1 Nieuws- eu Advertentieblad voor Zeeuvvsch- Vlaanderen No. 12. DINSDAG 16 MEI 1933 49e Jaarg. 1 J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. De valsche Gravin. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel_ meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. De ontwapeningsconferentie. Met de ontwapeningsconfe rentie gaat het allesbehalve naar wensch. Sinds Duitschland vol gens de nationaal-socialistische opvatting tot ontwaken is ge bracht, heeft het al kans gezien een flinke hoeveelheid roet te gooien in het eten, dat naarstig dag aan dag aan den internationalen disch wordt opgediend en waarbij de beperking der bewapening tot nog toe de hoofdschotel heeft uitgemaakt. De Duitsche verte genwoordiger veroorloofde zich den over het algemeen moei lijk verteerbaren maaltijd te kruiden met een bij uitstek natio naal Duitsch sausje in den vorm van den eisch betreffende rechts gelijkheid. Vooral den Franschen afgevaardigden brandde dit toe voegsel geducht op de tong, hetgeen nochtans voor den Duit- schen woordvoerder geen belet sel vormde, om er telkens nog een scheutje bij te voegen. Zoo al niet openlijk, dan toch in be dekte maar niet mis te verstane termen, werd betoogd, dat Duitschland genoodzaakt zou zijn de bewapening op te voeren, indien de andere mogendheden in gebreke blijven hun strijd krachten met ailes wat daarbij behoort aanzienlijk in te krimpen. De Duitschers wenschen zich niet langer te houden aan bepa lingen, welke hun verbieden zich dezelfde wapensoorten, tanks en vliegtuigen aan te schaffen als in andere landen voor de oorlogs uitrusting worden gebezigd en tenzij anderen die vernietigen zullen zij zich daarvan eveneens voorzien. Bovendien verlangen zij het tempo voor te schrijven, waarin de overige staten de inkrimping van hun leger en vloot hebben te bewerkstelligengaat het niet vlug genoeg naar hun zin, dan zullen ze hun eigen bewapening versterken. Zelfs Frankrijk, waarmee naar het scheen geen land te bezeilen was ten aanzien van de beper king van het strijdmateriaal zelfs Frankrijk gaf eenigszins toe aan den Duitschen druk en ver klaarde zich accoord met een groot deel van het Engelsche plan, dat als basis voor verdere onderhandelingen was aanvaard, ofschoon niet algemeen zonder voorbehoud. De door de Duitsche delegatie aangenomen houding had tot ge volg, dat zich een breed front van afgevaardigden vormde om zich tegen de Duitsche opvatting te verzetten. Wel zeer sterk kwam dit uit bij de jongste ver gaderingen, waarin de verkapte versterking der Duitsche weer macht aan de orde was gesteld. Van Fransche zijde werd een opsomming gegeven van de sterkte der Duitsche organisaties die in feite als onderdeel van de rijksweer zijn te beschouwen, te weten S.A. en S.S. met 600000 man, de Stahlhelm met 250,000 en de Wehrwolf met 150,000 man. Ook al zijn deze cijfers niet geheel en al juist, aangeno men mag worden, dat ongeveer een iniliioen strijdbare Duitschers met een goede, hoewel misschien niet voleindigde militaire oplei ding elk oogenblik bij het leger kunnen worden ingelijfd. Met de Schutzpolizei (Schupo) staat het evenzoo. Door de betreffende commissie werden ook de in het Rijkscuratorium voor de jeugd- opvoeding samengevatte weeror- ganisaties verklaard te behooren tot de organisaties meteen mili tair karakter. Bij de stemming over dit voorstel stemden alleen Duitschland en Hongarije tegen. Daartegenover stonden Beigië, Frankrijk, Nederland, Polen, Por tugal, Roemenië, Tsjecho-Slowa- kije en Zuid-Slavië, die voor het voorstel stemden, terwijl Finland, Italië, Japan, Oostenrijk, Spanje, Turkije en Zweden zich van stemming onthielden. Let wel, ook Italië bleef in dit geval ter zijde. Het is niet de ontwapenings kwestie alleen, dat Duitschland een geïsoleerde positie inneemt, Weet men wie ze is Neen. Maar men zal het wel maar dat neemt niet weg dat het Hitlerbewind meent te moeten volharden in de eenmaal aange nomen houding. A's dientengevolge de confe rentie mocht mislukken, zal de wereld althans weten, aan welke zijde de schuld ligt. Amerika in crisistijd. Bandietisme. Een artikel in de „Matin" geeft nadere bijzonderheden over het bandietisme in Amerika, dat in dezen tijd van malaise eer toe dan afgenomen is. Geen dag gaat voorbij, of dozijnen moorden, roofovervallen en ontvoeringen komen in de Vereenigde Staten voor. De schrijver van 'het artike. bepaalt zich tot een overzicht van de criminaliteit in eenige groote steden der Vereenigde Staten gedurende een enkelen dag. Te Manhattan nemen drie per sonen in een lift van een groot gebouw plaats. Een hunner haalt een revolver uit den zak, laat de anderen en den neger, die de lift bedient de handen omhoog houden en plundert het kleine gezelschap uit. Hij stapt alleen uit en verlaat het gebouw onge moeid. Tegen middernacht rijdt een autobus door de drukke straten van Brooklyn. Opeens voelt de chauffeur den loop van een re volver in zijn nek en wordt hem bevolen langzaam te rijden. In de bus richten twee andere ban dieten hun revolvers op de in zittenden en ontlasten hen' van hun geld. Zij stappen kalm uit en verdwijnen in de menigte. Eenige minuten later plunderen in een restaurant drie andere bandieten den eigenaar, de kell- ners en de bezoekers op hun gemak uit. Een matroos, die tegenstand bietst wordt doodge schoten en twee andere slacht offers gewond. De roovers stap pen daarna in hun auto en rijden weg. Te Boston komen twee gemas- kerden in een bankgebouw bin nen zij houden de beambten met Heeft ze hier bloedverwanten of vrienden hun revolvers in bedwang en ontkomen met een buit van zes duizend dollars. Te New-York worden dien zelfden avond nog drie jonge vrouwen gearresteerd, wegens straatroof met bedreiging door middel van revolvers. Niemand, behalve dan de slachtoffers, nam veel nota van deze kleine incidenten. Dit kan niet gezegd worden van de moord op Grunberg en Hassel, die eenige dagen later te New-jersey aan hun eind kwamen. Maar deze misdaad vertoonde dan ook eenige gelijkenis met een echte sensatie film. Beide heeren waren alcohol koningen, wier huurlingen hun tegenstanders en verklikkers zon der genade neerschoten. Overal in de Vereenigde Staten hadden zij hun handlangers. Op een goeden morgen nu vond men hun lijken in een der duurste hotels van Elizabethvilie. Ze waren nog warm en zelfs hun sigaren brand den nog. Op tafel stonden hun glazen whisky onaangeroerd. Een bekende danseres, die in een nachtgelegenheid optrad trof men in hun kamer aan. Zij be weerde van niets te weten en toevallig binnengekomen te zijn. Toch bad Hassel 5 kogels in het lichaam en Grunberg een kogel in beide ooren. De politie en de volgelingen der slachtoffers hebben'alles in het werk gesteld om deze mis daad op te helderen. In een koffer van Grunberg vond men voor tal van millioenen aan ef fecten, benevens documenten die door de politie geheim gehouden worden. Toen ik uit Amerika vertrok, was er nog geen licht in deze duistere zaak, zegt de schrij ver van het artikel. Men behoeft de couranten niet eens te lezen om in New-York of Chicago kippevel te krijgen, aldus vertelt hij verder. Men voelt er zich ieder oogenblik omringd door gevaren. Als voorbeeld geeft hij eenige verklaringen van geloofwaardige inwoners dier steden. Ik woon dicht bij de rivier, zei een letterkundige, 's Nachts hoor ik dikwijls schoten vallen. Als ik 's morgens vroeg buiten kom, vind ik vast eenige lijken op den oever. Ga niet wandelen in het Central Park tenminste niet des avonds, verklaarde een journalist. Len vriend van me wilde er tegen middernacht een luchtje scheppen. Toen hij weer bij kennis kwam, lag hij in een ziekenhuis, uitge plunderd. Zijn onderkaak was gespleten. Een andere Amerikaan nam 's avonds op Broadway een taxi. foen hij er eenmaal inzat, viel t hem op, dat er geen tarief te zien was. Dit vervulde hem met een zekere bezorgdheid het was tegen de stadsverordening, dus.... De taxi stond stil voor een geheim cafétje en de chauffeur opende het portier. Ik wilde niet laten merken, dat ik de zaak niet vertrouwde en 'volgde hem in het zaaltje. Twee opgeschikte dames zaten er voor de toonbank en naast haar stond een krachtpatser met een uiterst ongunstig uiterlijk. De caféhouder en de kellner zagen er niet veel aantrekkelijker uit. Zij stelden me voor te dobbelen. Ik weigerde en bestelde cham pagne. Die had men er niet, triaar ik kon wel whisky krijgen. Om er een eind aan te maken nam ik die dan maar. In den drank moet een bedwelmende middel geweest zijn, want ik her inner me verder niets van hetgeen er dien avond gebeurd is. De portier van mijn hotel ver telde me later, dat ik tegen tien uur morgens teruggekomen was. Ik liep wezenloos te kijken nadat ik een vijftig meters verder uit een taxi gezet was. Mijn boven lip was gewond en gezwollen en mijn kruin gekneusd. En ik had geen cent op zak. Nog het Lindberg-drama. Voor het Gerechtshof te Was hington is de behandeling van de oplichtingszaak-Walsh voort gezet. Naar men zich zal her (Wordt vervtlgd,) 4 9) Met genoegen- Wilt u daar dan ook heen Misschien. Ze keek een oogenblik onderzoekend in zijn ernstige trekken. Toen begon hij plotseling te glimlachen. Och, daar is volstrekt niets ge- heims bij, miss Morgan. Uw zuster heeft een wezen bij zich. dat ik niet graag uit het oog zou willen verliezer. O zoo. Nu, u kunt er op rekenen, dat ik u bericht zend. Des avonds van den volgenden dag kreeg Peter Lindemann een briefje van miss Morgan. Zij deelde hem mede, dat haar zuster in Napels was en zij zelf op het punt stond daarheen te vertrekken. Reeds den volgenden morgen lag ook zijn bagage goed verstuwd in den goederenwagen, terwijl hij vroolijk de blauwe zee tegemoet zag, die hem naar Italië's kust zou dragen. Napels kende hij nog uit zijn stu dietijd aoo goed als een geboren Na- politaan. Volgens het briefje moest de gtavin in 't hotel d'ltalia logeeren. Lindemann nam voor zich heel dicht in de buurt in een particulier huis twee kamers. Als men voor't venster zat, kon men het plein voor 't hotel overzien. Een poos zwierf hg speurend om het hotel en keek naar alle vensters, tnaar hij kon geen spoor van Helene Ontdekken, Eindelijk wendde hij zich naar de haven. Misschien deed een gelukkig toeval hem haar nog ontmoeten. Boven den Vesuvius hirg, als altijd, een zware rookwolk. De zee was donkerblauw en kalm. Lindemann had een sigaret aange stoken, leunde tegen een lantaarnpaal en tuurde verstrooid in de verte. Plotseling trok een oploop van men- schen tusschen een paar pakhuizen aan de haven zijn opmerkzaamheid. Alles stroomde daarheen. Men hoorde luid geschreeuw en geroep om de politie. Er kwamen dan ook spoedig agenten opdagen. Waarschijnlijk is daar een ongeluk gebeurd, dacht de schild :r. Drar trof fen woorden zijn oor, die hem plot seling uit zijn onverschilligheid wekten. Zoo jong nog, jammerde een oude vrouw, en zulk mooi, blond haar Zou ze er toevallig in gevallen zijn of vermoord wezen Het ir.oet een vreemdelinge zijn Meer hoorde Lindemann niet. Een vreemdelinge? Jong? Blond haar Zijn verbeelding, die zich uitsluitend met Helene bezig hield, tooverde hem een vreestlijk schrikbeeld voor oogen. Als waanzinnig snelde hij de anderen achterna en greep den eersten den besten politieagent in de borst. Wat is er gebeurd Men heeft zoo pas het lijk van een jot' ge vrouw uit het water ge haald, meneer. Ze is gewurgd. Waar schijnlijk heeft men haar daarna ergens in zee geworpen en spoelden de gol ven haar hier toen aan land. spoedig te weten komen. Mag ik de doode zien Zeker. Vermist u iemand Neen dat niet tnaar. Daar komt men met haar aan. Wilt u als t'u blieft dichterbij komen Ruimte daar menschen. Hij siict een paar al te nieuwsgie rigen achteruit en schoof Lindemann tot dicht bij de baar, welker dragers voor hem stilhielden. Zie zoo, kijk u nu maar. Ah u de doode misschien kondt herkennen. Lindemann had nog maar een enkele blik op het bleeke, opgezwollen door lang blond haar omlijste gelaat ge worpen, toen hij reeds achteruit deinsde. Harriet! Haniet Morgan I sta melde hij doodsbleek. O hemel, hoe is dat mogelijk. Wie kan dat gt- daan hebben U kent de doode Ja, ze is een Amerikaansche, en is pas gister hier aangekomen. Ze ging met de stoomboot, die 's nachts van Alexandrië vertrekt. Dan kan het slechts de .Robbei" zijn, die heden om middernacht aan kwam, of de .Seaguli". Neen. Met de laatste arriveerde ik vanmorgen. Miss Morgan vertrok een halve dag vroeger. Bent u een bloedverwant van de dame, of shat u op andere wijze met haar in nauwe betrekking Geen van beide. Wij waren slechts oppervlakkig met eikaar be kend. ontmoetten elkander in Caïroen ik wist, dat ze hier naar toe wilde. Reisde ze alleen Voor zoo ver ik weet ja. J i een zuster. Hij had tot dusver werktuigelijk geantwoord. Maar nu kromp hij ineen, alsof hij plotseling ontwaakte. Hemel, riep hij ontsteld, en die zuster verwacht haar waarschijnlijk en vermoedt niets men moet haar voorbereiden ik moet naar haar tob. Waar woont die dame? Iu .d'ltalia" laat mij naar haar toegaan. Dadelijk. Maar eerst moet ik u om uw naam en uw adres verzoeken, meneer. Lindemann gaf de gevraagde inlich tingen en snelde toen heen. Is gravin Koschwinski thuis? vreeg hij den portier, toen hij geheel buiten adem in 'i hotel was gekomen. Ja. Ik geloof het tenminste. Waar logeert ze Eerste verdieping. Kamer 15 tot en met 18. Dank j Twee treden iegelijk nemend, stormde de schilder de trap op. In de gang stond hij plotseling voor Helene, die juist met Mary uit de kamer kwam om te gaan wandelen. Den hemei zij dank, dat u er bent, riep hij opgelucht. Breng het kind weer weg en ga dan ais 't u blieft mee naar de gravir. Ik moet haar dadelijk spreken. Helene, wier oogen waren begonnen te schitteren, toen ze hem zag. werd uu bleek en staarde hem verschrikt aan, Om 's hemels wil is er wat gebeurd U ziet er zoo ontsteld uit. Ja een ongeluk de luster van de gravin heeft een ongeluk gekregen. Maar kom toch spoedig. De gravin moet beslist voorbereid worden eer de autoriteiten Helene was reeds weer in de kamer verdwenen. Twee minuten later kwam ze zonder het kind en zonder hoed terug. Ik zal u aandienen. Och, waarvoor? Dat kost maar weer tijd. Het is immers middag 'reng mij maar dadelijk in de salon van de gravin. Heiene opende zwijgend een deur. De gravin stond voor het venster en keek naar beneden op het plein. Toen ze de deur hoorde opengaan, keerde ze z.ch om en staarde Lindemann met gefronst voorhoofd aan. Daarop vroe? ze, terwijl ze Helene aanzag, op scher pen toon - Wie is dat Hoe kunt u zoo'n vreemden man bij mij binnenbrengen, Juffrouw? Eer Helene kon antwoorden, deed Lindemann een stap vooruit. - Vergeef me, mevrouw de gravin mijn naam is Peter Lindemann. Ik g- loof niet, dat ik u 200 geheel vreemd geworden ben. De gravin bloosde. t TI Att P3"*013 Lindemann ja, Juist, u hebt eens een portiet van me gemaakt, vergeef me mijn ver- veetachligheid. Ais ik mij niet vergis, wilde u me onlangs reeds in Czïro bezoeken. Zeker. In'usschen - Neem ais 't u blieft plaats. Waai- mee kan ik u van dienst aijn Dat was vriendelijk maar op koelen toon en eenigszins uit de hoogte ge sproken. 8

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1