Nieuws- en Advertentieblad voor Zeen wsch- VI aan deren So. 29. DINSDAG 18 JULI 1933 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. De valsche Gravin. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Hoe staat het in België De ontevredenheid over de financiëele volmachtswetten bij het Rijkspersoneel en de verbit tering der werkloozen neemt hier toe. Het dictatoriale kabinet heeft een einde gemaakt aan vele mis standen. Vooral ten aanzien van financiëele belooningen aan oud strijders uit den oorlog, meestal in de rangen van hoogere offi cieren, wier heldenmoed niet alleen in iedere ster of streep of decoratie maar vooral in extra toelagen tot uitdrukking kwam, heeft België een grooten last op zich genomen, die verlicht moest worden. Bezuinigd moest verder worden op de salarissen van rijkspersoneel en op de sociale uitgaven en tevens moest de crisis-steunregeling grondig her zien worden. De toenemende verscherping van de crisis bracht de begrooting in gevaar en zonder snel en drastisch ingrijpen ware inflatie nu reeds misschien een feit geweest. Het begrootingstekort bedraagt thans 800 millioen francs. Men schat de opbrengst van de maat regelen der regeering op slechts ongeveer 670 millioen. Die wer den verkregen door 10 pCt. ver mindering der administratieve uit gaven, verlaging van 5 pCt. van de salarissen de salarissen zijn de laatste twee jaar reeds 21 pCt. verlaagd! vermindering met 20 pCt. van alle rijkssubsidies, verhooging van de crisisbelasting op de loonen met V9 pCt. en omvorming van den Rijkssteun. Na al deze bezuinigingen, diep ingrijpende in het leven der in gezetenen, rest de regeering nog een tekort te dekken van 130 millioen. Een niet gemakkelijke taak, omdat men met de salaris verlagingen en de vermindering van crisissteun aan den rand van het mogelijke is gekomen. Vooral het lagere rijkspersoneel wordt waarlijk slecht betaald. De laatste weken hebben zich in tal van steden, o.m. te Antwerpen, bij de demonstraties van ontevreden per soneel, hevige botsingen voorge daan, waarbij wapengeweld moest te pas komen tot herstel van de orde. De werkloozen zijn er eveneens danig op achteruitgegaan. Dat reeds half gedemoraliseerde pro letariaat is letterlijk door de nieuwe regeeringsmaatregelen aan den rand van den afgrond ge bracht. Dezer dagen vertelde een ambtenaar, belast met uitbetaling van steungelden in een der groote steden des lands, dat vaders van gezinnen huilende het kantoor verlaten, niet wetende hoe zij met het schamele bedrag hun gezin voortaan te eten zullen moeten geven. Een werkloos gezin met twee kinderen ontvangt bijv. 108 francs (d.i. even f7) per week; met drie kinderen 125 francs (f 8.75) andere steun wordt niet meer verstrekt. Aanslag op officier. In Brussel is op commandant Vigneron, een der beste en be kwaamste officieren in België, midden op straat, door een vrouw, een aanslag gepleegd, waardoor hij zeer ernstig werd gewond De vrouw meende recht te heb ben op pensioen, en achtte ten onrechte den commandant ervoor aansprakelijk, dat zij dit niet kreeg. De commissie voor de mili taire pensioenen had des mor gens vergaderd, en commandant Vigneron, had, als lid der com missie, aan deze vergadering deelgenomen. Om één uur^was de zitting geschorst en de commissieleden liepen in twee groepen over de Chaussée d'lxelles. Op een ge geven moment zag een der com missieleden, de heer de Fauws, een vrouw op hen afkomen, die zich zeer opgewonden gedroeg, en die hij van gezicht kende, daar zij reeds eerder van wraak zuchtige gevoelens jegens de commissie en in hetbijzonder jegens commandant Vigneron, blijk had gegeven. De heer De Fauw waarschuwde zijn colle- bloemen* ga's, die ook reeds voor een van de zijde der vrouw niet ongebruikelijke scheldpartij vreesden. Maar voor iemand er op verdacht was, trok de vrouw een revolver en een schot ging af. Commandant Vigneron, door een sclfot in zijn rug getroffen, strompelde een winkel binnen en viel op een stoel. Op hetzelfde oogenblik, doch helaas te laat, had de heer De Fauws zich op de vrouw geworpen en haar ont wapend. De vrouw liet zich op straat vallen en kreeg een ze nuwcrisis. Spoedig daarop werd de commandant naar een zieken huis vervoerd, en de vrouw naar het gevangenis-hospitaal on toerekenbaar. De daderes was met een ad judant-onderofficier getrouwd, 30 jaar ouder dan zij, en die tijdens den oorlog als administrateur werkzaam was geweest. Hij was twee jaar geleden overleden en zijn weduwe vroeg om een pen sioen als oorlogsweduwe. Dit verzoek was afgewezen, omdat de doktoren verklaarden, dat tusschen de doodsoorzaak van den adjudant-onderofficier en zijn dienst tijdens den oorlog geen enkel verband bestond. De we duwe was hevig verbolgen over dit besluit en gaf meermalen van haar wraakgevoelens blijk. Commandant Vigneron is 41 jaar oud. Hij werd in den oorlog afschuwelijk verwond door een granaat, in den slag bij Merch- tem. Zijn toestand is zeer ernstig. Het „Super Kabinet". President Roosevelt heeft weer een nieuwen stap gédaan op den weg, die naar hij hoopt, zal lei den tot 't herstel van de Ameri- kaansche industrie. (Hoeveel stappen nog De leden van het Kabinet zullen tezamen met deskundigen op verschillend gebied, o.a. ver tegenwoordigers van de top-or- ganisaties van landbouw en in dustrie, onder voorzitterschap van president Roosevelt een „superkabinet" vormen, dat den geheelen zomer zal blijven func- tionneeren en zoo ncodig langer. De departementsdirecteuren Douglas, Morgenthau Jr., Peek en Hopkins, maken o.a. deel uit van de nieuwe commissie, nl. als deskundigen op het gebied der begrooting. Het „super kabinet'' zal eenmaal per week bijeenkomen. Tot uitvoerend secretaris zal benoemd worden Frank Walker. In zijn eerste zitting heeft het orgaan besloten tot de uitvoering van een grootsch opgezet werk verschaffingsprogram, waarvoor een milliard do'lar beschikbaar zal worden gesteld. Hiervan zal vierhonderd millioen dollar ge bruikt worden voor wegenaanleg, twee honderd acht en dertig millioen voor de uitbreiding van de koopvaardijvloot en de rest voor andere doeleinden van open baar belang. Op wensch van Roosevelt zal in het super-kabinet getracht worden de meeningsverschillen uit den weg te ruimen. Voorts zullen ingrijpende maatregelen worden uitgewerkt tol reorgani satie van de industrie en ten derde zal men trachten te komen tot de invoering van een 35-urige werkweek met een minimum-loon van 14 dollar. Er schijnen reeds ernstige meeningsverschillen te bestaan tusschen Lewis Douglas, en het commissariaat voor de uitvoering van openbare werken, onder lei ding van generaal Johnson, aan gezien Douglas uitgaven, die hij niet doeltreffend acht, niet wil toestaan. Naar verluidt, zou Roosevelt echter het standpunt van Johnson deelen. De vertegenwoordiger der cen trale landbouworganisaties deelde mede, dat het superkabinet in zijn eerste zitting een tijdstip had vastgesteld, waarvoor de industrie voorstellen kan indienen tot voorkoming van prijsdaling. De staal-, olie-, kolen- en houtin dustrie hebben zich reeds dade lijk bereid verklaard, zoo spoedig mogelijk ingrijpende voorstellen in te dienen. In welingelichte kringen ver- heelt men niet, dat het super kabinet met tal van moeilijkheden te worstelen zal krijgen, in het bijzonder ten aanzien van de kwestie van verlaging der ar beidsweek en ook als gevolg van de meeningsverschillen in leidende kringen in het super kabinet zelf. Men is echter in een zeer critiek stadium gekomen en zal erin moeten slagen de crisis snel te overwinnen of de ineenstorting moeten aanzien. Verschillende berichten. Officieel wordt medegedeeld, dat de rechtbank te Moskou de 5 hoofdbeklaagden van het pro ces tegen de 12 beschuldigden van sabotage in de arbeiders gaarkeuken heeft veroordeeld tot den dood door den kogel. Het O. M. had de doodstraf geëischt, nadat gebleken was, dat de beklaagden glassplinters, ijzerdraad en spijkers in het eten hadden gedaan De overige 7 beklaagden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 maanden tot 8 jaar. Op de Wolga, nabij Jaros- law, is een barkas, waarop zich naar schatting 250 arbeiders en arbeidersvrouwen bevonden ge zonken. Volgens tot nog toe ontvangen berichten zouden 80 personen verdronken zijn. Men vermoedt, dat de ramp door overbelasting van de, bo vendien zeer oude barkas, is veroorzaakt. Volgens nog niet bevestigde berichten zou het aantal slachtoffers tot boven de 100 gestegen zijn. Té Offenbach (Dtl.) is de 40-jarige huishoudster Francisca Schwab door den koopman An dreas Stöcker in haar woning met 4 revolverschoten gedood. De dader had reeds geruimen tijd twist met de huishoudster van zijn vader, aangezien deze bij zijn dood de vrouw tot univer seel erfgename had benoemd. Na het verrichten van zijn daad wierp Stöcker de revolver in de Main en stelde zich ter beschik king van de politie. (Woidt vervolgd,) AXELSCHE COURANT 24) Helene en Snoes hadden ze eens bezocht, toen ze naar Herrenwalde gingen en bij de oude vrouw inlich tingen omtrent den weg inwonnen. Marinka had een geitje, waarvoor Snoes de grootste belangstelling koes terde. En daar de afstand van den vijver naar de hut slechts vijf minuten bedroeg, verzocht ze Helene bijna eiken dag, of ze naar het gel'je mocht gaan kijken, welk verzoek gaarne werd ingewilligd, Qoed, wij zullen dus warme schoenen voor Babuscha uitzoeken en een sjaal voor Marinka, zei Helene vroolijk, maar nu moeten we ons haas'en, want er wordt dadelijk voor het eten gebeld en papa wil onmid dellijk daarna wegrijden. Bastide reed ook mee. Het was weliswaar zijn «vrije* namiddag, maar hij wilde in Kolarschin eenige inkoo- pen doen en had verzocht mee gebruik te mogen maken van het rijtuig. Hij zat op den bok naast Dobruck, die als koetsier fungeerde. In Kolarschun ging men van elkaar. De graaf moest bij den burgemeester zijn, Bastide ging heen om zijn boodschappen te doen en Dobruck reed het rijtuig naar de herberg „In het witte Paard", waar hij de paarden zou stallen. Eer de graaf zich verwijderde, keek hij op zijn horloge. 't Is nu over drieën we heb ben zeer vlug gereder, Laat u ea Snoes nu voor alles wat warms gever, j ff ouw Biron, en houd u niet ie lang op bij de «bezienswaardigheden* van deze «wereldstad*. Precies om half vijf keeren we naar huis terug. Nadat hij dit gezegd had, verwij derde hij zich. Helene zou het liefst dadelijk naar 't oostkantoor zijn geioopen. Maar men had werkelijk zeer snel gereden en was daardoor in weerwil van de reis- dtkens en pelzen, door en door koud geworden. Ze zag dus in, dat het eigenlijk het best was, thans iets warms te gebruiken en bestelde koffie. Had ze geweten, dat het waLr daar voor nog eerst gekookt moest worden en zij dus meer dan een half uur ver loor, ze zou zich maar liever van deze verfrissching gespeend hebben. Maar de koffie was nu eenmaal besteld en ze moesten wachten. Toen men eindelijk tenminste de helft van den drank, welke men haar als „koffie" voorzette, gedronken had, was het bijna 4 uur. Nu gaan we schoenen koopen, niet waar, tante Hela vroeg Mary. Helene knikte. Ze hoopte onderweg het postkantoor te vinden, war,t de plaats was niet groot en vormde eigenlijk slechts een breede wel wat op een plein gelijkende straat met eenige kronkelige zijstraatjes, waarin het postkantoor wel niet geplaatst zou zijn. De schoenen waren spoedig ge vonden, daar er niet veel keuze was, Maar met betrekking tot de sjaal toonde Mary zich zeer kieskeurig. Helene raadde een van donkergroene wol aan, maar Snoes was meer voor een in lichtere kleuren met ingeweven Daarover ontspon zich een deba', tot Helene plotseling opschrikte, want het dunne geluid van een pendule achter haar vei kondigde haar, dat het reeds kwart na vieren was. Nog een kwartier dus en men zou huiswaarts keeren. Helene wist, dat de graaf zeer stipt was en stellig geen minuut zou toegeven. Zij stemde daarom haastig voor de leeiij<e, bonte sjaal, die Mary had uitgezocht, alleen maar om eindelijk van de zaak af te komen. Zie zoo. Nu moet ik nog naar het postkantoor, zei ze met een zucht van verlicht ng, toen ze op straat kwamen. Kom vlug mee, lieveling, me dunkt, ik zie daar ginds zoo iets als een keizerlijken ad, 1 lar boven de deur. D lar zal het dus zeker zijn. Ze snelde, Mary haastig vooitirek- kend, over de straat, toen ze plotseling tot haar ergernis, meneer Dobruck gewaar werd, die daar blijkbaar op haar stond te wachten, want hij kwam dadelijk op haar toe. Wel, juffrouw, alle zaken afge daan vroeg hij vriendelijk. Kom dan maar spoedig mee, er is reeds ingespannen en meneer de graaf wacht reeds. Ik moet nog naar het postkan toor. Ik heb postzegels noodig, i antwoordde Helene haastig en wilde hem voorbijgaan. Maar meneer Dobruck met zijn overdreven dienstvaardigheid kon men niet zoo licht kwijt raken, Postzegels? die kan ik immers wel halen, De menschen hier verstaan bovendien nauwelijks een enkel woord Duitsch en de juffrouw zou zich dus moeilijk verstaanbaar kunnen maken. Hoeveel mag ik halen Hij stond reeds vro de deur van het postkantoor en had de klink in de hand. Helene was buiten zichzelve. Ze zag in, dat het onmogelijk zou zijn van hem bevrijd te worden en dat ze hoogstens tegelijk met hem had kun nen binnentreden. Naar brieven te vragen zou dus onmogelijk geweest zijn. Tien stuks mompelde ze daarom op bijna klagenden toon, terwijl een uitdrukking van de diepste teleurstel ling over haar gelaat vloog. Meneer Dobruck trad binnen. Zij maakte van dat oogenbiik gebruik en schoof haar door dagelijksclie aanvul lingen zeer omvangrijke brief aan Lindemann in de brievenbus, die bui ten aan 't gebouw was aangebracht. Toen ze z:ch omkeerde, stond de kamerdienaar Bastide achter haar. Hij keek haar met een blik, waarin zoo duidelijk medelijden en geslepenheid was te lezen, dat ze er niet aan twij felen kon, of hij had de scène met Dobruck waargenomen en geraden, wat er in haar omging, Blozend van ergernis keerde ze zich om en liep met het kind naar de herberg, zonder zich verder om Bastide of Dobruck te bekommeren, Is dat opzet of toeval? dacht ze. wordt ik werkelijk door deze mer- schen bewaakt Maar waartoe dan toch De graaf wachtte reeds in de slede, die in den doorrit stond, waar een knecht de paarden vastnield. Helene stapte zwijgend in. Dadelijk daarna verscheen meneer Dobruck en over» handigde haar mtt een stralenden glimlach de postzegels, waarop hü I zijn plaats op den bok innam en de teugels vatte. Op B .stide moest men nog eenige oogenblikken wachten, wat den graaf aanleiding gaf tot een knorrige opmerking. Eindelijk echter waren allen bij el kaar en de terugtocht werd aanvaard. Helene liet de conversat e geheel aan den graaf over, Snoes wendde hoofdpijn voor en zweeg ook hard nekkig. In de plaats van het vroolijke ge voel, dat Helene beheerscht had, toen men naar Kolarschin reed, was een diepe neerslachtigheid gekomen Het was natuurlijk reeds duister toen men Dubschinka bereikte De graaf snelde dadelijk trap op; Do bruck reed met het span naar de stallen en Helene beklom met Mary en gevolgd door meneer Bastide, de trap naar de eerste verdieping. Pjotseling drukte iemand haar een pakje in de hand en de stem van Bastide fluisterde heel zacht om door het kind niet gehoord te worden r Verraad u niet. Het zijn de brieven, die men u belette in ont vangst te nemen O, meneer Bastide, - hoe wist u dan... viel Helene hem verschrikt en gelukkig tegelijk, in de rede. Hm ik las het op uw gezicht en vroeg toen op goed geluk, of er brieven aan uw adres waren. Maar pas op, opdat.., Ik vrees, dat in dit huis de sloten niet al te goed ver trouwd zijn. Helene iets kon antwoorden, was Bastide verdwenen,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1