werke lijk de eerste gevolgen merken. Terwijl Rusland zich gereed maakte niet alleen Finland, doch ook de Baltische staten miitair onder zijn juk te brengen, moti veerde het dit optreden plotseling met de even leugenachtige als belachelijke bewering, dat het deze landen moest oeschermen tegen een bedreiging, of deze bedreiging moest voorkomen worden. Moskou hield zich niet aan het verdrag. Hiermede werd alleen Duitsch land bedoeld, want geen andere macht zou in het Oostzeegebied kunnen binnendringen, of daar oorlog voeren. Toch moest ik zwijgen, de machthebbers in hel Kreml gingen evenwel onmiddel lijk verder. Terwijl Duitschland in het voorjaar van 1940 zijn strijd krachten in den zin van het zoo genaamde verdrag van vriend schap ver van de Oostelijke grenzen terugtrok, ja zelfs dit gebied voor een groot deel gehee van Duitsche troepen ontblootte begon reeds in dezen tijd de opmarsch van de Russische strijd krachten in een mate, wHke sltchts kon worden opgevat als een bewuste bedreiging tegen Duitschland. Volgens een destijds door Mo lotof persoonlijk afgelegde ver klaring bevonden zich reeds in het voorjaar van 1940 22 Russi sche divisies alleen reeds in de Baltische landen. Aangezien de Russische regeering zelf steeds beweerde, dat zij door de bevol king van deze landen zelf was opgeroepen, kon het doel van hun aanwezigheid daar slechts een demonstratie tegen Duitsch land zijn. Terwijl nu onze soldaten van 10 Mei 1940 af de Fransch B it-che macnt in het W <t n hadden gebroken, werd di Rus sische opmarsch eve> wel in een steeds dreigender mate voortge zet. Van Augustus 1940 af meende ik derhalve, dat h t in het belang van het Rijk niet megr te verant woorden was, onze, reeds zoo dikwijls verwoeste Oostelijke provincies, onbeschermd te laten tegen deze geweldige opmarsch van bolsjewistische divisies. Hier mede ontstond, wat d' Bntsch Sovjet-Russische samenwerking beoogde, namelijk het binden van zoo sterke Duitscne krachten in het Oosten, dat vooral in de lucht, een radicaal btë'ndigen van den oorlog in het Westen niet meer te verantwoorden was voor de Duitsche leiding. Dit was niet alleen het doel van de Britsche, doch ookvandeSovj t Russische politiek, wa^t zoowel Engeland als Sovjet Rusland hebben het doel den oorlog zoolang mogelijk te laten duren, teneinde geheel ïuropa te verzwakken en in een steeds grooter onmacht te storten. De dreigende aanval van Rus land tegen Roemenië moest ten leste slechts dienen een belang rijke basis niet alleen voorDuitsch- and, doch voor het geheele eco nomische leven van Europa, in landen te krijgen of toch minstens te vernielen. Juist het Duitsche ^ijk heeft sedert 1933 met onein dig geduld getracht de staten in het Zuidoosten van Europa als handelspartners te winnen. Wij haddeu derhalve ook het hoogste belang bij hun inwendige staat kundige consolidatie en orde. De nval van Rusland i Roemenië, de koppeling van Griekenland aan Engelani, dreigden ook deze ge bieden binnen korten tijd tot een algemeen oorlogslooneel te maken. Tegen onze beginselen en ge woonten in heb tk op dringerd verzoek van de toenmalige Roe meensche regeering, die zelf schuld droeg aan dezen gang van zaken, den raad gegeven om dos vredes willen toe te geven san de Russische afpersing en BvS- sarabië af te staan. Poging om de asge- nooten te worgen. Daar wij ook hiertoe het zwijgen deden, ging de Russiscne leiding nu nog een stap verder. Zij or ganiseerde slechts den putsch, doch zij heeft ei k Ie dagen la er met de nieuwe cr aturen, die haar waren toegedaan, d- bekende vriendschapsovereenkomst geslo ten, die ten doel had de Serven te versterken in hun begeerte om zich te verzetten tegen de pacifi catie van en Balkan en tegen Duitschland op te hitsen. Dit was ook geen platonische bedo ling: Moskou eischte de mobilisatie van het S rvische leger. Daar ik ook thans nog meende beter r.iet te kunnen spreken, gingen de machthebbers van het Kremlin nog een stap verderDe Duitsche regeering bezit thans de bewijzen, dat Rusland omjoego- Slav defir.itief in den oorlog te brengen, de toezegging deed via Saloniki wapens, vliegtuigen, mu nitie en and r oorlogstuig tegen Duitschland te leveren. Dit ge schiedde bijna op hetzelfde oogen blik, toen ik zelf nog aan denja- panschen minister van buitenland- sche zaken, Matsoeoka, den raad gaf, een ontspant! gmttRuslai d tot stand te brengen, in de hoop, daarm de den vrt de te dienen. Slechts den snellen opmarsch van o ze onvergelijke divisies naar Skolpj benevrns de inne ming van Salomki v 11 hebben de bedoelingen van dit Russisch- Angelsaksische complot vetbnr werken stimuleerend en opwekkend.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 1