Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- V] aan deren. No. 9. VRIJDAG 5 MEI 1933 J9e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Onze Gasfabriek. FEUILLETON. De valsche Gravin. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Het moge bekend geacht wor den, dat onlangs bij de ingeko men stukken, die ter tafel kwa men in de 1.1. gehouden Raads vergadering alhier, ook behoorde hgt accountants-rapport van het bedrijf onzer gemeentelijke gas fabriek. Dit rapport, een lijvig stuk werk, weid met andere stukken onder een adem door den Raad als voor kennisgeving aangenomen, wat begrijpelijk is. Immers, het heeft met de stuk ken ter inzage gelegen en als geen der leden van den Raad aanleiding vindt, om er op- of aanmerking over te maken, is het een gewone gang van zaken, dat het onbesproken blijft. En toch komt ons in dit ge val die zaak een beetje al te gewoon voor. Een bedrijf als de gemeentelijke gasfabriek, dat met groote kapitalen werkt, en waarin ook groote kapitalen zijn gestoken voor stichtijig, exploi tatie en uitbreiding, verdient o.i. wel een beetje meer „aandacht", dan er aan geschonken wordt. We geven toe, dat zoo'n rapport met cijfers, balansen en bereke ningen nu niet voor iedereen even aantrekkelijk is en ook maar niet voor elkeen, zooals de Raad is samengesteld is te verwerken, zoodat al gemak kelijk wordt gedachtwe geloo- ven het wel. Maar juist daarom, en ook tegenover het publiek, is het o.i. wel nuttig, dat die ge makzucht niet wordt in acht ge nomen door degenen, die er wèl den noodigen kijk op hebben en er eens meer dan gewone aan dacht aan wordt geschonken. Te meer ook, omdat onze gasfabriek met zijn leiding nogal eens over de tong gaat, als er eens iets hapert, is er thans reden om een pluimpje uit te deelen, als er geconstateerd wordt, dat er eenige duizenden guldens winst op het bedrijf worden gemaakt, zoodat men behalve afschrijving, rente en aflos, nog een aardig bedrag in de gemeentekas kon overhevelen en ook het tarief voor het gasverbruik kon ver lagen. En dat alles ondanks scherpe concurrentie van electri- citeit voor licht en kracht. Nu kan men echter ook, als het rapport voor kennisgeving wordt aangenomen, daaruit af leiden, dat men zich met het resultaat vereenigt en er stilzwij gend zijn goedkeuring aan hecht. Maar het feit, dat het zonder meer ter zijde wordt gelegd en er misschien nimmermeer naar wordt omgekeken, bevredigt ons maar half, omdat toch uit de uitge breide gegevens en het nauw keurig onderzoek volkomen blijkt de goede leiding en de voor- deelige exploitatie van het be drijf. Het is uit die overweging, dat we uit het rapport eenige aanteekeningen maakten en ons voornamen ter bevoegde plaatse nader inlichtingen in te winnen, om te komen tot een meer be vattelijk overzicht voor degenen, die op balansen, winst- en ver liesrekeningen, en crediet- en debetposten minder kijk hebben. Zooals gezegd, is het rapport zeer uitgebreid en op zichzelf is dat ook voor het accountants bureau, dat met de controle be last is, prijzenswaardig. Het bevat le de balansrekening over 1932. 2e de fabricage-rekening over 1932. 3e distributierekening voor het net in Axel over 1932. 4e Idem voor Terneuzen. 5e de gasrekening voor Axel 1932. 6e Idem voor Terneuzen. 7e de winst- en verliesreke ning 1932. 8e een staat van activa voor Axel. 9e idem voor Terneuzen. 10e staat van gasopbrengst in Axel. lie idem voor Terneuzen. Geen wonder dus, dat er eenige tijd voor noodig is, om van al die gegevens kennis te nemen. Het zou ons te ver voeren, indien we een nauwkeurige opgave daarvan lieten volgen. We ver- En Snoes, zeer gelukkig, dat Helene trouwen, dat wie er zooveel be lang in stelt, dat hij buiten ons beknopt overzicht er meer van weten wil, wel inzage of infor matie kan krijgen. Het rapport is gedateerd 17 Februari 1933, zoodat wel hard gewerkt moet zijn, om reeds zoo vroeg de gegevens klaar te hebben. In den aanvang wordt gemeld, dat de heele administratie gere geld is gecontroleerd en accoord bevondenook de kasopnamen in 1932 gaven geen reden tot op- of aanmerkingen. Hierna volgt een toelichting op de balanspos- ten. Op 31 Dec. 1932 was in kas f 1685,52 terwijl op dien datum bij den Gem. Ontvanger was gedeponeerd een bedrag van f 18,949,71terwijl van gas ver bruikers per denzelfden datum was te vorderen f 9700,30. We zijn er wel zeker van, dat vele gemeenten dankbaar zouden zijn, als zij eenzelfde liquide positie hadden als ons gasbedrijf. Onder debiteuren (f6.534,59) komt nog een post voor van f 3280,75, waaronder is begrepen een voorschot voor herstel van straten in Neuzen, waarvan tot heden nog geen afrekening was ontvangen. Wij meenen ons te herinneren, eenzelfde toelichting al enkele jaren achtereen in de accountantsverslagen gelezen te hebben. Misschien is dit ter waarschuwing, om aan gemeente besturen, die geen haast maken om een nota in te zenden, voor schotten te geven. Hebben ze het voorschot niet, dan zullen ze wel opletten om op tijd het hun toekomende te kunnen incas- seeren. De voorraad magazijngoederen vertegenwoordigt een waarde van f 3919,46, de waarde van de aanwezige kolen, cokes, teer enz. bedraagt f3196,85. Aan leeningsgeld komt op de creditzijde van de balans nog voor een bedrag van f 382.35Ö, nadat in 1932 f 15350 is afge lost. Deze leeningen werden opgenomen in 1911 f85000, van 1912 tot 1926 f27,500, in 1926 ADVERTENTIËN van 1 eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. tot 5 regels 60 Cent; voor Groote letters worden naar uiterlijk f65000 en in 1927 f335,000, totaal dus f512,500, zoodat die schuld reeds met f 130,150 is verminderd en dus zonder de leeningen in 1926 en 1927, welke noodig waren voor de uitbrei dingen naar Neuzen en de bui tenwijken van Axel, de fabriek -reeds onbezwaard bezit van de gemeente zou zijn geweest. On tegenzeggelijk is dit toch een mooi resultaat, waarop gewezen mag worden. Het saldo verlies en winst 1927—1931 bedraagt f 14771, waarvan na aftrek van reserve en saldo gaslevering Neuzen een credit-saldo overblijft voor 1932 van f 6,593. Opgemerkt zij, dat er nog een crediteurenstaat aanwezig is van f4148 en een renteschuld van f 1527 welke echter op den ba lansdatum nog niet opvorderbaar was, doch waarmee toch rekening is gehouden. Blijkens de fabricage-rekening waren 2 339.829 K.G kolen aan gekocht voor f15 338, waarvan hef losloon en vracht kwamen op f 4.433 en waardoor de kolen- prijs op f8.75 per 1000 K.G, kwam. Er zijn 2364429 K.G. kolen verbruikt, of voor f20 698. Afschrijving had hier plaats op gebouwen, toestellen, machines, enz. ten bedrage van f7.285, de interestrekening bedroeg f17.961 en het onderhoud f4 901. De credietzijde dezer rekening bevat een opbrengst van cokes ad f9378 en voor teer f3332. Dit laatste bedrag was belangrijk hooger dan in 1931, wegens een zeer voordeelig afgesloten ver koopscontract. Aan gasproductie was er 684.265 M8wat overeenkomt met 289.4 M. per 1000 K.G. kolen. Geleverd werden 206 568 Ms. licht- en kookgas, 25313 kachelgas, 39027 industrie- gas, 291933 muntgas en 49515 voor straatlicht. De productiekosten bedroegen f38.313, of per 1000 M. f62.56 tegen f70.44 in 1931. De distributiekosten bedroegen voor Axel f16 241 en voor Ter neuzen f 19 824, waarvan evenwel voor meterhuur resp. afgaat f 3226 en f2783. Wegens minder gas levering bedroegen de distribu tiekosten meer dan in 1931. Het balans-totaal bedraagt f403.514,89 en zoo zouden wij nog tal van cijfers kunnen geven, doch aangezien we daarvan het nut niet inzien, zullen we ons beperken tot de volgende Vermeldenswaardig is het be zit, d. w. z. de boekwaarde van den bedrijfsinventaris. Te Axel bedroeg die op 31 Dec. 1932 f 176.576 en te Neuzen f 182.408, na een afschrijving van resp. f 13.112 en f7965. Deze bezittingen zijn nauwkeurig gesplitst in het rapport opge nomen. Het gasverbruik was te Axel 358.568 M. of voor f43.164,61 en te Neuzen 253.788 M., of voor f34.917,54 en ten slotte deelde men ons nog mede, dat het be drijf aan loonen uitbetaalde f22.173,91. Uit deze cijfers, ontleend aan het rapport, blijkt wel overduide lijk, dat dit gasbedrijf kerngezond is. Eén van de blijken daarvan is wel, dat ondanks een tijd van achteruitgang de gasfabriek met verlaagde tarieven kon komen, in tegenstelling met vele andere fabrieken in Nederland. Het blijkt ook wel, dat de leiding goed is, aangezien reeds in September voorspellen in den Raad kwamen, om met ingang van 1 Jan. 1933 de gasprijzen te verlagen. Men wist toen dus reeds, hoe de stand van zaken was. Jammer is het, dat het gasver bruik afneemt. Natuurlijk is dit voor een gedeelte het gevolg van het electriciteitsverbruik, doch voornamelijk zit de oorzaak ook in de werkeloosheid. Was er geen achteruitgang in de afleve ring, zoo zou de prijs nog meer verlaagd kunnen worden. Laat ieder dan ook meewerken om den achteruitgang te veran deren in vooruitgangdat is het belang van ieder gasverbruiker. (Wordt vcr*«Ud.) AXELSCHEl KCOURANT. Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 6) Ze had natuurlijk niet willen lezen wat op het papier stond. Maar zoo veel had een vluchtige blik haar toch wel doen zien, dat het hier niet een schriftelijke mededeellng betrof, maar afzonderlijke woorden zonder samen hang, die gedachteloos, waarschijnlijk alleen uit verveling, terneer geschre ven waren. Helene verwonderde zich in stilte. Was de gravin dan zoo arm aan gees telijke belangen, dat ze zich niet anders bezig wist te houden Dan was wel beschouwd haar drift ook te begrijpen. Ze schaamde zich blijkbaar r.u, dat iemand zag, hoe doelloos ze haar lijd verbeuzelde. Zeker, zoo was het. Ik wilde alleen maar vragen, me vrouw de gravin, of u misschien het een of ander uit de stad meegenomen wenscht te hebben, Snoes en ik wilden namelijk.,. Och ga toch. viel de gravin haar op nog altijd verdrietigen toon in de rede. Het is werkelijk de moeite niet waaid, mij om zulke kleinig heden te storen. Ik heb immers niets hoodig, Helene boog zwijgend en verdween met Mary. De hand van de kleine in de hare. Qeruimen tijd liepen ze zwijgend voort, tot het kind eindelijk luide en op ultdagenden toon zei Mama is een booze hek?, e» Snoei, Ja, ik mag haar niet lijden, ik ben ook bang vo^r haar. Zijze kan tooveren, voegde de kleine er heel zacht bij. Maar dat mag u aan niemand vertellen, anders betoovert ze ons ook, evenals de booze stief moeder in „Broertje en Zusje". Maar kind, om 's hemels wil wie heeft je zulke dwaze dingen voorgepraat Mary zweeg. Zeg het mij, beval Helene bijna driftig. Wie heeft je sprookjes verteld Het kind was zeer bleek geworden en staarde Helene angstig in 't gi- zicht. In plaats van tz antwoorden vroeg het plotseling op klagenden toon: Hebt u Snoes nu ook niet meer lief? Helene nam de kleine in haar armen. Ze schaamde zich, dat ze zoo driftig was geweest. En ze gevoelde innig medelijden met het kind. Dit „ook" verried zooveel. Het bewees, dat Snoes instinct natig gevoelde, wat He lene immers reeds zeer spoedig dui- dtlijk was geworden; dat Mary's ouders, trots alle uiterlijke zorgzaam heid, het kind heel weinig liefde be wezen. Hoe ware het anders mogelijk ge weest, dat de gravin zich heelemaal niet met het kind bemoeide, terwijl ze hier immers toch tijd genoeg had. Helene troostte en kalmeerde Mary met moederlijke teederheid. Eindelijk zei ze bedaard Vertel me nu eens, Snoes, wie je de ieelijke sprookjes veiteld heeft van toovenaars en heksen, die er in 't geheel niet zijn. -> weer vriendelijk sprak, bekende nu gulweg: Johanna vertelde me eiken avond, als ik in mijn bed lag, sprookjes. Helene knikte peinzend. Zoo Johanna dus, je vroegere kindermeid. Ze meende nu alles te begrijpen. De kindermeid, die, zooals ze uit eenige zinspelingen van de gravin had opgemaakt, plotseling ontslagen was, had bifjkbaar uit wraakzucht Mary tegen haar moeder opgestookt. Maar ik z.il Snoes wel weer op den rechten weg brengen, dacht He lene vol zelfvertrouwen. Daarop gir,- gen ze verder naar den bazaar. In 't voorbijgaan trad Helene even het postkantoor binnen. Er was ech ter geen brief van Peter Lindemann Ze slenterden langzaam tusschen de uitstallingen heen en weer, bekeken de uitgestalde tapijten, vazen, siera den, en babbelden daarbfl zeer opge wekt. Plotseling bleef Helene als aan den grond geworteld staan en staarde sprakeloos in een lachend, door donker kroeshaar omlijst gezicht. Meneer Lindemann? In eigen persoon. Niet waar, dat hebt u niet gedacht, mij hier in Caïro zoo plotseling voor u te zien, juffrouw? En dat is zeker „Snoes"? Qoede vrienden zullen we worden, kleine dame. Maar hoe komt u toch zoo plot seling in Carïo stamelde Helene, nog altijd heel verlegen, Langs den niet meer zeer onge- wonen weg van moderne verkeersmid delen, waartoe stoomvaart* en spoor lijnen behooren. Ik kreeg plotseling lust om eens weer een paar schetsen in dit schoone land te maker. Boven dien had ik nog andere redenen, welke mij deden wenschen een winter in Caïro door te brengen. Redenen van zeer persoonlijken aard. Hij keek haar ondeugend aan. In zijn donkere oogen lag een warme glans. Helene werd nog erger verlegen. U wilt hier den geheelen winter blijven Misschien. Het hangt van ver schillende dingen af. Zou het u on aangenaam zijn Mij Wat zou ik Och, houd u toch niet zoo, viel hij haar in de rede, en trachtte nog maals haar hand ie vatten. U waart immers vroeger zoo verrukkelijk naiuf en natuurlijk. Waarom wilt u nu plotseling gaan huichelen O moet het toch wel bemerkt hebben, reeds gedurende de reis en later uit de brieven hoe het met mij geschapen staat. Kijk nu als 't u blieft niet zoo onthutst. Het is toch geen ongeluk, als een man verliefd op u wordt en nu heel deemoedig en bescheiden vraagt of u tenminste zoo goed zoudt willen zijn om hem te leeren kennen. Dat verplicht immers tot niets. Hij had zacht gesproken en was onder 't spreken onwillekeurig een stille zijstraat ingedraaid. Helene volgde hem werktuigelijk. Ze was nog altijd zeer rood en keek peinzend naar de straatsteenen. Bij zijn woorden was er een warm gevoel in haar ontwaakt, maar tegelijk was het haar, alsof een ongekende bevangenheid, haar de keei toeschroefde, zoodat ze nauwelijks adem kon halen. Wanneer gaat u naar de gravin? vroeg re eindelijk bedeesd. Weldra, Morgen of overmorgen misschien. Ik hoop, dat ze nog de oude lieve Grace Morgan is, bij wie ik zeer goed aangeschreven sta. Ik ben zoo blij, dat u juist bij haar bent. Daardoor wordt een ongedwongen gezellig vei keer veel gemakkelijker dan wanneer u bij vreemde menschen was, met wie ik eerst langs omwegen kennis moest maken. De gravin gaat hier echter met niemand om, Zoo werkelijk niet Nu, met haar „gekken hofschilder", zooals ze mij altijd noemde, zal ze wel een uilzondering maken. Maar weet u wat. juffrouw Biron, ik zal het dade lijk vandaag probeeren. Ik vergezel u straks naar huis en laat mij bij de gravin aandienen. Waarom zou ik de kans om een heerlijken namiddag met u door te brengen, ongebruikt voorbij laten gaan Ze bleven nog een poosje babbelend voortwandelen. De schilder wees haar het hotel waar hij logeerde, wist met Mary bevriend te worden en vertelde Helene van zijn werk en zijn plannen. Hij was een zeer goed portretschil der, bezat in Weenen op de „Hohe Warte" een villa met een prachtig atelier en had onlangs in Düsseldorf voor een groot landschap den eersten prijs gekregen. Uit enkele uitlatingen kon Helene opmaken, dat hij mtt zijn kunst zeer veel moest verdienen, zich reeds een geachten naam had verworven en bo vendien nooit bezorgd had behoeven te zijn voor zijn dagelijksch brood, daar hem als eenige zoon van gegoede ouders reeds vroeg een belangrijk ver» mogen ten deel was gevallen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1