Woon- ol Minis Binnenland. Landbouw. Bekendmakingen. Advertentiën. Uit de hand te koop; Gemengd Nieuws. en de rest meenam. Dat is overdreven. De VOORZ. wilde wel ver nemen waar dat geweest is. Overigens kan de Raad een ander .besluit nemen en dan wordt daarnaar gehandeld. e. Dhr. ORTELEE weee voorts op de pomp in de Oosterstraat, die al maanden kapot staat. Het is een der beste pompen die we hebben, ook wat water betreft. Men zou daarom beter een an dere kunnen opruimen en deze in orde maken. Maar als men de pomp niet wil repareeren, dan is het beter die op te rui men, want nu wordt ze geruï neerd door de straatjongens. De VOORZ, zal het onder zoeken. f. Nog wees dhr. ORTELEE op de Oudewijk, waar de brand netels een meter hoog staan. Dat kou wel eens wat opgeknapt worden. De VOORZ. erkende, dat er te lang mee gewacht is, doordat de opzichter vacantie h-d Er is nu al iemand mee bezig. g. Dhr.'t GILDE heeft klach ten over te hooge vergoeding, die moet worden betaald voor de onteigende tuingronden en welke niet evenredig zijn aan de waarde der tegenwoordige opbrengsten. Hij zou die prijzen willen her zien. De VOO tZ. wees erop, dat dhr. 't Gilde evenals iedereen weer, dat dit vaste-bedragen zijn. De verpachting geschiedt voor 5 jaar en volgend jaar is die termya weer uit. Maar de ver pachting is buitengewoon laag geweest en de vergoeding is bepaald op 10 cent per M2., al naar de grond al of niet onder zaad is en of er oogst op stond. Er is ook wel eens geklaagd dat de vergoeding te laag was en de menschen schade leden. Daar niemand verder het woord had gevraagd, sloot de VOORZ. de vergadering met dankzegging. Vervroegd pensioen. Naar „de Rotterd" meldt, wordt in regeericgskringen over wogen om vervroegd ontslag te verleenen met recht op pensi oen naar diensttijd aan perso n9el in overheidsdienst, wier leeftijd plus dienstjaren samen 90 bedraagt Iemaud die 55 jaar is en 35 dienstjaren heeft zou dan voor. ontslag in aan merking komen. Get zou een bezuiniging zijn bij niet aanvul ling van de vacature en bij handhaving van de betrekking in de werkloosheid voorzien. Waardeering voor Nederland. De „American Hebrew and Jewish Tribune", het te New- York verschijnende bekende Joodsche weekblad van den 28 Juli j.l. publiceert een artikel, waarin de ontvangst in Nederland der uit Duitschland gevluchte Joden wordt beschreven. Nadat de arbeid der diverse hulpverleenende Comités uit voerig is beschreven, richt de correspondent zich tot alle Joden met de volgende aansporing „En ten slotte gedenk Holland Dit kleine land, teza men met Frankryk, hebben zeer ridderlijk gehandeld, door de eerste en practisch gesproken ook de eenige staten te zijn, welke hun deuren voor de vluch telingen hebben opengesteld, daardoor blijk gevende van een grootmoedigheid eo humaniteit, waardig aan de beste tradities in de geschiedenis van deze twee landen. En laat de Joden over de ge heels wereld hun dankbaarheid aan Holland toonen, door hun zakenrelaties met dit land te om wikkelen. Iedere Hollandsehe consul zal U gaarne vertellen, wat U in Holland kunt koopen. Brengt uw vacantie in dit land door en ziet zijn wonderlijk in teressante oude stedenkoopt Hollandsehe goederen reist met Hollandsehe passagierbooten, in dien U daartoe de gelegenheid openstaat, De vriendelijkheid en sympa thie, welke ods door de Hollan ders is bewezen, mag door geen enkelen Jood, waar ter wereld hij zich ook bevindt, ooit worden vergeten Varkenspryzen. De Nederlandsche Varkenscen trale maakt bekend, dat met in gang van Maandag 21 Aog. de prijzen, welke door haar worden betaald voor het versche spek, afkomstig van varkens, geslacht na 19 Aug., als volgt zijn vast gesteld a. spek boven 28 kg per strook zonder wang 51 cent per kg b. spek van 24 tot 27 9 kg per strook zonder wang 49 cent per kg c. spek van 18 tot 23,9 kg per strook zonder wang 40 cent per kg; d. spek van 13 tot 17,9 kg per strook zonder wang 40 cent per kg; e. spek van 10 tot 12,9 kg per strook zonder wang 35 ct. per kg f. spek van 5 tot 9,9 kg per strook zonder wang 32 ct. per kg g. spek van 10 tot 13 kg per strook zonder wang en zonder achterkinkel 41 cent per kg h. spek van 8 tot 9,9 kg per strook zonder wang en zonder achterkinkel 38 cent per kg; i. spek van 5 tot 7,9 kg per strook zonder wang en zonder kinkel 35 cent per kg. AXEL, 22 Augustus 1933 Bij gunstig weder zal de Chr. Harmonie „Hosanna" a.s. Don derdagavond een muzikale wan deling maken door de gemeente, aanvangende 8 uur, waarbij de volgende route zal worden ge volgd Vanaf de Chr. Landbouw school door Nieuwstraar, Stati onsstraat, Wilhelminastraat, Ju- lianastraat, Prins Hendrikstraat, Lange Noordstraat, Kerkstraa*, Markt, Weststraat, Kerkdreef, Koestraat, Oude Wijk, Ooster straat en Kerkdreef terug naar het repetitielokaal. Klein festival. Zaterdag werd alhier weer het jaarlijksche zgn. klein festival gegeven door het zgn. Drie- marfscbap, gevormd door de muziekvereenigingen van Axel, Zaam8lag en Hoek. Na verwelkoming bij aankomst schaarde men zich in de rijen en werd een wandeling gemaakt, waarbij beurtelings vrco'ijke marschen werden gespeeld. Het eindpunt was de Markt, en daar stelde men zich op tot het ge zamenlijk uitvoeren van een drietal nummers, die onder lei ding van dhr. Blansaart forscb over het plein galmden. Na een korte pauze gaf al weer om beurt ieder corps een concert op de kiosk, ingeleid door Concordia. Allengs vulde het plein zich met eenige hon derden luistervinken en was het weer aan te zien, dat eenige variatie in het gewone leven velen welkom was. Wat de concerten betreft, kregen we lest best. Nadat dhr. Wisse met zijn Zaamslagsche vrienden het slotnummer had gegeven, betrad de fanfare vau Hoek de kiosk en al dadelyk was het te hooren, dat deze in dhr. Schirris een dirigent heeft, die zeker het embleem .Elk nasr ziju krachten" Diet fhuw opvat, zoodat verschillende grootere krachten het bij een wedstrijd tegen dit korps zouden moeten afleggen. Men was zuinig met applaus, doch „Hoek" kon men het niet onthouden, wat trouwens welverdiend was. Tot slot werd nog met een pasredoublé naar de tram ge marcheerd en had men weer een gezelligen avond achter den rug. Zaterdagavond werd alweer een filmvertooning gegeven in de openlucht. De winkeliers- vereeniging was weer de ex- ploitante, blijkbaar omdat de perzik naar meer smaakt. Deze derde voorateliing ward e?eo« eens druk bezocht en leverde weer een aardig douceurtje voor de kas. En men schijnt dat noodig te hebben, afgaand op de grootsche plannen, die men voor de aanst. marktdagen koestert en waarvoor alles op het spel wordt gezet, om mogelijke teleur stelling te voorkomen. Dbr. Adr. Loof, alhier, behaalde bij den te Goes gehou den wedstrijd in het bakken van Zeeuwsch pannebrood een 4e prijs. Voorden op a.s. Ziterdag te Hulst te houden Landdag der Buitengewone Vrijwillige Land stormcorpsen is o.ro. de mede werking gevraagd van do Chr. Harmonie „Hosanna" alhier. De V.V V. te Hulst was zoo actief deze gelegenheid aan te grijpen ons plaatselijk muziekcorps te verzoeken in den vooravond nog een concert te geven op het fraaie Hulstersche Marktplein, welke uitnoodiging eveneens door „Hosanna" is aanvaard We twijfelen niet, of „Hosanna" zal, evenals dezen zomer te Breskens, ook te Hulst een goeden indruk achterlaten. Aatobotsing. Zaterdagavond kwam bü Drie kwart (Sluiskil) dhr. P. te Ter- neuzeD, uit de Zandstraat ge reden, toen uit Sluiskil de auto van dhr. de M. te Selzaete in volle vaart passeerde, doch daar bij den van rechts komenden wagen nam, zoodat een hevige botsing ontstond en beide auto's zoodanig gehavend werdeD, dtt van verder rijden geen sprake was. De passagiers kwamen er allen goed af, wat eebter ten gevolge had, dat er groote ruzie ontstond en een en ander heel wat hilariteit veroorzaakte onder de toegeloopen buren. Te Terneuzen ontstond Zondagavond brand by den ar beider W. R,, wonende op deD Baandijk, door een omgevallen petroleumstel. Ofschoon men spoedig emmers water aanbracht was het vuur de baas en stond weidra het huis in brand. De spuit werd gewaarschuwd, doch kon niet spoedig genoeg water geven. De aangrenzende woning werd behouden ofschoon met veel waterschade. Gouden jubileum. Gisteren herdacht de heer N. J. Harte den dag, waarop hij 50 jaar geleden als jongmaatje bij de Terneuzeusche Courant werd aangenomen, als leerling- zetter. Al vrij spoedig eebter bleken in hem meer journalis tieke gaven te zitten, en wist de heer P. J. van de Sande daar aan zoodanige leiding te geven, dat dhr. Harte de tedactie van de Courant kon worden opge dragen, welke taak by nog tot heden vervult. Het mag zeker tot de zeldzaamheden gerekend wordeD, dat iemaud na een 50 jarigen staat van dienst en vooral in de journalistiek zich nog met zulk een geestkracht en ijver ban geven aan zyn vak. Voorzeker mag men daarvoor respect hebben al was het alleen wat de raad8verslagen in ziju omgeving betreft. Het is dan ook geen wonder, dat men te Terneuzen in meer dan een opzicht van zijn gaven prcfi eert en wederkeerig dhr. Harte zich nog verschillende functie's zag toebedeeld, waarvan de voor naamste wel is die van secreta ris van de Kamer van Koop handel, vroeger te Terneuzen, thans voorZseuwsch-Vlaandersn. Op gebruikelijke wyze is dit jubileum gisteren by de Firma van de Sande gevierd. De fa milie Harte werd genoodigd ten t uize van den heer I. van de Sande, directeur der N.V. van getyken naam, waar in tegen woordigheid van het gansche persoueel verschillende toespra ken werden gehouden en ge schenken werden aangeboden. Des avonds werd de familie Harte door de harmonie een sarteuaüe gebiauiu, Door den gemeenteraad van Zaamslag is benoemd tot hoofd aan de o. 1. school te Othene de heer J. Bouterse ie Oostzaan. Een zoon van den arts C. uit Kloosterzande, gemeente Hontenisse, die in Zwitserland zijD vacantie doorbracht, is naar de Vliss. Crt. meldr, aldaar bij bet zwemmen zoodanig door een schroef van een motorboot ge raakt, dat zijn toestand ernstig is. Vrijdagnacht tegen een uur is te Dalen bij Coevorden brand ontstaan in een schuur staande tusschen de boerderijen van de landbouwers L. B. en R. K. De beide boerderijen werden spoedig door het vuur aangetast. Daarna sloeg het vuur over op het pand bewoond door den landbouwer W. K. De drie kapitale hofsteden werden in korten tjjd eeu prooi der vlammen. Het vuur greep een der in de met riet gedekte gebouwen zoo snel om zich heen, dat de bewoners in nachtgewaad moesteD vluchten, t°rwijl vsd den inboedel zoo goed als niets gered werd. De brandweer wist tenslotte uitbreiding van den brand te voorkomen. De inboedel, alsmede de pas geoogste hoeveelheden koren eD een varken gingen verloren. Verzekering dekt de schade. De oorzaak is onbekend. Te Zuidbroek is brand ont staan in de boerderij, bewoond door J. O. De brandweer kon niets meer redden. De inboedel ging verloren alsmede 3 rywieleD en een motoi flets. Omtrent de oorzaak van den brand gat een koster (de bewo ners «aren afwezig) op, dat hij bij het aanmaken van een kachel eerst petroleum had gebruikt die niet in vlam geraakte Later zou by op het smeulend hout nogmaals petroleum geworneu hebben, waardoor een ontploffmg ontstond. Door den schrik bad hij de gevulde petroleumbus ook nog laten vallen, en was daarna het huis uitgevlucht. CORRESPONDENTIE. Wegens het uitgebreide Raads- verslag werden verschillende stukken uitgesteld. Sportnieuws. Terneuzen—Axel 4-2 Ten aaDschouwe van een paar duizend menschen werd Zondag avond te Terneuzen de wedstrijd tusschen de beide Z^euwgch- Vlaam8che 2e klassers Terneuzen en Axel gespeeld. Zooals bekend, eindigde de eerste ontmoeting alhier 2 weken geleden in een gelijk sp-l (3 3) en men was benieuwd hoe Axel het er thans op vreemden bodem af zou brengeD. Veel kans op een overwinning beBtond er niet, want onze stadgenooten moesteD met een drietal invallers den stryd aanbinden en na de rust zelfs met vier. Terneuzen was vrijwel compleet en telde slechts ééa reserve. Na den aftrap zat Terneuzen dan ook direct voor het Axelsche doel, waar de verdediging volop werk kreeg. Een aantal hoek schoppen waren er het gevolg van, die steeds gevaar oplever den. Reeds na 5 minuien bracht Terneuzen met een hard schot den staud op 1 0. Axel deed af en toe vlugge uitvallen, doch gevaarlyk bleken deze voorloopig niet. '1 weemaal ontkwam het Axelsche doel op het nippertje aan doorboring, toen schoten van ceu paal terugketsten. Dit bleek echter slechts uitstel van exe cutie, waut na ?Q minuten werd no. 2 in het Axelsche net ge kogeld. De OraDje-voorboede kwam toen wat beter op dreef een paar schoten scheerden langs het Terneuzensche doel, terwyl een vrije schop van den onder kant der dwars at nog in het veld terugsprong. Met 2-0 voor Terneuzen brak de rust aan. In de tweede helft ging Ter neuzen er weer direct vandoor. Tijdens dit offensief, dat eenige minuten duurde, werd de score tot 3—0 opgevoerd. Terneuzen speelde toen veel beter en goed werk van de Axelsche verdedi ging kon niet verhinderen dat het na een kwartier 4—0 werd. Dit werd onzen stadgenooten blykbaar wat te bar; het tempo werd wat opgevoerd, terwijl de gastheeren teekenen van ver moeidheid begoDnen te geven. Bü een algemeeDen aanval werd de Terneuzensche achterhoede zoo in het nauw gedreven, dat een der spelers den bal in eigen doel werkte (4 1). Dit gaf de Oranjemannen weer moed nadat eens bard op den uitloo penden doel verdediger was aan geschoten, werd kort daarna van dichtbij destand op 4—2gebracht. Het liep toen reeds tegen het einde en beide verdedigingen wisten verder stand te houden. Door deze overwinning, die volkomen verdiend was, is Ter neuzen in het bezit gekomen van den fraaien, door een Axelschen supporter uitgeloofden beker. Marktberichten. AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag j.l. waren de prijzen als volgt Rogge f4.— a f4,50. Winter- gerst f4,- a f4,25. Zomergerst f4,— a f4,25. Haver f6,a f6,25. Erwten f8,— a f9,—. Lijnzaad f7,— a f8,—. Groen Vlas f 3,— a f 5,Gebookt VI as f —,3a f ,5 Gezwingeld Vlas C,30af0,35, Aardappels f 0,a f 0,Stroo f5,— a f 7,—. Koolzaad f af Boter f 0,f 0,Eieren f2,50 a f3,-. HULST. Ter graanmarkt van Maandag jl. waren de prijzen als volgt Tarwe f 8,25 af 9,75. Rogge f3.a f 3,50 Wintergerst f3.— af 3.75. Zomerg. f3.— a f4. Haver f 3.— a f 4,—. Erwten f 7.— a f 9,—. Paardenboonen f 5.a f 6.Duivenboonen f 6.— a f 7.Witteboonen f 0,a f 0.Bruineboonen f 5.— a f 6,50. Boekweit f a f Lijnzaad f 5.— a f 7,—. Blauw Maanzaad f 19.—, a f21.Mosterdzaad f 10. a f 14Groen Vlas fa f Gebookt Vlas f a fGezwingeld Vlas f a f Aardappels f 0.00 a f 0,00. Koolzaad f 8-- a f 11. Stroo f—Eieren 100 stuks f2,75. Slachtvee aangev. 7, verk. 4. Varkens aangev. 18, verk. 11. Eierveiling stuks a 0.— per 100 stuks. SslÉiir5* Burgemeester van AXEL maakt ingevolge mededeeling van den betrokken Inspecteur voor de Volksgezond heid bekend, dat naar aanleiding van de uitbreiding van het mond en klauwzeer, de bevolking wordt gewaarschuwd tegen het betreden, door wie dan ook, van hoeven, erven of weiden, waar ingevolge art. 18 of 20 der VEEWET 1920, het waarschu wingsbord of kenteeken is ge plaatst. Axel, den 22 Aug. 1933. De wnd. Burgemeester, J. M. OGGEL. met S1AL en GltUOTEN TUIN, op goeden stand. Adres Bureau van dit blad. Vóór hei zonnebad c; In prijzen van 20-75 ct eerst de huid inwrijven met „Zij"-crême of „Zij"-olie Dal voorkomt zonnebrand en Uw huid wordt tevens prachtig gebruind.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 3