Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 93 DINSDAG 21 FEBRUARI 1933 48e Jaarg. Raadsverslag. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. li. Alvorens het verslag te ver volgen, zij medegedeeld, dat de nieuwjaarswensch van den Voor zitter inderdaad door het oudste lid is beantwoord, zoodat we ons hierin hebben vergist. We her stellen dit gaarne. (Het is in- tusschen een pluim voor dhr. Dieleman, dat hij niet voor de oudste werd aangezien n. Adres van het Bestuur van de V.V.V. alhier, luidende als volgt: Vernomen hebbende, dat de Raad in zijne zitting van 22 Nov. om bezuinigingsredenen be sloot de jaarlijksche, sinds 1399 ingestelde jaarmarkt af te schaffen, betreuren dit zoo plotseling genomen besluit ten zeerste, ge zien le het plaatselijk en maat schappelijk belang, zij het dan ook aan een kleine groep nering doenden en 2e de historische beteekenis, waar Axel reeds hon derden jaren het recht bezat deze markt te behouden. Redenen waarom wij uwen raad verzoeken haar besluit terug te trekken. Mocht dit echter stuiten op te groote financiëele bezwaren, dan is de V.V.V. blijkens een uit spraak harer leden op de Alg. jaarverg. wel genegen in dezen het hare bij te dragen liefst in overleg met Uw Bestuur en event, betrokken vereenigingen. B. en W. stellen voor om niet op dit verzoek in te gaan. Ai jaren heeft het Gemeentebestuur ondervonden en ieder heeft dit kunnen gadeslaan, dat op het behoud van de jaarmarkt geen prijs meer werd gesteld en die jaar voor jaar in belangrijkheid verminderde. Dit was de laatste jaren zoo danig, dat B. en W. van oordeel waren, dat de kosten en de moeite om de noodige keur meesters en arbiters te krijgen, die hiervoor gemaakt werden niet opwegen tegen den omvang van de markt. Vandaar dat B. en W. den moed hadden om bij de behandeling der begrooting 1933, voor te stellen, deze af te schaffen. De VOORZ. zegt dat er intus- schen ook van de kring Axel der Z. L. M. en van den Slagers hond een verzoek is ingekomen tot herstel van de jaarmarkt. Dhr. 't GILDE zegt, dat even als hij in Dec. het voorstel tot behoud der jaarmarkt heeft ge stemd (onjuist Red hij ook nu weer een poging daartoe zal steunen. Te meer nu V.V.V. er zich voor wil spannen en zoo noodig de financiëele verplich tingen voor haar rekening wil nemen. Indien men het materiaal in gebruik krijgt, als palen, planken, touwen, enz. komt de rest wel voor elkaar en dan zult ge eens zien hoe de zaak zal marcheeren 1 De heeren kunnen weten, hoe V.V.V. een vereeni- ging is, die haar sporen heeft verdiend, als ze iets aanpakt. En daarom beveelt hij het voorstel aan, te meer nu de kosten de begrooting niet kunnen bezwaren. De VOORZ Dus neemt V.V.V. de kosten geheel voor zich Dhr. 't GILDE lk kan daar geen borg voor staan, maar de alg. vergadering heeft zich toch in dien geest uitgelaten. In elk geval was men unaniem van mee ning, dat deze markt in eere dient hersteld te worden, Dhr. HAMELINK gelooft niet, dat de gemeente zoo arm is, dat ze geen jaarmarkt kan bekostigen, maar hij verwondert er zich over, dat de V.V.V., toen het gevaar dreigde, niet uit haar slof is ge schoten in plaats van te wachten tot de slag gevallen is. (Niemand had die slag verwachtRed.) Inderdaad leed de jaarmarkt aan bloedarmoede. Zij was meer een bespotting, dan een eer voor de gemeente. Maar spr. denkt, dat nu er de aandacht op geves tigd is, er misschien meer mede werking voor is. En als de markt geen belachelijken aanblik ver toont, zou spr. het nog wel eens een paar jaar willen probeeren. Dhr. DE RUIJTER staat op het standpunt, dat het verzoek wel onder het oog kan worden gezien, maar is tegen een veemarkt van particuliere vereenigingen. Als het den weg op moet van de V.V.V., dan is hij er tegen. Alleen als we weten, dat bij wijze van proef kan gesteund worden op de medewerking van landbou wers, handelaars en slagers, is spr. er voor te vinden, maar niet om een postje van f 40 te helpen bekostigen. Dhr. 1Z. DE FE1JTERHet is jammer, dat mijn voorstel de vorige keer niet gesteund is en ze nu komen als het te laat is Dhr. 't GILDElk heb het gesteund zie maar de notulen en mijn groepsgenoot Verschel ling was toevallig achter. Dhr. 1Z. DE FE1JTERWat zou het, niemand heeft mijn voorstel gesteund, dat hou ik vol. Dhr. DIELEMAN begrijpt niet, hoe ze nu nog met de jaarmarkt komen; die heeft z'n dood ge storven. Het is inderdaad een bespotting deze weer in 't leven te roepen, nu juist het bericht van Ged. St. daar is, dat de af schaffing is goedgekeurd. Ze had geen levensvatbaarheid meer. De VOORZ. is het hier volko men eens mede. Om in eene vergadering een markt, die in een vorige vergadering is afgeschaft, weer in te stellen, daar moet toch meer voor gebeuren. Dan zou spr. eerst overleg willen plegen met de belanghebbenden en eens een en ander onder 't oog zien. Het zou een kinderachtige vertooning zijn. Dhr. DIELEMANDan zou men garantie moeten hebben, dat er werkelijk vee kwam. Dhr. OGGEL zegt, dat dit plan al jaren besproken is, want het was dikwijls een lijdenshistorie om de keurmeesters te krijgen. Als de menschen, die direct be langhebbend zijn, er geen prijs op stellen is het toch beter die markt maar af te schaffen. Nu is in een vergadering van de V.V.V. die markt besproken door enkele liefhebbers van Axels historie, die het jammer vonden, dat een oud recht van honderden jaren als een waardeloos vod werd weggesmeten. Maar de tijden zijn veranderd en men moet zich aanpassen. De min naars der historie hebben blijk baar de jaarmarkt meer gevraagd uit gevoelsoverweging, dan uit een oogpunt van handelsbelan gen. Maar nu in elke gemeente in Zeeland het bericht van de afschaffing is onder 't oog ge bracht zouden we toch een be spottelijk figuur slaan, als er nu weer overal een besluit kwam tot intrekking van de afschaffing. Daarom dient er eerst onderzocht te worden, of men werkelijk met DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. aandrang prijs stelt op de jaar markt, dan wel of men weer enkele beesten op de markt wil brengen, om de uitgeloofde premiën mee te pakken. En zeker niet met den steun van een ver- eeniging, wier bestaan of finan ciëele kracht geen zekeffieid biedt. Dhr. 't GILDE meent, dat die aandrang nu voldoende blijkt en men dus wel toezegging kan doen. De VOORZ.Ja, maar dan moet er eerst een conferentie plaats hebben met de organisatie en niet maar een briefje, dat alleen door den secretaris is on derteekend. Het moet ernst zijn. Dhr. 1Z. DE FE1JTERDe laatste keer hebben de keur meesters het toch aangenomen De VOORZ.Niet direct en daarom moet de aandrang uit de bevolking komen, om een confe rentie te houden, dan kan die zaak grondig onderzocht worden. Dhr. DE RUIJTER vindt het beste maar om te wachten tot daartoe een verzoek inkomt. Alzoo wordt besloten. o. Schrijven van het Raadslid Ortelee als volgt „Daar het veel voorkomt dat „de werklooze arbeiders door „middel van de Arbeidsbemid deling naar de fabriek de l'Azote „gestuurd worden (o.a. ook nog „Zaterdag j.l.) en als ze dan gin der komen het dikwijls gebeurt „dat ze dan zonder gewerkt te „hebben, of na een of twee uur „werken ze weer naar huis ge bonden worden, zou onderge tekende gaarne zien, dat des- „betreffende werklieden hierover „schadeloos worden gesteld van „wegens de gemeente en wel „als volgt „Zij die niet hoeven te werken, „dus direct teruggestuurd worden „twee gulden, en zij die een i*pr „werken een gulden en vijftig „cents; zij die twee uur werken „een gulden, en zij die drie uur „werken vijftig cents. Hopende „de medewerking van den Raad „hierover te verkrijgen, teeken ik L. P. ORTELEE." B. en W. stellen voor, gehoord de Commissie voor steunveilee- ning, dit voorstel niet aan te nemen. De VOORZ. zegt, dat het en kele malen is gebeurd, dat een verwachte kolenboot niet was aangekomen of om andere reden, dat de menschen niet dadelijk aan den slag konden, of na kor ten tijd weer terug moesten. In zoo'n geval werd dien dag wel niet geprikt, maar toch werd er steun voor uitgekeerd, zoodat de menschen er geen schade bij hadden, tenzij, dat sommigen voor die dagen geen steun gevraagd' hadden, maar als ze bij de com missie aankloppen, wordt daarin voorzien. Dhr. SEGHERS: Kan dan toezegging gedaan worden, dat in zoo'n geval toch steun verleend wordt De VOORZ.: Zeker. Dhr. HAMELINK gelooft, dat dhr. Ortelee het voorstel wel niet gelukkig gesteld heeft, maar toch heeft hij er iets onbillijks in ge voeld, dat er zoo met de arbei ders gespeeid wordt op de l'Azote en spr. acht het ook onwaardig en daarom zou hij willen dat aan de Directie door de organisatie de werklieden werd medegedeeld, dat daaraan een einde gemaakt moest worden. Dat hebben de arbeiders door hun organisatie in ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. de hand als deze sterk genoeg is. Maar daarom ook wil hij ^hun toeroepen organiseert u allen en zorgt, dat zoo iets niet gebeuren kan. Spr. verneemt, dat de steun- commissie geweigerd heeft om op dit verzoek gunstig te adviseeren, maar spr. zou dan willen, dat de Raad in kennis werd gesteld met hun advies. Dhr. ORTELEE antwoordt den Vnorz dat de menschen er wel degelijk schade van hebben, als ze voor niks komen. Als ze op geroepen zijn cm 's avonds om 10 uur, of 's ochtends om 5 uur te Sluiskil te zijn, moeten ze zich daarvoor klaar maken, heb ben ze meer voedsel noodig en geven ze hun laatste cent uit voor een stukje spek of vleesch, opdat ze niet flauw vallen onder het werk. Spr. meent, dat de gemeente verplicht is, om ze steun te geven. Ze worden op geroepen door den correspon dent en weigeren ze te gaan, dan worden ze gestraft met de ont houding van steun, dus hebben ze volgens spr. ook recht op uit- keering. Dhr. 't GILDE: Van de or ganisatie of van de gemeente? Dhr. HAMELINK Neen, van de fabriek, die roept ze op. Dhr. VAN KAMPEN gelooft ook, dat dhr. Ortelee een beetje in de war is. Hij weet toch, welk een groot kapitaal er noo dig is, om de werkloozen te steunen. En op grond daarvan mogen we toch wel eischen en verwachten, dat de menschen gaarne gaan, als ze werk kunnen krijgen, ook al valt het misschien eens tegen Hoeveel menschen zijn niet dag in dag uit in de weer en loopen soms dagen zonder iets te verdienen spr denkt aan commissionnairs en kleine kooplieden en hebben dezulken ook recht op schade vergoeding Men moet niet teveel op den hals van die fabriek laden, als men begrijpt, dat er zeer veel menschen ook uit onze gemeente nog geregeld arbeid vinden. Als de reden van het verzuim zit in het niet aankomen van de booten, dan is dat redelijk, al zou spr. ook niet gaarne willen, dat men met de menschen speelt. Dhr. VAN BENDEGEM vraagt zich af, of dhr. Ortelee wel precies weet en begrijpt, en de consequentie aandurft van wat hij hier voorstelt. Spr. noemt dat spelen met vuur. Want Ortelee verwekt hier den schijn, alsof men op de l'Azote van een ar beider totaal geen nota neemt. En de voorsteller weet toch wel, dat het op de l'Azote anders is. Want hoeveel menschen zouden er niet vast op die fabriek werken, ook uit Axel. En wanneer nu de schijn, die in het voorstel van dhr. Ortelee ligt opgesloten, wer kelijkheid mocht worden, dan begrijpt hij toch wel, dat die vaste menschen daar ook niet zouden blijven. Maar spr. kan het ook wel indenken van dhr. Ortelee, dat hij met zoo'n voorstel komt, want hij is natuurlijk nog nooit werk gever geweest (algemeen gelach op de tribune, zoodat de Voorz. moet ingrijpen) en als men dat niet geweest is, kan men zich soms niet indenken, hoe dikwijls een goede regeling, die van tevoren mooi klaar gemaakt is, door een of andere hapering geheel in de war kan loopen. Spr. kan zich als werkgever indenken, dat b v. op de l'Azote een regeling zal worden getroffen om een boot te lossen, die op bepaalden tijd binnen moet zijn en dat door een hapering ergens dan de regeling in de war loopt. Dan kan het voorkomen, dat de menschen tegen een bepaald tijd stip zijn belast om te komen lossen en door het in de war loopen van die regeling, die menschen op dat moment niet noodig zijn. Natuurlijk is dit ook een pijnlijk iets voor de arbeiders, want wanneer men er op rekent om aan 't werk te kunnen en men komt op het bepaalde punt om te gaan wer ken. of men heeft een enkel uur gewerkt en er wordt dan mede gedeeld dat men naar huis kan, dan kan ik mij ook heel best indenken, dat men dat als een zeer pijnlijk iets aanvoelt en dat dit natuurlijk geen voordeel is, maar altijd voor de betrokken arbeiders ook schadelijk uitkomt. Maar daar is toch niet mee weg te redeneeren, dat het toch moei lijk den weg uit kan gaan, zooals dhr. Ortelee wil. Wanneer de arbeiders in dezen iets meer vastigheid willen be komen, is het volgens mij een eerste vereischte, om dit aan de organisatie op te leggen en deze voor zulke aangelegenheden te laten opkomen. Ook kan dhr. Ortelee zich toch wel voorstellen, dat het niet opgaat, om voor een bepaald bedrijf maatregelen te treffen, want als er door een ge meente of welke overheid het dan ook zij, maatregelen in dien geest zouden moeten getroffen worden, zou dit gelden voor alle bedrijven. En daarom vroeg ik dhr. Ortelee in het begin van mijn rede, of hij daar de consequentie van zou durven aanvaarden. Want het ligt volgens mij niet op de weg van een gemeentelijke overheid, om voor particuliere bedrijven zulke maatregelen te treffen. Wanneer wij in dien geest zouden gaan handelen, dan zou dit be- teekenen, dat wij een precedent voor de toekomst zouden schep pen, waarvan het eind nog niet ware te overzien. Dan heb ik deze zaak ook nog eens even nagevraagd. Maar dan is het toch zoo voorzitter, dat een werkelooze arbeider, die bij de gemeente komt stempelen en naar de fabriek door bemiddeling van de arbeidsbeurs wordt ge zonden, wanneer hij daar komt, en niet, of maar een kleine poos kan arbeiden, toch als werkeloos wordt beschouwd en hij tevens zijn steun trekt, daar hij regie-, mentair recht op heeft. En dit zal toch wel hetzelfde zijn, met de menschen, die uit hun bond trekken, daar zal vol gens mij, wanneer er zich zoo een geval voor doet, toch wel ten goede rekening mee worden gehouden. Ik voel ook het pijnlijke hier van voor de arbeiders, die daar door gedupeerd worden, maar nog houd ik vol, dat dit een terrein van werkzaamheid is voor de organisatie en niet voor den Raad. En om bovengenoemde rede nen, wil ik dan verklaren, dat ik niet het minste gevoel voor het voorstel van dhr. Ortelee en ook absoluut tegen zijn voorstel zal stemmen. Dhr. ORTELEE erkent» dat hij geen werkgever is en hoopt het ook nimmer te worden, want danf AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1