Binnenland. Landbouw. Rechtszaken. Sla (autonoom 20 R.M.). tot 1 Juni 15 R M na 1 Juni 10 R.M. Sluitkool (autonoom 8 R.M witte kool 4 R.Mroode en savoye kool 6 R.M. Deze lage tarieven hebben echter in Mei slechts gegolden voor een hoe veelheid van 50 pet. van den export in Mei '32 Spruiten (autonoom 20 R M.) Dit verdrag loopt einde van dit jaar at en de tuinbouw wacht met spanning, of het mogelijk zal zijn een volgende maal gun stiger voorwaarden te bedingen. Wij willen die mogelijkheden eens onder de oogen zien, daarbij uitgaande van de onaanvechtbare veronderstelling dat Duitschland een actieve handelspolitiek zal voeren. Het thans geldende verdrag wijst reeds duidelijk de richting aan, waarin Duitschland wil gaan. Ongeveer vanaf midden Mei is de Duitsche tuinbouw in staat, om in de eigen behoeften van het land te voorzien, al is het dan niet met die kwaliteiten en tegen die prijzen, waarmee Nederland aan de markt komt. Vanaf dat tijdstip kan het echter Nederland missen. Met dit feit moet onze tuinbouw wel terdege rekening houden. Vóór half Mei daarentegen hebben de beter-gesitueerden in Duitschland de neiging onze groenten te gebruiken. Dit is wellicht de oorzaak, dat in het bestaande verdrag op kassla een extra-hoog recht van 15 R.M. is gesteld, en de invoer van sluit kool tegen de verdragstarieven in Mei beperkt is tot 50 pet. van die in Mei van het vorige jaar. Blijkbaar zit dus de bedoeling in Duitschland voor, om deze categorie van zijn bevolking voor de keuze te plaatsen die Neder- landsche groenten te ontberen of zeer duur te betalen. Op grond van dit alles blijkt echter wel, dat Duitschland onze tuinbouwproducten niet persé noodig heeft. Willen wij dus voor die producten enkele voor- deelen behalen (hetgeen niet bij voorbaat uitgesloten is, omdat prijs en kwaliteit ervan gunstig genoemd kunnen worden), dan zullen wij Duitschland daartegen over ook iets aan moeten bieden. Want wij kunnen, wat dit land betreft, niet bouwen op de meest- begunstiging. Deze maakt ons geheel afhankelijk van de be langen van andere tuinbouwpro- ducten-exporteerende landen. Frankrijk heeft zoo weinig be lang bij export van tuinbouw producten, dat het geen bezwaar maakt, indien in zijn verdrag hooge of in het geheel geen rechten op deze producten zijn vastgelegd. Italië heeft wel groot interesse bij dezen export, doch veelal in andere perioden van het jaar dan Nederland. Het is dus een ge ringe moeite de posten zoo te omschrijven, dat Nederland geen enkel voordeel van de meestbe- gunstiging geniet. En van die mogelijkheid is inderdaad een ruim gebruik gemaakt! Slechts wat tomaten betreft heeft de meestbegunstiging voor ons waarde, doordat onze be langen voor dit product volkomen parallel loopen .met die van Spanje. Aan Spanje is het in het begin van dit jaar gelukt lage tarieven op tomaten vastgesteld te krijgen, met als tegenprestatie vergemakkelijking van den import van Duitsche industrieproducten. Tevens blijkt hieruit echter, hoe wankel de grondslag der meestbegunstiging iszij maakt ons volkomen afhankelijk, niet alleen van de belangen, doch ook van de handelspolitiek van an dere landen. Zal men voor onze tuinbouw producten bij Duitschland iets wezenlijks willen bereiken, dan zal ook Nederland tot de actieve handelspolitiek moeten overgaan Duitschland heeft een belangrijken import van industrieproducten, en meerdere malen heeft de Duit sche industrie erop gewezen, dat de handelspolitiek der Rijksregee- ring groote nadeelen meebracht. Stelden wij dus hooge autonome tarieven op diverse industriepro ducten vast, dan zou Duitschland ongetwijfeld moeite doen, om deze bij verdrag verlaagd te krij gen. Wij behoeven dan niet met leege handen te staan, als wij om gunsten voor onze tuinbouw producten vragen. Behalve rechten kunnen con- tingenteeringen als onderhande lingsobject dienst doen.Inderdaad heeft onze Regeering enkele da gen geleden voorgesteld de crisis- invoerwet dusdanig te wijzigen, dat het mogelijk wordt aan de landen die ons handelspolitieke voordeeien wenschen te geven, hoogere contingenten toe te staan. De kans mag niet gering geacht worden, dat Duitschland bij nieu we onderhandelingen die voor deeien voör zijn producten zal trachten te veroveren. Tot nu toe hadden wij als eenig onderhandelingsobject een verlaging der rente van het in 1920 aan Duitschland verleende crediet van f 140 000 000. Tijdens den duur van het verdrag be draagt zij 4 in plaats van 57s pet. Bij nieuwe onderhandelingen valt er dus over deze rente weer te praten. Onze positie tegenover Duitsch land wordt verder ten zeerste versterkt door het feit, dat dit land nog steeds meer van ons te ontvangen heeft dan aan ons te betalen. Wij behoeven ons nooit neer te leggen bij z g. deviezen- contingenten, die de mogelijkheid openen, dat de Duitsche impor teurs hun Nederlandsche schuld- eischers niet volledig in guldens kunnen betalen. Dwingen wij onze importeurs van Duitsche goederen hun rekeningen te be talen bij de Nederlandsche Bank dan kunnen de Hollandsche ex porteurs hun vorderingen uit die stortingen volledig betaald krijgen en kan het overschot verrekend worden met de Deutsche Reichs- bank. In groote lijnen gaven wij hier mede een beeld van de verhou ding met Duitschland, in het bij zonder met het oog op tuinbouw- belangen. Onze conclusie moet zijn, dat wellicht nooit meer de export van vroeger bereikt zal worden, en dat in de toekomst veel grootere inspanning vereischt zal zijn, om dien export op een eenigszins redelijk peil te houden. Vredeswerk Amerika heeft besloten om 21 nieuwe oorlogsschepen te bou wen. Natuurlijk is dit voor dui zenden werkverschaffing, maar de hoofdzaak zal wel zijn, dat ook Japan plannen maakt voor den aanbouw van nieuwe sche pen. Bloembollen. Afgekondigd is een Kon. be sluit, waarbij het telen van bloem bollen is verboden, tenzij met ministeriëele vergunning, a. aan dengene, die een vast te stellen percentage van den geheelen oogst heeft geleverd b. voor den duur van één plantjaar. De vergunning moet aange vraagd worden bij de bloembol lencentrale. Nationaal huldiging» défilé. Een burgemeester heeft het plan geopperd, dat bij de nationale huldiging, welke Zaterdag 9 Sept. in het Stadion te Amsterdam ter gelegenheid van het 35-jarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin zal gehouden worden, alle burgemeesters aanwezig zul len zijn met ambtsketen om. Dit plan is goedgekeurd en reeds is het benedengedeelte van de eere tribune voor de Nederlandsche burgemeesters gereserveerd. Geen wijn, maar brandewijn Doordat de belasting op wijn veel minder bedraagt dan die op gedistilleerd en men b.v. voor een liter wijn van 15 pet. alco holgehalte 36 cent accijns be taalt tegenover 66 cent voor een liter gedistilleerd, maken likeur stokers en fabrikanten bij de be reiding van hunne producten meer gebruik van wijn dan van gedistilleerd. Qebruikt men vruch tenwijn dan is het verschil nog grooter, omdat daar geen accijns voor geheven wordt. Zoo worden tegenwoordig niet alleen allerlei alcoholhoudende likeuren onder de namen Voorburg, schilletje, sherry brandy e d., doch ook z g. boerenjongens en boerenmeisjes, alsmede advocaat, vervaardigd uit wijnsoorten van bijzondere samen stelling, welke speciaal voor dit doel worden ingevoerd, en mede uit vruchtenwijn. Natuurlijk wordt daardoor groot nadeel berokkend aan den Staat en ook aan de likeurstokers, die voor hun likeuren alcohol bleven gebruiken. Om hieraan een eind te maken is egn ontwerp van wet inge diend, dat een verbod inhoudt voor bereiding van likeuren enz. uit wijn. Men zal dus dan weer te minder reden hebben om te spreken van .alcoholvrije" dranken ter wille van de belasting. Mooie legaten Mevr. Wed. J. H. Blum—De Niet te Den Haag heeft de vol gende legaten vermaakt Ned. Herv. Qem. te Domburg f 5000 Diaconie Ned. Herv. Qem. te Domburg f2500; Ned. Herv. Qem. te Aagtekerke f 10 000 Di aconie Ned. Herv. Qem. te Aag tekerke f 10 000; Kinderzorg te Middelburg f 60.000, ter uitvoe ring van verschillende werken Vereen, tot Chr. verzorging van krankzinnigen in Zeeland te Mid delburg f25 000 (uit de rente van dit bedrag moet jaarlijks aan ver pleegden en verplegenden een aangename dag worden bezorgd) Suppletiefonds Draagt Elkanders Lasten van deze vereeniging f 25.000 Ziekenhuis Bethes'da te Viissingen f 300.000 Museum te Middelburg een schilderij van Mestdagh Ver. Christ. Volkson derwijs f 100.000 (met speciale bestemming). Bond van Evangelisatiën in de Ned. Herv. Kerk f 100.000 (met speciale bestemming)Ned. Herv. Qem te Scheveningen f 25 000; Diaconie id. te Scheveningen f25.000; Ned. Herv. Qem. Den Haag f40 000; Diaconie id. Den Haag f40.000; Ver. voor armen zorg en weldadigheid te Amster dam f 10.000; Ned. Bijbelgenoot schap f2000; Nzd. Zondags- schoolvereeniging f 2000; Stich ting Hoer.derloo f5000; Martha Stichting f5000; Magdalenahuis te Zetten f5000; Asyl Steenbeek te Zetten f5000; Huize Bethel te Zetten f 5000 Voor de nagelaten betrekkingen der Scheveningsche visschers f2000; Voor de oude Scheveningsche visschers f2000. Ned. Herv. weeshuis en Tehuis voor ouden van dagen te Sche veningen f 10.000; Vereen voor nationale monumenten f 5000 Chr. sanatorium Zonnegloren f 100000 (met speciale bestem ming)Voor Ned. Herv. patiënten van dit sanatorium, die bijzondere hulp behoeven, f200 000. Verder zijn tot eenige erfge namen benoemd, onder den last van bovenstaande legaten en van legaten aan particulieren, de ver- eenigingen Kinderzorg te Middel burg en Bethesda te Viissingen, beiden bovengenoemd. Crisis-Rundvee Centrale. Bij beschikking van 2 Augus tus 1933 heeft de minister van Economische Zaken het bestuur der Crisis-Rundveecentrale be noemd, zoodat deze Centrale, thans hare taak den rundvee stapel te beperken kan ter hand nemen. De bedoeling dezer beperking is meer kansen te scheppen, dat voor zuivel- en melkproducten afzet zal worden verkregen. Tevens beoogt de beperking, dat de prijzen van melkvee ea slachtvee op een meer redeljjk peil zullen worden gebracht, het geen ook noodig is om de Crisis- Varkenswet beter aan haar doel te kunnen doen beantwoorden. In verband met de iD dit op zicht samengaande belangen van zuivelbereiding, rundveehouderij en varkenshouderij, zijn behalve de voorzitter, in het bestuur der Centrale twee leden aangewezen, die eveneens leden van het be- stuur der Criiis-Zuivelcentrals zyn twee leder, zijn tevens be stuurslid der Nederlandsche Var kenscentrale, terwijl het vjjfde lid meer in het byzonder als practisch veefokker is benoemd. Intusschen heeft men een rund veetelling doen houden en ge gevens omtrent het Nederland sche veehoudersbedrijf naar deD toestand op 1 Ju'i 1933 doeo verzamelen. Da veehouders hebben, enkele schaarsche afzonderingen daar gelaten, op zeer te waardeereo wyze medegewerkt, tot het doen slagen van deze telling. Eerlang zal aan de veehouders gelegeuheid worden gegeven overtallig vee aan de Crisis- Rund veecentrale te leveren, welke instelling voor' ereidingen heeft getroffen om de overtallige diereD, voor zooveel mogelijk, tot waarde te brengen. In overeenstemming met het algemeen gevoelen in landbouw kringen beschouwt het bestuur der Crisis-Rundveecentrale bet niet alleen al3 zy a taak den rund veestapel te beperkeD, doch te vens te pogen die beperking al dus te doen geschieden, dal een betere en gezonde veestapel overblijft. Op grond van deze overweging hebben in de com missie van advies a's leden zit ting personen uit alle provinc'ën des lands, in verband met de van gewest tot gewest verschil lende toestanden, hetgeen ver tegenwoordiging van elke pro vincie door ééu of meer vertegen woordigers in de commissie van advies wenschelijk deed z n. AXEL, 11 Augustus 1933 Voor de aanst. Dinsdagmiddag te houden Raadsvergadering slaan op de agenda o.m. de volgende punten een voorstel van Burg. en Weth. om in te trekken het be sluit waarbij aan H. P. Dieleman alhier grond werd verkocht aan de Wilhelminastraat een verzoek van de winkeliers vereniging „Eendracht maakt macht" alhier om de markt gratis beschikbaar te stellen des Zater dags ten einde de wekelijksche markt uit te breiden en een voorstel van B. en W. om de Bouwverordening opnieuw vast te stellen. Gisteravond is alhier onder voorzitterschap van den burge meester, den heer F. Blok een vergadering gehouden naar aan leiding van een ontvangen cir culaire om een nationale hulde te brengen van H M. de Konin gin te Amsterdam op 9 Septem ber aanst. Ofschoon omtrent organisatie, reisgelegenheid en kosten nog niets bekend wa% kon toch wor den besloten tot deelname, maar maakte men ook eenig voorbe houd. Daarom zal naar een en ander worden geïnformeerd en later alsnog een vergadering worden gehouden tot verdere regeling. Naar we vernemen, heeft ds. E. Raams, predikant der Herv kerk te Hoek bedankt voor 1 et beroep naar Kruiningen. Voor zeker zal dit bericht door den Ring Axel der Herv. Gemeenten in Z.-Vl. met blijdschap worden begroet. Te Terneuzen kwamen Woensdag twee Engelsche stu denten in een sloep uit Ostende gevaren. Zij hadden reeds een heele reis achter zich, want ze waren van Londen via Dover het Kanaal overgestoken naar Calais en zeilden vervolgens langs de kust verder. Hun plan was om door de binnenwateren naar Amsterdam te varen. Tot gemeente-veldwachter te Hontenisse is benoemd dhr. F. M. van de Vijver, politieagent te Breda. Geslaagd zijn o.m. voor: het examen Handenarbeid te 's Gravenhage F. Koster te Bres- kens, J Philipse te Othene en H. J. Wijn te Zaamslagvoor het examen Fransch L.O. te Utrecht de heer A. R. van Mos- sevelde te Koewachtvoor het examen Engelsch L.O. de heer N. J. Schuurman® te Hulst, Gisterennacht brandden te Kapellebrug bij de wed. Piessens een groote partij rogge af. Daar de stapels graan op eenigen af stand van de gebouwen stonden, bleven deze behouden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aanbesteed het aanleggen van een nieuw wegvak aan het begin van den weg Ponte (ijzendijke naar Pyramide) deel van den weg no. 19 van het P.ovinciaal wegenplan met bijbe- hoorende werken in de gemeente Ijzendijke. Inschrijvers waren o.a W. de Bockx te Hoek en A. Kerckhaert te Westdorpe f 19.390 P. Cambier te Breskens f 18-810; P. Dees te Ter Neuzen en Joh. de M^agd te Hontenisse f 18 645 P. J. v. d. Sande te Breskens f 17.573; het minst werd inge schreven door L. v. d. Ven te Koudekerke en M. de Wandel te Schoondijke voor f 16 933. Zeeuwsche Luchtvaart. Woensdag werd te Middelburg een vergadering gehouden tot stichting van een Zeeuwsche Vereeniging voor de Luchtvaart. De voorzitter de heer C. A van Woelderen, burgemeester van Viissingen, mocht een groot aan tal aanwezigen uit Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen welkom heeten en zeide, dat 88 personen van de 500 genoodigden bewijzen van belangstelling hadden ingezonden en men dus de vereeniging wel als opgericht kan beschouwen. In een volgende vergadering zal een bestuur worden gekozen, nadat getracht is om ook met Schouwen samen te werken, alsook met de Nederlandsche vereeniging. De contributie denkt men zich op f 2.50. Na eenige bespreking omtrent doel en wezen hield de secre taris van het voorloopig comité, dhr. dr. S.Smeding,een lezingover „Een kwarteeuw luchtvaart" en schetste de vooruitgang sedert de laatste 25 jaren in de vlieg techniek, het vervoer en de luchtlijnen in dien termijn. De heer Van der Paauw, ver tegenwoordiger van de K L. M. voorzag als zeer goed mogelijk en rendeerend de uitbreiding in Zeeland bij een vliegveld te Goes en een in het centrum van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De lijn Schouwen—Viissingen— Knocke heeft haar bestaansrecht getoond en bij een vliegveld in West- 1. VI is een tusschenlanding mogelijk. We kunnen ons slechts ver heugen, als we vanuit deze bij eenkomst perspectieven voor Zeeuwsch-Vlaanderen hooren ge noemd en vragen ons af, hoe lang het nog duren zal, dat b.v. in samenwerking met de Belgi sche lijn Knocke—Antwerpen hier een tusschenlanding wordt gemaakt, of b.v. vanuit Viissingen naar de Scheldestad. Enfin ruimte genoeg, en het zal o.i. slechts aan u Zeeuwsch Vla mingen liggen, wanneer gij weer wat meer uit uw isolement verlost zult worden. De hand wordt u toegestoken: grijpt ze! Gevonden en terug te bekomen Eén kanarievogel bij P. C. Deij, Buitenweg H 35. Predikbeurten te Axel. ZONDAG 13 AUG. 1933. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9Vt ure Ds. van Oevereit, Nam. 2 Dezelfde. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 ure Ds. den Boeft. Nam. 2 30 Dezelfde. „7 Rede voor de meisjesvereen. Geref. Gemeente. Voorm. 9 3J ure Leeskerk. Politierechter te Middelbnrg. In de zitting van Dinsdag jl, zijn de volgende uitspraken ge daan F. G., 42 j., schoenmaker te Hontenissp, werd ten laste gelegd, dat hij te Hontenisse in het Nieuws» Nam. 2.30

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 2