Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 13. VRIJDAG 19 MEI 1933 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Bekendmaki ngen. BEZOEK COMMISSARIS DER KONINGIN. audiëntie zal verleenen VISCHAKTEN. JACHTAKTEN. Verschil van inzicht. - Binnenland. m Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56 - Postrek. 60263. De Burgemeester der Gemeente AXEL, brengt ter openbare ken nis, dat, volgens bij hem inge komen schrijven, de Heer COM MISSARIS DER KONINGIN in deze Provincie het voornemen heeft, deze Gemeente te bezoeken op Dinsdag 23 Mei a s,, en alsdan des voormiddags ten 91/, ure, in het Gemeentehuis aan Colleges en bijzondere per sonen alhier gevestigd, die Zijn Hoogedelgestrenge hunne op wachting wenschen te maken of over het beheer en de belan gen der Gemeente wenschen te spreken. Axel, den 18 Mei 1933. De Burgemeester voornoemd, BLOK. BINNEN VISSCHERIJ. Het Hoofd van Plaatselijke Politie te AXEL, maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie koste loos verkrijgbaar zijn formulieren voor de aanvragen tot het be komen van een visch- of hengel- akte, voor het jaar, aanvangende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni daaropvolgende. Be langhebbenden worden uitgenoo- digd hun aanvragen zooveel mo gelijk vóór 15 Juni e k. aan hem in te dienen. De aanvraag van een minderjarige wordt mede onderteekend door zijn vader of voogd, die daarbij tevens zijn beroep vermeldt. De navolgende akten worden uitgereikt a. GROOTE VISCHAKTEN A tot het visschen in de binnen wateren en de rivieren met alle geoorloofde vischtuigen, tegen betaling van f7,50; b. GROOTE VISCHAKTEN B tot het visschen uitsluitend in de rivieren met alle geoor loofde vischtuigen, tegen be taling van f2,50; c KLEINE VISCHAKTEN tot het visschen, hetzij met één peur, hetzij met één hengel geaasd met visch of met één sleephengel, tegen betaling van f 1,— d. HENGELAKTEN tot het vis schen met meer dan één hengel, tegen betaling van f0,50. Axel, 12 Mei 1933. Het Hoofd van Plaatselijke Politie voornoemd, BLOK. Het Hoofd van plaatselijke politie te AXEL maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ver krijgbaar zijn blanco aanvraag formulieren ter bekoming van Jachtakten, voor het tijdvak, aan vangende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni van het vol* gende jaar. Belanghebbenden worden uitgenoodigd hun aan vragen ter bekoming dier akten, kooveel mogelijk, vóór 15 Juni e.k. in te dienen. Voor minder jarigen van achttien jaar en ouder worden de jachtakten aan gevraagd door hun ouders of voogden. Ingezetenen van het Rijk, hou ders van een groote jachtakte, kunnen ten behoeve van niet in het Rijk woonachtige personen, onder overlegging van dezer portret, een jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, geldig ge durende veertien opeenvolgende dagen. Betaald moet worden a. voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd jachtbedrijf, dertig gulden b. voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd jachtbedrijf, met uitzondering van de valken jacht, vijftien gulden c voor een logeerakte, tien gulden d. voor een kleine jachtakte tot het vangen van waterwild met netten, waarvan het gebruik geoorloofd is, vijf gulden. Bovendien moet de aanvrager betalen het zegelrecht, dat, ook bij niet afhaling van de aange vraagde jachtakte, ten laste des verzoekers blijft, alsmede ge meentelijke leges. Axel, 12 Mei 1933. Het Hoofd van de plaatselijke politie voornoemd, BLOK. Over kinderverzorging en kin deropvoeding worden er aan ver schillende volksuniversiteiten en andere instellingen lezingen ge houden, ook zijn er tallooze boekjes, waarin dit alles behan deld wordt. In verscheidene bibliotheken en leeszalen kan men die boeken aantreffen, welke handelen over het kind, de op voeding en veizorging welke het noodig heeft om een goed en gelukkig mensch te worden. Hoe is 't dan eigenlijk nog mogelijk, dat er zooveel ver keerde begrippen, zooveel onwe tendheid en zooveel onverschil ligheid wordt aangetroffen, waar het toch zulk een gewichtige zaak geldt. Om een kind te kunnen be grijpen, zijn gedachtenleven te volgen, hem te geven wat hem toekomt, is het heusch jjoodig om eens wat dieper na te den ken over „het kind", om er eens een goed boek over te lezen, een cursus te volgen, waarin opvoe ding, lichaamsverzorging en kin- derphsychologie behandeld wordt. We leven in een nerveus- gejaagden tijd, die op een ieder van ons aanstekelijk werkt. Ook op het kind heeft het jachtende leven van heden, zijn stempel gedrukt, de tijden zijn onrustig en gecompliceerder dan voorheen. Vanzelf sprekend is"het, dat het menschentype van vroeger of nu veel van elkaar verschilt. Daarom kunnen wij ons niet van de moeilijkheid der opvoeding af maken met de woorden: „mijn moeder las ook geen opvoed kundige boeken, ging ook niet naar een cursus of volgde een lezing en ik ben er toch geko men 1" Neen, met dit triomphantelijke gezegde zijt ge niet klaar. Ik wil nog aannemen dat de op voeding der kinderen toen goed ging, misschien beter zelfs dan nu. Het ouderlijk gezag was toen sterk en onbeperkt en als van-zelf-sprekend richtte het kind toen zijn wii naar dien der ouders. Natuurlijk zullen er evengoed wel uitzonderingen ge weest zijn. Maar, een feit is het, dat we rekening moeten houden met den geest des tijdsdaarom niet vroeg genoeg kunnen we be ginnen om met liefdevolle handen de jonge kinderziel te vormen. Maar o, die verwarring der begrippen op dit gebiedWat de eene moeder in haar kind bewondert, beschouwt de andere als een onhebbelijkheid. Heusch, het is een gewoon verschijnsel dat twee moeders over eenzelfde kinderdaad hemelsbreed verschil len van opvatting. Zoo ondervond ik eens dat een moeder zich beklaagde dat haar kleine meisje dat pas aan het loopen was, overal „aanzat". Het was om razend van te wor den zei ze, overal komt het kind aan, dan aan een vaasje, dan aan een portretlijsije. Ze heeft toch speelgoed genoeg" zei ze, als een tot wanhoop gebrachte. Eenigen tijd daarna kreeg ik bezoek van een opgetogen moe dertje, wier kindje ook pas de eerste aarzelende voetstapjes door de kamer zette. „Weet u wat zoo aardig is",, zei het gelukkig moedertje „dat 't kind allerlei ontdekkingen doet. Het heeft natuurlijk niet anders gezien dan zijn wieg en het speelgoed uit zijn looprek en de rest van de kamer zag het steeds maar uit de verte. Maar nn ontdekt het een nieuwe wereld overal grijpt het naar, alles wil het betasten omdat het zoo geweldig belang wekkend is Ik glimlachte gelukkig, omdat deze kijk op het kinderleven mij meer voldoening schonk, dan de eerste zwartgallige. Ik ben het met de gelukkige moeder eens, dat het een reden is om zich over te verheugen, als het kind belangstelling toont in zijn we reldje en het de handjes uit steekt om al die wonderen eens grondig te bekijken. Een bewijs dat het kind levenslustig is Paedagoog. De kabinetscrisis. H. M. de Koningin heeft Dins dag Dr. Colijn, Minister van Staat, ontvangen, die mededeelde dat hij niet geslaagd was in het vormen van een parlementair kabinet. Vervolgens heeft H. M. de hee- ren Jhr. Mr. De Ge.'r en Mr. Aalberse, voorzitters van de Christel ij k-H istor. en Roomsch- Katholieke Kamerfracties ontvan gen. Daaina heeft H. M. aan Dr. Colijn een nieuwe opdracht ver strekt, thans tot vorming van een crisis-kabinet. Dr. Colijn heeft als gebruikelijk verzocht die opdracht in beraad te mogen houden. De Koningin heeft aan haar pachters te Uddel, gemeente Apeldoorn, bericht, dat zij, gezien de ongunstige tijdsomstandighe den heeft besloten, de prijzen harer landerijen aldaar met 50 pCt te verlagen. Prinses Juliana heeft het honorair lidmaatschap van het Koninklijk Instituut van Ingeni eurs aanvaard en daarmede de traditie voortgezet, zegt de „Ing." ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. De Rijksmiddelen. De Rijksmiddelen hebben in de maand April 1933 opgebracht f28.635.430 20, d.i. f 3 213 769.80 minder dan '/is der raming en f6 814.757.83 minder dan ]/ls der opbrengst over de overeenkom stige maand van het vorig jaar. Gerekend over de eerste vier maanden van dit jaar bedroegen de ontvangsten f 123.269.333 43, d. i. f4 127 461.57 minder dan 4/i2 der raming en f 16.287 666.09 minder dan de overeenkomstige periode vorig jaai. Er is dus steeds meer te kortmaar is het wonder Maandag te vier uur is de Nederlandsche Ford Aufomobie- lenfabriek aan de „Fordhaven" bij de Hembrug te Amsterdam in bijzijn van talrijke genoodig- den geopend. Verdeeling van werk over meer werklieden. Een commissie uit de Neder landsche Maatschappij voor Nij verheid en Handel heeft een rap port uitgebracht over „verdeeling van werk over meer werklieden", hetwelk het hoofdbestuur der maatschappij aan den minister van Economische Zaken en Ar beid heeft aangeboden. De con clusie luidt als volgt: De commissie verzet zich ern stig tegen dwingende wettelijke maatregelen. «Het is naar haar meening noodzakelijk, om waar dit eenigszins mogelijk is, een sy steem van verdeeling van het werk over meer arbeiders vrijwillig in te voeren, terwille van die arbei ders, die hierdoor uit hun werk loosheid verlost zouden kunnen worden, terwille van de maat schappij waar de groote werk loosheid een demoraliseerend ele ment is; terwille van de onder nemingen, in welker belang het is in de toekomst over geoefende en geschoolde arbeiders te kun nen beschikken. De uiteenloopende toestanden in de verschillende bedrijfstakken en ondernemingen maken het noodzakelijk, dat de regeling van een dergelijk systeem aangepast wordt aan'- de eischen van het bedrijf. Het verdient aanbeveling om, waar dat mogelijk is, door een wachtgeldregeling de met verkor ten werktijd werkende of tijde lijk werklooze arbeiders verbon den te houden aan de onderne mingen en op deze wijze een aanvulling te geven op de door werktijdverdeeling te zeer vermin derde loonen. Om dit praktisch op ruimer schaal mogelijk te maken zou echter een verhooging van de door de overheid in deze regeling uit te keeren subsidie noodzakelijk zijn. Hierdoor zou een vermindering van de als werkloosheidsondersteuning uit te keeren bedragen verkregen kunnen worden. Ook is een wijziging in de bepalingen der werkloozenkassen gewenscht, waardoor het uitkee- ren van aanvullenden steun wordt mogelijk gemaakt, wanneer b.v. langer dan 32, doch minder dan 40 uur zou gewerkt worden. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de jeugdige werkloozen en aan jongens, die hun intrede in het leven van den arbeid nog moeten doen. Het is van het grootste belang eerstbe- doelden zooveel mogelijk bij het bedrijfsleven betrokken te houden en een zoo groot mogelijk aantal jongens in dienst te nemen, zoo noodig voor halve dagen, of in „rouleering", om vooral jonge menschen zooveel mogelijk te be waren voor den vernietigenden invloed der werkloosheid. Hierin rust op de ondernemingen een ernstige sociale verplichting. De commissie bestond uit de heeren ir. A. H Ingen Housz, voorzitter; E. van Heek, prof. ir. j. Klopper, ir. W. Maas Gestera- nus, mr. dr. J. J. M. Noback, dr. Jan Smit Azn., ir. B. A. Verhey, C. J. P. Zaalberg en mr. J. Bie- rens de Haan, secretaris. in hun lof over „Zij"-crême. Zij is inderdaad even onmisbaar voor de verzorging van huid en teint der vrouw, als voor den man die op pijnloos, spiegelglad en on berispelijk scheren gesteld is. In prijzen van 20—75 cent. Dubbele inkomens. Aan de „Avondpost" werd be richt „In Amsterdam is de vorige week tot gemeente-secretaris be noemd mr. Van Lier, op een (aan vankelijk) salaris van f 8000. De echtgenoote van den secretaris, mevr. Van Lier Schippers, be kleedt aan het stadhuis een hoo- ge functie. Zij is referendaris, chef van de afdeeling volkshuis vesting en geniet een inkomen "van ruim f6000. Is dat nu niet een hemeltergend schandaal De toestand wordt nog gekker, wan neer men bedenkt, dat ambtelijk mevrouw Van Lier onder haar man staathij is haar chef Zoudt u op dat schandaal nu niet eens de aandacht willen vestigen?" Het Haagsche blad teekende hierbij aan „Wij hebben in Amsteidam naar de juistheid van het boven staande geïnformeerd. Het werd ons bevestigd, alleen met deze rectificatie, dat mr. Van Lier be langrijk* méér verdient dan f8000. Zoo genieten deze echtelieden samen per jaar een klein kapitaal uit de genuente-kas. En duizenden inteilectueelen loopen te snakken naar werk. Amsterdam heeft zoo werd ons hedenmorgen medegedeeld 1681 gehuwde vrouwen in ge meente-dienst (schoonmaaksters inbegrepen). In 33 van die geval len heeft ook de man 'n gemeente functie. Er zijn 423 gehuwde on derwijzeressen onder: in 162 van deze huwelijken is ook de man in gemeente-dienst. Wij hebben voor dit alles maar één woord onrecht. Al die dub bele inkomens, al die bevoorrechte gezinnen,, beteekenen omecht tegenover andere mannen en (on gehuwde) vrouwen, die in hun carrière belemmerd en geschaad worden. En welk een verhoudingde gemeente-secretaris met een hoog inkomen heeft zijn vrouw, ook met een hoog inkomen, in zijn dagelijkschen dienst. Trouwens, ook hier aan de de partementen vindt men soortge lijke gevallen: man en vrouw, die elk een zeer hooge rijksbe trekking bekleeden, elk met een hoog inkomen. Toen één van die dames destijds een baby verwacht te, mocht zij van den betrokken minister voortaan haar werk thuis doen. En als men dan inlichtin gen wenschte van deze rijksamb- tenaresse, moest men haar huig opbellen. Alles; onrecfift a VAN DEN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1