is. dan is dal toch niet te be talen Omgekeerd rekent de Minister, dat de huur gelijk moet staan met een zevende van het weekloon en zou dus het loon 7 X f4 is f28 moeten be dragen. Spr. begrijpt daarom niet, dat men met zulke voor schriften kan komen en men niet meer oog heeft voor de werke lijkheid. Is nu alles bureaucratie geworden, vroeg spr. en laat men niets over voor eigen wille- keui Of staat men niet in de praktijk van het leven. Als het zoo door gaat zullen de men- schen bij de overheid aanklop pen om toeslag op de huur, maar dan is die overheid ook door het verplichten tot bouwen van dure woningen de oorzaak, d t het niet anders kan. Spr. ziet hoofdschudden, maar wil van den Voorz. wel eens hooren, hoe hij het met deze verordening klaar speelt om voor minder dan f 3000 te bouwen en dan te dwingen, dat ze minder dan f 4 huur betalen. Die huren zijn veel te hoog in een tijd, dat we dagelijks vermaand worden om soberder te leven. Het leven stelt nog andere eischen en nu mag een mooie ruime woning een voorrecht zijn, maar men eet liever op tijd zijn buik vol. De VOORZ. wees erop, dat als er nu gebouwd wordt, ze niet bouwen volgens de eischen van de bouwverordening, maar ze gaan daar boven en daarom is het bouwen duur. En als nu de menschen bouwen op de manier, zooals deze nieuwe verordening voorschrijft, dan zullen ze volgens berekening van den gemeente- opzichter goedkooper bouwen, dan tot nu toe. Spr. hoort een verschil van f300 meer, maar weet niet hoe dhr. Van Kampen daar toe komt, dat kan toch niet in een bel of een brievenbus zitten Het eer.ige is, dat reke ning gehouden wordt met de plaats waar men bouwt, maar voor het overige is het voor- deeliger. Dhr. VAN KAMPEN merkte op, dat de Voorz. met zijn betoog spr.'s antwoord heeft ontweken op de vraag hoe de bouwwijze en als gevolg daarvan de huur ver band houdt met de tegenwoor dige omstandigheden en spr. neemt dat den Voorz. niet kwa lijk, want dat kan hij niet en dat kan niemand. Een woning moet nu f2600 kosten en daarvoor moet f4 huur opgebracht wor den. Spr. kan niet inzien, waar de overheid het recht vandaan haalt, om dat te eischen en ge looft ook niet, dat B. en W. dit met hun verantwoordelijkheic kunnen dekken. De tijd zal lee- ren, in hoever hetgeen geschied is, juist gezien is. Dhr. HAMELINK had ook ge hoord dat het bouwen nu duur der zou zijn, maar heeft geen berekening gezien en kan het ook niet uit de verordening halen. Men had er geen bewijs voor en als dit nu met dhr. van Kampen ook het geval is, kunnen we niet teveel waarde aan zijn oordeel hechten. Dhr. van Kampen oordeelde, dat de eischen voor de woningen te hoog gesteld worden, maar als de menschen moesten bou wen naar een huurwaarde die overeenkomt met het dagloon, dan konden ze weer krotten zet ten, zei spr. En daartegen heeft de overheid te waken. De over heid moet niet achteraan de feiten komen sukkelen, maar moet leiding geven. Hygiënisch moet meer zorg aan de wonin gen worden besteed, dan vroe ger en daarom is het juist, dat er goede voorschriften bestaan, om uit het moeras van vroeger te komen. Dhr. Van Kampen vreest, dat het uitloopt op een beroep op de overheid om toe slag van de huur, maar spr. acht dat veel beter, dan de gevolgen die voortspruiten uit het bewo nen van varkenshokken. Deze zouden voor de volksgezondheid en ook finantiëel van veel verdere strekking zijn. Spr achtte het geen toeval, dat de hygiënische toestand van ons volk zoo vpor- uitgegaan is. Men heeft lang getreden tegen slechte woning* toestanden en nog zijn er die, maar men moet in bepaalde ge vallen de menschen tegen zich zelf beschermen. Velen heeft men uit de kiotten moeten halen en nu hebben we te zorgen, dat de menschen er niet terug in komen. Als we de geschiedenis willen terugroepen, waarop dhr. van Kampen wees, dan ziet het er donker uit. Spr. kan zich niet indenken, dat men daar om <an verlangen en daarom zag hij gaarne, dat men niet zou ingaan op de voorstellen van dhr. van Kampen, waardoor we zouden terugkomen tot een peil van tientallen jaren terug. Dhr. VAN KAMPEN zeide niet precies te weten, of het cijfer 200, dat men duurder zou bou wen goed was. Hij zelf kon het niet beoordeelen, maar hij had zijn inlichtingen van betrouwbare zijde. Zoo is b v. het gebruik van Hollandsche steen een factor van beteekenis. De VOORZ.: Dat scheelt f35 a f40. Dhr. VAN KAMPENDat is al iets. Er is echter nog meer zei spr., maar dat zou hij niet in 't midden brengen. Tegenover dhr. Hamelink zei spr., dat hij niet terug wil naar de geschiedenis van vroeger, maar dat hij gezegd heeft, dat later de geschiedenis zal uitwij zen, of we met de woningpolitiek ten opzichte van arbeiderswo ningen juist gezien hebben. Overigens zei spr. kunnen we naar dhr. Hamelink niet luisteren. Niet als persoon bedoelde spr., maar als sociaal democraat wil hij alles opdrijven, zonder reke ning te houden met den toestand waarin we leven. Geen wondei is het daarom dat zulke menschen in het buitenland worden wegge stuurd. Zoo zal het straks hier ook gaan. Spr. is er tegen dat hier een regeling wordt getroffen, die geen verband houdt met den maatschappelijken toestand waar in we leven. Dhr. HAMELINK zeide, dat het vanzelf spreekt, dat dhr Van Kampen een andere gedachten- gang heeft over die zaken als spr. En als hij niet naar spr. als sociaal-democraat wil luiste ren, moet hij dat zelf weten, maar dat geeft hem nog niet het recht hier dat de vergadering op te leggen. Men kan vóór of tegen een voorstel zijn, maar spr. zou niet gaarne zeggen dat men niet naar iemand luisteren moet, dat is minstens genomen onparlemen tair. Dhr. Van Kampen is zeer eenzijdig en beklaagt zich wel eens van onheusche behandeling, maar spr. vroeg of dit nu de heusche behandeling is van dhr. Van Kampen jegens een medelid Spr. vroeg of hij daartoe ook maar eenigszins aanleiding heeft gegeven. Als dhr. Van Kampen zegt, dat er in 't buitenland hier en daar socialisten zijn wegge jaagd, dan is dat geen nieuws, dat zie.i we zelfs hier ook al, zi' het in anderen vorm. Dat hangt van de omstandigheden af en misschien komt de tijd nog wel, dat dit menschen uit de parti' van dhr. Van Kampen ook over komt en voor wat spr. betreft, hoe eer, hoe liever De VOORZ. hamerde hierop en zeide geen politiek debat toe te laten. Dhr. HAMELINK: Dat is toch eigenaardig, als ik spreek valt de hamer. Ben ik met de politiek begonnen? Dhr. Van Kampen is zelfs zeer onbehoorlijk geweest Waarom dan steeds hameren, als ik mij tegen die aanvallen wil verdedigen Ik laat mij niet welgevallen, dat mij dat belem merd wordt. De VOORZ. erkende, dat ook dhr. Van Kampen te ver is ge gaan en wenschte geen politiek in deze bespreking te dulden. Dhr. HAMELINK: Dan had u direct het tegen mij gerichte ver toog van dhr. Van Kampen moe ten stuiten, en nu dit niet is ge beurd, is het billijk, dat ik de gelegenheid krijg daarop te ant woorden. De VOORZ. Maar wees dan kort. Dhr. HAMELINK; Goed, om er een eind aan te maken, wil ik dan zeggen, dat de omstandig heid waardoor het mogelijk is, dat er sociaal-democraten in sommige landen zijn verdreven, daaraan is te wijten, dat deze te goed zijn geweest voor lieden als dhr. Van Kampen. De VOORZ. sloot nu het debat en wilde art. 35 in stemming brengen. Dhr. OGGEL stelde echter voor het te wijzigen, dat de bel alleen voor woningen binnen de kom geldt. Dit voorstel werd met 9 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen de h h. Hamelink en V^n Kampen. Dhr. HAMELINK zeide tegen te stemmen, omdat hij er tegen is, dat telkens verschil wordt gemaakt met woningen binnen en buiten de kom. Dhr. DIELEMAN wilde nu be spreken het voorstel van B. en W., om aan dit voorstel toe te voegen6e Bedsteden mogen niet worden gemaakt. Spr. kan zich daarmede niet vtreenigen. Er worden tegenwoordig flinke ïuime woningen gezet en de menschen willen liever een bed stede hebben, om niet met de kinderen of kinderwagens naar boven te moeten sjouwen. Dat het slapen in bedsteden minder gezond kan zijn, kon spr. niet toegeven, menschen met een bed stede worden ziek en wie er niet in slaapt wordt ook ziek. En als er een bedstede is, worden de zieke veel gemakkelijker op gepast ook Men moet dé men schen daarin vrij laten. Er wor den in deze verordening veel dingen gezet, die goed gemist kunnen worden, en spr. zal ze niet alle noemen, maar spr. is er tegen dat dit artikel erin gelast wordt. Dhr. 't GILDE: Wordt dat niet voorgeschreven door de Gezond heidscommissie Misschien valt daarmee de goedkeuring door Ged. Staten De VOORZ. zag dat niet in. Dhr. VAN KAMPEN vroeg hoe het mogelijk is bij een groot gezin, dat allen ook de ouders boven slapen en jongens en meisjes boven 12 jaar gescheiden blijven. Dat wordt een paksy- steem. De VOORZ.Men kan toch kamertjes maken Dhr. VAN KAMPEN hield vol, dat bedsteden veel meer ruimte besparen en wilde er verder niet op ingaan. Dhr. D1ELEMAN wees op de Julianastraat, waar men het ge mis van slaapplaatsen gelijk vloers mist. Hij begrijpt niet wat de Gezondheidscommissie er tegen kan hebben, waar die wel andere dingen toelaat. Dhr. HAMELINK achtte het tegen de hygiëne in, als men zieke menschen beneden laat liggen en zelfs voor gezonden is het slapen in de bedsteden niet aan te bevelen en te minder nog voor kinderen. Dat weet men eerst als men zoo eens van deur tot deur de huizen afloopt en men bij het binnentreden de bedlucht al ruikt. Sommigen leggen zelfs juist hun kinderen boven te slapen, om ze van de ziekbedden te scheiden. Spr. zou liever die toestanden niet terugzien en stelt er prijs op, dat deze bepaling gemaakt wordt. Dhr. IZ. DE FEIJTER merkte op, dat er in die bedsteden toch veel menschen oud geworden zijn. Dhr. D1ELEMAN stelde voor de bedsteden toe te laten, welk voorstel werd aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Vóórdeh.h. Ortelee, lz. de Feijter, Van Ben- degem, Van Kampen, Dieleman en J. de Feijter. Art. 42 bepaalt, dat de buiten deur, die als hoofdtoegang dient niet onmiddellijk toegang mag geven tot een vertrek. Dhr. VAN BENDEGEM heeft daar bezwaar tegen. De VOORZ.: Dus met de deur in huis? Dat is toch niet goedspr. zou de menschen voor tocht, enz. willen bewaren, vooral in den winter. Dhr. VAN BENDEGEM wees erop, dat veel menschen in den winter in een afgesloten vertrek wonen en des zomers in een ruimte, waar voor- en achterdeur in uitkomen. Dhr. OGGEL De zgn. voor- vloer Dhr. DIELEMAN: Ja zeker, dhr. Van Bendegem heeft gelijk, ik heb zoo al een 40 jaar ge woond. De VOORZ.: Laat het ons dan wijzigen. Dhr. HAMELINK was daar tegen en in stemming gebracht werd het vojrstel Van Bendegem om vrijstelling te verleenen ver worpen met 6 tegen 4 st. Vóór de h.h. Van Bendegem, Van <ampen, Dieleman en J. de "eijter. Dhr. Iz. de Feijter was afwezig. Art. 48 bepaalt dat een regen bak minstens 4 Ms. inhoud moet hebben en er een filter bij ge plaatst wordt. Dhr. VAN KAMPEN achtte 3 M8. voldoende, de meeste aan nemers zetten maar bakken van die grootte. De VOORZ. zei, dat de prak tijk leert, dat 3 M te klein is. Als een bak van 3 M. gezet wordt, dan is dat meestal voor huurwoningen, om zoo voordeelig mogelijk te bouwen, maar wie voor zichzelf bouwt, neemt een bak van 4 M. Dhr. VAN KAMPENEn waarom moet daar een filter bij Kan nu letterlijk niets aan de zorg van de menschen zelf wor den overgelaten De VOORZ.: Ook dit ziet men bij alle particuliere wonin gen. Maar begrijpt men wel, wat met filter bedoeld wordt? Dat is enkel een bakje met zand en grind naast den regenbak en eischt heelemaal geen kosten. Er zijn ook wel duurdere, maar daartoe is men niet verplicht het is echter zeer zindelijk voor alle vuil enz dat van de daken komt gespoeld. Dhr. DIELEMAN kan zich daar goed mee vereenigen, omdat hij dat ook al jaren in gebruik heeft. Dhr. VAN KAMPEN Een be wijs, dat als het noodig is, de menschen het vrijwillig ook doen. Dhr. DIELEMAN meende dat er in dit verband iets in de veror dening vergeten is, nl. wat men moet doen om beschermd te zijn tegen het zwart uit de fabrieks- schoorsteenen, enz. De VOORZ. zei niet te weten, hoe dat te voorkomen, dan door een beteren filter. Art 62, ten 9e bepaalt, dat de voorgevels in Hollandsche waal steen moeten worden opgetrokken. Dhr. VAN BENDEGEM vindt dat ook te ver gaand. De VOORZ.: Buiten de kom kan men vrijstelling krijgen. Het is erom te doen, terwille van de uniformiteit en dat geen steen van minne kwaliteit gebruikt wordt. Dhr. DIELEMAN zag liever eenige variatie en vond de wo ningen van Van 't Hoff in de Prins Hendrikstraat wel mooi. De VOORZ.Maar dat zegt je niet iedereen na Bij art. 74 maakte dhr. VAN BENDEGEM bezwaar, dat de delen voor vloeren en beschut tingen met mes en groef ineen moeten sluiten. Sommige men schen nemen wel eens gebruikt materiaal voor het voordeel en dan wordt het weer duur. De VOORZ. vond die opmer king wat bekrompen. Met weinig kosten worden die planken dan toch geploegd. Hij bracht de geheele verordening nu in stem ming, welke met 9 tegen 1 stem werd vastgesteld. Tegen stemde dhr. Van Kampen. Dhr. Iz. de Feijter was afwezig. Rondvraag. a. Dhr. VAN BENDEGEM zei, dat vreemdelingen bij de barrière aan de Stationsstraat vaak twytelen omtrent den weg naar Terneuzen en zou een richtingaanwijzer daar noodig achten. De VOORZ. zei, dat dit minder op den weg van Ax«l lag en zou eens informeeren bij de A N. W. B b. Dhr. SEGHERS vroeg wat er toe geleid heeft, dat nu op 15 Augustus een Raadsvergade ring is uitgeicshmec, aapgesieti dit een Katholieke feestdag is en er nog nooit vergadering is ge houden op een biddag of dank dag Spr. vond dit wat reüzydig en hoopte, dat met ieders over tuiging rekening zou worden gehouden. Da VOORZ. antwoordde, dat dit steeds wordt gedaan en dit een uitzondering is, als gevolg van een samenloop van omstan digheden. In verband met de bouwverordening enz. was nog een vergadering noodig, vóór spr. met vacantie ging. Spr. heefc dat in de vergadering van B. en W. besproken en toen heeft niemand daar aanmerking tegen gemaakt en ook niemand heeft er blijkbaar erg in gehad. Later, bij het opmakeu der agenda, bleek het hem en beeft hij het dhr. v. d. Bilt gezegd, die zeidp, dat bij niet ter ver gadering zou komen. Een anderen dag Kon spr. Diet meer bepalen, maar bet is niet met opzet gebaurd en bet is ook niet de bedoeliüg om het in de toekomst te doeD. c. Dhr. BAMELINK had klachten van menscheD, wier tuingrond uit de huur is genomen en de hun toekomende schade vergoeding zoo traag volgde. Omgekeerd, als de gemeeDte wat tegoed heeft, is men er vlug bij om sterke middelen te gebruiken. Hij vond Diet goed, dat de men schen zoo laDg op hun centen moesten wachten. De VOORZ. wees er op, dat hiermee dikwijls moeilijkheden gepaard gaan. Dat weet men niet, als men er niet in zit, maar bij gewoon verloop gaat het spoedig. Dhr. HAMELINK zei, dat het de ^rond van de kazerne betreft; Oat is al 3 maanden geleden en loopt over bedragen van f20. De rechthebbenden worden van 't kastje naar den muur gestuurd en dat moet bij een staf van ambtenaren, als we hebben, niet gebeuren. De VOORZ. zou een onderzoek instellen, want dat was hem niet bekend. d. Dbr. VAN KAMPEN uitte een klacht over de gemeente- reiniging, die weigert het vuil, van winkels afkomstig, mee te nemen. Winkeliers zijn toch ook belastingbetalers en spr. begrypt niet, dat op gezag van B. en W. de maatregelen zoo streng worden toegepast. En als het du de perken te buiten ging, was het iets anders, maar spr. weet dat dit niet zoo is. Ook moet men het niet afschuiven op teveel werk, want er zijn nog werkloo- zen genoeg. De VOORZ. antwoordde, dat gehandeld wordt volgens voor schrift. Vroeger werd er min der nauw gekeken, maar er is misbruik gemaakt en toen heb ben we gezegd, dat de men schen niet verplicht z\jc, dat alles mee te nemen. Zoo had iemand eeos 12 kisten gereed staan van zijn winkelschoon- maak. In dergelijke gevallen behoort iemand, die een zaak heeft zelf voor opruiming te zorgen en anderen doen dat ook. En wat betreft de werkloozen daarover mogen we als werk verschaffing niet beschikken, dat is ons door den inspecteur mee gedeeld. We zouden die dus volledig moeten betaleD. De slagers b.v. hebben ook veel afval, maar dat moet de ge meente toch Diet opruimen Dhr. VAN KAMPEN kan het billijken, als er 12 kisten staan, maar als er 2 kistjes staan, een met huisvuil en een met win- kelafval, dan vindt hjj het erg, dat men een kistje laat staan. De VOORZ.Maar waar is de grens Dhr. VAN KAMPEN: Men moet handelen naar de geest, niet naar de letter der wet. Dhr. OGGELDe oorzaak daarvan zit in de bemerking van dhr. Verschelling destjjds* Dhr. ORTELEE wees op een geval, dat men van een kistje met enkele verweerde bloemen en een handvol papier, de blos- men en het papier liet Jiggeft

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 2