Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan deren. No. 52. VRIJDAG 6 OCTOBER 1933. 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Eerste Blad. Prinses Juliana spreekt voor het Nationaal Crisis-Comité. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Dinsdagavond werd met dui delijke stem door H. K. H. Prin ses Juliana van uit het Loo, na door den heer W. Vogt, direc teur der A V.R.O. te zijn inge leid, een rede uitgesproken voor de microphoon, die zoowel over het radio-station te Hilversum als te Huizen werd doorgezonden naar de duizenden luidsprekers en toestellen, die ongetwijfeld op een dier golflengte's zullen zijn ingesteld geweest, zoodat dui zenden gezinnen de stem en de rede van de Prinses zullen heb ben beluisterd. Hare Koninklijke Hoogheid sprak aldus „Het Nationaal Crisis Comité bestaat nu bijna twee jaar. Het is dankbaar voor de waardeering en de medewerking, die het ge vonden heeft, en dit des te meer, waar, ondanks het zich wijzigen van de omstandigheden, het voort bestaan ervan evenzeer geboden blijft. De regeering verzoekt ons hierom met ons werk voort te gaan. Wij staan op dit oogenblik voor den winter, èn voor een week, waarin door het heele land voor het Crisis Comité zal wor den ingezameld. De inkomsten van het nationale comité waren van de oprichting, aan het eind van November 1931, tot 31 De cember 1932 rond f 1,190 000 en over de eerste acht maanden van 1933 f360000. Daarentegen zijn over de overeenkomstige perioden de uitgaven geweest f 487.000 af gezien van een groote uitgave voor kunstmest en f 346 000. De noodzaak gebiedt ons dus, U te vragen om vernieuwde hulp. Het is een terneerdrukkende gedachte, hoe weinig het Natio naal Crisis Comité kan doen, hoe laag de uitkeeringen zijn, hoe klein nog maar de kring is waarin het werkt. Maar aan den anderen kant, ik begon er mee het te zeggen, een gevoel van dankbaarheid komt op voor de ondervonden deelneming in ons streven. Vanuit alle kringen is men ons met zijn hulp tegemoet gekomen. Dit geschiedde in drie erlei opzicht materieel door hen, die ons in geld of in natura hun bijdragen deden toekomen, en velen doen dit niet slechts eenmaal, maar herhaaldelijk, en soms in dien aantrekkelijken vorm van geregeld een deel van uit arbeid verkregen inkomsten af te staan moreel door hen, die ons door hun woord of invloed bijstonden of het juiste licht op ons werk lieten schijnen, waarbij de pers veelvuldig op verdienstelijke wijze voorging tenslotte door diegenen, die als leden of medewerkers van het nationale of de plaatselijke crisis- comité's met eigen arbeidskracht deze groote en fijne taak hielpen uitvoeren groot en fijn, niet alleen organisatorisch, maar ook zeer zeker ideëel. Het is voor mij een voorrecht van hieruit alien, die in welken vorm ook ons werk steundtn, met warmen dank te kunnen be groeten. Een bijzonder woord hierbij tot de zeer velen, die met groote volharding of bewon derenswaardige vindingrijkheid de v inzamelingsweek vruchtdragend wisten, en opnieuw weten te maken. Al deze medewerkers zullen evenwel de eersten zijn, die toe geven, hoe weinig het is, dat er nog maar gedaan kan worden. De mooie impuls van saam- hoorigheidsgevoel, dat den laat- sten tijd algemeen boven komt, moge het zijne doen om dit, zoo breed mogelijk gebaseerde werk nieuwe levenskracht te verleenen, om in menig bestaan milder om standigheden te bereiden in de plaats van zeer bezwarende. Gij hebt vernomen, hoe groot het totaalbedrag, en hoe klein de afzonderlijke bijdragen, tegelijk zouden kunnen zijn. Maar hoe meer ge ons geeft, hoe meer kunnen wij doen Onze inzamelingsactie maakt het zoo gemakkelijk, zelfs de zwakste goede voornemens om ons financieel bij te staan in daden om te zetten Laat niemaryj denken, dat zijn bijdrage voor ons van geen be lang is. Ik eindig tenslotte met den wensch, dat gij, die luistert, dat ons Volk, met al de voldoening, die hierbij mogelijk is, terug zal kunnen zien op de nationale in zamelingsweek, tot belooning van hen, die er de omvangrijke uit voering van verrichten en tot dankbaarheid van degenen, dié het allerzwaartst lijden onder den al- gemeenen nood. Een mogelijkheid dien te ver zachten staat open". De Raadszitting van jl. Dins dagmiddag werd door alle leden bijgewoond. De VOORZ. opende de vergadering met het gebeds formulier en stelde de agenda aan de orde. 1 Notulen. Dhr. VAN DE BILT wenschte aangeteekend te zien, dat hij de zitting van 15 Aug. jl. niet had willen bijwonen, omdat die dag voor hem een Zondag is. In de notulen staat „niet kunnen" en dat is onjuist. Spr. had geschre ven, dat hij de verg. niet zal bijwonen. Overigens werden de notulen onveranderd goedgekeurd. 2. Ingekomen stukken. Omtrent de stukken a, b en c verwijzen we naar wat in het verkort verslag hiervan is gemeld. d Verzoek van de afd. Ter- neuzen en Omstreken van den Ned. Bond van K jffiehuis-Restau- ranthouders en Slijters, om den gemeentelijken belastingdruk voor herbergiers, enz. meer billijk te regelen ten aanzien van de Per- soneele belasting en koffiehuizen gelijk te stellen met winkels. Burgemeester en Wethouders stelden voor om op dit verzoek afwijzend te beschikken, aange zien dit door hen niet noodig wordt geoordeeld. De VOORZ. wees op dit korte antwoord, waarover de leden zich misschien wel eenigszins hebben verwonderd. Maar, zei spr., als gevraagd wordt om de belasting te verhoogen, kan het College van Burg. en Weth. geen medewerking krijgen en zoo kunnen nu omgekeerd B. en W. zich niet verstaan met verzoeken om verlaging van belasting. B. en W. voelen wel eenige billijk heid van het verzoek, in verband met andere neringdoenden, doch zullen er niet op ingaan, daar we anders in de begrooting de eindjes niet aan elkaar kunnen knoopen. Dhr. DE RUIJTER zag ook wel eenige rechtsgrond in dit verzoek, als men nagaat dat b.v. winkels vrijgesteld zijn. Nu zegt de Voorz. wel op grond, dat anders de begrooting uit haar evenwicht zou raken, maar toch zou spr. geen vrijheid hebben om dit verzoek zonder meer af te wijzen en liever eens onder zoeken, hoe die kwestie gere geld kan worden. Te meer ook, waar blijkens het adres die zaak ook bij den Minister aanhangig is gemaakt. De VOORZ. erkende, dat op dat punt de wet op de Pers. belasting is gewijzigd. Dhr. 't GILDE sloot zich bij het gesprokene aan en zou erop gesteld zijn, dat voor die men- schen een meer dragelijke belas ting werd toegepast. Dhr. VAN KAMPEN eveneens en vond het preadvies hier erg somber. B. en W. zeggen hier, dat ze het niet noodig achtten, maar hadden beter kunnen zeg gen omdat ze het wel noodig achten; het geld namelijk. Spr. kon ook niet deelen het bezwaar, dat aanneming van dat voorstel onevenwicht in de begrooting zou geven. We moeten in de eerste plaats zien naar recht en deze menschen vragen hier een hun opgelegd onrecht ongedaan te maken. Spr. zegt dat het in derdaad onbillijk is en zal niet meewerken aan onrecht. Dhr. VAN BENDEGEM vond het antwoord ook pover en had een ander antwoord verwacht. De VOORZ.Wat zou u dan wenschen Dhr. VAN BENDEGEM: Een billijke regeling en een bereke ning, hoe groot het tekort op de begrooting zou worden. Dhr. HAMELINK aGhtte het antwoord van B. en W. ook pover, maar ook van adressanten is de toelichting kort en daarom zou hij het verzoek willen ren- voyeeren naar B. en W. om nader toelichting. Spr. achtte het niet in den haak, om dat soort van bedrijven zoo zwaar te belasten. Het geldt weliswaar hier de ver koop van een genotmiddel, maar ook anderszins zijn die menschen zwaar belast en daarom dienen we het vooistel nader te bezien. Het motief, dat de Raad geen zwaardere belastingen heeft toe gestaan, gaat hier niet op, want daar heeft de Raad zijn reden voor gehad. Het is onbillijk daarom te zeggen nu ook geen enkele verlichting van belasting, hoe onbillijk die ook is, De VOORZ. verklaarde, dat het college van B en W. niet goed keurt, dat in de eene zitting de Raad zijn medewerking wei gert aan belastingverhooging en een volgende zitting verlaging van lasten vraagt. Het is dat principe, dat B. en W. hier naar voren hebben willen brengen. Dhr. OGGEL merkte op, dat de gelijkstelling van herbergen met winkels niet opgaat, want een café biedt ook de gelegen heid tot woning en wordt ook meestal als zoodanig gebruikt, hetgeen bij winkels en werk plaatsen niet mogelijk is. Toch stemde spr. ook wel toe, dat er iets onbillijks in de regeling zit en achtte het preadvies ook wat sober. Dhr. DE RUIJTER geloofde ook, dat als er een berekening was, men de zaak beter onder het oog zou kunnen zien. Spr. heeft ook de organisatie daar naar gevraagd, doch heeft tot heden geen antwoord gekregen. De VOORZ. wilde dan het punt uitstellen en met cijfers voor den dag komen, om daarna de zaak te bespreken. Alzoo werd besloten. e. Verzoek van den Slagers- bond e.aom gebruik van de Markt en materialen voor een te houden toóndag van vee, in No vember, en om financiëelen steun. Zooals gemeld, luidde het ad vies van B. en W. om voor me dailles enz. f30 steun te ver leenen. Dhr. VAN BENDEGEM kon zich daarmede echter niet ver eenigen en vond het geen tijd om nog geld voor subsidie's uit te geven. De VOORZ. wees erop, dat f 30 niet zoo'n groot bedrag is en dat ook het maximum is. Dhr. IZ. DE FEIJTER zou gaarne zien, dat er een toondag gehouden werd, nu de jaarmarkt vervallen is, maar vroeg of er ook feestelijkheden aan verbon den zijn De VOORZ. zei, dat hem daar niets van bekend is. Dhr. VAN KAMPEN was het eens met dhr. van Bendegem. Hij kon zelfs niet begrijpen, hoe deze vier organisatie's daarvoor steun durven vragen uit de pu blieke kas en het verwondert hem nog meer, dat dit gebeurt, met toestemming van menschen, die principieel tegen steun uit de Staatskas zijn voor dergelijke zaken. Als spr. ziet naar de Winkeliersvereeniging, die heeft ook heel wat tot stand gebracht, doch zonder subsidie. En nu legt f 30 wel geen gewicht in de schaal, maar uit principe zal spr. tegen stemmen. Dhr. 't GILDE zeide mede namens dhr. VERSCHELLING, dat zij trgen subsidie waren. Wel zijn ze voor de markt, maar dan zonder den financiëelen steun. Dhr. HAMELINK geloofde ook met dhr. Van Kampen, dat die organisatie's wel in staat zijn om die premie's zelf aan te schaffen, maar dat ontslaat z.i. de over heid niet van den plicht om hier, waar deze markt ongetwijfeld onze gemeente ten goede komt, als blijk van waardeering ter be strijding van de onvermijdelijke kosten eenige vergoeding te geven. Want dit zal wel de bedoeling zijn van B. en W., daar als steun die f30 van geen beteekenis is. Spr. kon daarom de houding van de overheid in dezen res pecteeren. Dhr. OGQEL merkte op, dat de vereenigingen wel degelijk zelf bijdragen in de kosten, daar deze ongeveer f 100 bedragen. Die f 30 dienen uitsluitend voor aankoop van medailles, die we als blijk van waardeering zouden willen schenken. Vroeger kostte de jaarmarkt ons f150, dus heel wat meer. Het plaatselijk belang is zeer overwegend tegenover de geringe subsidie van f30. Dhr. D1ELEMAN geloofde dat het doel was om de afgeschafte jaarmarkt nieuw leven in te bla zen en dat juichte hij toe, Hij vond het jammer, dat die markt verdwenen is. Die f 30 heeft z.i. met bezuiniging niets te maken en daarom zal hij vóór stemmen. Dhr. VAN DE BILT zeide op het standpunt te staan, dat men om te bezuinigen, niet elke subsidie moet weigeren, want een subsidie kan soms zeer nut tig zijn en zoo is hier ook f30 voor dat doel geen hoog bedrag. Dhr. VAN KAMPEN zeide niet beweerd te hebben, dat alle sub sidie's geschrapt moeten worden, maar vreesde,* dat door deze, andere subsidie's zouden ge schrapt moeten worden. Spr. was ook voor de markt en wilde daarom ook wel het materiaal beschikbaar stellen. Maar finan cieel moeten de organisatie's zichzelf helpen, zoowel deze, als andere. Als men meent, dat men dan consequent alle subsidie's op de begrooting zou moeten schrappen, dan wil spr. dat wel eens nagaan. Hij kon ook niet- inzien dat men zooals het preadvies luidt— een afgeschafte markt nieuw leven in kan blazen. Dhr. SEQHERS juichte toe, dat men probeert de jaarmarkt te herstellen. Dhr. JAN DE FEIJTER wilde dhr. Van Kampen toevoegen, dat die f 30 hier niet beschouwd worden als subsidie. B. en W. hebben enkele medailles willen geven als waardeering. Trouwens zal de toondag ook niet vallen met die f 30. De organisatie's zijn niet armlastig. De VOORZ. bevestigde, dat er eigenlijk abusievelijk van subsi die gesproken wordt. We willen uit erkentelijkheid dit bedrag uittrekken voor het schenken van enkele medailles. Dhr. VAN KAMPEN zou het voorstel willen splitsen, ni. Ie voor de Markt en 2e voor de f 30. De VOORZ. dacht dat overde Markt niet behoefde gestemd te worden; daarover was men het toch wel eens 7 Dhr. OGGEL meende ook, dat toch eigenlijk het voorstel twee ledig was. Er zijn heeren die voor het toestaan van de Markt met de materialen zijn, doch zonder de subsidie en er zijn er, die ook de f 30 willen toestaan en daarom wilde men splitsen. De VOORZ. wenschte het voorstel van B. en W. in stem ming te brengen. Bij verwerpen daarvan kan nog altijd een ander voorstel gedaan worden. Het voorstel werd aangenomen met 9 tegen 4 st. Tegen de h.h. Van Bendegem, 't Gilde, Ver schelling en Van Kampen. f Rapport van de Commissie van onderzoek in zake de mare chausseekazerne. Voor dit rapport verwijzen we naar ons vorig nummer. Dhr. 't GILDE voelde zich ge noopt daarvan nog het zijne voor te lezen. Toen hij in Juli de simpele vraag stelde of het toe zicht op den bouw en de mate rialen wel behoorlijk was, stel den B. en W. blijkens hun ant woord een onbegrensd vertrou wen in den gemeente-opzichter wat terecht is, als de zaak in orde is. Maar spreker had niet dien indruk. En hoe konden, zoo vroeg hij, B, en W. dat zeggen, als leeken, zonder nog slechts oppervlakkig de zaak bekeken te hebben Wat de commissie betreft, zal spr. het niet meer hebben over de benoeming daarvan, ofschoon hij niet billijk achtte, dat B. en W. met den opzichter iemand mochten aanwijzen en hij (spr) niet* AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1