Nieuws- en Advertentieblad voor Zeen wsch - VI aan deren No. 4. VRIJDAG I 4 APRIL 1933 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. PAASCHFEEST. FEUILLETON. De valsche Gravin. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Eerste Blad. Wegens het Paasch- feest verschijnt aanst. Dinsdagavond de Axelsche Cou rant niet De winkelétalage's passen zich reeds aan aan het naderend*? Paaschfeest. In de eerste plaats de modezaken, die vooral met het prachtige lenteweer nooden tot verwisseling van het winterpak met een voorjaarscostuum, een zomerhoedje of een paar nieuwe schoenen, nu de oude door het winterweer als nog ouder er uit zien. En dan zien we reeds eenigen tijd de etalage's bij de banket en aanverwante zaken getooid met allerlei versnaperingen, die eveneens de nadering van het Paaschfeest aankondigen. Uren hebben de kinderen ervoor staan hunkeren met begeerige oogjes, welke gericht waren op de haas jes en eieren in groote verschei denheid en van allerlei formaat, kunstig versierd met kleurige lintjes en strikjes, zoodat het niet te verwonderen is, dat de kleuters er vol bewondering en watertandend op staan te staren. Hun eenige gedachte bij de ge- heele Paschen is, dat ze dan van die chocolade- of suikereieren en dergelijke versnaperingen wel iets zullen krijgen. En groote menschen zijn voor een groot deel al niet anders, als ze voor de modezaken hun smaakzin doen gelden. Ook voor hen is het maar heel vaak een kwestie van geven of ontvangen. Ze geven zich geen rekenschap van de diepere beteekenis van dit feest. De gemakzuchtige mensch vindt het dieper door denken vreeselijk moeilijk en vreest bovendien, dat dit hem in strijd zal brengen met zijn da- gelijksche sleur. Deze strijd willen ze liever vermijden en daarom worden opwellende gedachten haastig weer onderdrukt. O Voor deze categorie is het geen feest der Opstanding. De natuur toont ons hetzelfde beeld. Alles rondom ons getuigt van de komst van het Paasch feest. De knoppen der kale takken en struiken zijn gewekt uit hun winterslaap en de zwel lende knop zoekt den weg naar de koesterende zonnestralen. De winter heeft zijn strijd tegen de lente verloren en is niet meer in staat het ontwikkelingsproces der natuur langer tegen te hou den. Hoogstens is een gure dag oorzaak, dal het teere groen een dag langer door de half geopende knoppen wordt beschermd. De geheime bronnen der natuur, bijgestaan door de nieuw-leven wekkende zonnestralen, zullen in een minimum van tijd het kale, trieste winterkleed vervangen door een weelderig lentekleed van teere groene tinten. Op het oude vergane wordt een nieuw leven opgebouwd, dat een be lofte inhoudt voor de toekomst Bij velen onzer is het innerlijk zieieleven ook verdord en wacht op een nieuw ontwaken, op een vervanging van het oude door het nieuwe. Daarvoor dienen we ons los te rukken van onze ma- teralistische gedachtengang en zoekend dienen we te gaan naar de zon der goddelijke genade. Dit zoeken zal nimmer tevergeefs zijn en onze in diepe winterslaap rustende ziel zal tot nieuw leven worden gebracht Beter dan voor heen zuilen we de diepere be teekenis van het Paeschfeest doorgronden en ieeren begrijpen, dat geloof en vertrouwen naast standvastigheid de zon der ge nade voor ons schijnende houden. Om deze zon der goddelijke genade voor ons te laten schij nen in al haar grootheid, is Christus voor ons gestorven en door zijn wederopstanding heefl Hij zijn Meesterschap over het kwade bewezen. De verordening en demoralisa tie, welke overal is waar te ne- men, trachten ons terug te drin gen van de weldadige stralen dezer goddelijke genade. Hier tegen hebben wij te strijden met all£, kracht, waarover wij be schikken. Zij zullen trachten ons te weerhouden van onze goede voornemens en ons misschien voor een wijle te~ug doen zinken in het donkere, booze. Doch het lichtende voorbeeld der natuur zal ons sterken in de zelfover winning. Ook in ons dagelijksch leven hebben we den strijd te aan vaarden. Ontzaglijk veel is ge kluisterd in een doodsche winter slaap. Al het verwoeste en ver gane moet opnieuw worden op gebouwd. Evenals de winter stormen al het mooie hebben gedood en de lente nieuw leven doet ontwaken, zoo zuilen wij op de fundamenten der oude sa menleving een nieuwe wereld moeten opbouwen, daarbij ge steund door onze bittere erva ringen. Door hieraan mee te werken, leggen we opnieuw ge tuigenis af dat we de diepere beteekenis van het Opstandings- feest hebben verstaan. 343 968 werkioozen. De directeur van den Rijks dienst der N^erkeloosheidsverze- kering en Arbeidsbemiddeling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 606 500 leden van in gevolge het Werloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde werkioozen- kessen in de week van 20 tot en 25 Maart 1933 bedroeg 29 pet., dat is 1 pet. minder dan in de week 6/11 Maart. Het aantal ingeschreven werk zoekenden bedroeg bij 1025 or ganen der openbare arbeidsbe middeling op 25 Maart 1933 376.987. Hiervan waren werkloos 343 968 personen. Van de werkzaamheden der organen der openbare arbeids bemiddeling over 1932 geven de U kent de gravin vroeg H<4»ne volgende cijfers eenigermate een beeld. Op 1 Januari 1932 stonden bij de gezamenlijke organen inge schreven 256.800 mannen en 14 000 vrouwen. Gedurende 1932 bedroeg het aantal nieuwe in schrijvingen van mannelijke werk zoekenden 926 000, van vrouwe lijke werkzoekenden 148 600. Hier tegenover stonden 170 600 aanvragen om mannelijke en 96.000 aanvragen om vrouwelijke arbeidskrachten. Het groote aan bod van werkzoekenden maakte het mogelijk aan een groot ge deelte der aanvragen om werk krachten te voldoen en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de geschiktheid der werk zoekenden voor de door hen in te nemen plaatsen. Voldaan is, tojr wat betreft de mannelijke arbeidskrachten. aan 160.000 aanvragen, zijnde 93.5 procent van het totale aantal aanvragen vrouwelijke arbeidskrachten^wer- den tot een totaal van 69.000 geplaatst, zijnde 72 procent van het totale aantal aanvragen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is bijeen geroepen tegen Woensdag 19 April des middags 1 uur. Deze vergadering is door den voorzitter bepaald ingevolge het verzoek, overeenkomstig art. 58 van het reglement van orde tot hem gericht door de heeren van den Heuvel, Krijger, Kampschoër, Feber, Snoeck Henkemans. Loer akker, van de -Bilt, Aibaida, Marchant en Kortenhorst, om een vergadering te willen bijeenroepen ter behandeling van het wetsont werp tot verleening van bevoegd heden tot het nemen van bijzon dere maatregelen in het belang van den Landbouw. Uurloon 24 cent. Het Tweede Kamerlid Kupers had aan den minister van Bin- nenlandsche Zaken vragen ge steld, betreffende verbetering der werkloozenzorg in de gemeente Barneveid door een ruimere te werkstelling bij de werkverschaf- fing en invoering van een steun regeling. Hierop heeft Z. Exc. thans geantwoord. Het uurloon in de werkver schaffing te Barneveid bedraagt 24 cent. Evenwel worde niet uit het oog verloren, dat het overgroote deel der te werk ge stelden (thans 130) uit'landar beiders bestaat. Deze arbeiders verdienen thans in vele gevallen ter plaatse in het vrije bedrijf niet meer dan f 1,50 a f 2,— per dag. Gelet op de looneu in het vrije bedrijf, kan de ondergetee- kende niet toegeven, dat de zorg voor de werkioozen in de ge meente Barneveid onvoldoende is. De aubade aan de Koningin. Aan de Aubade aan de Ko ningin, de Prinses en den Prins op 24 April a.s. op den Dam te Amsterdam zal worden deelge nomen door 13.638 kinderen van openbare, Prot., Chr. R.K. en israëlietische scholen van den leeftijd van 10 jaar, onder leiding van den heer W. van Laar. De instrumentale begeleiding zal worden verzorgd door een muziekkorps van 180 man. De kinderen zullen zingen „Wilt heden nu treden'' uit Valerius Gedenckklanck", „Hoi- landsch Vlag" van J. P. J. Wierts, „Wij willen Holland houen" van Arnold Spoel en het „Wilhelmus". Na de zanghuide zullen de kinderen voor de Koningin defi- 'eeren, waarbij zich zal aansluiten een vaandeldéfilé. Het aantal candidaten. Voor de Tweede Kamerverkie zingen op 26 April as. is volgens een door mr. Doorenbos te Middelburg voor het Pers bureau Vaz Dias gedane telling een record aantal candidaten gesteld. Voor de bezetting der honderd Kamerzetels hebben zich niet minder dan 824 candidaten aan gemeld, tegenover 646 bij de verkiezingen in 1929. (Wordt Vsrvelgd), AXELS cou Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. HOOFSTUK I. .Gouvernante gevraagd voor een vijfjarig meisje op een slot in Bohc- men. Aristocrat sche familie. Onmid dellijke indiensttreding. Brieven, alleen met portret, aan 'tadres: .Graaf K„ postrestante, Weenen." Op deze adveitentie had Helene Biron zich aangemeld. Ze had na den plotselingen dood van haar vader, hofraad Biron, haar moeder was reeds voor juen overhden welke plotselinge dood voor Helene tegelijk ook het treurige einde vormde van een leven, dat rijk was aan gezellig heid en gelegenheid tot ontwikkeling, onderdak gevonden bij een verre bloedverwante, de weduwe van hof raad Dux. Maar tante Di x niet haar koele con^entioneele vormen bijna vets'ijfde erghartigheid, haar gebrek aan temperament en gevoel, maakte voor het meisje met het warm gevoe lende hart, het genadebrood zoo bi ter, dat Helene den hemel op haar knieën dankte, toen gravin Koschwinski haar na eenige correspondentie eindelijk als gouvernante aannam. Nu zat ze in den sneltrein in een coupé tweede klasse .niet rooken" en snelde de plaats van haar bes'emming tegemoet. Deze plaats was voorlonjsig een klein station in 'i Zuiden van Bohemen, Waarvan ze den naam nauwelijks kon uitspreken en vanwaar ze, naar te had gehoord, nog een paar uren in een rijtuig zou moeien zitten om het slot te bereiken. Op het laatste oogenblik waren er nog een paar heeren in haar coupé gekomen, die beleefd groetten en daarna aan de andere helft der coupé Helene zat tfj het portier plaats namen. De een was middelmatig groot, beweeglijk, en had donkere, vurige oogen en een kunstenaarskop de slappen vilten hoed met breeden rand en de zwarte, ia Rubens ge knipte kinbaard versterkte neg den indruk, dat hij een kunstenaar moest zijn. Htj werd blijkbaar aangetrokken door de schoonheid van Helene nut het goudblonde tfhar en sloeg de jonge dame ter sluiks, maar zonder onbe scheidenheid, gade. De ander, een blond, flegmatiek uitziend man, wiens ouderdom moei lijk te raden viel, had zich slaperig in een hoekje gedrukt en hield de lichtblauwe oogen meestal dicht. Zoo reed men een poos voort zonder een woord te spreken, tot Helene eindelijk haar courant weglegde, en, daar het in de coupé erg warm ge worden was, het coupévenster trachtte te openen. Maar ze kon er niet mee klaar ke rnen en moest ten slotte een der heeren verzoeken het voor haar open te ma- jten. Dadelijk sprong de heer met den zwarten baard dienstvaardig op en voldeed aan haar verroek. Hiermede was er een aanleiding ge geven om het stilzwijgen, dat tot dus ver geheerscht had, te verbreken, en men kon niet zeggen, dat meneer Peter Lindemann, die zich als acade misch gevormd schilder voorgesteld had, „dit is mijn vriend S'!??. Hsrr» pel, op 'toögenblik zonder beroep", voegde hij er bij, terwijl hij lachend r.aar den blonde wees, van deze omstandigheid niet ruimschoots ge bruik maakte. De heide heeren reisden naar de kunsttentoonstelling te B rlijn. Dit en nog veel meer vernam Helene binnen enkele minuten, en eer ze 't recht begreep, was men in een zoo gezellig mogelijk gesprek. De schilder wist buitengewoon on- deihoudend over kunst en leven te pratenhij bleek een zeer beschaafd man en daarbij zoovertrouwelijk openhartig, dat Helene zeer spotdig een gevoel had, alsof er een oude kennis tegenover haar zat. Natuurlijk vroeg hij spoedig, waar ze heenging, en hij hoopte, 'dat het doel van haar reis nog ver mocht zijn. Ik ga naarHelene iachte, en toen kwamen er twee allerliefste kuil tjes in haar rond, blozend gezicht. Och, lieve hemel, nu kan ik het weer niet uitspreken. Het is werkelijk ook een al te moeilijke naam. Achter P.lsen ligt het nest 'tis maar een klein station. Daar moet ik uitstappen om naar het slot Dubschinka te komen. Gaat de juffrouw naar familie op bezoek Neen, ik wordt door de grafe lijke familie Koschwinski, aan welke Dubschinka toebehoort, ais gouver nante verwacht. Koschwinski Hm den man ken ik weliswaar niet 't is een ver- loopen Poolsch edelman, die zich langs den niet meer ongewonen weg van een huwelijk met een Amerikaansche millioenenerfgename weer op de been hielp maar de vrouw is verrukkelijk I zeide Lindemann zichtbaar verrast vol belangstelling. Och toe, vertel me als 't u blieft het een en ander van haar. Ik ben per brief aangeno men en maakte mij reeds erg bang, dat ik zoo plotseling onder wildvreemde menschen in geheel onbekende om standigheden geplaatst zou worden. Het is mijn eerste betrekking moet u weten tot voor een jaar bestuu'de ik de huishouding van papa en wist van geen zorgen. Papa was hofraad. Na zijn ovtrlJJen kwam ik bij bloed verwanten en toen leerde ik inzien, dat het nog altijd beter is in den vreemde zelfverdiend brood te eten, dan Blozend hield zij op. Twee blikken van haar reisgenooten hadden haar getroffen: van den schilder een warme, vol medelijder, van Silas Hempel een nieuwsgierige verbaasde blik. Ook hij had opgekeken, toen ze den naam Koswinski uitsprak. Vergeef me, mompelde Helene, boos op zichzelve, daar heeft mijn temperament mij weer eens meege sleept. Het is natuurlijk zeer onge past en kan vreemde menschen in 't geheel niet Interesseeren. Wel, integendeel, protesteerde Lindemann ijverig. Verrukkelijk is het, omdat het natuurlijk is. Waar om zou u niet met ons babbelen, zooals het hart u opgeeft? Wij zijn immers geen menscheneters en wij zien er ook niet naar uit, dat mm ons verdenken zal van oplichters te zijn. Vooruit dus maar, beste j.ffrouw; misschien kunnen we u zdfs nog wel van dienst zijn men kan dat immers nooit vooruit welen. Het noodlot heeft soms heel wonderlijke bedoelingen, wanneer het menschen door een schijnbaar toeval bij ptk*ar brengt ik heb b.v, dadelijk, toen ik u zag, het gevoel gekregen, Hof het geen bloot toeval was, alsof we nader tot elkan der moeten komen elkander weder zien. Praat toch geen onzin, viel zijn metgezel hem droogjes in de rede. De juffrouw moet je wel voor een dwaas houden of bij een kunste naar is dat wel anders, maar bij den mensch in je voor een bos stroo, die vuur vat, als ze maar met een lantaren in aanraking komt. Oho! Dat ben ik heeiemaal niet dat weet je immers wel. Integendeel de mensch in mij is zelfs heel moeilijk te verwarmer. Maar er zijn instincten U wilde me immers van gravin Koschwinski vertellen, mompelde He lene, die vuurrood was geworden. Weer kwam Hempel tusschenbeide. Veroorloof me eerst een vraag, juffrouw. Zijn slaperige oogen hadden nu een levendige, intensieve uitdruk king. U zei, dat het uw eerste betrekking was. Dan heeft men u zeker ook een schandelijk klein salaris geboden, niet waar? Mis bruik gemaakt van uwe onervaren heid. Integendeel, antwoordde Helene. Men heeft mij, die het nooit gewaagd zou hebben zooveel te vragen, dade lijk 25C8 kronen salaris geboden. Zelfs gouvernantes, die in Hernais oPMieid zün. krijgen zelden meer dan 1800 tot 2000 kronen per jaar.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1