Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, N<». 55 DINSDAG 17 OCTOBER 1933 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Veiligheidsweeh. FEUILLETON. De valsche Gravin. buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. De Koninklijke Nederl. Auto mobilistenclub (K.N.A.C houdt deze week haar veiligheidsweek, d.w.z. maakt zooveel mogelijk reclame voor allerlei maatregelen, die kunnen dienen ter voorkoming van ongelukken, die helaas dage lijks door of (en) met automobi listen gebeuren. Dit is een prij zenswaardig streven en we willen gaarne daaraan onze bescheiden medewerking verleenen. „Goed mechanisme, veilig Au tomobilisme" en „Veilig rijden doet ongelukken mijden", staat op de motorkappen van de auto mobielen der groote benzine- maatschappijen in Nederland, ge durende de Veiligheidsweek der K.N A C. te lezen. Wij weten niet welke van de twee slagzin nen het meest doeltreffend is. Zeer zeker was het een goede gedachte deze twee hand in hand te later gaan. De K.N A.C wijdt dit jaar groote aandacht aan de veiligheid van het mechanisme maar daarnaast ontveinst zij zich niet, gezien bovengenoemde op schriften, dat een goed mecha nisme bestuurd door een slecht rijder geen waarborg voor veilig verkeer behoeft te zijn. En de vraag, welke zich bij ons opdringt is, „hoe kunnen wij, indien het mechanisme goed is en aan alle redelijke daaraan ge stelde eischen beantwoordt, het ook veilig besturen Talrijk zijn de fouten, die bij het besturen van een automobiel kunnen worden begaan en het lijkt ons raadzaam hieronder een korte opsomming van raadge vingen te plaatsen, die, indien zij strikt worden nagekomen een veilig verkeer zullen bevorderen. 1. Rijdt steeds zooveel moge lijk rechts. 2. Haalt links in. 3. Haalt nooit in bochten in. 4. Regelt Uw snelheid in de bocht naar de plaatselijke gesteldheid. 5. Geeft acht op verkeers- teekens. 6. Verlicht maar verblindt niet. 7. Rijdt behoedzaam van een zijweg komende, den hoofd weg op, ook al komt gij van rechtsdoe hetzelfde bij onbewaakte overwegen. 8. Geeft tijdig verandering van richting aan. 9. Stopt niet op hoeken, in bochten of midden op den weg. 10. Geen alcohol op den weg. 11. Regelt Uw snelheid naar de plaatselijke gesteldheid. 12. Weest er steeds op bedacht, dat snel stoppen noodzake lijk kan zijn. 13. Geeft signaal als de veilig heid van het verkeer dit vordert, maar ook alleen dan 14. Zorgt dat het mechanisme van Uw automobiel ten allen tijde in orde is. 15 Laat U niet afleiden achter het stuur. 16. Snijdt nooit. 17. Haalt niet te ver uit bij inhalen. 18. Snijdt geen linkerhoeken af. 19. Maakt de rechter bochten zoo kort mogelijk. 20. Opent geen portieren aan de verkeerszijde. Indien de automobilisten allen bovenstaande wenken na zouden komen, dan was er van die zijde, althans voor het verkeer, geen gevaar meer te vreezen. Het gele gevaar. Het is vanzelfsprekend dat men in kringen, die een weinig ver der zien, dan de massa, zich gaat afvragen „Wat heeft Japan vóór met zijn wereldpolitiek?.' Het antwoord op die vraag kan niet gegeven worden, omdat Azi aten in het algemeen en Japan ners in het bijzonder, de gave hebben hun innerlijk gevoelen geheel en al te verbergen. Uiter lijk zijn Japanners zeer beminne lijke menschen, maar inwendig heerscht er een gloed, die niet gemakkelijk meer te dooven is. Het ideaal, dat ook naar buiten komt, is Azië voor de Aziaten, teiwijl onuitgesproken het idee voortleeft, „onder leiding van „Japan", want Japan is het uit verkoren Oostersche volk, dat Azië zich zelf zal leeren zijn. Hoe ver strekt zich deze nei ging uit? Dat Japan een eenmaal gesteld doel niet meer prijsgeeft dan als het daartoe gedwongen wordt is zoo goed als zeker en dat voor het land van De Rijzende Zon het moment daartoe geko men is, mag eveneens als vast staand worden beschouwd, maar de hoofdzaak is, „Welk doel heeft het zich gesteld Wil de Japansche Regeering het Oosten.voor zich reserveeren wil het in het Oosten de leiding nemen, met inachtneming van het bestaande, zoodat de over- heerschers van verschillende ge bieden slechts te tolereeren heb ben, dat een groot deel van hun handel in Japansche handen zal overgaan of koestert het nog veel verder strekkende idealen Immers er zijn twee mogelijkhe den de eene is economische penetratie in de niet vrije gebie den en vergrooting, dan wel vestiging van der. Japanschen machtsinvloed in streken, die nog op zich zelf staan, zooals China en Tibet; de tweede is verjaging uit het Oosten van alle elemen ten, die niet van Oostersche af komst zijn. Het einde van de Europeesche overheersching. Het is niet te zeggen, welk doel Japan zich precies ge steld heeft. Beoogt Japan slechts het eerste, dan zou op een gegeven moment een compromis met het Westen mogelijk zijn. Want Japan zal nimmer in staat zijn om in alle economische behoeften van dit uitgestrekte gebied, nagenoeg een eeheel werelddeel beslaande, te voorzien en vooral niet, wanneer dit gebied zich economisch gaat ontwikkelen. Misschien komt er een moment, waarbij de behoefte aan Europeesch kapitaal en Euro peesche goederen tot een mini mum beperkt zal worden, doch dit moment is nog lang niet aangebroken. Het Westen voelt voor het sluiten van een goede bindende overeenkomst, blijkende uit de pogingen van de Britten om ten opzichte van Britsch- Indië tot een vergelijk te komen. De materie is te ingewikkeld om direct kans van slagen te hebben toch is de kans groot, dat een deugdelijk compromis zal worden gevonden. Beoogt Japan echter het tweede deel„ dan is een conflict tusschen Europa en Azië niet te vermij den. Europa zal zich niet zon der meer uit zijn Aziatische po sitie laten verdringen. Dan zul len alle Westersche landen te samen met Amerika zich veree nigen en Japan zal alsdan staan voor een vereenigde wereld. Amerika toch kan geen overheer sching van Japan in Azië velen. Engeland zal geen krachtsinspan ning ongedaan laten om een dergelijke ramp te voorkomen en het vindt daarbij ook Australië aan zijn zijde. Frankrijk zal Co- chin-Ghina nimmer vrijwillig af staan, teiwijl ook Nederland, hoe zwak ook, zich onmiddellijk aan de zijde der anderen zal scharen. De houding van Duitschland is nog met te bepalen. Vermoede lijk zal het de zijde van Europa kiezen, maar zich tevoren con cessies verzekeren. Duitschland's grief isuitgeschakeld te zijn als koloniaal rijk; het steunen van de Westersche politiek zal met zich mede brengen, dat het ergens koloniën zal eischen, ten einde zijn overbevolking te kun nen doen emigreeren. Binnen afzienbaren tijd lijkt het ons uitgesloten, dat Japan een vereenigde wereld zal willen en durven bestrijden. Het han dige land zal juist zoo vergaan, dat het geen interventie van Europa en Amerika zal hebben te vreezen. Hoogstwaarschijnlijk zal het met Rusland komen alle feiten wijzen op de groote mogelijkheid dan zal Europa dit niet betreuren. In aller onder bewustzijn leeft de hoop, dat Rusland eens zal terugkeeren, tot de normen, welke in West-Europa bestaan, alhoewel de belangstel- ling in en ook de vrees voor het bolsjewisme belangrijk is geluwd. Misschien heeft het Rus sisch bolsjewisme minder geva ren dan een vereuropeescht Rus land, dat op een gegeven moment zijn slag zal slaan. De Sovjet republiek wordt voldoende be waakt. Japan is de waker in het Oosten en nagenoeg alle Euro peesche Staten vormen een blok in het Westen, een blok dat op het oogenblik sterk verdeeld is, maar dat zich vermoedelijk hecht zou aaneensluiten, wanneer het Russische gevaar werkelijk acuut mocht worden. Het Russische voorbeeld moge ook tot leering strekken ten opzichte van het Japansche gevaar. Ook Japan zal niet over de streep durven gaan. Duitschland nft acn Volkenbond. De Duitsche regeering heeft besloten met het oog op de vernederende en onteerende hou ding der andere mogendheden ter Ontwapeningsconferentie te Genève niet langer deel te nemen aan de ontwapeningsconferentie. Tegelijkertijd treedt Duitsch land uit den Volkenbond. Teneinde het Duitsche volk ge legenheid te geven zelf over het lot der Duitsche natie te beslis sen, is de Duitsche Rijksdag bij verordening van den Rijkspresi dent van 14 October ontbonden en zullen nieuwe Rijksdagverkie zingen worden gehouden op 12 November a.s. Tevens worden ook de parle menten van alle Duitsche landen ontbonden. Wat nu De Conferentie wist natuurlijk niets beters te doen dan naar huis te gaan om iedere mogend heid gelegenheid te geven de kwestie eens te overdenken en te bespreken. Reeds zijn belang rijke redevoeringen toegezegd door Henderson en Daladier. Jammer is, dat Duitschland den Volkenbond verlietwe hadden beter geacht, dat zij een ultimatum had gesteld. Het is te hopen, dat de overige mo gendheden de zaak nog tot klaar heid kunnen brengen. (Wordt vervolgd.) AXELSCHE COURANT 47) Uw ware naam is Wanda Jssz- nitzka, welken naam u later, toen men u als genezen uit het krankainniget- gesticht had ontslagen eii u een ster van de variété's in de Paiijsche vooi- steden was geworden, in War da El- kins veranderde. U hoopte reeds op uw zestiende jaar gfavin Koschwinski te worden en de hartstocht van Egon Koschwinski, benevens de intrigues van uw vader Jasznitska, den rent meester van Mendowan, hadden u waarschijnlijk dat doel ook wel doen bereiken, wanneer niet de oude graaf, die toen nog leefde, door een daad van geweld aan alles een einde had gemaakt. Hij zond zijn zoon naar Parijs t:rug en joeg de familie Jasz- nitzki, eenvoudig weg. Later, toen hij allerlei verduisteringen ontdekte, liet hij den ouden Jasznitski zelfs in Lemberg arresteeren en wegens dief stal voor een jaar achter de tralies zetten. Toen hij uit de gevangenis ontslagen was, nam deze kerel den naam Dobruck aan en ging naar Parijs, waar zijn dochter zich langzamerhand tot een beroemdheid begon te ont wikkelen. Wenscht u nog meer uit uw geschiedenis te hooren, mevrouw De gravin had bedaard geluisterd en niets dan een zenuwachtige bewe ging der vinvers, duidde op eenige gemoedsaandoening. Ik verzoek u er onn Het is we liswaar niet mijn geschiedenis, maar toch die van een persoon, welke ik van name ken. Mijn man heeft mij van zijn liefde voor de schoone rent meestersdochter op Mendowan vei- teld. Ik ben zeer begeerig om te vei- nemen, of je ook weet, wat er van haar geworden is. Goed U zult het hooren. Wanda had, toen haar plannen verijdeld wa ren, eerst een poging tot zelfmoeid gedaan, was daarna zeer melancholiek geworden, en moest eindelijk in een krankzinnigengesticht worden ge plaatst. Dat is niet waar, viel de gravin hem in de rede, en een uitdrukking van afschuw vertoonde zich voor een ondeelbaar oogenblik op haar gelaat bij het hooren van het woord „krank zinnigengesticht'. Haar blik werd strak en toch flikkerden haar oogen. Ze was nooit krankzinnig Toch wel, vervolgde Parkinson. Ik ben in staat de bewijzen te leveren, dat Wanda Jaszmtzki een geheel jaar in een krankzinnigenge sticht verpleegd werd. Haar oudere zuster Kathinka bracht haar daar. Koschwinski sloeg een ontstelden blik op zijn echtgenoote. Zij zag het niet. Verder, drong ze haastig aan, ik begrijp nog altijd niet, hoe je aan de veronderstelling komt U zult het dadelijk begrijpen. Wanda werd uit het gesticht ontslagen en ging aan het tooneel. In Parijs na tuurlijk, het D-irado van al haarland- genooten. Daar bracht het toeval haar verscheiden jaren later weer in aan raking met den geliefde harer jeugd, die intusschen met een Amerlkaansche millioenenerfgename gehuwd was. Men had hem indertijd verzekerd, dat Wanda zich werkelijk in den vijver van het slot Mendowan had verdroi- ken en hij had het jaren lang geloofd. Nu zag hij haar weer schooner nog dan voorheen. De nooit geheel ge storven liefde vlamde weer helder op en thans, nu zijn vader overleden was, had hij wel met Wanda kunnen hu wen, wanneer hij niet in dien tus- schentljd zichzelf gebonden had. De vrouw ik bedoel de werkelijke gra vin Koschwinski zou zeker wel dadelijk haar toestemming tot een scheiding hebben gegevenwant haar oogen waren reeds lang opengegaan ten opzichte van den man, dien ze eens had rneenen te beminnen. Maar wanneer hij van haar ging scheiden waren ock haar miilioenen voor hem verloren en hij was reeds gewoon geraakt aan het leven van een rijk man. Wanda Jasznitski was ook niet meer de eenvoudige rentmeestersdochter van vroeger ook zQ en haar familie wilden het geld van Grace Modgan. Nu vond Wanda's vader deze ge boren misdadiger een uitweg. Hij maakte den graaf opmerkzaam op de gelijkenis, wdke er bestond tusschen zijn dochter en de gravin. Raadt u het overige? Neen, mompelde de gravin, ter wijl ze haar onrustig flikkerende oogen op den vrager gericht hield. Schouderophalend vervolgde Parkin sonMen heeft wel ondergescho ven kinderen 'voor koningskinderen laten doorgaan. Waarom zou men niet een vrouw, voor wie het kome diespelen om zoo te zeggen dagelijks werk was, voor de andere uitgeven, waar men in de familie Jasznitski vier trouwe helper* bezat en bovendien geld genoeg om het bedrog soliede aan te kleeden Men kocht dus een eenzaam slot in een geheel onbekende omgeving, huurde vreemde dienstbo den en een eeritoeginnende gouver nante zonder familie voor het kind, hetwelk men haar oude kindermeid, die haar jaren had verzorgd, ontnam, omdat deze het bedrog wel ontdekt zou hebben. Men zond naar dit afge legen slot als eerste bewoners het echtpaar Dobruck—Jasznitski met haar naar 't heette krankzinnige dochter en strooide het gerucht uit, dat deze menschen als deelen van den inven taris van den vorigen eigenaar ovei- genomen waren. Daardoor werden ze als een last voor den nieuwen eigenaar beschouwd, en niemand ver moedde, op welk een vertrouwelijken voet ze met elkaai stonden. Op zekeren avond kwamen meneer en mevrouw zelf. Men gaf de gravin een slaapmiddel. Toen ze den volgen den morgen ontwaakte, was haar haar blond geverfd en bevond ze zich in de hoede van vrouw Dobruck, die haar als „dochtertje" aansprak en on ophoudelijk haar best deed om haar af te brengen van het .dwase idee", dat ze gravin Koschwinski was... Welk een fantasie, spotte graaf Koschwinski met bleeke lippen. Wie zou aan die praatjes geloof slaan Parkinson wierp hem een strengen blik loe. Het leven is helaas dikwijls veel fantastischer en wreeder dan de stoutste verbeelding zou kunnen bedenken, zei hij op koelen toon. Het stuk van de valsche gravin was dus in scène ge zet en Wanda werd nu naar Egypte gesonden om zich daar rustig in haar nieuwe rol in te leven, terwtyl de graaf voor 'toog der menschen het slot liet inrichten, maar in waarheid rondkeek naar een particulier krank zinnigengesticht, waarvan de leider gewetenloos genoeg zou zijn om lastige personen voor altijd te doen verdwijnen. Ook werd de geldelijke transactie, welke de werkelijke gravin reeds, zwichtende voor brutaal geweld, was begonnen, verder voortgezet. Want men moest het geld immers eindelijk ook werkelijk in handen hebben en dan zoo mogelijk trachten te bewer ken, dat men met de bloedverwanten der werkelijke gravin overhoop kwam te liggen, om zoodoende voor verras singen van dien kant veilig te zijn. Want hoe licht konden ze anders Grace eens komen bezoeken. Nu waren die bloedverwanten, jammer genoeg, niet heelemaal zoo nrïef, als men hoopte, en ze zonden de zuster der gravin naar Europa om persoon lijk te onderhandelen. Het bericht van haar komst ontving de pseudc-gravin in Caïro, en ze reisde, door een panischen schrik be vangen, naar Napels, waar de graaf haar door haar vader mondelinge voorschriften wilde laten brengen. Dobruck zou waarschijnlijk als secre taris ootieden en tot eiken prijs ver hinderen, dat miss Morgan haar zuster zag, zonder dat deze voorbe reid was. Ongelukkig hield meneer Jasznltzki —Dobruck er van om naar eigen goeddunken te handelen en gaf daarbij de voorkeur aan een politiek van de snelle daad,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1