Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 83. DINSDAG 17 JANUARI 1933 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Buitenland. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Gent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Japan en de Volkenbond. Eerstdaags zal de Volkenbond, in dezen vertegenwoordigd door de zoogenaamde commissie van 19, de behandeling van het Ja- pansch-Chineesche conflict her vatten. Alle aanbevelingen, uit Genève aan Tokio gericht, om niets te ondernemen wat den be staanden toestand zou kunnen verergeren, zijn vruchteloos ge bleven. De Japanners hebben hun plannen volvoerd, zonder ook maar in het minst rekening te houden met de wenschen, hun door den Volkenbond kenbaar gemaakt, ofschoon zij zich be ijverd hebben den schijn op te houden alsof zij zich aan die wenschen veel gelegen lieten liggen. De feitelijke onmacht van Ge nève om dit geschil tot een be vredigende oplossing te brengen, wordt misschien nog het best geïllustreerd door den stap, wel ken de Britsche gezant te Tokio heeft ondernomen om aan het „krachtige optreden van Japan", zooals hij het uitdrukte, een einde te maken. De gezant wees er op, dat bij niet toegeven door de Japanners aan het verlangen naar een vredelievende oplossing de toestand beslist zal vastloopen. Het daarop gegeven antwoora liet evenmin aan duidelijkheid te wenschen overJapan zal ten aanzien van Mantsjoekwo en wat daarmee annex is, geen enkele afwijking van den tot dusver ge volgden weg veroorloven. Derhalve weten de heeren te Genève, waaraan ze zich te hou den hebben, wat ze te hopen of te vreezen hebben: Tokio zal voortgaan zich vasten voet in Noord-China te verschaffen, on danks alle bezwaren, welke het daarbij zal ontmoeten. Dat de Volkenbond aldus in een hoogst moeilijk parket wordt gebracht, ligt voor de hand. Van daadwerkelijk ingrijpen kan geen sprake zijn, bij gebrek aan machts middelen en van het uitoefenen van moieelen druk valt weinig 24) of geen resultaat te verwachten, indien Japan werkelijk in zijn voornemens volhardt. De Chineesche regeering, hoe wel zich hiervan volkomen be wust, probeert thans nog een noodsprong om de vertegenwoor digers der mogendheden te Ge nève er van te doordringen, dat de situatie uiterst kritiek 'is. Daarom kondigt zij aan, dat China zich gewapenderhand zal verzet ten tegen de aanvallers en dat aan het Chineesche leger opdracht zal worden gegeven zich in het Noorden te concentrceren. Och arme, het Chineesche leger! Waaischijnlijk zou het, wanneer het werkelijk zoover komen moest, van den aardbodem zijn wegge vaagd, alvorens het behoorlijk stelling had genomen. Neen, deze partij is te onge'ijk, wanneer er werkelijk ernst van de zaak wordt gemaakt. Met oorlog voe ren kunnen de Chineezen slechts de verliezen vergrooten, zonder de geringste kans op herwinnen van hetgeen ze reeds verloren hebben. Als het Japansche ver- nietigings-apparaat in werking wordt gesteld op volle kracht, kunnen de Chineezen niet beter doen dan het veege lijf te bergen. De naar Genève gezonden aan kondiging dient dan ook slechts om aan te toonen in welk een wanhopige positie de Nanking- regeering verkeert, waarbij dan natuurlijk de hoop voorzit, dat de Volkenbond er alsnog in mag slagen Tokio tot andere gedachten te brengen. Voor het oogenblik lijkt het er niet veel op, dat deze bedoeling zal worden verwezen lijkt. De Japansche factie in de provincie Jehol is ingezet en zal even onverbiddelijk voortgang hebben, als in Mantsjoerije het geval is geweest. In het Verre Oosten ligt de lont beangstigend dicht bij het kruitvat en een eventueel ont branden zal niet den Chineezen alleen schade berokkenen. De Amerikaansche regeering heeft al haar diplomatieke ver tegenwoordigers in Europa tele- grafisch geïnstrueerd te verklaren, dat de Amerikaansche regeering vasthoudt aan haar standpunt, dat zij de annexatie van vreemde gebieden door middel van wapen geweld niet erkent. Stimson heeft deze stap gedaan in opdracht van Hoover met het oog op de in Europa circulee- rende geruchten als zou de re geering van Hoover willen toe geven in de Mantsjoerijsche kwestie. In democratische kringen te Washington wordt voorspeld, dat spoedig na de ambtsaanvaarding door Roosevelt, de Amerikaansch- Russische onderhandelingen in zake de erkenning der Sovjet- regeering zullen worden hervat, teneinde den Amerikaanschen uit voer een nieuwe markt te openen. In dit verband wordt er op gewezen, dat na de weigering van verschillende debiteuren der Ver- eenigde Staten om te betalen, geen reden meer bestaat de Sovjet- regeering niet te erkennen, omdat deze de Tsaristische schulden niet heeft overgenomen. Deze opvatting wordt door ver schillende afgevaardigden gedeeld. Bij de Sovjet-vertegenwoordiging te Washington is den laatsten tijd een toenemende activiteit merk baar. Afgevaardigde Martin heeft een voorstel ingediend, waarbij alle buitenlandsche producten van een stempel van oorsprong moe ten worden voorzien. Deze stap is van groote beteekenis in de campagne voor U.S.A.-pro^ucten. De actie tot erkenning van den Russischen Sovjet komt niet vreemd voor, als men leest hoe het communisme in Amerika toe neemt. In sommige kringen was men tot nog toe van meening, dat het communisme voor een democra tisch land als de Ver. St. geen gevaar opleverde. Het Katholieke weekblad van Chicago, waaraan de Msb. een en ander ontleent, deelt echter thans mede, dat er in de Ver. St. in ieder geval reeds t.vee millioen actieve communis ten zijn en dat de scharen werk- loozen een uitstekende reserve voor hen vormen, waaronder ze zeer veel propaganda maken. Ook in de hoogere kringen, vooral onder de intellectueelen zijn zeer veel communisten, zelfs profes soren, die hun leerstoel misbrui ken voor communistische propa ganda. Verschillende berichten. Door wolven verscheurd. Ten gevolge van de koude zijn in verschillende deelen van Portugal kudden wolven uit de hooggele gen wouden naar de dalen ge komen. Te Valpacos werd een onderwijzeres door wolven ver scheurd. in de dalen van de Sierre de Estrella hebben de wolven eenige kudden vee over vallen en talrijke schapen en runderen gedood. Vloeibare steenkool. Volgens berichten in eenige Engelsche bladen zouden in Engeland plan nen bestaan om binnenkort groote fabrieken op te richten voor het vloeibaar maken van steenkool. Men zou zelfs van regeeringszijde bereid zijn, zoo noodig een be drag van 8 millioen pond sterling voor te schieten. Volgens het plan zou men jaarlijks uit ruim 800.000 ton steenkool 65 millioen gallon vloeibare brandstof willen produceeren, die gebruikt kan worden voor motoren. Het plan zou niet alleen een groote steun voor de steenkool-industrie be- teekenen, maar bovendien een groote vermindering van de werk loosheid in Engeland tengevolge hebben. 8 Flinke winkeljuffrouw. Te Rochester (Eng.) werd bij een juwelier een ruit ingeslagen en trachtte een dief een aantal rin gen uit de etalage te stelen. De winkeljuffrouw zag, dat de man de hand door het gat stak. Zij bedacht zich geen oogenblik, maar greep de hand van den dief en riep om hulp. De politie was spoedig ter plaatse en arresteerde den onfortuinlijken dief. De regeering motiveert het verbod met de mededeeling dat door deze loterijen een groot deel van den rijkdom des lands in de zakken van buitenlandsche concerns komt. Bovendien is in de bladen verklaard, dat er in Perzië zelden een prijs gewonnen werd. Boerderij voor 11, Hoe hevig de crisis in den Poolschen landbouw woedt moge blijken uit het feit, dat bij een verkoo- ping van boerderijen de hoogste prijs, welke voor geheeie woon huizen met stallen kon worden gemaakt, ongeveer 35 zloty (on geveer 11 gulden) was. Wordt vervolgd* AXELSCHE Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. (Daitsche vertaling). XVII. Nadat Brand vertrokken was en Heloïse zich handenwringend over tuigd had, dat werkelijk al haar dia manten verdwenen waren, woelden woede en wraakzucht in haar hart en keerden zich voi haat tegen hetzelfde weiktuig, met behulp waarvan zij een andere wraak gekoeld had. Als een furie stormde sij haar kamer op en neder, van wraakzucht vervuld en zinnende op piannen, hoe den verloren Bchat op de snelste en zekerste wijze weder in handen te krijgen. Woeste denkbeelder, avontuurlijk, bijna onuitvoerbaar, gingen in haar hoofd om, doch één denkbeeld hield Eij vast. „Wat had hij voor geheimen met de oude barones Von Rotters- wyl Daarover peinsde zij onophoudelijk, dat raadsel moest zij oplossen. Wilke had reeds verscheidene toe- Bpelingen gemaakt, dat Brand zich Voor de speurhonden moest wachten hij had gesproken van vroegere tijden, waaraan Brand riet gaarne terugdacht. Wat was het dan voor een hoofdstuk uit zijn levensgeschiedenis, dat hij te vreezen had. De danseres stampvoette van onge» duld. Zij kon het in huis niet uithoc» deu. Reeds greep zij naar haai kanten tjaal en haar parasol, om uit te gaan, toen er aan de deur werd geklop'. Tot haar groote verbazing stond Wilke op den drempel. Heloïse zag hem met een toornigen blik aan, maar zij bemerkte aan zijn armezondaarsgezicht, dat hij onmoge lijk met Brand's schurkenstreken be kend kon zijn en de treurige blik, waarmede hij naar hare keffers en doozen keek, had de diamanten, die zijn vriend zich alleen voor z;chzelf had toegeëigend nog niet zien flon keren. Dit verzoende haar en bracht haar op een nieuw denkbeeld, waaraan zij gevolg wilde geven. Mijnheer Wilke? vroeg zij, wat verschaft mij het genoegen Ik ontmoette Brand zooever, was het op verlegen toon gegeven an - woord, en hoorde van hem, dat u ver trekken wilt. Ik kon het niet geiooven, en wilde mij persoonlijk overtuigen, of de jobstijding waar was. Dat is heel aardig van u, zeide Heloïse vriendelijk. Het verheugt mij, u de verzekering te kunnengeven.dat ik misschien nog eenige dagen blijf. Ga zitten, vriend en blijf mij een paar uurtjes gezelschap houden. Het is warm vandaag en een verfrisschende dronk zal u goed doen. Glimlachend stak zij hem de hand toe. Toen werd het Wilke nog warmer om het hart dan buiten onder de bran dende zon en hij verzekerde met plompe galanterie, dat hij het als een groote eer beschouwde, zijn schoone vriendin gezelschap te mogen houder, Tot acht uur was hij vrij, maar dan was zfln tijd in beslag genomen. Wilke had weinig met elegante dames verkeerd, met kokette tooneel- prlnsessen nog nooit en dus werd hij des te meer verstrikt door de kunst* grepen der danseres, die met vertrou welijk sans gêne dicht bij zijn stoel leunde en hem schalks in de oogen keek. Heloïse kon allerbetooverendst zijn als zij wilde. Nu had zij het er op toegelegd haar bezoeker te slaan in dezelfde kluisters, waarin zelfs prinsen vari den bloede hadden gesmacht. Zij had reeds lang bespeurd, dat hij niet van de snufgersten was, wel geschikt voor de rol van een houder van een speelhol, maa- tegenover een zoo veileideujke vrouw met zichzelf ver- 1 gen. Zij had gemerkt, dat Brand hem niets van de diamanten gezegd had, natuurlijk omdat hij ze voor zich alleen wilde behouden. Hierop bouwde zij haar plan. De eene vriend moest den anderen verraden. Boven uit de kast nam zij een flesch met dunnen hals, zette die op tafel en schonk den parelenden wijn in de glazen. Het was Tokayer, die het bloed vurig door de ade>en jaagt. Wilke hield van een goed glas wijn, hoewel hij niet veil kon verdragen. Nu Held'.e hem het glas toereikte en hij van hetzelfde pietje mocht drinken, dat haar roode lippen zooeven hadden aangeraakt, zette hij hit met dubbel genot aan den mond om het tot den b odem te ledigen. De danseres had het gordijn dicht getrokken i het zonlicht spie de op het purper en wierp een rossigen weer schijn op haar weelderige gestalte. Zij zat met de hand onder het hoofd en sag hem vlak is het gelaat, terwijl zij hem steeds tot drinken uitnoodigde en, wanneer hij aarzelde, hem daartoe opwekte door met htm te klinken. Brand Is b|J mij geweest, ving lij aar. Maar ik ben boos op hem, Hongersnood in Chili. In het Chileensche gebied van de Cor- dilleros de los Andes, nabij de Argentijnsche grens, heerscht op het oogenblik groote hongers nood. Ongeveer 2000 gezinnen zouden door den hongerdood worden bedreigd. Oorzaak van deze ramp zijn de aschregens tengevolge van de jongste vul kanische uitbarstingen van de Andes, waardoor honderden vier kante kilometers weideland zijn vernield, zoodat het vee is ver hongerd. Duizenden stuks vee zouden door voedselgebrek zijn omgekomen. En dat in een tijd, dat er elders zooveel overvloed is 't Is alleen zijn schuld, dat ik zoo spoedig vertrek. Heeft hij a niets verteld Geen woord antwoordde Wilke, terwijl hij herhaalde malen met een' zakdoek over zijn voorhoofd streek. Zijt u boos op hem, mademoiselle En waarom, als ik vragen mag. De Frangaise nam haar glas achte loos op en dronk hem toe. Waarom zou ik het verzwijgen? Het betreft een zekere barones Von R itterswyl I Ge zult er wel niets van weten. Rotterswyl Wel, wat is er met haar I Hij vertelde mij, dat hij haar vroeger gekend had, maar de kennis making niet van liefelijken aard was... maar drink toch, mijnheer Wilke Van geen liefelijken aard Ha ha ha!Zei hij verder niets? Op een volgenden keer zou hij mij de heele geschiedenis vertellen, antwoordde Heloïse met een votschen- den blik op zijn glazige oogen. Maar neen, tot een volgenden keer wil ik niet wachten. Ik blijf er bij, morgen vertrek ik. O neen, dat niet, mijn enge! riep Wilke met een luiden lach uit. Neen, daar komt niets van. Wat er tusschen die oude heks en hem be staat, is 'n rare historie Ik weet niet of ik het wel vertellen mag. Ziet ge nu wel, dat ge gees haar beter zijt, dan uw vriend Brand Ik zal dadelijk mijn kamenier schellen, om de keffers te pakken. Wilke hield haar arm tegen, Wat '.i driftkopjeschertste hij met een dikke tong. Wacht eerst af. of tk êoms wet vertellen wil, schalie, O een Sweepstake loten. Het Perzisch parlement heeft een wetsontwerp goedgekeurd, waar bij de invoer en verkoop van sweepstakeloten in Perzië wordt verboden. Smokkelen van margarine, De Duitsche douane heeft 'het spoor ontdekt van een groote smokkelorganisatie, die langs de geheeie grens van Limburg tot de Wadden werkt en haar spe cialiteit van het smokkelen van margarine maakt. Tal van Duit sche en Nederlandsche handelaars hebben vrachtauto's gehuurd om de margarine naar de Nederland sche grenzen te brengen en er is ïeeds vastgesteld kunnen worden dat op één dag eenige duizenden kilo's bij Nijmegen of Venlo frau duleus over de grens gebracht zijn. Men beweert ook zelfs dat Zoo iets heb je nog van je leven niet gehoord, mijn snoes! Ja, die Brand is n schavuit, maar, dat moet ik zeggen, zoo n kop wordt er onder de galg maar zelden gevonden maar toch is hij rijp om te bengelen, hahaha Zoo, vertel eens, m'n waarde Heloïse moest zich geweld aandoen om zijn nabijheid te dulden. Ja da's me 'n historie I stot terde Wilke, het glas opnieuw aan zijn mond brengende. Dat oude spook van een barones dan, is 'tis haast niet te geiooven ook eenmaal J°n8 geweest en zij moet er even lief uitgezien hebben als d'r mooie dochter, de aangebedene van dien knappen jongen, je weet wel, dien Molenprins... je kent hem óók wel, zeg I Nou, ze logeerde bij een vriendin, op zoo'n uilennest van 'n kasteel, hoe 't heette weet ik niet meer. Die vriendin was de ver loofde van onzen vriend Brand, die toen geen Brand heette, maar zich doodgewoon „Mijnheer de graai" liet noemen en te Stuttgart een swiet sloeg alsof-ie een Indische nabob was. Maar 't mocht wat t Kale bluf was 't en waar-Ie z'n duiten van daan haalde, wist peen sterveling, Die juffrouw Von Rotterswyl was verliefd op den broeder van d'r vrien din. Lewin heette de man. Op 'n goeien dag barstte de bom los. Brand had zin In de diamanten van i n meisje Heloïse kon een zachten kreet niet weerhouden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 1