Overspannen MIJNH ARDT's Buitenland. Ingezonden Stukken. JACHTAKTEN. Bekendmakingen. Z 0 M E R T IJ 0. Burgerlijke Stand. VISCHAKTEN. Ad verten tien. Uit de hand te koop een brand uitgebroken, waarby het woonhuis, de stallen en de schuren een prooi der vlammen werden. De vier kleine kinderen van den eigenaar, alsmede zijn vader, zijn in de vlammen om gekomen. Lauterbach en zyn vrouw werden zwaar gewond. De oor zaak van den brand kon nog niet worden vastgesteld. Nerveus, Onrustig en Slapeloos. Gebruik hiertegen de Zenuw- stillende en Zenuwsterkende ZENUWTABLETTEN Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drog. Aard verschuiving. VolgeDa een bericht van de „Politika" heelt zich in West- Servië, in de nabyheid van de gemeente Gorije—Toplice, een aardverschuiving voorgedaan. Tengevolge van de voortdurende regens in de afgeioopen weken, scheurde op een berghelling plotseling de grond over een lengte van ongeveer 1 K M. Het onderste deel van de hel ling gleed snel dalwaarts, waar door de spleet steeds breeder en dieper werd. Spoedig daarop viel ook het bovendeel der helliug, waarop 15 huizen stonden. Al deze huizen stortteD in den loop van een uur in den afgrond. De bewoners konden zich nog bijtijds in veiligheid brengeD. Na de aardverschuiving bood bet dal een geheel veranderd aan zien. Niet alleen de huizen, maar ook de akkers en de boomgaar den zijn volkomen verdwenen. De vroeger vruchtbare berg helling is nog slechts met mod der en steengruis bedekt. In de buurt van Barcelona is een Fransch verkeersvliegtuig, dat dienst deed op de lijn Casa blanca—Toulouse, neergestort. Alle zes inzittenden zijn in de vlammen om het leveo gekomen. Sportnieuws. 50 jaar A. N. W. B er, We gelooven niet dat er velen zullen zijn, die dezen titel dra gen, maar dat ze er zijn gelooven we stellig. De dagbladen hebben het reeds vermeld en ook de Kampioen heeft er voldoende op gewezen, dat de A. N. W. B. dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, dus moet men van begin af onafgebroken lid zijn, om bij de veteranen der eerstelingen te zijn. Zooals ge zegd, groot zal dat aantal niet zijn, maar dat neemt niet weg. dat toch het werk van enkelen is uitgegroeid tot een bond van tienduizenden. Eenige jongens van 16—20 jaar vereenigden zich op 1 Juli 1883 tot een club, die later werd de groote Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond, waarvan de heer Edo J. Bergsma, te Leeuwarden, straks 49 jaar aan 't hoofd staat als voorzitter. De A. N. W. B. zond ons een serie artikelen, waarin op het verleden en de beteekenis wordt gewezen en die gedeeltelijk ook reeds in de dagbladen hebben gestaan. Ze zijn te uitgebreid om in onze kolommen te worden opgenomen, al komen we er wel eens op terug, ter wille van het maatschappelijke practische en idiëele werk van der. bond, dat terecht een volksbelang kan genoemd worden. Drastische maatregelen. Elk volk heeft de regeeiing, die het verdient. Dit oude ge vleugelde woord zal menig Duit- scher in deze dagen in de ge dachten komen, nu de nationale revolutie tot zooveel drastische maatregelen aanleiding heeft ge geven. Het laatste nieuwtje op dit gebied behelst het in beslag nemen van het vermogen der sociaal-democratische partij, als mede van soc.-dem. organisaties, bedrijven en zelfs van particu lieren, Aldus vindt het programpunt van het Hitlerbewind betreffende de „Gleichschaltung", de gelijk schakeling of nivelleering in na- tionalen zin op wel een zeer eigenaardige manier practische toepassing. Het vormt een be denkelijke aanvulling op dat andere punt, waarin handhaving van het privaatbezit wordt toe gezegd, doch dan toch klaarblij kelijk slechts voorwaardelijk. De Duitsche sociaal-democratische partij (S. P. D.), die bij de laatste verkiezingen van nauwelijks twte maanden geleden nog ruim 7 millioen stemmen op zich ver eenigde, ziet zich thans de finan- ciëele ruggegraat ontnomen en is diensvolgens tot totalen onder gang gedoemd nadat ze reeds aanmerkelijk was verzwakt door de arrestatie van een groot aan tal der leiders. Deze gebeurtenis kan ter waarschuwing dienen voor dat deel van het nationale front, welks politieke opvattingen niet geheel met die der nationaal- socialisten strooken. Hitier en de zijnen gaan volkomen syste matisch te werk bij het uitroeien van andersdenkenden. Erkend moet worden, dat ze niet be vreesd zijn de koe bij de horens te pakken, alvorens het dier ter slachtbank te voeren. De partijen van links zijn reeds ten volle buiten gevecht gesteld en voor zoover in die richting nog actie wordt gevoerd, geschiedt dit in het diepste geheim door de aan hangers individueel. Het is buiten kijf, dat de Hitierianen hierbij niet zullen blijven stil staan, maar op het door hen ge schikt geoordeelde oogenblik niet aarzelen zullen ook de bondge- nooten van thans tot onderwer ping te brengen de honger van den nationaal-socialistischen reus is niet gestild, voordat hij alles in zijn nabijheid, dat naar menschen- vleesch riekt, heeft opgeslokt. En verzet daartegen schijnt ho peloos. Niet alleen in het materieele, maar ook en vooral op geestelijk gebied hebben de Duitsche bruinhemden den strijd aange bonden. De „zuivering" der bibliotheken en het invoeren van den brandstapel ter vernietiging van „onduitsche" lectuur levert een overtuigend bewijs voor het geen zij beoogen ten aanzien van geestelijke onderdrukking Nog een stapje verder en de schrijvers van boeken, welke over heel de wereld bekendheid zij het ook niet altijd instem ming verwierven, worden ge noodzaakt den brandstapel te bestijgen, waarbij het nog een open vraag zou blijven wat erger is: de vernietiging van hun geestelijk werk of van hun stoffelijk lichaam. Heeft de nieuwe rijkskanselier werkelijk zoo wei nig van de geschiedenis der menschheid opgestoken, dat hij meent met wat laaiend vuur de stroomingen van dezen tijd te kunnen bedwingen en zich aldus als „geestenbezweerder" in bij zonderen vorm te kunnen en moeten opwerpen binnen de Duitsche rijksgrenzen? Het ware te wenschen, dat figuren als von Papen of dr. Hugenberg eens over deze aangelegenheid hun oordeel te kennen gaven, opdat de wereld weten zou of inder daad alle Duitschers van heden, voor zoover ze zich bij het na tionaal front hebben aangesloter, een dergelijke opvatting huldigen .V.aar zij, evenals de anderen, wachten zich wel de kans te loopen om zich de ongenade van den „Führer" op den hals te halen. Het Duitschland onzer dagen is hard op weg zich volkomen te isoleeren van het overige Europa en zelfs van de rest der wereld. Als dit het resultaat moet beteeken der Duitsche cui tuur, zal die voortaan wel met andere oogen worden aangeke ken, dan tot dusver het geval is geweest. Vermogens In beslag genomen De ambtenaar van het Open baar Ministerie in het le district te Berlijn heeft last gegeven tot het in beslag nemen van het vermogen der soclaal-democra tische partij, alsmede van de geheele Rijksbaniep Dit bevel wordt gemotiveerd met de mede- deeling, dat ontrouw zou zijn gebleken en in verschillende ge vallen ook frauduleuze handelin gen door de betrokkenen zijn gepleegd. Waarheen Met deze vraag in het hart en op de lippen ging ik naar den beroemden ziener uit het Verre Oosten Ah Chi Hoe Jssie. Ik zal niet uitwijden mijne lezers, hoe de ontvangst was, noch U uit voerig verhalen van de pracht en praal welke ik aanschouwde in de zalen waar men mij wachten liet nu eens in gezelschap van een rijk gekleeden slaaf, die er blijkbaar voor moest zorgen, dat ik voortdurend rookte, dan van een slavin, schooner dan de schoonste houri in Mohammed's para dijs, die geurige thee serveerde en de meest exquise pralines met een diepe buiging aanreikte. Eindelijk kwam ik in een blauwe kamer, zoo weelderig ingericht, dat ik er bijna niet durfde ademen. De wan den waren-van een soort azuren por- celein, overladen met sterren en ko meten van louter goud en fonkelende smaragd en diamantsteenen. Het deed mij verbleeken, mijn knieën knikten en een rilling ging mij over de leden. De groote Ah Chi stelde mij gerust. Men kent den vogel aan zijn veeren" zeide hij, terwijl hij zijn fijn zijden samaar omzichtig sloot. „Wees wel kom, gij die luistert en over de dingen des levens nadenkt, en zeg mij, wat U tot mij voert". Ik herinnerde mij dat Oostersche volken steeds in vergelijkingen spre ken en ik had nu moed genoeg, om een zinnetje te bedenken, dat, naar ik meende Ah Chi Hoe Jssie wel zou behagen. jZooals het oog eens adelaars zeide ik alle andere oogen in scherpte van blik overtreft, zoo moet Uw zienersoog wel schouwen in de toe komst van profane oogen als het ge laat van een gesluierde vrouw, ver borgen". Ik moet den goeden toon wel heb ben getroffen, want Ah Chi Hoe Jssie bleek dadelijk bereid, om aan al mijn wenschen te voldoen. Hij sloeg zeven maal op een gouden gong en dadelijk droegen slaven een smeulend wierook vat aan, dat achter zware draperieën verborgen was geweest. Een zeer bij zondere geur prikkelde mijn reukor gaan en na eenigen tijd scheen het of mijn lichaam geen gewicht meer had en mijn geest vleugelen had ontvangen. Ik zag, ik begreep plotseling wat an ders duister voor mij zou zijn geweest. Het scheen me toe of vrees voor eigen lijfsbehoud, naijver, ijdelheid, eerzucht, jaloezie, en wat meer den mensche- üjken blik vertroebelt, van mij afge nomen waren, en ik hoog opgestegen was uit die kwesties van ons dage- lijksch getob. Ik kan hier niet breed voerig onze particuliere aangelegen heden uiteenzetten, doch wel wil ik trachten weer te geven, wat ik met Ah Chi Hoe Jssie besprak over de toekomst van den winkelier. jWelnu" vroeg ik, „is er nog eenige hoop voor den kleinen middenstan der?" Er ontplooide zich een glim lach op het gelaat van den wijze. „Mijn zoonzoo sprak hij, als ge allen en elk op eigen gelegenheid op trekt, zult ge ondergaan. Hoe zou één eenige duizenden verslaan Gij wordt aan de eene zijde bedreigd door den vloedgolf van belemmerende be palingen voor Uw bedrijf; en aan de andere zijde wordt ge verteerd door het vuur van jaloezie en concurrentie- nijd. óór U den berg der coöperatie, achter U het leger der N.V. s. Sta stil alle eenloopers, nóg is het niet te laat. Vereenigt U, eer de tijd aan breekt, dat ge niet meer vereenigen kunt. Meent niet, dat ge in de lak sche vrijheid en vrije lakschheid zult kunnen blijven bestaan. Houd vast gezamenlijk, wat ge hebt en laat niets die kracht U rooven. Maar gij, ga heen, Er zal een tijd komen, dat de middenstanders zullen begrijpen, hoe sterk zij zelf zijn, om kwade invloeden te keeren, mitsvereenigd. Op dit oogenblik weerklonken de zoete toonen van een instrument, dat ik niet kende. Ah Chi Hoe Jssie luisterde zeer aandachtig en reikte mij de hand tot afscheid. Ik stamelde, verrast over zulk einde van ons onderhoud, eenige woorden van dank. „Geen dank", zeide Ah Chi Hoe Jssie, „roept ze allen toe vereenigt U en leef een eeuw vereenigd samen en de eeuwen in Uw nageslacht". Ik keerde uit deze sfeer tot de wer kelijkheid terug en vond 8 en een half procent handeldrijvenden bijeen rond Pinksterplannen. HAAZET. Versijp en F.oreütia Seghers. 25 Tberèrese, d. van GustaveBracke ei Irtra d'Haeüe. Overleden. 24. Petrus Mi- chiels, 80 j., wedn. van Stepha- nia Belaert. Stoppeldijk. Huw.-aang. 13. Henricus Suy, 27 j. (van Axel) en Maria van den Bosch, 25 j. 27. Camilius Kindt, 25 j. (van Boschkapelle) en Martha Jacobs, 24 j. Geboren. 19. Willy, z. van Eiuardus Henderiks-Lossie Jo seph, z. van René Kouijzer-Fruy- tier. 24. Rosa, d. van Corneüs Wentzler-de Ruyter. Overleden. 4. Philomena J. Luycks, 6 j. Graauw. Gehuwd, 28. Jo seph van Vliembergen, 29 j. en Louisa Bootman, 27 j. Johannes Rodrigo, 29 j. en Carolina van Waterschoot, 24 j. Geboren. 17. Magdalena, d. van Josephus de Block en Maria Dankaart. Overleden. 22. Anna de Rooy, 60 j., wed. van Jozef d'Haens. Hulst Huw.-aang. 4. Petrus Roele, 21 j en Johanna Biese- broek,19j. 20. Johannes Oomen, 24 j en Rosalia de Blok, 27 j. Gehuwd. 19. P< trus Roels, 21 j. en Johanna Biesebroek, 19 j, Desiré de Neys, 33 j. en Louisa Strijdonk, 35 j. Petrus Cerpentier, 25 j. en Emma de Bruyo, 25 j. Geboren. 2. Marie, d. v3n Charles de Bruijn en Clara van Osselaer. 15. Petrus, z. van Francies Verstraeten en Adriana Janssens 19. Anna, d. van Finu8 Hense eo Honorine Schoon vliet. 24. Maria, d. vsn Aloij- sius Freijser en Celina Buijsse. 26 Thea, d. van Ernest WilkiDg en Jeanne Thomaes. 27 Cyriel, z. van Alphonsius de Vetter eü Paulina van Heese. 30. Maria, d. van Achilla van Gassen en Gerardina Buijsroggs. Overleden. 1. Maria Mangcus, 69 jwed. van Petrus de Rooy. 7. Marinus Millenaar, 55 j., echtg. van Adriana Sentse. 27. Cor- nelis Boogaart, 78 j wedD. van Janna Zegers. Josephus de Smit, 79 j., wedn. van Rczalia JaDsens. loos verkrijgbaar zijn formulieren voor de aanvragen tot het be komen van een visch- of hengel- akte, voor het jaar, aanvangende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni daaropvolgende. Be langhebbenden worden uitgenoo- digd hun aanvragen zooveel mo gelijk vóór 15 Juni e k. aan hem in te dienen. De aanvraag van een minderjarige wordt mede onderteekend door zijn vader of voogd, die daarbij tevens zijn beroep vermeldt. De navolgende akten worden uitgereikt a. GROOTE VISCHAKTEN A tot het visschen in de binnen wateren en de rivieren met alle geoorloofde vischtuigen, tegen betaling van f7,50; b. GROOTE VISCHAKTEN B tot het visschen uitsluitend in de rivieren met alle geoor loofde vischtuigen, tegen be taling van f 3,50 e. KLEINE VISCHAKTEN tot het visschen, hetzij met één peur, hetzij met één hengel geaasd met visch of met één sleephengel, tegen betaling van f 1,— d. HLNGELAKTEN tot het vis schen met meer dan één hengel, tegen betaling van f0,50. Axel, 12 Mei 1933. Het Hoofd van Plaatselijke Politie voornoemd, BLOK. Gedurende de maand April 1933. Zuiddorpe. Huw.-aang 13. Jozet de tlercq, 31 j. en Emma Jesoirens, 39 j. 28. Petrus van der Muren, 23 j. en Anna van Nieulaude, 25 j Geboren. 11. Adriana, d, van Euuard Lausu en Elisabeth de R O'j. 17 Johan, e. van Q?cer Burgemeester en Wethouders van AXEL, brengen ter kennis, dat ingevolge het Kon. Besluit van den 9 Februari 1933 (St.bl. no. 38) waarbij, ter uitvoering van art. 2 der wet van 23 Maari 1918 (Stbl. no 165) gewijzigd bij de wet van 22 Maart 1922 (St.bl. no. 130) wordt bepaald, lat in 1933 de vervroeging met één nar van den wetteiyken t\jd, oedoeld in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (St.bl. no. 236) zal aanvangen den 15 Mei en zal eindigen den 8 October a.s. Op dat tijdstip wordt wederom ingesteld de tijdregeling naar den middelbaren zonnetijd te Amster dam, welke tijdregeling alsdan aanwijst TWEE UUR in den voormiddag. Mitsdien moeten alle klokken om drie uur in den nacht van 14 op 15 Mei a.s. (of wanneer men zich op 14 Mei a s. ter ruste begeeft) één uur vooruit gezet worden. Axel, den 4 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, BLOK. De Secretaris, MARIS. De Gemeente-Ont vanger van AXEL her innert aan de betaling der achter stallige hondenbelasting en schoolgelden. Aanstaanden Dinsdag worden de aanmaningen (kosten 25 cent) verzonden. BINNENVISSCHER1J. Het Hoofd van Plaatselijke Politie te AXEL, maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie koste- Het Hoofd van plaatselijke politie te AXEL maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ver krijgbaar zijn blanco aanvraag formulieren ter bekoming van jachtakten, voor het tijdvak, aan vangende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni van het vol gende jaar. Belanghebbenden worden uitgenoodigd hun aan vragen ter bekoming dier akten, zooveel mogelijk, vóór 15 Juni e.k. in te dienen. Voor minder jarigen van achttien jaar en ouder worden de jachtakten aan gevraagd door hun ouders of voogden. Ingezetenen van het Rijk, hou ders van een groote jachtakte, kunnen ten behoeve van niet in het Rijk woonachtige personen, onder overlegging van dezer portret, een jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, geldig ge durende veertien opeenvolgende dagen. Betaald moet worden a. voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd jachtbedrijf, dertig gulden b. voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd jachtbedrijf, met uitzondering van de valken jacht, vijftien gulden c voor een logeerakte, tien gulden d. voor een kleine jachtakte tot het vangen van waterwild met netten, waarvan het gebruik geoorloofd is, vijf gulden. Bovendien moet de aanvrager betalen het zegelrecht, dat, ook bij niet afhaling van de aange vraagde jachtakte, ten laste des verzoekers blijft, aLmede ge meentelijke leges. Axel, 12 Mei 1933. Het Hoofd van de plaatselijke politie voornoemd, BLOK. Dokter v. d. ZWAN is van 17 tot 28 Mei niet thuis. Praktijk wordt waargenomen van 18—28 Mei door Du BOM. Woensdag 17 Mei voor spoed gevallen Dr. ELENBAAS, Zaam- slag. Een op besten stand staande jl geschikt voor alle doeleinden, Inl Bureau v, d. Blad.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 3