PDROL Hypotheek beschikbaar MAGG|S PRODUCTEN Bonte's Speculaas Bieten rooien BERICHT. Vrijdag 20 October 1933, Axel. Reen tszaken. Burgerlijke Stand. Advertentiën. le kwaliteit met 25 ct. per K.G. Hofsteden en Landerijen De kwaliteit van is iets bijzonders. Overal verkrijgbaar. Voor uw OVERJASSEN. Voor uw COSTUMES. Voor uw HOEDEN en PETTEN. Voor uw DASSEN in prachtig dessins. Voor uw DAMESHOEDEN F. P. SCHUTZ-GUEOUIERRE. Vrijdagavond is in het ge zin B. aan de Goudschestraat te Rotterdam een twist ontstaan tus- schen twee broers, den 15-jarigen P. B. en den 13-jarigen A. B. Laatstgenoemde heeft daarbij plot seling een knipmes getrokken en z jn broer een steek in den buik toegebracht. Hevig bloedend is de jongen op advies van een ijlings ontbo den geneesheer naar het zieken huis gebracht. Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen, ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. Arrond Rechtbank te Middelb urg In de zittiog van Vrijdag 13 October werden de volgende zaken behandeld J. de K., 33 j., arbeider te Axel, werd verdacht dat hij op 27 Augustus te St. Jansteen ge poogd heeft J. F de Roos van het le^en te berooven, hebbende hij toen de Roos, die te bed lag met een biertlesch in het gezicht geslagen, na eerst zyn keel te hebben dichtgeknepen, onder den uitroep dat hy hem kapot zou maken, welke poging niet is ge lukt omdat de aangevallene om hulp riep en verdachte's hand van zijn keel kon verwijderen voorts werd verdachtte ten laste gelegd dat hij alstoen de veld wachters van den Brande en Beke respectievelijk op het boold heeft getrapt en met de vuist tegen de borst gestooten. De Roos als getuige gehoord verklaarde op den bewusten dag te bed te hebben gelegen toen verdachte met wien by met op vriendelijken voet staar, hem met een biertlesch op het buotd beett geslagen Getuige bloedde veel. Op een vraag van den presi dent, zegt get. een beetje dron ken te zyn geweest. Verdachte ondervraagd, ver klaarde door de R. bedreigd te zyn en eerst door de R. te zijn binnengelaten. Hy ontkent even wel het hem ten laste gelegde. Do otflcier van justitie aan het woord komende, zegt dat we hier te doen hebben met een stelletje ongunstige personen. Verdachte ontkent wel, doch dat zal hem niet baten, er zijn vol gens den otflcier te veel aan wijzingen. Dat de R. niet precies weet hoe het gegaan is, is boft mogelijk, de man was sut gesla gen. Verdachte is verstopt ge vonden op oen zolder en to n de politie hem ging halen is hij deze ook nog gaan mishandelen. De eiseh luidde 6 maanden gevangenisstraf met altrek van het voorarrest. De verdediger, tnr. baron thoe Schwartzenberg en Hobenlands berg vroeg voor het eerste vrij spraak en invrijheidsstelling eu voor het tweede by veroordeeling een lichte straf. De rechtbank weigerde de ge vraagde invrijheidstelling. Th. F., 59 j., fi iaalhouder te Stoppeldijk, was op 13 April door den kantonrechter te Hulst veroordeeld tot f 15 b. s. 5 dagen hechtenis, wegens voorhandeu hebben vaD 150 kg tarwemeel B op 19 Juli )932. De ambtenaar van het open baar ministerie en de verdachte waren in hoog >r beroep gekomeo. Eisch 500 boete subs. 30 d. De heer mr, W. M. H. Diele- man, bepleitte ontslag van rechts vervolging. Subs, een lichtere straf; A. C. de B53 j molenaar te Koewacht, was op 13 April door den kantonrechter te Hulst omslagen vau alle rechtsvervol ging, terzake van de tenlaste gelegde overtreding van de Tar- wewet op 7 Juli te Koewacht, De ambtenaar van het open baar ministerie was in hooger beroep gekomen. Eisch vernietiging van het von nis van den kantonrechter en 100 b. s. 25 d.h. L. A. S. de W., 23 j., hande laar te Hontenisse, was ten laste gelegd, dat hij op 1 September te Koewacht een hoeveelheid van ongeveer 700 kg boter, waarvan de invoer verboden was, heeft ingevoerd uit België. Verdachte ondervraagd, erken de de hem ten laste gelegde fei ten, doch verklaarde niet gewe ten te hebben dat een en ander verboden was. De otflcier van justitie acht de feiten bewezen en noemt ver dachte een groote smokkelaar die slecht b»kend staat. Aan het smokkelen van boter zit volgens de otflcier, groote verdiensten. Hij eisch t 150 boete of 30 dagen hechtenis met verbeurd verklaring van de in beslag ge nomen boter en de vrachtauto. De verdediger van verdachte, mr. Dieleman is van meeniug dat de dagvaarding niet goed is en het O M. niet ontvankelijk moet worden verklaard. Boven dien is volgens pleiter verdachte toch niet stralbaar, want de be wuste wet spreekt van buiten- landsche boter en niet van bin- nenlandsche, wat deze toch was A N. Z,, 35 j., koopman te 's Hertogenbosch, was er van verdacht, dat hij in het begin van Maart te Zaamslag, onder het aannemen van een valschen naam en door zich uit te geven voor lid van den gemeenteraad te 's-Hertogeobosch en door tegen A. H. Dekker, paardenfokker te Zaamslag te zeggen dat hy de groeten moet hebben van den burgemeester van 's-Hertogen- boseb en allerlei praatjes meer genoemden Dekker heeft bewo gen 100 sigaren te koopea voor 6 gulden. Verdachte ontkende eeD en ander te hebben gezegd. Wel heeft bij mededeeling gedaaD, namens Saltischberger te komen, dieinderdaad gemeenteraadslid is. De getuigen verklaarden zoo als voren staat omschreven De otflcier van juatttie aan hel woord komende zegt, dat we hier een lid hebben van de oplichters- bende, die Zeeland onveilig ma ken. Herhaaldelijk is er door de politie en burgemeesters gewaar schuwd tegen de praktijkeu van deze hecren. De meuschen wor den op een vreeselijke manier opgelicht, en de heereo verschui len zich achter elkaar en gaan maar steeds met hun praktijken door. De bovenste laag in het kistje is door den regel goed en de onderste sigaren zyn niet te rooken' De otflcier van justitie eischt 4 maanden gevangenisstraf. Midb. Crt. Vrijspraak. De rechtbank te Middelburg deed Viijdagmorgen uitspraak in de zaak tegen A. C. O. E. R. de Th., 34 j directeur van de Stoomtramweg Mij. Breskens- Maldegem, tegen wien op 29 September een jaar gevaug. was gevorderd wegens het verval- «cben van een kwitantie, door deze 2000 hooger te maken. De rechtbank achtte bet ten laste gelegde niet bewezen en sprak verdachte vrij, Zitting van 13 Oct. 1933 De volgende vonnissen werden uitgesproken R O. v. S 18 jzonder be roep te Stoppeldijk, bevestiging vonnis van den kantonrechter 4 of 2 d. h. Verduistering: A. M., 56 j, smid te Axelvrijspraak. Vernieling A F, 53 j, J. F T., 45 j. en C. L. B. F., 4l j landbouwers te fioschbapellc, vrijgesproken. Bij Kon. besluit is herbe noemd tot kantonrechter-plaats- vervanger in het kanton Oostburg mr. J. Erasmus. Sportnieuws. Axel II—Hontenlsse 3—1. In tegenstelling met vorige seizoenen start Axel 11 goed. Wel iswaar werd de eerste uitwedstrijd verloren, doch de twee volgende thuis leverden 4 winstpunten op» Zondag moest Hontenisse 1 het onderspit delven legen de Axel- sche reserve's, in een van beide kanten vlug gespeelden wedstrijd. In een hoog tempo werd aan gevangen, waarbij de Oranje mannen iets sterker bleken. Na een kwartier drukten ze dit in een doelpunt uit (1-0), waarna Hontenisse binnen het half uur met een hard schot den stand op 1 1 bracht. Een minuut of tien later nam Axel weer de leiding (2—1), waarmee ook de rust intrad. Bij de hervatting bleek het spel gelijk op te gaan, doch het hooge tempo van voor de rust was aan- merkétijk gedaald. Axel voerde haar voorsprong spoedig op tot 3 1 en had daardoor den wed strijd vrijwel gewonnen. Toch kwam er nog een periode, waarin Hontenisse den hoogsten toon aansloeg, doch doelpunten bleven uit, ook toen in het laatste kwar tier Axel sterker was en weinig geluk had met een prachtig schot op den paal. De einduitslag is dan ook 3 1 gebleven. Zuiddorpe—Ax«l III 1—4. Het derde elftal van Axel, dat dit seizoen ook in de competitie uitkomt, speelde te Zuiddorpe tegen de club van dien naam, ook een nieuweling in competitie verband. De inzet was goed, althans van Axelsch standpunt bezien, want de jonge Oranje mannetjes wonnen met 4—1. Axel I was vrij, evenals trou wens alle elftallen in haar afdee- ling. Aanst. Zondag wacht den Oranjemannen een zware strijd, wanneer Hero uit Breda, kam pioen van het vorig seizoen, hier op bezoek komt. Gedurende de maaud Sept. 1933 Koewacht. Geboretj. 5. Ju liette, d. van Th. van Daele en N. Apprs. 7 Julien, z. van J. Goossen en Clem<-nce Ernannee). 11. Jot-é, d. van J. de Letter en M. Verstraeten. 15. Margaretba, d. van C. de Dauw en Blondina VemimmeD. 18. Willy, z. van B. de Meester en Maria Raes. 23. André z. van A van Bun- deren en M. Martinet. Overleden. 5. JosephiDR Mar tens, 69 j wed. van A. Velle- mat). 10 Augustus de Buck, 66 j eebtg. van Cule'a Coone. 26 Petrus Kant, 66 j., echig. van Elisabeth Rottier. Overslag. In de afgeloopen maand hebben in deze gemeente geen aangiften plaats gehad. Westdotpe. Ondertrouwd. 30 Johannes Gijsel, 24 j. en L:ma de Maertela°re, 24 j. G>boreD. 11. Hilda, d. van Franciscus Audenaerd en B rtba Thomas. 12. Christina, d. van Maurice vau Hijfte en Beriha Thomas. Overleden. 1. Pnilomena Lau- reijs, 52 j., echtg. van Theo- philus de Maertelaere. 4. Con- stantia de Bakker, 90 j., wed. van Jacobus Verguyze. Zaamslag. Ondertrouwd. 28. Levinus van Cadzand, 26 j. en Adriana de Kraker, 24 j. Gehuwd. 17. Christiaan Hol- lfb'k (van Axel), 26 j. en Sara Haroelink, 24 j 28 Abraham Castel (van Hoedekenskerke), 51 j., wedn. en Neelije Geelhoedt, 48 j., jd. Levinus de Putter, 25 j. en Aaltje den Hamer, 22 j. Geboren. 13. Neeltje, d. van Jossias Dieleman en Friederika Römisch. 16. Adriana, d. van Jan Bakker en Adriana BollemaD. 19. Anthony, z. van Jan de Pooter en Catharina Qamelink. Johannes, z. van Fredericus Jansen Verplanke en Helena Jansen. 22. Dina, d. van JaD de Pooter en Cornelia Goossens 24. Maria, d. van Cornelia van Fraeyenhove en Woudina de Pooter. 29 Jan, z. van Cor nelia van de Velde en Lzuntje Kol(jn. Overleden. 7. Jacob Diele man, 22 j., z, van Mattheus en Catharina WillemseD. 27. Ka- tharina de Kraker, 78 j., wed. vatt Joziaa Zegers, Marktberichten. AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag j.l. waren de prijzen als volgt Rogge f5,— a f6,—. Winter- gerst f4,- a f5,—. Zomergerst f4,— a f5,-. Haver f6,— a f7,—. Erwten f8,af 10, Lijnzaad f 6,a f 8,Groen Vlas f 2,a f 4,Gebookt Vlas f ,3 a f .5. Gezwingeld Vlas f 0,30 a f 0.35, Aardappels f 0,80 a f 1,—.Stroo f 5,a f 5,50. Koolzaad faf Boter f 0,f0,—Eieren f4,— a f4,50. HULST. Ter graanmarkt van Maandag jl. waren de prijzen als volgt Tarwe f 8,25 af 9,75. Rogge f3.a f 4,50 Wintergerst f3 a f 4.Zomerg. f 3.50 a f 4.25 Haver f 3.50 a f 5,—. Erwten f 7.50 a f 10,Paardenboonen f 5.a f 6.Duivenboonen f 6.— a f 7.— Witteboonen f 0,a f 0.Bruineboonen f6 50 a f 9,—. Boekweit f a fLijnzaad f 6.— a f 7,50. Blauw Maanzaad f 18. a f21.Mosterdzaad f 10 a f 13.Groen Vlas f a f Gebookt Vlas f a f Gezwingeld Vlas f a f Aardappels f 0 00 a f 0,00. Koolzaad f8 A f 11. Stroo f—Eieren 100 stuks f5,—. Slachtvee aangev. 10, verk. 4. Varkens aangev. 27, verk. 18. Eierveiling stuks a 0.— per 100 stuks. Wegens de rundveebelasting zijn de slagers van den Zeeuwsch Vlaamschen Slagershond gedwon gen van af heden de VLEESCH- PRIJZEN te verhoogen, 2e h „15 HET BESTUUR. 5*** Notaris FANOY te Axel, zal op nam. 2 nur, ten verzoeke van Mej. M. L. BUYSSE te Zuiddorpe aan haar woonhuis om contant geld, publiek verkoopen Tafels, Stoelen, Ledikanten met ressort, ^Kleerkast, Lavabo, 3 Kachels, Wasch- machine, Tobben, Glas, Ge- leierd, enz. lage rente, op voor langen termijn. Brieven No. 53 Bureau van dit Blad. MM HET MERK VAN KWALITEIT vindt TT bij ons de nieuwste modellen en stoffen, aan zeer lage prijzen. AANBEVELEND, FABRIEK VAN MAGGI'S VOEDINGS MIDDELEN TE AMSTERDAM DE HUISGE- NOOTEN SMULLEN, als Moeder Maggi's Producten gebruikt. Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestaan aan de Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen te Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 3