KilPg'./-1:!1 Buitenland. Binnenland. Postgironummers van de Winterhulp Nederland; Gemengd Nieuws. S?^Ct|AAL| Hf Ik doe daarom een dringend beroep op iederen Nederlander, die het wel met zijn volk en zijn vaderland meent, om zich te scha ren achter die Nederlanders, die ons volk op verantwoordelijke posten dienen, om met hen den strijd aan te binden tegen de golf van fantasie, verhalen en verzin sels, die de samenleving uit elkaar dreigt te rukken. Onthoudt u van fluister-cam- pagnes, zegt niet meer, dan gij zelf als eerlijk mensen kunt ver antwoorden, dan en dan alleen bewijst gij een dienst aan uw vaderland, dat gij zegt lief te hebben. Bezien wij in dit licht de win terhulp, dan moge het een ieder weldenkend mensch duidelijk zijn, dat hiermede aan het volk een mogelijkheid is gegeven, om door eigen inzet gestalte te geven aan een gemeenschappelijk, sociaal werk, dat een toetssteen kan zijn van onzen gemeenschapszin in tijden van nood. Gebruik den tijd, dien gij thans besteedt om na te praten en verder te vertellen wat onverantwoorde lijke elementen u tufluisteren, om zelf de hand aan den ploeg te slaan. Dan dient gij in de eerste plaats uw volk, terwijl gij zelf spoedig genezen zult zijn van het gevoel van machteloosheid, waarin gij uzelf gevangen houdt. Dan z«ct sij in ons Wtrk, dat goed en sterk is en wordt gedragen door de gtdachte, dat dat volk groot is, dat zijn gemeenschap waarachtig beleeft, en onder alle omstandig heden strijdt voor een eervolle piaats in de toekomst te midden van de andere volken. Wij zullen daarom voortgaan, mijne heeren, met den opbouw van de organisatie van ons werk. Er moet een stevig huis gebouwd w irüen door ons geheele land, i' iedere gemeente, waarin onder leiding -van de plaatselijk direc teuren alle medewerkers in staat zullen zijn zich ten voile te ont plooien. Deze organisatie zal eerst aan haar doel beantwoorden, wanneer in ieder blok, in iedere wijk onder leiding van een man, die de verantwoording waardig is, menschen elkaar zullen vinden, die niet alleen gezamenlijk uit trekken om de gelden te verza melen, die voor dit werk noodig zijn, maar die tevens bereid zijn te zorgen voor hen, die hulp be hoeven. Na deze woorden is de daad aan het volk van Nederland. God geve, dat het begrip zal toonen voor dat, wat goed en groot is. Vanaf 1 Januari zullen geen con tributie of giften door de ver- eenigingen geheven worden. De tijd tot 1 April zal benut worden om de vereenigingen te liquidee ren. Wel zullen de betreffende omroeporganisaties trachten het contact met hun leden en luister vinken te behouden door het uitgeven van de respectievelijke programmabladen. BEZOEK VAN JODEN AAN BIOSCOPEN VERBODEN. Het A N.P. meldt Officieel werd geconstateerd, dat de orde-verstoringen tijdens de filmvertooningen in de bios copen grootendeels doorjoodsche bezoekers veroorzaakt werden. Ondanks herhaalde waarschu wingen door middel van projec tieplaatjes in de bioscoop-theaters hebben zich deze orde-verstorin gen in sommige plaatsen toch herhaald. In het belang en ter bescherming van de exploitanten en de bios copen zelf, tieeft de Ncderiandsche Bioscoopbond aanleiding gevon den om met ingang van heden den Joden den toegang tot alle bioscopen in Nederland te ont zeggen. NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN ROOSEVELT. HET AANTAL RIJWIELEN IN NEDERLAND. Het aantal rijwielen, dat in hel belastingjaar 1939/1940 in gebruik was, bedraagt 3,796 031. Deze gegevens 2ijn verkregen door de opbrengst der rijwielbe lasting te deelen door den prijs van een rijwielplaatje en bij het aiüus verkregen getal op te tellen het aantal kosteloos verstrekte piaatjes. De cijfers zijn uiteraard als minima te beschouwen, daar het voorkomt, dat voor meerdere rijwielen, welke niet gelijktijdig worden gebruikt, met één belas tingplaatje wordt volstaan. In de cijfers zijn niet begrepen de rijwielen, welxe niet voorzien benoeven te zijn van een rijwiel- plaaije (kinderrijwiden, driewie- lige rijwielen voor gebrekkigen, dicnstnjwielen van Land- en Zee- m. ent, van het Staatsbedrijf der P. T.T., van Rijks- en Gemeente politie en rijwielen van tijdelijk hier te lande verblijvende per sonen). De toeneming van het aantal g Jfuikte rijwielen in het belas tingjaar 1939/1940 bedroeg 66.100 siuxs. Voor het thans loopende b.-astingjaar 1940/1941 zullende statistieke cijfers wei wederom een 8teike stijging doen zien. Het D.N.B. meldt uit Was hington President Roosevelt heeft Maan dag bij de opening v<m het nieuwe Congres zijn Nieuwjaars boodschap voorgelezen. De oood- schap stond in het teeken van het bekende buitenlandsch-politieke standpunt van den president. Hij beweerde nierin, dat dt Vereenigde Staten nog no it zou ernstig bedreigd werden als thans. De Vereenigde Staten moeten zich daarom thans voornamelijk, zoo al niet uitsluitend, met het bui- tenlandsche gevaar bezig houden en zich wapenen als nooit te voren. De nationale politiek van de Vereenigde Staten is gericht op totale bewapening en op vol ledige ondersteuning van de vol keren, wier strijd den oorlog van Amerika verwijderd houdt. De beginselen van de moraal en de zorg voor de eigen veiligheid laten het niet toe, zich in een vrede te schikken, die door de .aanvallers" gedicteerd en door menschen bevorderd wordt, die de zaak op een accooraje willen gooien. Daarom moet Amerika zich terstond bewapenen. In het verdere verloop van zijn boodschap zetde de president, dat hij tot dusver met het resultaat van de bewapening niet tevreden is. Elkeen moet meehelpen. Wat de hulp aan de democratieën be treft, deze za. verstrekt worden, ook al zouden de kuopers die hulp niet kunnen betalen. Het geleverde oorlogsmateriaal zou den zij later knnnen teruggeven of daarvoor ander materiaal ver strekken, dat Amerika noodig heeft. Dit is, zoo beweerde Roo sevelt, geen oorlogshandeling. AXEL 10 Januari 1941. Belanghebbenden verwijzen wij naar de gewijzigde dienstregeling van de Provinciale stoombooten. Inmiddels is bekend gemaakt, dat de dienst PerkpolderHansweert tot nader order is gestaakt. Bij de laatstg houden exa mens der Vereemging van Lee raren slaagde te Middelburg voor Engelsche Handelscorresponden tie onze stadgenoote, mejuffrouw T. A. Dekker. DE WEDEROPBOUW. Volgens mededeelingen van de arcnitecten keuze-commissie heeft bij uen herbouw m Z.-Vlaanderen in de eerste plaats de aandacht gehad de herbouw van een rij verwoeste woningen langs het kanaal bij Sluiskil naast de groote l'Azote-fabrieken. Hier was vlak achter den kanaaldijk een rij hui zen, die een afschuwelijke lint bebouwing vormden. Herbouw zou een eventueele verbreeding van het kanaal Terneuzen-Gent in den weg staan en zou boven dien oneconomisch zijn en uit landschappelijk oogpunt storend. Het was niet zoo eenvoudig een geschikt terrein voor den herbouw van deze woningen te vinden, oaar zij bij voorkeur aan den zelfden kant van het kanaal als de fabriek moeten blijven, omdat zij grootendeels door arbeiders *an de fabriek bewoond wtrden. Daarom kon dit complexje niet worden aangepast aan het aan den overkant liggende dorpje Sluiskil. Er is nu een terrein gevonden aan de Noordzijde van het groote tabriekscomplex. Er moest hier ook nog rekening gehouden wor den met een eventueele omlegging van de spoorlijn loopende over I de brug van Sluiskil, daar er I plannen bestaan om de eveneens vermelde spoorbrug niet op de zelfde plaats te herbouwen. Het nerbouwplan is thans in een ver gevorderd stadium van voorbe reiding en zal vermoedelijk bin nenkort den Regeeringscommissa- ris bereiken. (P. Z. Crt.) Gevonden. Onderstaande goederen zijn te oekomen aan de daarachter ver- nelde adressen Een sjaal en een paar meisjes- naiidschoenen (nappa). Veldw. Qriep. de erwten zeer goed konden ge bruiken, hingen deze bedrieglijke handeling niet aan de groote klok, doch een notabel ingezetene uit Blokker, die voor ruim f50 aan vet gekocht had en naast mis schien voor vijf gulden aan vet, slechts een flinke partij kiezel- steenen vond, en nog verschil lende andere bedrogenen, stelden de politie er van in kennis. Intusschen was ondanks de ge heimhouding de bonlooze vet- handel uitgelekt en waren er menschen bij den Hoornschen slager gekomen om te vragen of hij ook hun vet kon leveren zon der bon. De slager wist echter van de bedrieglijke handeling niet af. B. werkte zelfs niet bij hem. De politie kwamen toen veel der gelijke gevallen ter oore, maar er ging nog heel wat tijd mee ge moeid voor men B. opgespoord had. Na lang zoeken had men eindelijk de plaats van herkomst van blikken en vaatjes gevonden. B. had ze gekocht bij een win kelier te Blokker. Men kon toen spoedig den zoogenaamden sla gersknecht aanhouden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. (N. R. Crt.) Winterhulp Nederland, Den Haag No. 5553. Als bank der Winterhulp Neder land is aangewezen de Kasver- eeniging N.V., Amsterdam, no. 877. Stort op 5553 of 877. Qe brengt geluk in veler leven. Predikbeurten te Axel. Oeret. Gemeente (Weststraat). ITALIË. DE OMROEPVEREENIQINGEN VERDWIJNEN. Met ingang van 1 April 1941 zul en de omro pvereenigingen KRO, NCRV, AVRO, VARA en |PRQ opnoi^en te bestaan. In het Italiaansche legerbericht is er melding van gemaakt, dat de laatste stelling van de vesting Bardia Maandag is gevallen. Daarmede is een belangrijke fase van den oorlog in Oost-Afrika afgesloten. De diplomatieke redacteur van Stefani scfirijft Bardia is een roemvolle blad zijde. Het Italiaansche garnizoen, dat in beperkte omgeving werd belegerd en aan een hevig bom bardement was onderworpen,heeft heldhaftig gedurende 25 dagen siand gehouden tegen een sterk leger van ongeveer 250.000 man, dat gesteund werd door een es kader slagschepen en een lucht vloot van ongeveer duizend toe stellen. Het verzet van Bardia was voorzien, teneinde den vij andelijken opmarsch tijdelijk tot stilstand te brengen, de verdedi gingslinie in orde te brengen en Us strategische sieiiingen ie ver» beteren. VET ZONDER BON. Men heeft de hand weten te leggen op een ingezetene uit Blokker, nabij Hoorn, zekeren B die in de dorpen SchellinkhoLt en Blokker, een handel in vtt zonder oon heeft gevoerd en daaioij velen heelt bedrogen. B., die z.ch voor knecht van den Hoori.scnen slager O. uitgaf ventte in de dorpen Schellinknout en Blokker met vet, waarvoor men geen bon behoefde af te geven, a f2.50 p. kg, Hij had dit vet verpaxt in bi.xxen en vaatj..s van een bepaald aanial kilogrammen en verkuent alleen onder de strengste geheimhouding. Daar de prijs niet zeer noog te noemen is, en men over het algemeen graag wat wil inslaan, waren er velen, die zich dit bonlooze vet aanschaften. Qroot was echter hun teleurstelling toen zij tot de ontdekking kwamen, dat slechts de bovenlaag uit vet bestond en dat de verdere inhoud van vaatje of blik bestond uit erwten of zelfs uit Kleselsteenen. Degenen, die ZAK MET POST GEVONDEN. Dezer dagen vondensteenzetters te Kruiningen, die aan de nieuwe zeehaven werkten een volle post zak welke daar was aangespoeld. Aangifte werd gedaan bij den burgemeester. Door de goede zorgen van de posterijen werd de inhoud, welke geheel voor Zeeuwsch-Vlaanderen bestemd was bij een bakker gedroogd, waarna het grootste gedeelte nog kon worden verzonden. Er bevonden zich geen aan- geteekende stukken onder. Waar- I schijnlijk is dit één der 7 post- zakken, welke eind December met een wagen van de Prov. boot Hoedekenskerke-Terneuzen over boord zijn geslagen. (P. Z. Crt.) SPOORWEQONQELUK. De sneltrein uit Leeuwarden, die om 8 uur 12 te Heerenveen moet aankomen, heeft op den overweg in de Schans de tram uit de richting Sneek, die iets te laat was, in de flank aangereden. Een postrijfuig van de tram, dat achterin zal, werd gegrepen, ge heel vernield en over een afstand van ongeveer 50 M meegesleurd, De tenderbak van de locomo tief sloeg om, tengevolge waarvan de leerling-machinist v. d. Velde uit Leeuwarden, die dienst deed als stoker, tusschen tender en locomotief bekneld raakte. Ern stig gewond is hij naar het zie kenhuis gebracht. Verscheidene passagiers van den trein werden door glasscherven gewond. Voor het eerst is een auto van Urk over den Ringdijk van den Noordoostpolder naar het vasteland gereden. Ook per fiets kwamen te Lem mer Urkers aan. VERDRONKEN. Dinsdagmiddag is de 14-jarige timmermansleerling Teunter uit Doetinchem door het ijs gezakt en verdronken. Na vijf kwartier slaagde men er in het lijk van dan Jongen uit het water op te halen. Noteer dit nummer! No. 33, de Ons Modehoekje. FAVORIET-KNIPPATRONEN. Aardige wandvljapon. No. 1300. Deze vlotte japon heeft een klokkende rok uit zes banen. Het voorpand bestaat uit twee kleine panden die aan één zijde aan de voorbies gerimpeld zijn. De voorbies valt achter ruim aan de hals. De rug bestaat uit één stuk met twee saisons aan de hals. Benoodigd 4 20 meter stof van 90 c.M. breed. Het patroon is verkrijgbaar in maat 48; bovenwijdte 118 c.M, heupwijdte 126 c.M., taillewijdte 108 c.M. 1 Door het al of niet aanknippen van de naden kan men het pa troon passend maken voor het eigen figuur. Dit Favoriet-knippatroon is te verkrijgen tegen den prijs van 25 eent (plus 1 cent omzetbe lasting) bij het bur. van dit blad. DamesDenkt bij eigenge maakte kleeding aan een Favoriet* knippatroon. Ze voldoen uitste kend en zijn goedkoop. Hebt ge reeds succes bereikt, zegt het Uw vriendinnen sn kennissen. ZONDAG 12 JAN 1941. Ned. Herv. Kerk. 'uorm 10.30 are Da. van Oeveren Nam. 3 Ucze.fae Oeret. Kerk. VtKi.m 10-30 ure Ds J S. Post Nam. 3 Dezeitae Geref. Kerk te Zotnespui. Voorm. 10,30 en nam 3 ure Caod. D. Wi]uocek, van Bergen op Zoom. Voorm. 1030 ure Letsae k Nam. 3 tabak om heel den dag te rooken I Heerlijk van smaak en geur. Fluweel-zacht door het bijzondere Niemeijer NON-SHARP principe. No. 33 maakt van rookers pijprookera I 15 cent per 50 gram.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 2