De md zander geheugen. PUROL MKEmm Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaand eren. No. 87. VRTJDAG 7 FEBRUARI 1941. 56e Jaarg' Firma J. C. VINK - Axel Winterhulp Nederland. Winterhulp Nederland. PostQironummers van de Winternuip Nederland; Dit blad versciiij it eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. UITGEEFSTER Bureau Markt 12. Telef. 56. - Postrek. 60263. Uiteciizeitug van den heer C. Pick, directeur-generaal van de W. H. N. voor de burgemeesters in Oostelijk Zeeuwsen-Vlaanderen. Dinsdag nad deze oijeenkomst te Huisi piaais ten gcineentctiuize. Aanwezig was ook de neer mr. W. K H. Dieleman, provinciaal duecteur der W.H.N. in Zeeland. Nadat burgemeester mr. Truffi- no een kort welkomstwoord had genent tot de aanwezige heeren, gat nij het woord aan den heer C. Piek. Deze wees eerst opeenige principieele kwesties, die er nog ten aanzien van het Winterhulp- werk bestaan, welke hij thans nader wensente toe te licnten, hopcnue, dat men hierna, mochten er nog kwesties zijn hier endaar vrij en frank vragen nieromirent zou stellen Men weet het, aldus spr., Winterhulp Nederland wil in de eerste plaats zorgen voor allen die in nood verkceren en steun noodig heooen ais gevolg van de Oorlogsomstandigheden. Er zijn nog tal van onjuiste begrippen omtrent de Winternuip, men ziet het vele goede hiervan nog niet algemeen in zouais het behoort en onder de omstandigheden waarin we thans leven is net dan ook pnent de nanden ineen te slaan tot nuip, waar deze noodig blijkt. En net doel is om de gelden die bijeengezameld worden zooveel mogelijk gelijkelijk onder de bchoctngcn te vcideelen. Er is ook een kerkelijk vraagstuk aan verbonden. Een onrustige steer is ontstaan in verband met de kerkelijke collecten. Dat heeft spr. leed gedaan. In Augustus van hel vorige jaar is de verordening 1U9 verschenen, die nog gencci Duiten het Winler- hulpwerk om stond. De bedoe ling was een Centralisatie van het coilectewezen ut alaamming daar van, ornaat iki aantal collecten in nougc uiau toenam. Er is toen va.. ISedcriandSChe en eJui.sc.K iijuc ecu richtlijn getrokken en men heeft gezocht naar een regeling van het begrip openbare geld- of goedereninza meling, omdat er verschil van meening bestond omtrent de open bare en met-openbare inzamelin gen. De collecten in de kerken gaan geheel om buiten de inza melingen voor Winterhulp. Spr. legt hierop de nadruk om veel misverstand te voorkomen inzake de materie Wat is openbaar en wat is niet openbaar. Open baar is het gaan langs de huizen met schalen, bussen en lijsten, enz. Gezinsbussen beschouwt men als semi-openbaar. Het standpunt van spr. is om de kerkelijke collecten vrij te laten. Een en ander zal nader moeten worden uitgemaakt. Een zoo goed mogelijke samenwerking moet echter worden verkregen, opdat mogelijke beknotting van het mooie werk der Winterhulp worde voorkomen. Het coilecte-verbod is ontstaan om beperking te verkrijgen van het groote aantal collecten in ons land. Vollen g is dit niet-moge lijk geJickcn en er is dan ook gezoent naar een uitweg tusschen de collecten in het geestelijke en cultureeie leven. De Kerstcol- lecles enz. zijn dan ook vrijge geven een uitzondering is ge maakt ten opzichte van het Leger des Heils, deze zijn niet door gegaan. Spr. hoopt echter, dat de kerkelijke vraagstukken met in de discussies betreffende de Winterhulp zullen worden betrokken. Wat het particuliere werk der Winterhulp betreft, hoopt spr. dat allen de handen zullen ineen slaan in het belang van het geheele Nederlaudsche volk. Alles is reeds gedaan om zooveel mogelijk breuken te voorkomen. Het ge zamenlijk toonen van een w 11 kan zeer nuttig werken. Spr. is overtuigd dat door gezamenlijk collecteeren op allerlei gebied een eerlijke verueelmg der gelden verkregen wordt. Een gezamen lijke samenwerking is in het be lang van geneel ons volk en zaï stickkcn lot opbouw van de ge heele samenleving. Alles wat lot FEUILLETON 5; üiüuid nam een Kaartje voor een Kajuit eerste Kias, en gat als ziju naam Arthur Jenniug. De sreutei weru hem gegeven zonder eeuig bezwaar. Den hol meester, die uaar zyn bagage vroeg, antwoordde ny koriat, dat hy uauweiyKs de boot had Kun nen DereiKeu en zyn bagage in het notel üaa moeten achieriaten. Die zou nem wel nagezonden worden. Toen nfy zyn nut bin nenging een groote nut op het ueK hoorde ny het ge kraak van den steiger, terwyi zyu boot langs de palen scnuurue Dus tot zoover was alies goed gegaan. Hy ging naar den spiege. boven de wasentatei en keek verwonderd naar bet gezicnt, dat daarin weerkaatst werd Zyu baard was gegroeid, maar daar zyu haar dezeltde kleur had als zyn gebruinde huid by had niet voor niets die neele leute duorgeoracht op het poio- ynia t» Atkeo ?wl aai mat versteviging van het Nederland- sche volk kan dienen, moet met bi ide handen worden aangegrepen. De grondgedachte van Winter hulp is ieder te helpen die in nood vtrkeert; het Winterhulpwerk is hierdoor ook een echt Neder landsen werk. Het is dan ook de bedoeling van spr. om een goéd Nederlandsch bouwwerk te doen verrijzen. „Door het volk" is de groote kracht die in ons ligt. Na deze uiteenzetting bestond nog gelegenheid vragen te stellen omtrent een en ander, waarvan door enkele heeren gebruik werd gemaakt. WAARSCHUWING tegen het betreden van militaire terreinen. Van bevoegde militaire zijde wordt medegedeeld Bij net betreden van een ver boden militair terrein is een burgerpersoon door schoten van een wacmpost doodelijk gewond. Dit voorval is aanleiding om er nogmaals dringend voor te waarschuwen verboden militaire terreinen of werken, die als zoo danig door bordjes in de Duitsche en Nederlandsche taal zijn aan gegeven, te betreden. De wacht posten hebben het consigne tegenover personen, die zich aan dit verbod niet storen, zonder verwijl van hun vuurwapens ge bruik te maken. Aan het aan roepen door een post moet on middellijk gevolg worden gegeven door stil te blijven staan. zoo cp. Er was iets anders, dat G ftord erbaasde. Er was een eigenaardige verandering geko men in de uitdrukking van zyn gelaat, in zyn trekken, en die lag niet alleen in het gezonde van zyn huid. Toen by het laatst zich in den spiegel had gezien, was zyn gezicht eenigszins opgezeter lagen ballen onder zyn oogen en de oogen zelf waren een beetje ontstoken, terwyl G.fford nu staarae naar een gezicht, dat een beeld was van gezondheid en kracht. Hei slappe van de huid met de vroegtydige rimpels, die zich vertoonden vooral als hy vermoeid was, was verdwenen. Zyn gryze oogen stonden helder, kalm en bedaard. Zyn mond was flink en recht en de geheele uitdrukking was beBlist en vast beraden... Giflord bleef zich bekyken en mompelde dan„De een of andere kuur 1 Wat hebben zy in vredesnaam met my gedaan daar in dat mooie gasthuis Het lykt wel, also! ik in een bron van jeugd en kracht gedompeld geworden en er een beetje ouder en toch een heeleboel jonger ben uitgekomen," Hy w»s verheugd over die Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen Doos 30 cent Bij Apoth. en Drogist ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag ure. geheimzinnige verandering. Maar dan was er nog te verklaren, boe lang hy min ot meer be wusteloos was geweest, eer hij ontwaakte in dien staat van volkomen gezondheid en levens kracht. Teen by aan het kantoortje een kaartje kocht, had by een kalender zien hangen met den datum 8 Juni, maar dat zei hem niet veel, want de dagen voor dat ongeval waren tamelyz ver ward in zyn geest en ny kon zich niet herinneren, hoe laug net geleden was. Hij scheen gekomen uit een soort van gees telijken mist, waarin alle bakens verdwenen waren. Um tenminste iets te begrypen, begon Gifford zijn portefeuille te onderzoeken. Hy vond er eenige van zyn visitekaartjes, een paar memoranda, die hem niets dui delyk maakten, een uitknipsel van een krani betreffende een spoorlyn. Wat hij daarmee te maKeu had kou G.flord zica niet voorstellen. Een ander unKmp- sel verbysterde hem meer. Het was geknipt uit een ot anuer geïllustreerd blad en vermeldde dai zyn ouders een groote donatie hadden gedaan aan een grooi Ziekenhui» In Hookland, debt by De Verkeersspeldjes. Laten we 't maar eerlijk zeggen, misschien helpt hetWij zijn een hardleersch volk Zie eens naar het verkeer op den weg. Met toegc fl.jkheid eerst een ernstig vermaa met dreiging van en ook werkelijke processen- verbaal met licnte eerst dan strenge e straffen hebben autori teiten van politie en justitie de verkeerszondaren tot beter inzicht trachten te brengen en er is zeker verbetering te constateeren, maar wij zijn er toch nog lang niet. Er kan op dit aambeeld niet hard en niet lang genoeg geslagen worden. Steeds weer moet er naar nieuwe middelen gezochi worden om den eisch van orddijk en gehoorzaam verkeer aan dt groote massa bij te brengen. Dat is in de eerste plaats du> een moreele, opvoedkuudi e werkzaamheid, bij iedereen m de wil gewekt of versteiki word om zich op den weg tegediagen naar de geschreven en onge schreven eischen der overheid op dat terrein, maar daarnaast is het natuurlijk evenzeer dringend noo dig dat men leert wat dan ver boden is, wat dan gevorderd wordt; de weiten van het verkeer moeten, voor zoover men ze niet aanvoelt, uit zelftucht en opvoe ding, ze ook niet aanvoelen kan, eenvouuig van buiten geleerd worden. Daarvoor zijn o. a. internationaal teekens vastgesteld, die ieder, die op straat komt, tenslotte moe kennen. De Winterhulp-Nederland wenscht ook op dit gebied haar opbouwsteenlje bij te dragen nare bureaux hebben daarom van den Directeur-Generaal de opdracht gekregen, op den aan staanden collectedag verkeers speldjes, de symbolische teekenen van de Motor- en Rijwielwet, die wij zooeven bedoelden, ten baie van het Winterhulpwerk bij de collecte te koop te bieden. hun aomerverblyi te Camden, in Maine. Dat was in alle geval tout, want zyn moeder was al tiea jaar dood en zyn vader bad dat landgoed verkoedt. Buiten dien waren er geen anderen van zyn naam en bet leek ook wel een rare manier om rechter Derring en zyn losbandigen zoon te noemen. Als er iets waars in was, dan moest het bet zie kenhuis zyn, waaruit hy juist was ontsnapt. De leaenkaart van een jacht club verwonderde hem eveneens, omdat hy zich niet kon herin neren oott lid van zoo'n club te zyn geweest. Maar nu vond hy iets meer interessants... een brief geschreven met een vrouwen hand Hy keek er lachend naar dat moest een lietdesbnet zyu. Maar toch stond hy verstomd. De inhoud was als volgt: „Giff, schat. Laat toch niets tusMChenbeioe komen om den derde hier te zyn. Die verjaar dag is de eeutge, dien wy ge meenschappelijk nebben. Ik ben even opgewonden, als ik er aan denk, als ik zes jaar geleden was, Wat zou het heeriyk zyn als je alies zoo kon scniKken, dat er geen scheiding meet was. Do dagen sRn mo freeselyMung tegen griep, pijnen, "nare dagen" 18 stuks - 12 stuivers2 stuks - 2 stalt Dat nu zuilen m noufazaa' politieautoritciteo doen en de coileciedagen, 14 en 15 Februari a.s., zullen daarom „De Dag dr Politie" heeten. Verkeer en Po litie zijn zóó mei elKander ver trouwde begrippen, dat deze naam zeker een treffende vondst is. Wanneer er nu maar ruim gekocht en geofhrd woiut, zullen zoowel het verkeer als de Zecuw- sche behoeftigen geholpen wor den zat er ten behoeve van beide weer wat geleerd zijn. Winternuip N^ucriand, Den Haag No 5553. Als bank der Winterhulp Neder land is aangewezen de Kasver- eenig-ng N.V., Amsterdam.no. 877. Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk in veler leven. en de nachten nog veel langer. Ga nu niet iets beel duurs voor my koopen, lieveling, (daar is geen gevaar voor, daunt G ff grimmig, zyn vader zou dat wel beletten) Alles waar ik naar verlang, dat ben jy, en jy en nog eens jy en nog veel meer jy. De kleuters maken het opperbest en schreeuwen om je. D." Een liefdesbrief, dacht G tf rd verbijsterd, maar hy kon ziun absoluut met herinneren wio D. was of weik m>. j tei naam droeg, dat met die ie r begon. Er was in dat bm ij t- n sooit van vurig veriai g u, et nem kwelde... en wat baai verjaar dag er mee te maken? Zusjaar geleden 1 Toen bad l y ook met meisjes g< fl rt, maar daarbij was nieis, wat een verjaarua*. be grypelyk kon maken l>. o om- meis nog toe wie was m „Ja," z< ny oi z ei r h -d geiy K. Hy Zal n A i weien nebben. 1. b. z r met alleen een u- ■n.ti i losbandig, maar bo udi Zinnig geeu taiso1 g geen Versland, alles t, (WorcU V t "ifc AXELSCHE 1$ C0URAN1 Neem direct 'n "AKKER TJE", want "AKKERTJES" zijn dan van groote waar de. Ze bestrijden koorts en infectie. Ze voorkomen vaak dat Griep doorzet, als men ze direct neemt. "AKKERTJES" verdrijven de ziektekiemen, door hun afleidende werking, bo vendien bevorderen "AK KERTJES" het transpiree- ren, onmisbaar bij het doeltreffend bestrijden van kou, koorts en griep. I "AKKERTJES" stillen dit ^-ct alle pijnen en maken datU zich prettig gaat gevoelen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 1