Hoe werkt bet besluit Loonbelasting De Postiljon van Lonjumeau Distributie-Nieuws. Uitreiking van nieuwe Bonkaarten. Firma J. C. VINK 30 en 50 c.JVl in wit, bruin en ersatz AXEL, Markt Zorg voor een goede verduistering. Hedenavond vanaf 5 u. 48 tot morgenochtend 9 u. 47 Laatste Nieuws. Advertentiën GELDIGE BONNEN. Boekh. Fa. J. C. VINK, HET CENTRUM BIOSCOOP - AXEL - Tel. 99. Zaterdag 11 en Zondag 12 Januari, aanvang 7.30 uur. ZONDAG MATINÉE om 4 uur. De Burgemeester van Axel, ÖUQK1 Algemeen distributie- Zeep. Broodbonboekje. Bloemkaart zegels. Boter- en Vetkaart. Vleeschkaart. Brandstoffenkaarten. J J 1.1 BUREAU YOEDSELYOORZIEMMG ZEELAND. Levering slachtvee. De Provinciale Voedselcommis- Saris voor Zeeland verzoekt de rundveehouders de ontvangen af rekeningen (roode bonnen) voor geleverü slacntvee aan de Neder- laiiüsche Veenouderij Centrale spoeaig in te leveren bij den plaatseityken bureauhouder. Al daar wordt ontvangstbewijs ver- Strekt. De bonnen moeten inge leverd worden ten bewijze oat men geheel of gedeeltelijk aan den leveringsplicht heeft voldaan. Aankoop van aardappelen door de Pl.C.A. In aansluiting op het persbe richt van 19 December j.i. maakt de Provinciale Inkoopcemrale voor Akkerbouwproducten te Q jes OeKci.o, uat zij uitsluitend aard- opptun van uc rassen: Ze. uw che Bonten en Blauwen, Westeiuder Bonten en Blauwen, Bed Star en Furore zal koopen voor levering op afroep en geen aardappelen van andeie rassen. Eigenheimers, Bintjes enz. wor den dus alleen gekocht voor di recte levering. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar bovenge noemd persbericht alsmede naai de oij de Llisirictssccreiarissen ter inzage liggende overeenkomst van koop en verhoop. Vervoer van vee. üe Provinciale Voedselcommis- Satis voor Zeeland brengt het volgende ter kennis van veehou ders en veehandelaren Zooais bekend bestaat thans een vervoerverbod van rundvee en varhens over de Wester- Schelde van of via Zuid-Beveiand en Waicneren naar Zeeuwsch- Viaanderen. Teneinde aan bepaalde wen- schen tegemoet te komen, zal ontnctfing van het verbod verleend kunnen worden, teneinde vee over de Wester-Schelde te kunnen ver voeren, alleen met het doel dit vee als gebruiksvee in Zeeuwsch- Vlaanderen door te houden Belanghebbenden in Oost £ecuwscn-Viaanderen dienen zich j wenden tut den UiBtrieittóeëfê? j taris dhr. D. J. v. d. Walle te Hulst en in West-Zeeuwsch- Viaanderen tot dhr. G. D. v. d. Bossche te Oostburg. Het D. N. B. meldt Het in dienst van Engeland varende Nederiaridsche stoom schip Soemoa, metende 6718 ton, geladen met staal, is in den At- lanttschen Oceaan getorpedeerd. De bemanning bestond uit Engel- schen en Nederlanders. Van de iNederlandsche bemanning zijn 34 personen om het leven gekomen. In den afgeloopen nacht heefi het Duitscne luchtwapen zijn operaties boven Engeland voortgezet en militaire doelen in Bristol en andere plaatsen in Zum-Engeland gebombardeerd. Ondanks het later slecht ge worden uitzicht konden groote branden worden geconstateerd. Ook twee distncten van Londen werden opnieuw geteisterd. Britsche bommenwerpers trachtten in den afgeloopen nacht in West-Duitschland door te dringen. De meeste werden reeds tevoren door het afweergeschut tot den terugtocht gedwongen. Op het platteland werd een woonhuis en een school getroffen, in een stad een patronaat. Een Britsche bommenwerper werd door Duitscne jagers neerge schoten. De Piovinciale Inkoopcentrale voor Zeeland deelt het volgende .nede Lupinen en wikken moeten door de telers worden ingeleverd. De volgende richtprijzen zijn hiervoor vastgesteld. Zomerwikken f20 p. 100 K.G. Zandwikken f 15 p. 100 K.G. Zoete Lupinen 1 20 p. 100 K.G. Bittere Lupinen f 15 p. 100 K.G. Al deze prijzen vermeerderd mei 3 cent bewdarioon per week vanat 8 September 1940. lnlandsche maïs moei worden ingeleverd, wanneer de verbouwde oppervlakte meer dan 10 Are bedraagt. Bedraagt de oppervlakte min der, dan wordt de maïs aan de telers gelaten. Teleis van meer dan 10 Are mogen een hoeveelheid van 400 K.G. voor eigen gebruik behouden. De richtprijs voor lnlandsche maïs is vastgesteld opfll per 100 K.G. vermeerderd met het gewone bewaarloon van 3 cent per week, ingaande 8 September 1940. De Landbouw-Crisis-Organisa- tie voor Zeeland vestigt de aan dacht van belanghebbenden er op dat voor 1941 geen biggen- merken (1 of 2) zullen worden toegekend aan kleine boeren en landarbeiders. Die regeling is opgeheven. Het is dus onnoodig hiervoor een verzoek in te dienen. Voor de vele be wijzen van deelneming bij het overlijden van onze lieve Moeder er. Grootmoeder, buuigei wij onzen harteltyken dunk. L. FANOY—Boone. J. FANOY. JAAP. ELLA. Axel, Jan. '41. De Heer en Mevrouw VAN DER LEE—van ÏRIGT, zeggen met wederkeerigen gelukwensch hartelijk dank voor de ontvangen Nicuwjaarswen- schen. Axel, Jan. '41. OP DE door N. YPENBURG. PRIJS 45 CENTS. VOORHANDEN: MARKT 12, AXEL. Kleine advertentiën. Wegens vertrek der tegenwoor dige, door familieomstandigheden, voor direct gevraagd, een nette Huishoudster, bij JAC. DEKKER, Wilhelminastraat 1, Axel. DE PITilGE OPERA FILM: met WILLY EECHBERGEN, LEO SLEZAK en anderen. Een vroolijke film, met verwikkelingen en situaties, die U vanzelf in vroolijke stemming zullen brengen. Gewone prijzen. (39) Verboden te rooken. De Burgemeester van AXEL maakt bekend, dat op WOENSDAG 15 en DONDERDAG 16 JANUARI 1941 de volgende nieuwe bonkaarten zullen worden uitgereikt door het distributiekantoor: Algemeene bonkaart, heele en halve broodkaarten, 1/5 broodkaarten, bloemkaarten, heele en halve vleeschkaarten, toeslagkaarten voor kinderen (papkaart) en toeslagkaarten voor zeep en toiletzeep voor kinderen. De uitreiking zal plaats vinden op: Woensdag 15 Januari aan de bewoners van de bebouwde kom, uitgezonderd de bewoners van de nage- noemde straten, en op Donderdag 16 Januari aan de bewoners van Drie- schouwen, Emmastraat, Nieuwendijk en Oudeweg, en de buitenwijken K, L, M, N, O, P en Q. Distributiestamkaarten meebrengen. Aan personen beneden 14 jaar kunnen geen kaarten worden meegegeven. Het distributiekantoor is op die dagen voor alle andere zaken gesloten. Degenen, die meenen recht te hebben op extra kaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid, moeten een nieuwe aanvrage indienen en kunnen daarvoor een formulier aan vragen, tegelijk met het afhalen der kaarten. Degenen, die brood uit eigen oogst kunnen bakken, krijgen geen nieuwe broodkaarten. Degenen, die een ver gunning voor huisslachting ontvangen hebben, moeten dat opgeven. immmHiinninniiminiiniiiiiimiiifliiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiniii Bonnummer Artikel en rantsoen. Geldigheidsduur No. 86 No. 18 No. 108 No. 57 No. 44 No. 31 No. 87 No. 103 No. 113 (ook rantsoen bonnen 5e en 6e periode) No. 117 (van extra bon- j nen textielkaart) No. 47,48,60.61 No. 20 No. 34 No. 33 No. 21 No. 22 No. 3 Periode 8 Periode C No. 24 No. 23 No. 14 (vleesch) No. 14 (worst/vl.waren) 8 t.m. 10 (haarden, kachels) 15 t.m. 24 (centr. verw.) 3 periode (periodehonnen) 1 Kg. suiker 21/, ons koffie of 75 gram thee 250 gram rijst of rijstemeel, enz. 250 gram havermout, havervlokken, gort of grutten, enz. gort of grutten, enz. 100 gram vermicelli, macaroni of spaghetti 100 gram maizena, griesmeel of pudding poeder, enz. Vs kg. peulvruchten Scheerzeep elk 100 gram kaas 125 gram kaas 1 ei idem per bon ongeveer 100 gram brood per bon ongeveer 100 gram brood (ook geldig voorgebak) 35 gram tarwebioem, of andere bloem of meel, of 1/t rantsoen geoak 2 L. 2 L. Vs pond boter of margarine of vet 250 gr. boter, margarine, of vet 100 gram vleesch per bon vleeschwaren (hoeveelheid verschil lend voor diverse soorten) 75 kg. kolen of 100 kg. cokes, of turf (verschillende hoeveelheid) idem idem 21 Dec. t.m. 17 Jan. 21 Dec. t.m. 31 Jan. 28 Dec. t.m. 24 Jan. 28 Dec. t.m. 21 Febr. 28 Dec. t.m. 21 Febr. 28 Dec. t.m. 21 Febr. 28 Dec. t.m. 21 Febr. 17 Dec. t.m. 12 Jan. 1 Jan. t.m. 31 Jan. 1 Jan. t.m. 30 April 30 Dec. t.m. 26Jan. 30 Dec. t.m. 12 Jan. 30 Dec. t.m. 12 Jan. 6 Jan. t.m. 19Jan. 30 Dec. t.m. 12 Jan. 6 Jan. t.m. 19 Jan. 30 Dec. t.m. 26 Jan. 30 Dec. t.m. 23 Febr. 16 Dec. t.m. 19 Jan. 4Jan. t.m. 17Jan. 28 Dec. t.m. 10 Jan. 6 t.m. 19 Jan. 6 t.m. 19 Jan. 15 Dec. t.m. 31 Jan. idem 1 Jan. t.m. 31 Jan. Aflevering slaolie mogelijk t.m. 31 Jan. 1941. II FN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 3