Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c li - Vlaanderen. No. 37. DINSDAG 15 AUGUSTUS 1933 49e Jaarg. Buitenland. FEUILLETON. De valsche Gravin. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Frankrijk. Om het overwicht in het Euro- peesche staatsleven wordt een stille, maar daarom niet minder verbitterde strijd gestreden, zoo wel op politiek als op floaDciëel en economisch gebied. Enge land, vroeger de toonaangevende mogendheid, is sinds lang van die plaats verdrongen en het is Frankrijk, dat zich als plaats vervanger opwerpt en Geleiding by de regeling der Europeesche aangelegenheden tracht te nemen. De oorlog van 1914 heeft veel veranderd in de onderlinge ver houding der staten. Da verlie zende party zag zich voorwaar den gedicteerd, waardoor de overwinnaars voor een reeks van jaren een vasten greep behielden over de landen, die de nederlaag hadden geleden. Het eertijds zoo machtige Duitschlaud, terug gesteld tot een tweederangs mo gendheid, had geen andere keus dan onderwerping. Nadeonder- teekening van het verdrag van Versailles probeerde het evenwel geleidelyk onder het juk uit te komen. De Duitsche staatslieden en in het bijzonder wijlen Strese- mann slaagden er inderdaad in de verhouding tot Frankrijk aan merkelijk te verbeteren en een sfeer van vertrouwen te schep pen, welke schoone beloften voor de toekomst inhield. Intus8chen had Frankrijk den tyd niet onbenut voorby laten gaan. Ofschoon voornamelijk Aristide Briand als leider der buitenlandscbe politiek de toe nadering tot Duitscbland in de hand werkte, werd de voorzich tigheid niet uit het oog verloreu. Dat werd niet alleen tot uitdruk king gebracht in het aanleggen van militaire verdedigingswerken en het onderhouden van een sterk leger, maar ook door den Franschen invloed in de buur staten van Duitschland zoo hoog mogelyk op te voeren. Door het verstrekken van leeningen wist Frankryk de daarvoor in 31) Ze bevonden zich thans ongeveer in 'i midden van het park. Hempel hoorde heel duidelijk het zware hijgen van Wenzel, dat de heerschende stilte verbrak. Hij volgde hem niet in een rechte lijn, maar van ter zijde en be vond zich weldra evenwijdig met hem. Daar bleef de rijknecht plotseling half luide vloekend staan en Silas had eveneens bijna een vloek laten hooren, want aan voorwaarts komen was hier niet te denken. Planken, balken, afgezaagde boom stammen en struikgewas vormden hier een warboel van bijna twee meter hoogte, waarvan de tusschenruimten door de sneeuw waren aangevuld. Dat was hier een barricade in optima forma. Silas liet zijn blikken rechts en links dwalen. Het leek werkelijk dat men deze hindernis opzettelijk had ge schapen. Hij keek voorzichtig naar den an deren persoon. Die stond nog altijd onbeweeglijk. Vervolgens begon hij te beproeven, of ze toch niet genomen zou kunnen worden. Doch reeds na enkele minuten moest hij daarmee ophouden. Bij dag, en als men dan een puntigen bergstok en de schoenen van een bergbeklimmer had gehad, zou het misschien mogelijk geweest zijn. Thans, nu de duisternis zoo snel toenam, was er niet de geringste kans, dat men er zonder gebroken ledematen over xou komen. aanmerking komende landen stevig aan zich te binden en naast Polen profiteerde vooral Tsjecho Slowakije daarvan, hoe wel andere staten, met name Zuid-Slavië en Roemenië aller minst werden vergeten. Het Fransche streven naar de hegemonie was een doorn in het oog van fascistisch Italië, dat noodgedwongen uitzag naar ex pansie gebied, om van den ster ken bevolkingsaanwas geen na deelige gevolgen te ondervinden. Voor de bevrediging zijner kolo niale aspiraties richtte Mussolini het oog op Noord Afrika en de expedities naar Cyreeaïca en omliggende gebieden legden ge tuigenis af van den Italiaanschen wil, om zich een plaats onder de zon te verzekeren. Daaruit vloeide echter de noodzakelijk heid voort om den zeeweg blij vend te beheerschen en uit dien hoofde ontstond een voortdurend sterker wrijving met Frankrijk, het z.g. Middellandsche Zee-con flict. Hierin moet ook een der oorzaken worden gezien, dat de ontwapenings-besprekingen te GeLère een zoo weinig bevre digend resultaat opleverden, daar zoomin Frankrijk als Italië be reid waren hun vloot te ver zwakken, waartoe ook de Eugel- sche bemiddeling in niet meer dan bescheiden mate kon by- dragen. Het onderlinge wantrouwen der groote mogendheden vormde een groeiend beletsel voor het bijleggen der vele meeningsver- schillen. Toen evenwel in het einde van Januari de nationale revolutie in Duitschland zich baan brak en Adolf Hitler met de leiding der regeering werd belast, meenden de staatslieden in andere landen daarin een ge meenschappelijk gevaar te moe ten duchten. Ed de nood ver eent. Diensvolgens werden de meeningsverschillen grootendeels over boord geworpen, misschien om later weer te worden opge- vischt, maar althaos voorloopig niet in staat om kwaad te doeD. Mussolini kwam met het bekende Maar heeft hij daarvan dan niets geweten? dacht Silas Hempel en schudde het hoofd. De rijknecht kreeg voor hem steeds meer raadselachtigs. Deze sloeg den terugweg in en Hempel volgde hem weer. Bij den straatweg gekomen zocht Wenzel een dennetak, die op een bezem geleek, en veegde de sporen weg, die hij daar straks had achtergelaten. Daarna keek hij op zijn horloge, waarbij hij een lucifer aanstreek, en verwijderde zich thans in de richting van den landweg. Nu zal hij het bij de poort pro- beeren, dacht de detective, en volgde hem voorzichtig. Maar de rijknecht liet den parkmuur links liggen en liep verder op Kolar- schin aan. Hij scheen grocte haastte hebben. De weg werd aan beide kanten door populieren begrensd, een omstandigheid, welke het Silas moge lijk maakte ongezien te blijven, daar de boomen hem steeds dekking ver schaften. Ze hadden misschien ongeveer een kwartier zoo zwijgend achter elkaar gtloopen, toen Wenzel plotseling rechtsaf draaide en op een hooiioods toesnelde, die eenzaam op het veld stond. Hempel beschreef een boog en kwam zoo van ter zijde bij ht t gebouw, dat uit ruwe planken was getimmerd en nu blijkbaar leegstond. De deur stond op een kier. Halfluide stemmen, waarvan de een die van den rijknecht was, drongen naar buiten. Hempel hoorde de andere, welke hij niet kende, in een vreemd klinkend Duitsch zeggen i Je kon er dus weer niet bij komen, Marbler? Neen, master Parkinson, het was W. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. viermogendhedenpact aandragen welks voornaamste bedoeling daarin was gelegen, om Duitsch land te beletten onverwacht uit den band te springen en in een wanhoopspoging tot zelfbehoud zijn toevlucht bij de wapens te zoeken. Al bestaat er dan geen vol maakte eensgezindheid eerder het tegendeel 1 tusschen de staten, van een onmiddellijke oor logsbedreiging is nu evenmin sprake. Officiëele grafschennis. Een Poolsch dagblad bïvat een ontstellend artikel over de er varingen van een commissie in Sovjet Rusland, welker taak het was het Keizerlijk Mausoleum in Leningrad te openen en de waar devolle voorwerpen hieruit weg te nemen. Het blad zou het artikel ont vangen hebben van een lid der Russische kolonie in Warschau, die het in een brief kreeg toe gestuurd van een lid der OGPOE, de gevreesde geheime Russische staatspolitie. De brief bevat, indien de daarin genoemde feiten althans op waar heid berusten, gegevens van groote historische heteekenis. De brief luidde ongeveer als volgt .Waar ik thans over schrijf, heeft een onvergetelijken indruk op my gemaakt. De zware deuren van het Mausoleum gaan open en voor onze oogen vertoonen zich de graven der Russische keizers, gerangschikt in een halven cir kel. De geheele Russische ge schiedenis ligt voor ons. De voorzitter der commissie geeft het bevel te beginnen met den laatst gestorvene en de in genieurs openen de graftombe van Tsaar Alexander III. Deze is in generaal's uniform rykelyk getooid met zijn decoraties. Het lyk wordt vlug uit de zilveren kist genomeo, de ringen worden vau de vingers gehaald en de van diamant schitterende deco raties van de uniform. Het lyk wordt daarna in een eixenhouten kist overgeplaatst. Op dezelfde wijze wordt te werk gegaan met de doodkisten van Alexander II en Nicolaasl. Da commissie-leden verrichten hun werk met groote snelheid, daar in het Mausoleum een bijna ondragelyke lucht hing. Vervolgens wordt het graf van Alexander I geopend, doch hier doet zich iets onverwachts voor. Het graf is leeg, hetgeen de le gende schijnt te bevestigen, dat de dood van den Tsaar te Ta ganrog en zijn begrafenis gefi i- geerd zijn en dat hy zyn leven geëindigd is als monnik in Siberië. Een hevige spanning heerschte onder de commissie-leden, toen zij het graf openden van keizer Paul. Zijn uniform was prachtig bewaard gebleven, doch het hoofd leverde een verschrikke- lijken aanblik op. Het masker, dat het gelaat bedekte, was weg gesmolten en onthulde de ver wondingen van den vermoorden Tsaar. De lijken werden allen in eikenhouten kisten overgeplaatst en de zilveren kisten boven elkaar opgestapeld. Geruimen lijd is de commissie bezig bij het graf van Catherina de Groote, waar een groote hoeveelheid juweelen werd gevonden. Het laatst is Peter de Groote aan de beurt en als het deksel van de kist is weggenomen ver toont deze eerste Tsaar aller Russeu zich voor ons in zijn reuzengestalte. Het gelaat is prachtig bewaard gebleven en het is alsof het nog leeft, doch bij het overbrengen in de houten kist valt het lijk, dat 200 jaren heeft doorstaaD, m stof uiteen. De afschuwelijke taak is vol bracht en de houten kisten met de overblijfselen van de Tsaren worden uaar de Isankiesky-caihe- draal gebracht, waar zij in de crypte worden neergezet. Een organisatie bekend als de „Pomgolod" (Hulp aan de hon- gerigen) had de leiding van dit werk, zoo besluit de schrijver en het doel was, de zilveren doodkisten te smelten en alle waardevolle voorwerpen, die van de lyken waren afgehaald, ts gelde te maken". Hitier tesren de Joden. „P. P. D." verspreidt den tekst van een iDtervieuw dat Hitier heeft toegestaan aan het te New York verschijnende Duitsche „Sonntag8blatt Staatszeitung und Herald". Hitier verklaarde o m. „Wij hebben het Joodsche communisme neergeslagen en zullen het bolsjewisme nooit weer laten opkomen. Moet men een volk van 60 millioen personen prysgeven aan een zekere ver nietiging, omdat zes millioen steeds door de Marxistisch- joodscb-communistische volks- vergiftigers zijn misleid en wei geren de nieuw-democratisch Zelfgekozen meerderheid van het weder ontwaakte Duitsche volk en den Duitschen Michel te er kennen Waarom beweent de wereld met krokodillentranen het honderdmaal verdiende mis- dadigerslot van 'n kleine min derheid. Waar was 't geweten der we reld, toen millioenen in Duitsch land honger leden, ontbering leden en in nood verbloedden, toen meer dan 200.0J0 Duitsche menschen tot wanhoop en zelf moord werden gedreven Ik vraag president Roosevelt, ik vraag het Amerikaansche volk Bent u bereid deze bronnenver- giftigers der Duitsche zoowel als der christelijke wereldziel bij u op te nemen Wy zouden ieder afzonderlijk een vrijbiljet en een duizendmarkbiljet als zakgeld medegeven, indien wij ze kwijt konden raken. In Duitschlacd's nationale revolutie, de grootste revolutie der wereldgeschiedenis welke leidde tot Duitschland's vernieuwing en wedergeboorte, zyn nog geen 20 menschen om het leven gekomen. Hoe was het daarentegen bij de Fransche re volutie, hoe was het bij de Ame rikaansche revolutie? Hoe was het in Rusland, waar 11 millioen harte, dat we nu eens samen kunnen werken. U zei, dat u reeds lang gaarne met mij in verbinding zou zijn getre den, meneer, aldus mengde Parkinson z:ch in 'r gesprek, mag ik weten waarvoor Zeker. Omdat, wanneer mijn the orie juist is let wel, ik spreek tot dusver nog slechts van een theorie, waarvoor de practische bewijzen nog ontbreken deze practische bewijzen alleen door u geleverd kunnen worden. Wat zou ik daarvoor kunnen doen Zoo spoedig mogelijk een bezoek brengen aan uw nicht, gravin Kosch- winski. De uitroep van den Amerikaan ver ried pijnlijke verbazing. Zijn gezicht kon Hempd bij de duisternis, welke in de loods heerschte, niet zien. Maar hij hoorde, dat hij gejaagd adem* haaide. Er ontstond een pauze. Eindelijk zei Parkinson Ik zou dat juist onder alle om standigheden willen vermijden. Het liefst zou ik mijn nicht in 't geheel niet in de zaak betrekken wij heb ben hier slechts met den man'e doen. Wie weet Er zijn vóór den moord dingen gebeurd, die tot dusver niemand anders weet dan ik en die ook nog volkomen onopgehelderd zijn. De gravin ontkende b.v. dat ze van de komst van haar zuster in Alexan- drig wist en toch heeft ze een halven dag voor haar vertrek uit Ctïro het door miss Morgan verzonden telegram ontvangen, wat Ik bewijzen kan. (Wordt vervolgd,) totaal onmogelijk. Er volgde nu een beschrijving van de mislukte poging om door het park te dringen. Eindelijk zei Parkinson Van de beide Baviani's nog geen spoor Ze moeten zich toch ergens hier in de nabijheid bevinden. Of zouden zij het zijn. die in het tuir.z huis Neen, ik blijf vaster dan ooit bij mijn meenin'g, dat daar miss Morgan gevangen gehouden wordt. Nonsens. Zij is docd helaas. Ik heb de portretten van de vermoorde gezien en kan niet meer twijfelen. Ook spreekt alles, wat signor S3nzio ons mededeelde, er voor, dat miss Morgan de doode was. Maar zei je niet on langs, dat deze Fransche kamerdienaar, van wien je niet gelo Jt, dat hij een Franschman is, je verdacht voorkomt P Ja, dat het zelfs mogelijk ware, d3t hij als Baviani verkleed, in Napels voor den blinde soeelde. Onmogelijk zou het niet zijn. De grootte komt uit en een Franschman is hij beslist niet Hij zweeg plotseling en keek, alsof hij een spook zag, naar de deur, die langzaam was opengegaan om Silas Hempel binnen te laten, die thans met den vriendelijksten glimlach van de wereld zei Hm heb ik mijn rol dan we kelijk zoo slecht gespeeld Wenzel Monsieur Bastide, stamelde de rijknecht, nog a tijd geheel ontdaan. Bah ik heet evenmin Bastide als jij Wenzel, zei Hempel lachend, En als je mij voor den ouden Baviani hield, was je even zeer op een dwaa spoor als ik, toen ik je voor dtn jongen Baviani hield. Gelukkig dat we elkaar nu nog op t rechte oogei - blik hebben leeren kennen in pliats van onze krachten in verkeerde rich ting te verspillen. Maar wie bent u tjeh eigenlijk vroeg de Amerikaan ongeduldig en wantrouwend tegelijk. En hoe komt u hier Ik was zoo vrij dezen meneer Wenzel een beeiji op zijn nachtelijke zwerftochten te volgen, mr. Parkinson, en kan u niet zeggen hoe gewenscht en belangrijk mij deze ontmoeting met u hier is In ons wederzijdsch belang zou ik het reeds lang zelf tot stand hebben weten te brengen, als ik van b a izio maar gewaar had kunnen wor den, waar u zich ophield. In ons wederzijdsch belang? -- Ja. Ik bevind mij namelijk met precies hetzelfde doel als kamerdie naar op Dubschinka als waarvoor mijn collega de rol van rijknecht speelt, namelijk om den geheimzinnigen moord van Napels te ontsluieren. Mijn naam is Silas Hempel. Silas Hempel. De beste en be roemdste particuliere detective, dien we in Weencn hebben, viel Marbler hem op levendigen toon in de rede. O, mr. Parkinson, dan is ons spel reeds half gewonnen, want zelfs daar waar wij van de offic:ëele lichamen geen uitweg tneer weten, heeft meneer Silas Hempel dikwijls ik ?ou willen zeggen altijd de oplossing ge» vonden. Kom, kom, zetje licht niet onder de korenmaat, Marbler, zei Hempel glimlachend, terwijl hij hem op den schouder klopte Je bent immers zeif een der beste krachten \on de geheime politie en hebt je zaak hier volstrekt niet dom aangepakt. Je naam ls welbekend, en ik verheug me van A i Oh I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1