N i en ws- Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 92 VRIJDAG 17 FEBRUARI 19.33 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Met de zitting van 14 Febr. j.l. werd de rij van openbare verga deringen geopend voor 1933. En gezien den loop van zaken in deze zitting moeten we helaas constateeren, dat die in onzakelijk gebazel, als gevolg van te soepele leiding ter eene en zgn. zenuw achtig temperament ter andere weer niet onder doet voor de zittingen die den Raad van ons stadje de laatste jaren berucht maken. Was het vroeger de strijd tus- schen gas en electriciteit en later die om de waterleiding zaken die althans met onze ge meentebelangen in direct verband staan nu is het de politiek ge worden, die als onderwerp der debatten de uren van de raads zittingen onledig houdt, ondanks het feit, dat nog onlangs is ge zegd, dat een raadsverslag van de gemeente van f80 toch wel wat duur komt, ondanks ook het feit, dat tijdens de begrooting gezegd is, dat daarop we! bezui nigd kon worden. We stonden eerst in twijfel of we er het bijltje niet bij neer zouden leggen en eenvoudig volstaan met een ver melding van de feiten en beslui ten, met weglating van de uit voerige bespreking, m. a. w. in notulen-vorm, zooals dan notulen behooren te zijn en niet in ver- slag-vorm die B. en W. van Axel notulen noemen. Maar die korte vorm kon ons niet bevredigen en ook niet naar we vernemen den lezers, doch in elk geval zijn we wel overtuigd onze abonné's genoegen te doen, door in veel korteren vorm verslag te doen van de Raadszittingen, voorzoover de be sprekingen niet direct onze ge meentebelangen raken. De voltallige zitting dan wordt geopend door den Voorzitter, den heer F. Blok, burgemeester, met het ambtsgebed, waarna deze tot de leden de volgende toespraak houdt Mijne Heeren, Wanneer wij bij de eerste ver- Qmdat men mijn voorkomen niet tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar ADVERTENTIÈN van I eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. uiterlijk gadering van den Raad een terug blik werpen over het afgeloopen jaar, dan moeten wij constateeren, dat de economische crisis verder doorwerkte dan in 1931 en dat de gevolgen daarvan steeds ern stiger worden. Óndanks de steun van regee- ringswege was het landbouwbe drijf, het hoofdmiddel van bestaan in Axel, weder niet loonend. Ernstige verliezen werden gele den, vooral ook omdat de aard appeloogst onverkoopbaar was. De oogst was wel goed, maar de finantieele uitkomsten waren meer dan onvoldoende. Door den onvoldoenden steun werd bijna geen vlas uitgezaaid. Deze doorwerking van den economischen crisis in den land bouw was oorzaak, dat het aantal werkloozen buitengewoon groot was, terwijl ook de inkrimping van arbeidskrachten aan de am- moniakfabriek te Sluiskil, het aantal deed stijgen. Het behoeft geen betoog dat de voornaamste zorg van het Gemeentebestuur die der werk loozen betrof. In het afgeloopen jaar bedroeg het grootste aantal werkloozen 332 (op 27 December) het minste aantal werd geboekt op 24 Sep tember, n.l. 42, welke getallen resp. 36 en 22 hooger zijn dan in 1931. Het gemiddeld aantal werkloo zen bedroeg 154 of 50 meer dan vorig jaar. In tegenstelling met vorige jaren was het in 1932 niet mogelijk de werkverschaffing en steunverle ning stop te zetten. In de werkverschaffing waren gemiddeld 25 arbeiders te werk gesteld. Uitgevoerd zijn o.m. de verbetering van den Zaamslag- schen weg en de gevaarlijke hoek in den weg op Schapenbout. Voorts werd de rioieering in de Prins Hendrikstraat voltooid en de stortplaats voor vuilnis voor het gebruik gereed gemaakt, terwijl in het eerste halfjaar eenige werkloozen in de vlasbewerking te werk gesteld worden. In October kwam de werkver- schaffing onder de controle van de Ned. Heide-Maatschappij te staan. Tevens werd het uurloon in de werkverschaffing van 30 op 28 cent teruggebracht. De steunverleening eischte de bijzondere aandacht van de daar voor ingestelde Commissie, welke elke week moest vergaderen. Gaarne spreek ik hierbij een woord van dank voor de belange- looze opoffering dier leden, die dikwijls geen gemakkelijke taak hadden. In totaal is aan 200 gezins hoofden of kostwinners steun toegekend. Het gemiddelde aan tal gesteunden bedroeg 50 (laagste aantal 8 in Julihoogste 105 in December.) Ingevolge schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken moest in Mei het tarief voor de landarbeiders met f 1 worden verlaagd. Aan steun is betaald f 20381.84, voor werkverschaffing f 12889.23, voor werkverschaffing vlasbewer king f 1890.61, totaal f35161.68. Wanneer men daarbij optelt de gemeentelijke subsidie aan de werkloozenkassen, welk bedrag nog niet precies bekend is, dan krijgt men een totaal bedrag van ongeveer f 45000. De werkloozenkassen keerden aan hunne leden aan steun uit, een bedrag van ruim f34000. De plaatsing van arbeidskrach ten via de Arbeidsbemiddeling kon uit den aard der zaak slechts tijdelijk zijn. Aan de ammoniakfabiiek wer den 1006 arbeiders geplaatst, doch vaak voor slechts enkele dagen. In 1931 bedroeg dat aantal 635. In den oogsttijd konden alle beschikbare landarbeiders in de landbouwbedrijven worden ge plaatst, terwijl ook velen gedu rende het aardappelrooien en in de bietencampagne werk vonden Overigens beperkte de bemid deling zich tot plaatsing van en kele arbeidskrachten in verschil lende kleine bedrijven, o.a. de tricotagefabriek te Hulst. Bouwbedrijf. Door het college van B. en W. zijn over het afge loopen jaar 45 bouwvergunningen verleend tot het bouwen van nieuwe woningen, waarvan het grootste deel in 't uitbreidingsplan der gemeente viel. Niet minder dan 2661 M3 grond werd daar aan verschillende personen ver kocht. Ondanks de crisistoestand kunnen we hier met genoegdoe ning constateeren, dat deze re sultaten zeer gunstig zijn te noemen. Brandweer. In 1932 moest de brandweer éénmaal handelend optreden bij een brand op een hofstede, gelegen in den polder Beoosten- en Bewestenblij. Hier bij viel te constateeren, dat het materiaal, waarover deze brand weer kan beschikken in prima staat verkeert. Ook zijn de manschappen en het leidende personeel ten volle voor hun taak berekend. Voorts werden er geregeld oefeningen gehouden en wordt het materieel, door het daarvoor aangestelde personeel keurig onderhouden. Besmettelijke ziekten. Twee gevallen van besmettelijke ziekte (roodvonk) vielen te constateeren. Onder het rundvee kwam één geval van mond- en klauwzeer voor. Bevolking De bevolking der gemeente steeg in 1932 van 6186 tot 6255 inwoners. Geboren werden 131 personen, het aantal overleden bedroeg 50 personen en het aantal huwelijken is 36. Ingekomen zijn er 325 personen, het aantal vertrokken personen bedroeg 338. Finantieele toestand. De be grooting 1933 hebben wij sluitend kunnen krijgen. Het zal wel geen nader betoog behoeven, dat onder de omstan digheden waarin wij thans leven, de belastingen, die niet hoog waren, verhoogd moesten worden. De oorzaak hiervan was hoofd zakelijk te vinden in 2 belangrijke feiten, le de opbrengst der be lastingen ging achteruit, en 2e de werkloozenzorg eischte groote finantieele offers van de gemeen tekas. Aangezien in vorige jaren de Marie bedankte, nam een boek ter hand en bekeek de illustraties, door Uwen Raad toegestane gel den altijd zoo economisch moge lijk zijn beheerd, was voor B. en W. de eenige mogelijkheid om de meerdere benoodigde gelden te vinden enkel en alleen gelegen in verhooging van de belastingen en zoo noodig invoering van nieuwe belasting-objecten. De opcenten op de hoofdsom der personeeie belasting werden van 40 gebracht op 110. Voor het eerst worden er op centen op de hoofdsom der ver mogensbelasting geheven en wel het maximum aantal dat wordt toegestaan, d.i. 50. De opcenten op de hoofdsom der gem.-fondsbelasting moesten worden opgevoerd tot 80, ook het maximum-aantal. Voordien werden er 70 opcenten geheven. Verder werden we genoodzaakt om onze gemeente voor de fonds belasting te plaatsen van de le in de 2e klasse. Overzicht gasfabriek 1932. Gasverkoop. Axel 309000 M' Neuzen 253800.' tot. 562800 Ms. 1931. Axel 341000 Ms., Neu zen 263000, tot. 604000 M'. Minder verkocht in 1932 pl.m. 41000 Ms. Aantal aansluitingen op 31 December 1932: Op 31 Dec. 1931 Axel 1154, Neuzen 1080, tot. 2234. Op 31 Dec. 1932: Axel 1134, Neuzen 1016, tot. 2150. Meer Axel 20, Neuzen 64, tot. 84. Gedurende het geheele jaar was de 2e 12-retortsoven in bedrijf. Deze is vanaf 24 Mei 1931 in bedrijf. De le twaalfretortsoven werd hersteld, de werkzaamheden wa ren op 31 Dec. 1932 nog niet geheel gereed. Storingen van eenige beteekenis kwamen gedu rende 1932 niet voor. Het buizennet werd zoowel in Axel als Terneuzen uitgebreid in enkele nieuwe aangelegde straten. Deze werkzaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd. En kele lantaarns werden geplaatst, terwijl in de Emmastraat een lantaarn werd bijgeplaatst. Het geheele jaar konden wij Wordt vervalgdt Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. (Duitsche vertalinp). 33* In het koopmanshuis aan de over zijde was geen teeken van leven te hespeuren. Eenzaam sleet de oude Greta daar haar dagen. Peinzend hield de jonge freule haar blik op dat huis gevestigd, het was alsof haar geest was vereenzelvigd met den jongen eigenaar. In langen tijd had zij niets van Theobald ge hoord. Bij wien ook zou zij naar hem kunnen informeeren? Te Frank fort kende zii niemand, dien zij in haar vertrouwen kon nemen. Misschien had graaf Hasso haar behulpzaam kunnen zijn, maar al spoedig zag zij in, dat dit de verkeerde weg zou zijn. Bovendien gevoelde zij een levendigen afkeer van dien afgod barer tante, hoe meer deze zijn talenten prees en in moederlijke verblindheid den jongen man tot in de wolken verhief, des te meer doorzag Marie dat karakter, waarvan de grove gebreken door het glimmend vernis van uiterlijke be schaving en gekunstelde wellevend heid slechts ternauwernood bedekt Waren. Maar graaf Von Raven was wat men noemt een goede partij en dit deed menige trouwlustige schoone één oog dichtdrukken om hem te ver afgoden en den erfgenaam van het slot Raveneck nog ijdeler en aanma- ligender te maken, dan hij reeds was. k-nap kon noemen, heette het origineel, interessant en innemend. Graaf Hasso was lang en mager en deed daardoor denken aan Don Quichotte. Elke nieuwe mode, Ie dernier cri de Paris of the latest Londen fashion, werd het eerst toegepast door graaf Von Raven, die er veel van hield om copurchic door Frankfort's straten te wandelen. Zijn mond was buitengewoon breed en werd dikwijls geopend, hetzij voor een geeuw van verveling, hetzij om een flauwe ui te debiteeren, waarom gelachen moest worden en waarom dan ook behoorlijk gelachen werd. Maar die mond liet zich soms bewe gen om in den kring van vrienden, die zulks waardig geacht werden, een lied voor te dragen, met een stem, die weliswaar veel te wenschen overliet, niettegenstaande de duurste lessen van de beroemdste musici, maar toch van alle zijden bewonderd werd en toegejuicht. Wat hinderde het, als er hier of daar een valsche toon onder üep? Het was immers graaf Von Riven, die zong en graaf Von Raven was een goede partij. Marie kon haar eerste ontmoeting met dien salonheld en sportsman nooit vergeten. Aan het station werd zij door tante Von Raven ontvangen en ook door deze persoonlijk naar de logeerkamer gebracht. Voor het theedrinken werd zij heneden in de eetzaal verwacht en in dien tusschentijd was er een ka menier te harer beschikking gesteld, die in de aangrenzende kamer den koffer van de jonge dame uitpakte. Vroeger dan bepaald was ging Marie naar het boudoir harer tante, om zich den tijd met de Illustraties op een boekentafeltje te verdrijven. Zij week onwillekeurig terug, toen zij daar een vreemden heer in luchtig huiscostuum in een schommelstoel zag liggen, bezig met dichte rookwolken door zijn neus uit te blazen. Pardon, kom maar binnen, ma cousineriep hij op langgerekten toon uit, zonder een beweging te maken om op te staan. Neem mij niet kwalijk, dat ik maar en négligé ben. Ik kom pas van 'n vermoeienden race terug, mijn jockey is van zijn paard gestort en nu moest ik de tweede manche zelf rijden. Ha, wat is dat beroerd, ik doe 't van m'n leven niet meerMaar propos, welkom, ik kende je nog in 't geheel niet. Hij zette een pince-nez op en stak Marie zonder uit zijn achtelooze hou ding op te staan, de hand toe. Zij deed, alsof zij dit niet zag, groette tamelijk koel en zeide, dat zij hem niet storen wilde. Zijn lompheid ergerde haar. Quelle bêtise I antwoordde hij ge ruststellend. Je ziet wel. Marie, dat ik mij volstrekt niet geneer en dat ik mij ook niet laat storen. Wil je mij geen land geven? Nu zooals je wilt, ik ken die preutsche riame'jes wel. Maar sans gêne, schuif dien stoel wat dich terbij en ga zitten, dan zal ik je een paar leuke moppen uit Punch voor lezen. Je verstaat toch wel Engelsch, hoop ik. Hij stak den voet uit in de richting van den storl, waarbij zijn goudle deren pantoffel op den grond viel. zoodat er een roodzijden sok te zien kwam. Die luie vlegels, zeide hij steu nend, terwijl hij zijn adellijken rug bukte, om de schade aan zijn tellet te herstellen. Hij zoude het zich als de natuurlijkste zaak ter wereld hebben laten welgevallen als Marie toege sprongen was om hem die moeite te besparen. „Den heelen dag loopen die lummels van bedienden elkaar ln den weg," ging hij voort, opnieuw zich een gemakkelijk plaatsje in het kussen kiezende, „en als men er een noodig heeft, dan is er geen te vinden". De freule begon deze vreemde ken nismaking grappig te vindenzij wist met een bedorven eenig zoontje te doen le hebben en nam bedaard op den aangewezen stoel plaats. Met 'n ingehouden glimlachje vroeg zij of het theedrinken altijd zoo laat piaats vond. Raven rekte zich uit. „Dat weet ik niet, ma belle- Ik drink zeer zelden thee bij mama. Het is zoo bar ver velend, zoo'n tête-è-tête, en gasten zien wij maar alleen bij onze diners en soirees. Bovendien ben ik door talrijke invitaties gewoonlijk zoo in beslag genomer, dat ik allerlei kunst grepen moet bedenken om er doorheen te laveeren, wil ik eens 'n enkelen keer naar 't theater gaan. Men heeft hier niet bizonder veel, 'n paar tame lijke balletten, anders niet. Ba, men is hier nog zoo ten achter I" Dit alles zeide hij zoo geblaseerd mogelijk, toen leunde hij weder ach terover, strekte zijn beenen uit en dampte als een locomotief. Heb je daar dat kringetje gezien, ma cousine? ik ben tegenwoordig een hartochtelijk liefhebber van kringetjes rooken Kijk alweer een 't Is fa meus I... Kan ik je soms meteen cigarette dienen Ik ben vandaag opzettelijk voor je thuis gebleven, ging Hasso voort en op zijn gezicht was duidelijk de verwachting te lezen, dat ze van blijde verrassing over zulk een vriendelijk heid minstens in onmacht zou vallen. Mama vond, dat 't zoo behoorde. Eerst zou ik je zelfs van het station afhalen, maar, franchement gezegd, je arri veerde op zoo'n ongelegen uur, dat ik onmogelijk nog meer van m'n paarden kon vergen, ze zijn vandaag al genoeg afgejakkerd geworden. Marie verzekerde, dat zij zulk een opoffering volstrekt niet van hem en zijn paarden vergen kon en Hasso vand dat dit niet meer dan natuuilijk was. Hij keek op de pendule en zei „mille diables! Marie, heb je geen honger? De drommel mag weten wat ze ons vandaag weer opdisschen 't Is bijna half negen Maar ik weet er alles, van en voorzie mij. Proef die confituren eens, ze zijn délecieuses, mijn windhond en ik eten er dagelijks een doos van leeg. A propos, heb je al van mijn honden gehoord Mijn kennel is beroemd. Minka kan prach tig voltlgeeren. Ik zal 'tje eens laten zien, maar vanavond niet. Je moetje geduld een weinig op de proef stel len. Ik ben gewoon kapot op mijn woord." Hij stak een marron glacé in den mond en bood zijn nichtje er ook een aan. Ik heb dat goed rechtstreeks van Sarotti, liet hij erop volgen. Hij weet hoe 'n kenner ik ben en zendt mij alleen prima kwaliteit. Ik hoop, ma chère, dat je mij in liefhebberij voor sommige dingen wat tegemoet suit komea,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1