De man zonder geheugen. Dw Zenuwen ABD/MMOOP Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 101. VRUDAG 28 MAART 1941. 56e Jaai'sr. Firma J. C. VINK - Axel Raads verslag. Miiniiardt's Zsnuwtabletten Die Hoest bedreigt Uw Kind i Dd blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. UITGEEFSTER Bureau Markt 12. felef. 50. - Postrek. 60263. Zitting van 20 Maart 1941. Aanwezig de heeren H. Smies, P. de Jonge, B. Seghers, A. Th. 't Gilde, P. van Bmdegem, F. Die- leman, A P. de Ruijter, P. Goos- sen, C. Schieman, C. Hamelink, C. van Bendegem en U. Sijtema, Afwezig de heer C. Th. v. d. Bilt, wegens ongesteldheid. Voorzitter de heer F. Bink, burgemeester, secretaris de heer J. L. J. Maris. (Slot.) 9. Voorstel op het verzoek van de Mij. Mechelen— Terneuzen om een subsidie voor het jaar 1941 voor de instandhouding van haar exploitatie. Adressante wijst in haar uitvoe rig adres op verschillende pun ten, o.a. „dat sedert den aanvang van de exploitatie in het jaar 1870, de Maatschappij MechelenTerneu zen voor Zecuwsch-Vlaanderen en in het bijzonder voor het Oostelijk deel daarvan, waaronder uwe ge meente uit hoofde van verschil lende omstandigheden, een op den voorgrond tredende plaats in neemt, van zeer groote beteekenis is geweest en dat moeilijk in cijfers uit te drukken zou zijn dat immers mede door de ex ploitatie van genoemde maatschap pij met name de landbouw zich in deze streek reeds zeer vroeg gun stig heeft kunnen ontwikkelen, dat voor de diverse landbouwproduc ten nieuwe markten en betere af zetgebieden konden worden ge vonden en bereikt, als gevolg waar van zich vooral in het centrum Axel Èen levendige handel ver openbaarde, die aan vele handen werk verschatte ook buiten de landbouw en die even zoovele bronnen van welvaart waren, die zonder twijfel veel voor de verdere groei en bloei van uwe gemeente hebben bijgedragen dat in de vooroorlogsche jaren bij de reeds genoemde takken van landbouw en handel, de industrie FEUILLETON 19) Maar in zyn vrijen tijd moest hij zich vermaakt hebben op de manier, waarvan de kiekjes hem getuigenis gaven Gifford kende dat type van rijke sportmannen, altijd bezig zich te trainen, altijd elegant gekleed, flink aan tatel, geen rooker, geen drinker, altijd gezond en slank. Dus dat was het individu, dat hij geworden was sedert den dood van zijn vader en zijn bezitname van diens erfenis De kleerenkasten vertelden de geschiedenis. De totletbenoodigd- heden, de toilettatels en de spie gels bevestigden die en de kiek jes bewezen het. Daar was er een, waarop hij stond als bet prachtige beeld van een athleet, aan boord van een watervliegtuig, met een meisje naast hem, leu nende op zjjn schouder, bijna in zijn armen... Met de handen in de zakken stond Giftord de kamer te be kijken met geironst voorhoofd, liiykbaar had Drusil geen be- haar deel kwam opeischen in dit gedeelte van Zeeuwsch-Vlaande ren, die mede wilde pic,fi:eeren van de gunstige ligging aan spoor- en waterweg vooral de bouw en exploitatie van de cokt-sfabriek onder de rook van uwe gemeente bracht een on gekende drukte teweeg, waar een tiental jaren geleden nog bij kwam het geweldige gebouwencomplex van de l'Azotefabriek, die op het grondgebied van Axel werd opge bouwd en dat alles nieuwe wel vaart bracht dat de mij. „Mechelen -Terneu zen" een private onderneming is, opgericht uitsluitend en alleen uit particulier bezit, zonder dateeni- ge overheidsinstantie noch in Ne derland, noch in België hier ooit in het minste is tegemoet getreden. Nadien is ook nooit van over heidswege in eenigerlei vorm sub sidie of steun gevraagd of ont vangen, waar tegenover staat, dat de maatschappij zelfs in de meest slechte jaren, die zij vele beeft gekend, steeds al haar verplich tingen haar in de concessie op gelegd ten volle heeft moeten nakomen, hoe zwaar en drukkend zij ook waren dat dit wel blijkt uit het feit, dat in al die jaren van haar bestaan slechts enkele winstj iren voorko men, de overgroote meerderheid waren even zoovele magere jaren, waaronder er met een ruïneus karakter om slechts te noemen de oorlogsjaren 1914—1918, de cri sisjaren voor de maatschappij na 1932 en vooral het jaarl940.dat voor'de MT wel zeer rampzalig is geweest, tengevolge van de vernieling van de spoorbruggen van Temsche, Willebroeck en Sluiskil en de vele andere ver woestingen en vernielingen die hebben plaats gevonden. Afge zien van de geweldige schade, die is aangericht, heeft de ver nieling van de bruggen nog dit nadeel gebracht, dat de exploitatie van een groot gedeelte van de lijn onmogelijk is geworden dat, wil het voortbestaan van de Maatschappij gewaarborgd blijven, waaronder tevens dient zwaar gemaakt tegen die bespot telijke uitstalling vau kiekjes... of was zij er in het geheim be droefd over, terwjjl zij moedig vocht om hem voor zich te be houden In het boudoir stond een mooie tatel, gebeeldhouwd in Renais sance stijl waarop eenige boeken lagen, daarnaast een vaas met bloemen, eenige portretten in mooie lijsten. Welk contrast .usBcheu die intieme bezittingen van Drusil en de schaamtelooze souvenirs in zijn heerenkamer 1 Zijn blik vestigde zich eerst ver strooid, dan met een plotselinge belangstelling op een groot portret van twee babies, naast elkaar. Het idee kwam in hem op, dat die schatjes zijn kinderen waren, van hem en Drusil. Hij greep het zilveren lijstje en met bran dende oogen verslond hij als het ware het portret. Die lieve kindertjes met die stralende oogjes waren de zijne. Gifford's blik ging naar een veel grooter portret aan den wand. Daar waren zij weer, een paar jaar ouder, engelengezichte», stevige armpjeB, flinke gestaltenen dan die harem van vrouwen in zijn kamer... Hij zette het portret neer en worden ge kalmeerd en gesterkt en Uw siaap wordt weer rustig door het gebruik van Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. verstaan het kunnen blijven ex- ploiteeren in den ouden vorm, waardoor streek en land ten zeerste gediend zijn en dat ook voor uwe gemeente van evident belang moet worden geacht, mede ook met het oog op de personeels belangen, daaraan verbonden, het dringend noodzakelijk is, dat de streek voor een gedeelte in de exploitatietekorten tegemoet treedt door het verleenen van een sub sidie, terwijl voor een ander ge deelte van het tekort door provin cie en rijk zou kunnen worden voorzien dat de door de streek te ver leenen subsidie door den Directeur op rond de f 12.000,wordt ge schat, waarvan naar zijne wijze van zien en naar zijn meening, rekening houdende met diverse belangen en mede op grond, dat pl.in. een vierde van het Neder- landsch personeel in uw gemeente woonachtig is, ongeveer een vijfde deel door de gemeente Axel zou kunnen worden gedragen". B en W. hebben in een ge combineerde vergadering onder leiding van den heer waarn. commissaris der provincie een uiteenzetting gekregen van den toestand van deze Maatschappij. Zij hebben ook den indruk gt- kregen dat van een verdere ex- ploitat.e van deze lijn geen sprake kan zijn, hetgeen ingrijpende ver anderingen zou teweegbrengen, wanneer wij denken aan het indus- trieele gedeelte van onze gemeente dat hoofdzakelijk is aangewezen op aan- en vervoer van haar pro ducten te land en anderzijds de verzending van landbouw- en andere producten, zoomede de aanvoer van producten en mate rialen van overig Nederland als ook uit het buitenland. schelde. Dud keek hy hongerig rond naar andere portretten van zyn kinderen. Ja, daar was er een aan den tegenovergestelden muur. O, wat allerlietste kin deren. E'n jongen en een meisje... de jongen een jaar ot twee ouder. De jongen blond als hy en het meisje donkerbruin, zooals hij instinctmatig voelde dat Drusil moest zyn. Hoe waren hun namen G fford was er benieuwd naar. G ftird junior, om een naam te doen voortleven, die rechter G fford Derring tot aanzien bad gebracht? En het meisje waarscbyolijk een naam van iemand uit de tamilie van zyn vrouw... welke kon dat zyn Er werd geklopt en K«ncy kwam binnen. G.fford wendde zich tot hem met een rimpel op zyn voorhoofd. „Kenny," zei hy, „ik ben van dat ongeluk teruggekomen met geheel veranderdo ideeön over sommige dingen. Laat een paar man komen en pak in een grooten koftar of kist al de portretten in m(jn kamer, waarop een vrouw voorkomt. Breng die dan weg naar dén zolder ot kelder, ergens waar ze heelemaal niet meer te Vinden *ün.* Eaa eigenaardige glans kwam ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag li ure. Zij meenen dan ook den Raad te m reten voorstellen voor het j sar 1941 een subsidie, overeenkom stig haar verzoek, groot f2500 te v-rleenen, onder voorwaarde, dat Rijk en provincie ook een even redig deel in de gevraagde sub sidie bijdragen. Da VOORZ. zegt dat de lijn in groote geldverlegenheid zit, en dat er steun noodig is, daar anders de exploitatie zal moeten worden stopgezet. Het is geen klein bedrag f 2500, doch B. en W. achten het noodzakelijk in verband met het groote belang voor onze gemeente Het is voorloopig voor het jaar 1941 wat er verder zal gebeuren is nog niet bekend. De lijn heeft zwaar geledende bruggen in België worden door het Rijk her bouwd, doch het herstel van de spoorbrug te Sluiskil zal zelf moeten worden bekostigt. Ook de waarn. Commissaris der pr >- vincie heeft op steun aange drongen. Z.h.s. is het voorstel van B. en W. aangenomen. 10. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de exploitatievergoeding voor de Bijz. Scholen voor het jaar 1941. B. en W. stellen voor de be dragen vast te stellen als volgt: f 3670 aan de Ver. voor Cnr. Nat. Schoolonderwijs te Axel. f1160 aan de Hulpver. voor Geref. Schoolonderwijs te Axel (Spui). f 1396,67 aan het Roomsch- Katholiek Kerkbestuur te Axel. Z.h.s. alzoo besloten. 11. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leer ling over '40 uitgegeven, wegens belooning der vak onderwijzeres aan de o. 1. school en vaststelling der voorschotten voor de vak onderwijzeressen aan de bijzondere scholen voor het jaar 1941. B. en W. stellen voor het be drag per leerling vast te stellen op f 1.94 per leerling. een oogenblik in de oogen van den buisknecbr, maar hy was zoo goed gedresseerd, dat hij slechts antwoordde: „BaBt mynheer, ik zal het dadelijk doen." „Liefst- eer mevrouw thuis komt. Gooi dan ook al dien rommel van myn toilettafel weg. Liat er alleen op bly ven, hetgeen een heer noodig heeft om er fatsoenlijk uit te zien." „Uitstekend, mynheer." „Ei als je al die toto's hebt weggegooid, ga dan eens kyken of je geen portretten vindt van mevrouw en de kinderen en hang die daar dan op. Ik wil die kamer heelemaal anders ia- gericht hebben, Morgen zal ik ook al die overtollige kleeren uitzoeken. Een man heelt toch zooveel kleeren niet noodig. Heb ik gelyk „Ja, mynheer G fford, eenige jaren geleden zou u ook daar niet aan gedacht hebben," waag de Kenny te zeggen. „In sommige opzichten ben ik teruggekomen tot hetgeen ik was Zéven jaar geleden, Kenny, maar laat dat tusschen ons bly ven. Ik heb een groot gedeelte vau mijn geheugen verloren en uu voor het eer»*, sedert ik titturvgu Neem dan slechts 's l/Verelds beste Hoestsiroop AKKER'S vetstèl/ite De voorschotten voor de vak onderwijzeressen aan de bijzon dere scholen aan de hand van bovenstaand besluit voor het jaar 1941 vast te stellen op: f313.50 voor de Ver. voor Chr. Nat' Schoolonderwijs te Axel. f225 04 voor de Hulpver. voor Gertf. Schoolonderwijs te Axel (Spui). f 240 voor het Roomsch Katho liek Kerkbestuur te Axel. Z.h.s. alzoo besloten. 12. Voorstel op eenige inge komen verzoeken om ver goeding ingevolee art. 13 der L.O. Wet 1920. Er zijn nog een tweetal ver zoeken ingekomen van o: d rs van schoolgaande kinderen, die vroeger met de autobus naar schooi werden vervoerd en niet hadden geteekend op het in een vorige vergader'ng ingekomen gemeenschappelijk adres. bewast werd, ben ik er bly om. Als ik soms ergens mee blyf steken, zooaIb ik waarschynlyk wel zal doen, help my dan een beetje. Ik zeg je, Kenny, ik heb een beeleboel vergeten en ot het terug komt ot niet, dat staat te bezien. Heb je eenige verande ring in my opgemerkt „Nu u ervan spreekt, mynheer G fford, uw stem klinkt juist zooals die was direct na uw huweiyk. Fiink, scb rp, ai* t t knallen van een zweep, meer beslist." „Laten wy hope®, da bet z o blyft... Dus, Kat y j aatm t een paar man de oae ngalery zuiveren. Doe het snel en trek je er niets van aan ais je er soms een paar kapot gooit. Feitelijk zou ik er niet kwaal om zyn als ze allemaal kapot waren." „Ook de portretten van me vrouw Kilbourne „Zeker, die ook. Ea nu j* erover spreekt, neem uie tt-t en doe ze heet bfn c n i d hoop. Aite ponrtut u v wen, behalve aio m lr; ij. vrouw, zyn voortaan >r i niet ora aan te L u o. g a*» tan (Wwft Uglify AXELSCHE COURANT Zoo noemt men de bekende AKKER's Abdijsiroop, die reeds zoovele malen de he vigste hoestbuien overwon, verlichting bracht en de benauwdheden als 't ware wegtooverde bij £aar Jonge gebruikers. Daarom als Uw kind hoest geeft het dan even als vele anderen doen 'n lepel Abdijsiroop voor het naar schoolgaan. Het is een schild voor hun borst. Abdijsiroop verwijdert de met ziektekie men bezaaide slijm, zuivert en geneest de ontstoken slijmvliezen en verdrijft de ziekten der ademhalingsor ganen. Terecht zegt men nu 'sWerelds béste Hoestsiroop: DROStRA SERPViU Eenige o'er 20 kruiden tegen hoest, griep, bronchitis, asthma.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 1