Vereeojging lot Bovortag van het VreeniileliDgenverkeer Folklore en Rythmische Dansen op Donderdag 25 Mei 1933 (Hemelvaartsdag) isr Groot Concert WINKELIERS Zomerdienst. J. C. VINK, Boekhandel. POTPLANTEN f 30,- C. J. WIJZIGING DEPOSITORENTE. Profiteert Extra gelegenheid! J. C. VINK - Boekhandel - Axel A. VAN MAALE - Walstraat C 12. Limonade-siropen GOOI GEEN GELD IN HET WATER! Axelsehe Courant op het terrein van Villa „Wilhelmina" (ingang Zeestraat). bij J. H. PEETERS, Voorz. H. ZEGERS, Secr. Reisgidsen Tram boekjes Aanbesteding. 25 pCt. korting VRUCHTENBOWL het fijnste dessert De zakenman weet wat dat beteekent: Adverteeren doet verkoopen, TE AXEL. Vereeniging „MEDIOBURGUM" uit Middelburg Entreele rang, zitplaatsen f 0,60. 2e rang, staanplaatsen f 0,35. NUMMERWEDSTRIJD. te geven door de bekende HARMONIE uit Oostburg. Uw belang eischt lid te worden van de Opgave van nieuwe leden (waarin tram - boot - spoor) UROLOGISCH CONSULTATIEBUREAU SpreekurenDINSDAG, DONDERDAG, ZATERDAG, 10-4 uur en volgens afspraak. Algemeene Vergadering Vrijdag 19 Mei 1933, Ontvangen een mooie party HORTENTI A'S GERANIUMS M. ZEGERS, NAAISTER MODERNE STIJL en DECORS AXEL ASPERGES. P. AUGUSTEIJN AXEL dus voor driekwart van den prijs kunt ge thans bij ons elke koopen, indien ge een gouden pen, onver schillig van welk merk, inruilt. KROOSJES, overheerlijk uit te voeren door de (Directeur CHRIST. J. MAZURE) Aanvantr 3 uur nam. (zomertijd). Terrein open van af 2 uur nam Plaatsbespreking van 10 tot 11 uur v.m. a 10 cent extra per plaats. Bovengenoemde vereeniging trad op, op de Olympiade, Concert gebouw te Amsterdam, verschillende keeren voor het Koninklijk Huis, voor de delegatie's van de Europeesche regeeringen in „De Witte Brug", Den Haag, te Spa, enz., enz. Programma's, tevens bewijs van toegang, geven recht tot gratis deelneming aan de Hoofdprijs: Een prachtig DAMES- of HEERENRIJWIEL (naar keuze). Verder meerdere waardevolle prijzen. Des avonds om 7 u. 30 Het Bestuur van V. V. V. Axel, A VAN MAALE, Voorzitter. (92) A. P. ESSELBRUQQE, Secretaris. e n MEVR. DE GROOT—HILARIUS V^oorschoterlaan 70 13 - Rotterdam Tramlijnen 1- 5 16—21 en 22. Urine medebrengen of toezenden. Speciale hulp voor zenuwpatiënten. Paedagogisch advies by de opvoeding van moeilijke kinderen. Cuöp Boerenleenbank, TER NEUZEN. Qewone jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Coöp. Boeren leenbank te Ter Neuzen is be paald op des namiddags om 2 uur, en zal gehouden worden iri het hotel „Du Commerce" alhier. HET BESTUUR. Ter Neuzen, 3 Mei i933. Ondererteekende zal op .Don derdag 18 Mei as, des n.m. om 2 uur (N.T.), in het café van den heer H. P. D1ELEMAN—Koole aan de Markt te Axel, trachten aan te besteden HET BQUWEüi van 3 Woningen aan de Wil hslminasfraat te Axel, in massa of in 5 per ceelen. Bestek en teekening (vanaf Woensdag) a f 4,verkrijgbaar (restitutie f2,Nieuwstraat 62 Axel. P. LE FEBER Jr., Bouwkundige, Axel aan zeer goedkoope prijzen, waaronder in kleuren voor kamer en tuin. Zeer voordeelig, Beleefd aanbevelend, Weststraal 51, De ondergeteekende maakt bekend, dat zij zich heeft gevestigd ais en tevens ook om naailes te geven. Vlugge en nette afwerking. Minzaam aanbevelend, LEV. VAN DEN BERGE Dd. Nieuwendijk I 52 Axel, 5 Mei 1933. (ovenkacdiels) vanaf N" oordstraat WEDER VERKRIJGBAAR puike verschie A C ÏSEBAERT, Axel. neemt v r ij b 1 ij v e n d GELDEN a DEPOSITO met de volgende rentevergoeding terstond opvraagbaar 1 pCt. per jaar. met 8 dagen opzegging 2J/2 pCt. met 3 maanden 3 pCt. met 6 maanden 3VS pCt. met 1 jaar 4 pCt. van dezo Nu is het de tijd een proefje te nemen met onze fijne van af 45 cent per flescli. V"erkrijg-baar in aile smaken. fl.10 per literpot. f0 65 per literpot. (50) door elders te adverteeren, maar ver zorgt Uw reclame waar U er het meeste succes mee hebt. Dat is voor Axel in de die van huis tot huis en van begin tot einde wordt gelezen door Uw klanten KEUKEN FORNUIZEN „SWAN" Vulpen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 4