Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sch-Vlaanderen. EENE SE1NX. Winterhulp Nederland. No. 79. VRTJDAG 10 JANUARI 1941. 56e Jaarg. Firma J. C. VINK - Axel Raadsverslag. Oe voetganger in de duisternis. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. UITGEEFSTER Bureau Markt 12. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. Zitting van 24 Dec. 1940. Tegenwoordig de h.h. H. Smies, P. de Jonge, B. Seghers, C. Th. v. d. But, A Th. 't Gilde, P. van Bcridegem, F. Dieleman, P. Goos- sen, C. Schieman, A. P. de Ruijter en C. Hamelink. Afwezig de heeren C. van Bendegem en U bi]n.ma. Laatstgenoemde is idur ter vergadering gekomen. Voorzitter de heer F. Blok, our£ ineesterj secretaris de heer I L J Maris. V. B Diooti,,g Burg. Armbestuur. ut Voorzitter zegt in de afd. veigadering, dat de begrooting van net B A. geen nieuwe posten i uoudt of andere ramingen op naar begrooting heeft gebracht. Een lid wil het College van B. er, W. in overweging geven om de subsidie van de gemeente op 114 975,— te brengen. De Voorzitter veronderstelt, dat B. en W. dit verzoek wel zullen toestaan, doch dan moet de" secre taris van het B. A met een nieuwe begioollng komen. Z.n.s. is de begrooting vast gesteld. Bcgrooting Vleeschkeurings- bcunjt. De Voorzitter deelt in de afd. vergadering mede, dat tengevolge van de distribude-bepalingen het aantal slachtingen dermate is in gekrompen, dat deze dienst met de bestaande tarieven volgend jaar niet k n functioneeren zonder verlies, ook al wordt de gekweekte reserve daarbij betrokken. Het noofd van Dienst heeft tijdig een finantieel overzicht daarvan gegeven en in overweging gege ven, tijdig nieuwe keurloonen vast te stellen, opdat men het jaar 1941 met met een verlies eindigt. Aan de hand van de bij die be grooting verstrekte gegevens zal in de eerstvolgende vergadering van den Raad worden voorgesteld deze tarieven te herzien. Een lid vraagt hoe het nu gaat met de bezoldiging van den 2en FEUILLETON 14) (Slot) „'t Is waar, zy heeft mij kwaad geuaan.... uu zie ik eerst in, Hoeveel. Maar het is K rsttijd eu wij mogen er wel aan den ken, uat wy met alle menschen in vreue eu lieide moeten leven". „Eugell" zei Alec zachtjes «uur zich heen. Voor eenoogenblik vertoonden de trekken van Claire Duval eene uitdrukking als van scnaamte. „Lena, gij doet my byna be rouw gevoelen over al het siecute, dat ik van myn leven üeo gedaan", mompelde de scnoone zondares. „O, ik zou een anderen weg bewandeld ueobeu, indien... Doch kom, wat praat ik... Dr. von Reinhart", ging zy voort, „wy zullen eikan- uoi misschien nog eens ontmoe ten eu dan ais gelykeu tegen over elkander... Ik zal u niet vergeten 1" ,U bsn leeljjk genoeg om u Lng Ut htil, geheugen ie üiyvtu, Keuringsveearts te Zaamslag. Diens werkzaamheden zijn ten gevolge van het slachten van varkens in de centrale slacht plaats er. het beperkt slachten van rundvee lot een minimum aantal keuringen ingekrompen. Een ander lid is het met den vorigen spreker eens dat, wanneer de werkzaamheden van dien amb tenaar bijna lot nihil zijn gedaald, men grootendeels daardoor de keurloonen moet verhoogen, welke verhooging de consument weer moet betalen. Het is wel aardig, dat men dit onbeperkt doorbe taald, doch hij vindt dit in dezen lijd toch wel wat luxeus. De Voorzitter zegt dat dit punt ook al eens is besproken geweest. Alleen zit men met de vraag Hoelang zal deze beperkte dienst blijven bestaan? Is het voor een zeer langen tijd dan moet met de betrokken ambtenaar een regeling worden getroffen. De Voorzitter zegt toe, dit in het College en met den betrokken ambtenaar te bespreken. De begrooting is z.h.s. vast gesteld. Afd. 1 Baten en lasten f 4454,80- Aid. II Baten en lasten f 1112,14 Begrooting gasfabriek. Een lid vraagt in de afd. ver gadering of gasprijsverhooging beslist noodig is. De Voo zitter en wethouder van dat bedrijf verstrekken dit lid zoodanige gegevens, dat deze met het antwoord tevreden is. Een ander lid vraagt ot de be looning van den lantaarnopsteker, nu de straatverlichting niet func tioneert, wordt doorbetaald. De Voorzitter zegt, dat men dit tot op heden nog wel gedaan heeft. Blijven de verduistermgsbepalin- gen gelden, dan zal men hiervoor ook een regeling moeten treffen. De Voorzitter deelt mede, dat het College van B. en W., gehoord de Gascommissie, den Raad voor steilen, om de belooning van den 2en fitter, C. van Bendegem, te herzien en te brengen op f 1350. Dit als gevolg van een nog niet opgelost verschil met de ie fitter. mevrouw, au revoir". Zy wilde nog antwoorden, doch Alec Notley wees haai zwygend naar de deur. „Ik ga", sprak zy op onver schilligen toon. De aanwezigen maakten plaats voor haar, terwyl de Sfinx, als eene onttroonde vorstin ue kamer verliet, trotsch en ongebogen nog in hare schande, gelflk zy geweest was in haar glorie. Ëenige uren later was zy ver trokken. Een maand ot wat later kwam Dr. von Reinhart eene vreemde geschiedenis ter oore Een dame uit de hoogere kringen en van buitengewone schoonüeid had te St. Petersburg veel van zich doen spreken wegens hare onge ëvenaarde kracht om anderen te bypuotiseeren. Ongelukkiglijk vond de weten schap, zooals zjj ze beoefende, geen hooge waardeering en de scboone Duval werd naar Siberië gezonden. „Het was dus „addio" ia plaats van „au revoir", zei de kleine Duuscher grinuekead „Wy zul len elkander niet wederzien, Claire Duval, ten minste op deze wereld Biet*, De VOORZ. zegt bij de behan deling in den Raad, dat dit een begrooting is op betrekkelijk losse schroeven in verband met de distributie van het gas. Dhr. DE RUIJTER vraagt hoe het staat met de kolen voor de gasfabricage. De VOORZ. antwoordt dat er nog al vrij wat kolen zijn. Dhr. DE RUIJTER zegl, dat de toestand dan toch niet zoo donker is voor de naaste toekomst. De VOORZ. zegt dat er natuur lijk niets zeker is onder de huidige tijdsomstandigheden, voor wat de aanvoer betreft, doch er wordt hard gewerkt om alles zoo nor maal mogelijk te doen function- neeren. Dhr. P. VAN BENDEGEM kan mededeelen dat er voorloopig nog voldoende grondstoffen zijn voor de gasfabricage. De begrooting wordt z. h. s. vastgesteld. Totaal baten afd. I f 107.792,62. Totaal lasten afd. I f 107.792,62. Totaal kapitaalsinkomsten afd. 11 f 48 617,24. Totaal kapitaalsuitgaven afd. II f 48 617,24. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De VOORZ. wenscht de leden nog een prettig Oudejaar en een gezegend Nieuwjaar en sluit hierna de vergadering op de gebruikelijke wijze. Bij den aanvang van een op 7 Jan. op het departement van bin- nenlandsche zaken gehouden ver gadering van de chefs der onder scheidene hoofdafdeelingen, de provinciale directeuren en de ste delijke directeuren van Amster dam en Rotterdam van de stich ting Winterhulp Nederland heeft de directeur-generaal van de Winterhulp Nederland de vol gende rede gehouden. Op de eerste samenkomst in het nieuwe jaar roep ik U een Links wandelen is het veiligst, omdat men dan het naderend verkeer tydig ziet. Links van den weg of indien aanwezig, op het links van den ryweg gelegen trottoir is voor eten voetganger het veiligst, aldus de heer C J. C. J. Eissens in een artikel in Pro Cive, het oifieieeie orgaan van de Rijks inspectie Luchtbescherming, aan welk artikel wij het volgenue ontieenen Daar door den Rykswetgever ten dien aanzien niets is bepaald, is reents loopen in de meeste gevallen niet wettelyk voorge schreven. Vooral bjj avond en nacht biedt, speciaal in den huldigen tyd, het links loopen, zoowel op de wegen als op de aan den ryweg aansluitende voetpaden en trottoirs, onschatbare voor- deelen. Het door de lantaarns van motorrijtuigen en motorrijwielen uitgestraalde licht ia door de verduistenngsvoorsohritten zelfs zoo beperkt, dat b(j voorbant een tyaig opmerken is uitgesloten. hartelijk welkom toe. Moge het jaar 1941 veel geluk en voor spoed biengen voor U, uw fa milie en den arbeid, welken wij gezamenlijk hebben aanvaard ten dienste van het volk van Neder land. Ik wil deze gelegenheid benut ten om naast U het woord te richten tot alle plaatselijke direc teuren en medewerkers van onze stichting, waarbij ik in bet bij zonder denk aan de collectanten en verzorgers van de uitkeeringen aan hulpbehoevenden. Zij im mers staan op de voorste posten van een prachtig sociaal werk, dat gedragen wordt door de ge dachte, dat onder alle omstandig heden het een eereplicht van het geheele volk is door gezamen- lijken arbeid de nooden te lenigen, die in het volk bestaan. Ten overvloede moge ik er hier nogmaals op wijzen, dat dit zal geschieden in den vorm van een extra hulpverleening boven de wettelijke steunregelingen, en dat deze in geen geval in mindering mag worden gebracht van de tot nu toe verschafte ondersteuning van overheidswege. Ons werk wordt ons ingegeven door het hart en ik ben dan ook overtuigd, dat iedere Nederlander, die het hart op de rechte plaats draagt hierin de gelegenheid zal zien, hetzij als medewerker op welke post dan ook, hetzij als gever te bouwen aan de funda menten van een sociale samen leving, een samenleving, waarin het geheele volk door de daad uitdrukking geeft aan zijn wil om een sterke volksgemeenschap te zijn. Deze prachtige gedachte, die wij door dit werk willen ver wezenlijken, wordt wij hebben dit in de afgeloopen maanden kunnen vaststellen door een belangrijk deel van het volk niet begrepen. Ik verheel U niet, dat mij dit eenerzijds in hooge mate verbaast, waar immers zoo gaarne wordt gesproken over een leidende po sitie, welke ons land op sociaal gebied in Europa inneemt, ander zijds vervult mij deze afwijzende Ten aanzien van de wielryders en bestuurders van voertuigen (andere dan motorrijtuigen en -rijwielen) kan men byua zeg gen, dat deze, indien zy uitslui tend het schijnsel hunner lan taarns en geen licht van de maan en geeu beperkte straat verlichting ot licht van een passeerende auto ter beschik king hebben, een voor hen uit- gaanden voetganger vrijwel niet zullen opmerken, voordat een botsing vrywel onvermijae.yk is. Rechts van den rijweg (zonder trottoir) loopend, zal de voetganger dan ook, voor wat het achterop rijdende en dus het meeste gevaar opleverende verkeer betrelt, vrywel uitsluitend moeten atgaan op zjjn gehoor. Links van den ryweg ioopend kan hy dn tege moetkomende auto's e. d. bovendien tydig zien aan komen. Het ia verder duidelijk, dat het zich bij duisternis ophouden op hoeken en niet overzichtelijke kruisingen, levensgevaarlijk is, omdat daar de automobilisten vaak in de onmogelijkheid ver- keeren de sioh ter plaau» to- houding met groote zorg en wel, omdat hieruit de conclusie Kan worden getrokken, dat zelfs in tijden van nood immers ec.i oorlog van ongekende nevignt.d woedt over ons werelddeel ons volk niet beseft eensgezind te moeten zijn, zeifs niet op het gebied der naastenliefde. Wie waarachtig sociaal denkt en handelt ziet alleen naar den mensch, die in nood verkeert, hij dient zijn volk onder alle om standigheden en op de plaats, die hem daartoe wordt aangewezen. Met verheugenis mogen wi] vaststellen, dat ons voik een kern van mannen en vrouwen telt, die bezield met idealen en kennende onze geschiedenis de daadkracht bezit om met inzet van de ge heele persoonlijKheid ons voik ook in de moeilijkste uren te dienen. Zij zijn de levende ele menten in onze samenleving. Ik ken hen in verscmilende stroo mingen, die zich openbaren, ik ken hen op verantwoordelijke posten in ons vaderland. Zij strijden een verbeten strijd voor de eer der natie tegen mis leiden, onverstandigen, onvyiiiigen en moedwillige misleiders. Het bijna spreekwoordelijke begrip „nuchtere Hollander" laten wij het constateeren is verloren gegaan door een ver achtelijke propaganda, gevoeid door lieden, die onder de hu.- dige verhoudingen te midden vu i ons voik geen enkele verantwooi- ding dragen. Ik ben overtuigd van de groo krachten en waarden, die in u voik leven. Ik weet, dat de a beiders van hand en geest, bevri van deze ban, tezamen een ste volk zullen vormen, waarnaar m in Europa met trois en vreugd zal kunnen opzien. Het grieft mij diep, dat de hu dige houding van een groot dc van ons volk op den buitenstaa der geen anueren indruk k. maken, dan dat het iuistcrenc naar de influisteringen van valse profeten elk begrip voor den wt kelijken toestand schijnt verlor te hebben. vindende personen waar i- nemen. Moet men dus ter plaatst passeeren, dan is links loop het veiligst; houdt oku zich t> plaatse op den verkeersweg o dan is zulks, zoowel ten aauzieu van zichzeli als van de aua« Weggebruikers, onverantwoorde lijk en neeti meu een evemu- eeie aauryUiig doot een om d hoek komauu voertuig unaiu tend aan eigen scnuld tewyten. Ten aanzien vaD aan den ryweg grenzende voetpaden en trottoirs is hei gebruiken van de links gelegen paaen en trottoirs zeer gewensent, omdat men op aeae wy ze bevordert, dat het vlak langs komends verkeer ty dig wordt opgemerkt en hierdoor wordt voorkomen, dat men by het onachtzaam plotseling verlaten van het voetpad op trottoir b.v, om uit te wyken voor andere voetgangerr, door het ach terop radende verkeer wordt gegrepen, AXELSCHESKCOURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 1