Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen No. 1. DINSDAG 4 APRIL 1933 2* 49e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNF. MENTSPRIJ S: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Zitting van 30 Maart 1933. Aanwezig alle leden benevens de Voorzitter, de heer F. Blok, burgemeester en de secretaris. De VOORZITTER opent te 2 uur de openbare vergadering met het gebedsformulier en stelt de agenda aan de orde. 1. Notulen. De notulen der vorige verga dering worden ongewijzigd goed gekeurd. 2. Ingekomen stokken en me dedelingen. a. Goedkeuring door Gede'p. Staten van verschillende raads besluiten aangaande verkoop van bouwgrond. b. Bericht, dat de verordening op - de heffing 110 opcenten op de Pers. Bel. en die van de leges Koninklijk goedgekeurd zijn. c Jaarverslag Gezondheidscom missie Neuzen over 1932. d. Accountantsverslag van de exploitatie der gasfabriek over 1932. e. Berichten van aanneming van verschillende benoemingen. f. Adres van C. Simon en 26 anderen, allen bewoners van de wijk Kijkuit en omgeving, waarin deze verklaren, aangaande het vervoer der schoolkinderen met de autobus: le dat het op tijd rijden niet beter kan 2e dat zij de kinderen met den heer Diele- man medegeven, als in een Va derhand en 3e dat hij tucht en orde onder de kinderen houdt, zoolang ze onder zijn hoede zijn, zoodat adressanten met dhr. Die- leman tevreden zijn. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Voorts wordt medegedeeld naar aanleiding van de gestelde vragen in de vorige vergadering: le. Dat overwogen is om op enkele plaatsen in de gemeente tijdelijk zuilen te plaatsen, aan gezien geen muien van gemeente wege beschikbaar zijn, om te be stemmen voor verkiezingsreclame. Gezien de kosten die hieruit voortvloeien, kunnen B. en W. aan een verzoek daaatoe niet voldoen. 2e. Wat het ophalen van huis vuil op de Sassing betreft, deelen B. en W. mede, dat in het begin verschillende bewoners hun huis vuil aan den weg plaatsten om te laten vervoeren. Tegenwoor dig geschiedt dit niet meer en de huizen zijn te ver van den weg gelegen om het huisvuil af te halen. Bij onderzoek is ge bleken, dat niet is nagelaten om gereedstaand vuil mede te nemen. 3e. Wat de verlichting op de Sassing betreft, bestaat een vast gestelde regeling van ontsteken en dooven der lantaarns. Inge stelde onderzoeken gaven tot re sultaat dat deze regelmatig brand den en op tijd gedoofd werden. Een nachtlantaarn wordt voorals nog niet noodig geacht. 4e. Wat beschikbaarstelling van laarzen betreft voor het werk aan „Boutjesputten", daarin is voorzien. 5e. De opmerking over de pomp in de Oosterstraat was terecht, doch van stuk zijn was geen sprakealleen brengt zij voortdurend zand op, wat wel een ongerief is, doch de menschen waren hierdoor niet gedupeerd, daar er pl.m. 20 M. verder een andere pomp staat, die aan alle eischen voldoet» Nog zegt de Voorz. een schrij ven te hebben ontvangen van den Minister als antwoord op de vragen, die door de secretarie zijn verzonden naar aanleiding van de besprekingen dienaan gaande in den Raad. De Mi nister deelt daarin mede, dat hij niet kan goedkeuren, dat als steun voor werkloozen een zelfde be drag wordt uitgekeerd aan de veldarbeiders als aan de fabrieks arbeiders wordt gegeven. De Minister wenscht het bestaande tarief te handhaven. Ook moeten werkloozen een jaar ingezetene zijn eener ge meente, eer ze daar voor steun in aanmerking komen. En ten slotte verklaart de Mi nister zich niet te vereenigen met den wensch, om voor werkloozen- steun de eerste f3 die verdiend worden, buiten beschouwing te laten en dit dus vastgesteld blijft op 50 cent. Dhr. VERSCHELLING verklaart nogmaals zelf gezien te hebben, dat door de stadsreiniging de vuilnisbakken gewoon werden voorbijgereden. Als de bewoners nu hunne bakken niet meer ge reed zetten, is dat, omdat ze toch niet geledigd worden. Ten op zichte van de verlichting verklaart spr. ook te hebben gezien, dat men reeds om half negen op weg was om de lantaarns te dooven. De VOORZ. denkt, dat het misschien in verband staat met den stand van de maan; in dat geval worden de lantaarns in de kom ook wel eens eerder gedoofd. De h.h. SEGHERSen 't GILDE verklaren eveneens te hebben waargenomen, dat de lantaarns op de Sassing te vroeg zijn ge doofd, ondanks het donkere weer zelfs nog slechts 14 dagen geleden. De VOORZ. wist niet beter of het R'ng goed, maar zal er op laten letten. 3. Benoeming leden stembu- reanx. Wegens bedanken van de hee- ren H. Wolfert, M. W Koster, A E. C- Kruijsse, A. Esselbrugge en C. J. Claessens oud-raadsleden en door het overlijden van dhr M. H. van Duijn, ambt. ter sec retarie, moeten de stembureaux worden aangevuld, waarvoor B. en W. een aanbeveling hebben samengesteld als volgt Stembureau 1 (raadszaal) blijft ongewijzigd. II (Bijz. school (Nieuwstraat) liet C. Hamelink en plaatsver vanger L. de Feijter. III. (R. K. school) voorz. C. Th. van de Bilt, leden C. van Kampen en P. van Bendegem, plaatsverv. J. Francke. IV. (openb. school) voorz. F. Dieleman, leden A. Verschelling en A. P, de Ruijter en plaats verv. J. A. de Smidt. Naar aanleiding van deze aan beveling zegt dhr. 1Z. DE FEIJ TER dat hij zijn verwondering moet uitspreken over het feit, dat daarbij de Staatkundig Geref. partij geheel is gepasseerd en zelfs nog niet in aanmerking komt voor plaatsvervanger. De VOORZ. zegt, dat bij de aanwijzing der candidaten geen rekening is gehouden met de partij, maar als dhr. de Feijter zich beschikbaar stelt om in een der stembureaux zitting te nemen, kan daar bij de stemming nu rekening mede worden gehouden. Dhr- HAMELINK Als ik er dhr. de Feijter plezier mee kan doen, wil ik gaarne mijn zetel aan hem afstaan. Dhr. DE FEIJTER Dat behoeft dhr. Hamelink niet te doen, maar het heeft mijn aandacht getrokken, dat er van zekere partij 5 leden in de stembureaux zitten (dhr. de Feijter vergist zich, het zijn er 10 a 11. Red.) en er dus wel rekening mee schijnt te zijn ge houden. De VOORZ.: Goed, dan is dat uw gedachte. Dhr. ORTELEE denkt het ook. De VOORZ. deelt dan de leden mede, dat ook de h.h. I. de Feijter en Ortelee bereid zijn om zitting te nemen in een stembureau. Hierna heeft stemming plaats, die tot uitslag heeft, dat de aan bevolen heeren worden gekozen met 9, 10 en 11 stemmen, ter wijl de h.h. Seghers en 1. de Feijter 4 a 5 st. behalen en 1 stem blanco wordt uitgebracht. De gekozen leden zijn alle Raads leden, de plaatsvervangers zijn ambtenaren ter secretarie. 4. Verkoop bouwgrond. Ingekomen zijn een tweetal verzoeken tot aankoop van bouw grond. A. de Zeeuw, aannemer, te Axel, vraagt 2 perceelen in de ds. Jan Scharpstraat, groot 130 c.A., resp. voor L. Rinn eu G. van de Casteelen J. P. van Rijn, schilder alhier, 2 perceelen in de Prins Mauritsstraat, groot 225 c.A. Dhr. 't GILDE vraagt of er ook restrictie is gemaakt ten aanzien van de rooilijn. De VOORZ,Voorgeschreven is het niet. Ze kunnen bouwen achter de rooilijn. Dhr. VAN BENDEGEM had dat ook willen vragen, maar be merkt nu, dat ook achteruit kan gebouwd worden. Zonder hoofdélijke stemming worden de aanvragen toegestaan. De VOORZ. zegt, dat nog een verzoek is gekomen van H. P. Dieleman. Deze is eerst in overleg getreden met B. en W. en vroeg om in de Wilhelminastraat naast Jac. Dekker 2 perceelen en ged. perc. 3 ter breedte van 20 M. te koopen voor f 2300, doch vrij blijvend, of hij het nemen zou. B. en W. gingen daar niet op in, als men koopt, is men ook ge bonden aan zijn koop. Later heeft hij een schriftelijk verzoek jnge- diend aan den Raad, doch nu met de bedoeling definitief te koopen, als de Raad het toestaat en vraagt daarvoor pertinent de meening van den Raad bij stem ming. B. en W., aldus zegt de VOORZ. hebben berekend, dat het per ceel volgens het aanbod slechts op f2,87 per M. komt en vinden dat te laagdaarom adviseeren we, om er niet op in te gaan. De geheele handeling van dhr. Dieleman, zegt de Voorz. lijkt mij niet de goede manier van zaken doen. Dhr. DE RUIJTER: Wat is de vastgestelde prijs De VOORZ. Vier gulden per M. en het gevraagde perceel meet ongeveer 800 M. Dhr. DE RUIJTER Dat is dus f900 minder dan de richtprijs? Dhr. DIELEMANJa, maar Dieleman heeft ook gerekend, dat een gedeelte voor hem waarde loos is. De VOORZ.We hebben met Dieleman onderhandeld en heb ben nog f3 50 gezegd, maar daar wilde hij niet op ingaan. Hij wilde alleen weten, hoe de Raad over zijn aanbod dacht» Dhr. HAMELINK zegt, dat het perceel 37 M. diep is en in ver band met de gevraagde breedte Dieleman toch ook wel op ach terland rekent, al is dat volgens zijn schrijven voor hem waarde loos. Spr. kan dat niet inzien, want een ander vraagt die diepte niet. Zooals het verzoek hier ligt kan men er volgens spr. niet op ingaan. Spr. is bereid om, als er een serieus voorstel komt, dat in besloten vergadering te behan delen en zou daarom willen voor stellen, om het verzoek aan te houden. Zoo erg zal het niet presseeren en Dieleman zal wel kunnen wachten. De VOORZ.: Dhr. Dieleman wil positief weten, of het perceel voor f 2300 te koop is. Dhr. HAMELINK Daarop kun nen we geen positief antwoord geven. De VOORZ.Ja, als Dieleman hoort, dat de Raad niet genegen is, om op zijn aanbod in te gaan, kan hij een ander voorstel doen. Dhr. 't GILDE zou gaarne zien, dat de grond aan dien prijs werd verkocht. De VOORZ.: Dus U zou die mooie lap grond terug willen brengen van f4 op f287? Dhr. 't GILDEGezien het doel, dat dhr. Dieleman beoogt en ook dat die grond in de eerste jaren nog niet bebouwd zal wor den, acht ik het wel doenlijk om op het voorstel in te gaan. Dhr. DE RUIJTER: Dhr. 't Gilde zegt, gezien het doel, wat bedoelt hij daarmede De VOORZ.: Daar kan dhr. t Gilde wel op antwoorden mis schien Dhr, 't GILDE Bedoeld wordt er een verenigingsgebouw te zeiten; dat weten trouwens B. en W. even goed als ik. De VOORZ: Dat staat niet in het adres; dan had dat duidelijk moeten uitkomen. Omdat het er niet staat, vinden we de geboden prijs ook te laag. Dhr. 't GILDE Er is toch wel eens meer afgeweken van den bedongen prijs en daarom staat het toch viij om te vragen? Ik zou gaarne zien, dat er een ge bouw kwam. Dhr. VAN BENDEGEM staat op het standpunt van B. en W. De volle prijs is niet noodig, maar nu scheelt het te veel. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 10 tegen 2 stemmen. Tegen de h.h. 't Gilde en Verschelling. Dhr. Or telee is afwezig. 5. Verkeersverbetering. B. en W. doen een voorstel tot aankoop van een gedeelte van het perceel van W. G. van Fraaijenhove op den hoek van de Gentschevaartstraat. Dezer dagen kwam het ver zoek in om de daar staande schuur te verbouwen voor garage. Waar B. en W. streven om, wanneer de gelegenheid zulks biedt, de gevaarlijke bochten weg te nemen, hebben zij met Fraaijenhove vnd. onderhandeld om den hoek van dat perceel af te staan, teneinde het verkeer daar ter plaatse te verbeteren. Bedoelde persoon is daartoe be- reid, tegen schadevergoeding van f 125. B. en W. zijn van oordeel dat zij de gelegenheid om de veilig heid van het verkeer daar te be vorderen, niet moeten laten voor bijgaan en stellen voor dit aan bod te accepteeren. Dhr. VAN BENDEGEM vindt f125 wel wat duur voor een hoekje van 3 X 1,50 M. Kan het niet minder? De VOORZ. zegt, dat dit is ge probeerd, maar men moet niet zoozeer kijken op de oppervlakte van den grond, als op de verbe tering voor het verkeer. Ook heeft de man onkosten, als de schuur gedeeltelijk wordt afge broken, om die weer te herstellen Dhr. VAN BENDEGEM zegt er niet voor te zijn. Dhr. OGGEL zegt ook, dat met Fraaijenhove is gesproken en deze eerst nog meer vroeg, maar men voor f125 accoord kreeg. Dhr. HAMELINK vindt, dat er geen bezwaar is, om voor die som den toestand daar te ver beteren het is altijd een gevaar lijke hoek geweest. Maar, vraagt spr. is dat de totale som, of ko men er nog kosten bij De VOORZ.De bestrating is voor de gemeente. Dhr, DIELEMAN vindt het hoekje, dat men wint, te klein. De VOORZ.Diezelfde ge dachte hadden ook B. en W., maar als het grooter werd, zou het weer duurder zijn, en nu we dit kunnen bereiken, is dit te doen. Als het grooter werd, miste de man het gebruik van zijn schuur en het is ook niet noodig. Het is daar niet zoo druk. Dhr. OGGELHet zou een kolossale verbetering zijn. Dhr. VAN KAMPEN Radicaal kan het toch niet goed worden, want de straat is reeds te smal, daarom is ook dit voorstel vol doende. Dhr. 't GILDE acht het een mooie oplossing en is er voor. Het voorstel wordt z. h. s. aan genomen. 6 Afwijking Bouwverordening. Van C. Willemsen is een ver zoek ingekomen tot het aanbren gen en hebben van zonnescher men aan zijn perceel, Noord straat B 45. Tegen het hebben van derge lijke zonneschermen bestaat bij B. en W. geen bezwaar, mits de onderkant van deze valschermen in neergelaten toestand minstens 2,25 M. boven het trottoir zullen uitsteken. Z. h. s. wordt besloten het ge vraagde toe te staan, onder voor waarden zooals hierboven aan gegeven. 7. Wtyziging aanvang cursus O. L School. Sedert jaren is de aanvang van den cursus op de diverse lagere scholen in deze gemeente ge weest I April. Op verschillende plaatsen in de omgeving was dit voordien ook, doch doordat di verse andere onderwijsinrich tingen .elders (zooals Ambacht school Mulo-Scholen) op I Mei aanvangen met hunne lessen, hebben deze den datum van be ëindiging dienovereenkomstig ge wijzigd. De school van de Ver. voor Christelijk Nationaal Onderwijs in deze gemeente heeft den da tum van aanvang der cursus, mede met het oog op de wijzi ging van de Leerplichtwet ge wijzigd en gebracht op 1 Mei. Het Hoofd der O. L. School is van oordeel dat zooveel mo gelijk gelijken tred met elkander moet worden gehouden en ver* zocht daarom die wijziging,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1