Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. \o. 69 DINSDAG 5 DECEMBER 1933 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raads verslag. i-EI'ILLETQN. Sinterklaasvertelling. Uit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag II ure. Zitting van Woensdag 29 Nov, Aanwezig alle leden, benevens de secretaris. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. II. Gemeentebegrooting. Na de algemeene beschouwin gen en debatten daarover, komen verschillende posten van de be grooting in bespreking. Begon nen wordt met de Uitgaven. Hierbij komen o m. voor de volgende posten 9. Jaarwedde burgemeesterf4585 10 ld van de wethouders 585 11. den secretaris 4585 12. ontvanger „1810 De VOORZ zegt, dat er een voorstel is van dhr. Van Kampen om die salarissen met 10 pet. verminderd te krijgen. Dhr. HAMELINK wijst erop, dat hiermede voor deze begroo ting geen rekening kan gehouden worden, want we weten zeker, dat we dat niet krijgen. De VOORZ. De Raad kan verzoeken, om een lager bedrag vast te mogen stellen en dan zouden Ged. St. daarvan mede- deeling kunnen doen. Dhr. VAN BENDEGEM kan zich goed met het voorstel-van Kampen vereenigen op grond van de uitspraak van Minister Verschuur. Dhr. OGGEL had liever ge zien, dat de brief van Ged. St. omtrent de zg 121/, pet verlaging afzonderlijk was behandeld. Maar nu die toch in verband wordt gebracht met de begrooting nu zou hij het voorstel-van Kampen will n steunen en de bedragen op de begrooting met 10 pet., verminderen. Stemmen Dat kan niet. Dhr. OGGEL zegt dat kan wèl. Ged. St kun len dan onze be grooting aannemen of niet, maar het komt dan tot uiting, want spr. vindt het misleidend van Ged. St. om te spreken van 121/3 pet. verlaging, terwijl het in He' was vier December eD dut lag; het voor de haod, dat de kinderen op school een Sin- terklaasvertelling verwachtten. Doch de juff-ouw had er niet veel zin in. .Jullie hebt dezer dagpn er al zooveel van gehoord zei juffrouw Smit, en dan wordt het maar vervelend". Mogen w jj er een» iets van verteller1 juffrouw vroeg Hang de Bree. Ja, dat is wel een aardig verzinsel van je, zei de juffrouw. Ik zal maar op de rjj afgaan en dan vertel jullie me maar eens, wat je wel graag van Sint Ni- colaas zoudt hebben. En toen ging het op bet rijtje af. Het was leuk, maar bjjna alle meisj s ha iden een naai- "oos op hun verlanglijst staan. B halve Geertje van Dieken. Die zei, dat ze om een vlieg machine had gevraagd. En toen de ji.ff ouw haar vro^g wat voor een vliegmachine, dat dan wel was zei ze trotscb ,Een echte natuurlijk 1" Uur moest de heele klas om werkelijkheid maar 4X/S pet. is. We zijn al jaren gewuon, dat Ged. St. maar kalm weg onze verzoeken en brieven over die kwestie kalm naast zich leggen. Er staat in het schrijven ,de Raad wordt gehoord", maar niet in overleg met den Raad En als nu de posten met 10 pet wor den verminderd, dan spreekt de Raad zich veel sterker uit. De VOORZ. zegt, dat hij niet inziet, dat de Raad minder vrij staat, nu het schrijven van Ged St. bij de begrooting wordt be handeld, er is aan de meening of de vrijheid van de leden niet getornd. En ais dhr. Oggei spreekt over „misleiding door Ged. St", dan blijkt dat hij de brief niet goed gelezen heeft, want er staat duidelijk I2]la pet. met intrekking van de vroegere regeling. Dhr.' OGGELAls het dan geen misleiding is, maakt het toch een misleidenden indruk En ik sta in dezen niet alleen, want de meening van „Mitellus" die geregeld in De Zeeuw schrijft, is evenzoo. In die 12VS pet. zit reeds 8 pet. van vroeger, dus in werkelijkheid is het maar 4]/s pet. Dhr. VAN KAMPEN heeft er ook bezwaar tegen, dat als de korting niet in de begrooting wordt verwerkt, er niet zooveel kracht in het voorstel ligt. De VOORZ.Ja, maar we moeten rekening houden met de wettelijke voorschriften en daar de raming naar maken. We kunnen die posten met 10 pet. verlagen, maar dat wordt niet goedgekeurd. Ged. St. vragen aan den Raad zijn meening over hun voorstel en daarover kan men zijn oordeel uitspreken. Beter is daarom in een schrijven dat mede te deelen en desge- wenscht vragen om nog verder te verlagen. Dhr. VAN KAMPEN zou dan de 4\', pet., die Ged. S\ nu als verlaging voorstellen, reeds in de begrooting willen verwerken en voorts in een afzonderlijk schrijven vragen om die salarissen 10 pet. te verlagen. lachen. Een echte vliegmachine. Ja Smterklaas was niet lekker! Die gat daar echte vliegmachi nes weg 1 Trouwens zoo meenden de jongens dat was toch zeker niets voor et-n meisje. Als een jongen dal nou nog vroeg... dan zou Sinterklaas er misschien nog over denken. Maar een meisje met een echte vliegmachine het was te raar om over te denken Oo de achterste bank zat Mientje Van der Loo. Bij haar kwam de juffrouw het laatste vragen. „En Mientje," zei ze, „wat zyn jou vtenschen? Heb jij je schoentjes al klaar gezet Miemje, een klein, bleek, ar melijk kindje keek schuw op. De moeder van Mientje moest hard werken als waschvrouw om het hoofd boven water te houden, dat wist iedereen. Een vader had Mientje niet. Die was al jaren geleden gestorven. Toen e juffrouw dan ook vroeg of Miemje baar schoeneD al klaar gezet had, keek ieder vol spanning toe. Wat zou Mientje wenschec Het kleins meisje zweeg eerst even. „Nouvroeg de juffrouw Dhr. OGGEL gaat daar niet mee accoord en zegt liever 10 pet. op de begrooting af te trekken. Wij als wethouders hebben al lang vrijwillig 10 pet. van het salaris teruggestort en daar moesten Ged St- rekening mee houden. Te meer waar H M. de Koningin zich ook in dien geest heeft uitgesproken. De VOORZ. zal zich over die zaak niet uitspreken, maar vor melijk vindt hij het beter, dat men nu 4 pet. van het salaris aftrekt en in afwachting van de beslissing van Ged. St. de andere 6 pet op onvoorziene uitgaven plaatst, anders moeten we later weer gaan zoeken om die posten in te halen. Dhr. OGGEL kan zich daar mede vereenigen. Het is hem ook niet te doen om de begroo ting in de war te sturen. Mochten Ged St. dan na veel heen en weer geschrijf weer anders be sluiten, dan kunnen we de posten nog vinden. Dht. HAMELINK zegt niet te begrijpen, hoe over die kwestie zoo lang gesproken wordt Er zijn op de begrooting posten, die wij als Raad beramen en er zijn er die een ander raamt. Nu zou hij het verkeerd achten, als we een ander bedrag op de begrooting zetten voor een post, waarover we niets te vertellen hebben. Dat is eigenlijk wettelijk niet toelaatbaar. Het is zeer goed mogelijk, dat men niet berust In een post, die door de overheid op de begrooting is gezet, maar dan moet men daar in een brief kennis van geven, die wat hem betreft, zoo scherp mogelijk is. Dhr. OGGEL: Dat helpt toch niet. Dhr. HAMELINK: Als het dan niet helpt, dan moeten we des noods er de begrooting op baseeren, maar hier hebben we de post te accepteeren, zooals deze wordt voorgeschreven. Dan zouden we dat ook wel kunnen doen met het onderwijs, zooals dhr. van Bendegem zeide Dhr. D1ELEMAN Zou het niet glimlachend. „Ik zet m'u schoentjes Diet klaar" zei Mientje met trillende stem. rEn waarom dan wel niet m'n kiDd vroeg de juffrouw ver baasd. „Moeder zegt, dat Sinterklaas er toch niets in doet, die komt by ons niet". .Waarom zou Sinterklaas dat niet doen Je bent toch het ge- heele jaar zoet geweest. En je hebt altijd zoo goed opgeletA's iemand een prachtig cadeau verdient, dan ben jy dat wel". Mientje glimlachte nu eveD, Ja, ze had goed opgelet, het ge heele jaar door. Maar „Myn moeder zegt", verklaarde ze, „dat Sinterklaas er toch niks indoet. M'n schoentjes zyn ka pot, ziet U En Sinterklaas doet niks in kapotte schoentjes Het was even stil in de klas. Eo net toen de juffrouw wat over die schoentjes van Mientje wilde gaan vertellen, ging de bel, ten teeken dat de les was afgeloopen en de school ging uit. Mientje had haar kapotte schoentjes toch klaargeze', maar wat moeder had gezegd, bleek verstandig zijn ook die 4 pet. bij onvoorzien te voegen De VOORZ. Dat is niet noodig. We kunnen daar vrijwel op rekenen en mogen dat ook ver werken. Dhr. D1ELEMAN De post is toch ook niet zoo groot; als de steun een beetje tegenvalt, is het weer weg Dhr. VAN KAMPEN handhaaft zijn voorstel, dat met alg. st. wordt aangenomen. 13. Presentiegelden van de Raadsleden f 390. (f2,50 per lid en per zitting) Dhr. VAN BENDEGEM stelt voor om die op de helft te nemen, wat dhr. 't GILDE steunt. Dhr. HAMELINK vindt dat bedrag van geen groote betee- kenis voor de gemeente en voor een arbeider is het dan niet mogelijk om raadslid te zijn. Wat kan men nu op f2,50 be zuinigen, die wordt betaald als vergoeding voor verlet, enz.tijdens een raadsvergadering, afgezien nog van de commissievergade ringen en het aanschaffen van boeken en kranten, die mennoodig heeft, als men zich werkelijk voldoende op de hoogte wil stellen van de loopende zaken? Wie dat presentiegeld zoo kunnen missen, storten het dan maar voor 100 pet. terug in de gemeentekas. Dhr. VAN BENDEGEM heeft een andere meeningen beschouwt het Lidmaatschap als een eere baantje. Hij had het presentie geld heelemaal willen afschaffen, maar dan krijgt spr. geen vol doenden steun. Naar zijn mee ning zou dat moeten betaald worden door de partij, waarvoor men zit. Laat die de kosten dragen. Dhr. 't GILDEDie hebben geld genoeg. Dhr. DIELEMAN meent dat het dus dhr. van Bendegem niet te doen is om de bezuiniging, maar om het succes van zijn voorstel Spr. is het eens met dhr. Hamelink, dat het nog een klein bedrag is, als men de vele vergaderingen rekent, die van commissie's enz. worden bijge- waar te zijn. Er was teminste niets in, toen ze ging kijken. Op Sinterklaas-avond zat ze bij moeder in de huiskamer. Het was buiten ijzig koud en binnen was het nu ook niet be paald warm. Toch was er een beetje gezelligheid. Moeder had ter eere van het Sinterklaasfeest een pot chocolademelk gezet. En er waten ook speculaasjes. Voor Mientje was dat al een heel feest Plotseling het was onge veer halt negen werd er op de deur geklopt. „Wie zou dat nou zijn?" zei moeder verbaasd. MieDtje zei heelemaal niets. Maar haar hartje klopte. Zou Sinterklaas dan toch Samen moeder en dochter gingen ze naar de buiten deur, opende deze en niemand was er te zien. Ja, niemand maar er moest toch wel iemand geweest zyn want die iemand had een vry groot pak achter gelaten, dat op de stoep stood, Er hing een kaart aan, waar op stond geschreven „Voor de familie Van der Loe. Van Sinterklaas", Het pak werd natuurlijk da delijk naar binnengebraoht en woond. En de bezuiniging is hier van geen belang. Dhr. VAN DE BILT is ook tegen het voorstel-van Bendegem. Het is voor de meeste menschen een ondankbaai werk en als men er een beetje werk van maakt, wordt het niet te duur betaald. Ook hij is van meening, dat zij het dan maar terug moeten ge ven, die het niet noodig achten. Dhr. VAN KAMPEN beschouwt die f 2,50 niet als een belooning, maar als tegemoetkoming in de kosten. En iemand die de zaken van de gemeente onderzoekt, heeft veel kosten te maken en om dan de kleine vergoeding daarvoor nog te verminderen, daar zal spr. niet aan meewerken. Het voorstel-van Bendegem wordt verworpen met 9 tegen 4 stemmen. Vóór het voorstel zijn de h.h. 't Gilde, Oggel, Verschel ling en van Bendegem. 14. Ambtenaren en boden f 5225 15. Schrijfbehoeften 700 16 Drukwerk 800 17. Onderhoud gemeente huis 770 18. Onderhoud meubelen 100 19. Licht en vuur 375 20. Dagbladen, enz. 140 22. Omroeper 40 23 Advertentiën 125 24. Reis- en verblijfkosten 175 27. Telefoon 300 28. Contrib. Vereen. Ned. Gem. 110 32. Ambt. Burg. Stand 270 34. Bevolkingsregister f 145 44 Bijdragen in pensioen 2570 De VOORZ. deelt mede, dat als dhr. Van Kampen deze post wil veiminderen, doordat de ambte naren meer zullen bijdragen, dan had men dat eerst moeten be spreken in het Georg. Overleg. Alleen kan de Raad zich in prin cipe hiervoor uitspreken. Dhr. VAN KAMPEN: Is het dan geen verzuim geweest, dat dit niet eerst aan die commissie is meegedeeld, of dat er voor werd vergaderd De VOORZ.Neen, want er waren geen voorstellen voor een vergadering. opengemaakt. En daar zaten al lereerst een paar prachtige stevige schoenen voor Mientje in En dat niet alleenvan alles haalde moeder er uit. Warme kleeren voor de winter maanden, een paar mooie boe ken, twee mooie spelletjes, een kleurig wollen manteltje en wat al niet meer „Mammie", zei Mientje toen al die heerlijkheden op tafel lagen, „ziet u nu we), dat Sin terklaas ons niet vergeten heeft Moeder knikte lachend. Op het hoekje van de straat stond juffrouw Smit met een tiental kinderen uit de klas. „Zagen jullie wel boe blij ze waren, toen ze het pak vonden zei de juffrouw. De kinderen knikten. „Het is prettig om wat te krygen kinders. Maar om wat te geven dat is nog veel heerlijker." De kinderen vonden dat ook en Geertje Dieken zei zacht „Dat is tenminste mijn fijnste Sinterklaas, die ik ooit heb mee gemaakt. Ook al heb ik dis echte vliegmachine niet gehad", 2 AXELSCHEf® COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1