Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 75. DINSDAG 20 DECEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Belangrijke voorstellen. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar ADVERTENTIËN van 1 eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Tot de belangrijkste voorstel len, die in de openbare Raads zitting van heden in behandeling komen, behooren zeker wel die, welke betreffen de zgn. traverse in de gemeente. En omdat deze van zooveel belang zijn, vestigen we hier gaarne de aandacht op, ofschoon we dat liever een paar weken vroeger hadden gedaan. We weten niet of deze zaak soms reeds eerder in besloten vergaderingen van onzen Raad is behandeld, maar indien niet, dan is het tijdperk van overwegen van een zoo belangrijke zaak voor onze Raadsleden wel erg kort en is het anderzijds jammer, dat die zaak niet nader in openbaren vorm is belicht. Intusschen is de beslissing wellicht gevallen, als dit schrijven onder het oog onzer ingezetenen komt, al hebben we op het oogenblik, dat we dit schrijven, nog stille hoop, dat et nog geen beslissing genomen wordt. Te meer, nu ook de pol dervergaderingen nog hunne mee ning over een en ander moeten uitspreken. Gemeld zij dan, dat de voor stellen van Gedeputeerde Staten en van het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente neerkomen op het volgende Ged. St. zonden aan het Ge meentebestuur alhier dd. 25 No vember mededeelingen en voor stellen van den volgenden inhoud Wij doen Uw Bestuur hierbij toekomen een ontwerp met be schrijving en kostenraming voor de verbetering van de traverse door Uwe gemeente, welke een verbinding vormt tusschen de wegen Neuzen-Axel en Axel- Drieschouwen, op het Provin ciaal wegenplan voorkomen on der de nosresp. 24 en 25 a. Voor Uw gemeente zal de tot standkoming van dat ontwerp het voordeel bieden, dat daardoor een splitsing zal ontstaan tus schen het plaatselijke en het doorgaande verkeer, welk laatste voortdurend zal toenemen, mede tengevolge van de verbetering van de verbinding Neuzen-Axel- Belgische grens, en zich dan niet meer door de Noordstraat zal bewegen. Uit een oogpu it van werkverschaffing is het ont werp vanwege het grondwerk, dat het bevat, niet zonder betee- kenis, terwijl het voor uitvoering ook in het natte jaargetijde vat baar is, wijl het bestaande ver keer bij dien aanleg weinig be trokken is. Zoolang de bedoelde traverse niet voorkomt op het Provinciaal wegenplan, is subsidiëering van haar verbetering volgens de We genbelastingverordening Zeeland evenwel uitgesloten. Wij zijn niet ongenegen de opneming van de traverse in het Provinciaal Wegen plan te bevorderen, waardoor de mogelijkheid van een bijdrage ad 75 pet. der verbeteringskosten wordt geschapen. De traverse-verbetering zal ech ter eerst haar volle beteekenis kunnen krijgen wanneer de ver betering van het aansluitende wegvak Axel-Drieschouwen die van den weg Neuzen-Axel heeft geregeld voortgang kan worden verwacht. Hiervoor is een der eerste ver- eischten de medewerking van Uw gemeente, welke tot uiting zou kunnen komen in het toestaan van een jaariijksche bijdrage van f 1000 gedurende veertig jaren. Wij noodigen Uw Bestuur uit, ons binnen veertien dagen mede te deelen, of Uwe gemeente tot het geven van een zoodanige bij drage bereid is, opdat wij casu quo aan de Staten dezer Provin cie nog in hun eerst komende zitting een voorstel kunnen doen, de traverse in het Provinciaal wegenplan op te nemen. In aansluiting hieraan deelen Burg. en Weth. aan den Raad mede, dat ze dit punt reeds her haalde malen besproken hebben in eigen College, met andere besturen en ook met Heeren Ged. Staten. De traverse van de Gemeente die wij reeds lang begeerd heb ben, verkeert thans in een stadium om werkelijkheid te worden. Hoe gaarne wij gezien hadden, dat het plan Noordstraat zou voorgelegd worden tot aanvaaiding, is on danks ons aandringen het plan Kerkdreef geheel uitgewerkt zijnde het andere plan te duur in uitvoering. Deze traverse is vastgekoppeld aan de verbetering van den weg Axel-Roode Sluis, tusschen Rijks- brug (Axel) en Moerspuistraat. De traverse afzonderlijk te ac cepteeren is niet mogelijk. De raming daarvan bedraagt f 31200, waarvan 75 pet. uit het wegen fonds zal betaald worden, welk werk mede met het overig plan uitgevoerd kan worden met zoo veel mogelijk Axelsche werk- loozen. Het valt niet te ontkennen, dat de weg Axel-Drieschouwen in desolaten toestand verkeert en een behoorlijke toegangsweg naar Axel van die zijde noodzakelijk is. Waar de uitvoering van die verbetering een belangrijk object van werkverschaffing inhoudt, is dit volgens onze meening aan trekkelijk, wanneer we zien, dat in die begrooting een bedrag van globaal f 37000 aan werkloonen is geraamd. Om dit niet al te optimistisch voor te stellen, nemen wij aan dat van dat bedrag f 20000 aan werkloonen ten be hoeve van de Axelsche werk krachten kan komen. Hiermede zou onze werkloozenzoig belang rijk kunnen worden ontlast. Verder gaande om de finan tiëele zijde te beschouwen moe ten wij in de plaats daarvoor een jaariijksche bijdrage verleenen van f1000 gedurende 40 jaren. Dit geeft volgens onze mee ning geen reden om terug te deinzen van dit plan, rekening houdende met hetgeen de ge meente aan werkloozensteun en werkverschaffing gedurende den aanleg niet zal behoeven uit te betalen. Vervolgens komt in 1936 een bedrag vrij van f 700, zijnde een gedeelte der subsidie aan de Z. V. TR. Mij daar in dat jaar de 20jarige termijn van de sub sidie is vervallen, terwijl in 1939 de overige f240 van de subsidie op de begrooting komt te ver vallen en wij op andere wijze het snelverkeer daarmede kun nen dienen. Wij stellen nu voor: te beslui ten tot het aanvaarden van de voorstellen van H.H. Ged. Staten om een bijdrage van de gemeente in dit plan te verleenen, over eenkomstig het overgelegd plan, onder voorwaarde dat bij de uitvoering van die plannen Axelsche werkloozen worden tewerkgesteld, in verhou ding tot de bijdrage, die deze gemeente in de kosten bijdraagt onder normale voorwaarden en overigens wanneer het werk in 1933 wordt aangevangen. De gemeente Axel wenscht aan te vangen met het betalen van zijn bijdrage op zijn vroegst in 1934. Dit met het oog op de be grooting 1933, die reeds is vast gesteld. Zitting van 22 Nov. 1932. Aanwezig alle leden benevens de Voorzitter, de heer F. Blok, burgemeester, en de secretaris de heer J. L. J. Maris. V. Hoofdstuk VI. Openbare werken. 129. Jaarwedden van het per soneel bij de openbare werken f 5695. 130. Bureaukosten f30. 131. Onderhoud kazerne f 100. 132. Straten en pleinen f2500. Dhr. ORTELEE acht deze post te laag. Het blijkt dat de Ooster straat weer achterwege blijft, ofschoon toch belooft is bij de begrooting er een post voor uit te trekken. Voor de andere straten is f 1500 uitgetrokken en spr. acht het ongepermitteerd, dat de Oosterstraat weer uitgesteld wordt. Spr. zou gaarne zien, dat die straat ook grondig werd ver- beteid. De VOORZ. zegt, dat dat niet gaat voor dit bedrag. Inderdaad is die straat niet in de begrooting verwerkt, maar ze was ook nog niet aan de beurt. Eerst komt de Oudeweg, zoodat we nog een jaar geduld moeten hebben. Dhr. ORTELEE vindt dat wel ongelukkig. Het is de eenige straat waar nog geen trottoirs liggen. Er staat f 2500 voor de andere straten en niets voor de Oosterstraat. Dhr. VERSCHELLING merkt op, dat de prijs van de klinker in de nieuwe straat buitengewoon duur is en zal een onderzoek instellen hoe dat komt. 133. Wegen en voetpaden f 800. Dhr. DE RUIJTER ziet, dat men voornemens is om het Spui- padje te betegelen, maar ziet daar geen voordeel in. De VOORZ zegt, dat B. en W. dat nader ingezien hebben en dat plan hebben ingetrokken. Dhr. VERSCHELLING: Ik heb juist op verbetering aangedron gen en wil dhr. de Ruijter die weg nu in zijn ouden doen laten De VOORZ.: Neen, dat zijn we niet van plan. We zullen de wegen in goeden staat brengen, doch zonder de tegels. Dhr. DE RUITER: Ook de Graafjansdijk heb ik -in goede conditie gevonden, terwijl er f 300 voor geraamd is De VOORZ.Dat hangt veel van het weer af, maar voor onderhoud moet deze post er toch zijn. 134. Marktmeester f 15. 135. Plantsoen f 80. 136. Pompen en riolen f550. Dhr. VERSCHELLING vindt f450 voor de pompen schrikba rend hoog. De VOORZ. denkt, dat het nauwelijks voldoende is. Hij heeft opdracht gegeven om alle pompen in orde te laten maken, wegens de vele klachten erover en zou dus die post zoo laten. In tijden dat er weinig regen valt, hebben de pompen veel te lijden. Bij dezen post hebben B. en W. ook gedacht aan het verzoek van de bewoners van den Ouden- weg door tusschenkomst van de vraag van dhr. Seghers in een der vorige vergaderingen. Voor heen is eenzelfde schriftelijk verzoek gedaan. Daarop is be sloten niet tot rioleering over te gaan. Thans heeft dhr. Seghers zich persoonlijk er voor geïnteresseerd om met die bewoners over ver betering te spreken en hun ge vraagd naar een aandeel in de kosten. De finantiëele toezeggingen bedragen ongeveer 25 pet. van de kosten welke noodig zijn voor materieel. De Polder is niet genegen om bij te dragen in de kosten der rioleering, daar de bewoners het vervuilen van deze sloot aan zich hebben te wijten. Waar in dit gedeelte van ge meentewege geen rioolwater zooals op andere plaatsen wel het geval is in die sloot komt, hebben B. en W. geen vrijheid voor te stellen deze rio leering voor hunne rekening te nemen. 137. Klokken f75. 138. Begraafplaats f650. 139. Reinigingsdienst f 1500- Dhr. VERSCHELLING merkt hierbij op, dat op 3 Mei toege zegd is, dat een onderzoek zou ingesteld worden om op Sluiskil ook voor wekelijksche ruiming te zorgen. Dhr. OGGEL: Dat gebeurt in Axel ook niet overal. Dhr. VERSCHELLING: Daar om is er ook over geklaagd, dat sommige burgers verplicht zijn hun vuilnisbakken naar het Nieu- wediep te brengen. In het afdeelingsonderzoek is gevraagd om voor de werklieden een paar tweedehands transport rijwielen aan te schaffen. Deze moeten dan op een be paalde plaats gedeponeerd wor den en zoodra een of andere werkman in dienst der gemeente werkzaamheden moet verrichten, b.v. buiten de kom, dan zou deze daarvan gebruik kunnen maken en ook wel zij, die het een en ander te controleeren hebben Worden deze rijwielen niet aan geschaft, dan is een werkman verplicht zijn eigen .rijwiel te ge bruiken zonder vergoeding daar voor te krijgen, hetgeen niet recht is, gezien dat- er menschen zijn, die daarvoor wel vergoeding krijgen. De VOORZ. antwoordde, dat een dergelijk verzoek al in be handeling is geweest bij B. en W-, doch deze hebben hierop afwijzend beschikt, aangezien een rijwiel in dezen dienst niet ver plichtend wordt gesteld en men ten slotte een grens moet trekken tot hoever men vergoedingen of emolumenten wil verstrekken. Ten slotte wordt de post met f 30 verminderd, aangezien dhr. VAN BENDEGEM meende, dat f 150 voor ijzers en tuig voor paard en hond genoeg was. 140. Premiën ziekte- en onge vallenwet f1180. 148. Rente geldleen, f4762.50. 149. Affos f6125. 150. Verstratingen f500. 151. Leggers f 100. 153. Urinoirs f 35. Bij deze post is de wensch uitgesproken voor meerdere uri noirs en B. en W. ontkennen dat niet, doch zijn beducht voor de ergernis, waartoe deze inrichtin gen aanleiding geven. 155. Onderhoudskosten trek hond f 100. 156. Beerruiming f 900. Dhr. DIELEMAN ziet hierbij een post voor huur van een paard ad f 100 en vraagt of dat noodig is? Kan niet ieder in de gelegenheid gesteld worden om zijn paard te geven De VOORZ. zegt, dat die zaak opgeiost is. Eerst werd zoo laag ingeschreven dat ze niets ver- dienden, doch nu hebben de voerlieden al geleerd. 158. Vergoeding rijwiel gem. opzichter f 25. Dhr. VERSCHELLING wil die post schrappen. De VOORZ. acht het noodig, dat deze ambtenaar een fiets heeft, hij kan niet overal heen loopen en dan is f25 niet te veel, want de man moet heele dagen op de fiets zitten. Dhr. VERSCHELLING Er moet toch bezuinigd worden. En die fiets kan de opzichter zelf wel bekostigen. Als men dat stand punt inneemt, kan de Burge meester wel zeggen: ik moeteen auto hebben en dus geef me daar vergoeding voor. De VOORZ.: Dat is inderdaad ook zoo. Als ik een auto noodig heb om in dienst van de ge meente te gebruiken, zal ik die ook laten vergoeden, evenals de gem.-opz. zijn fiets. Dhr. VERSCHELLING meent dat het niet opgaat, dat de een z'n fiets vergoed krijgt en de ander niet. De VOORZ,Ik geloof, dat hier Sorber bedoeld wordt, die voor toezicht houden een paar maan den z'n fiets heeft gebruikt en daarom ook vergoeding vroeg, doch B. en W. zijn daarop niet ingegaan, omdat het tijdelijk was. Een voorstel van dhr. Ver schelling om de post te schrap pen wordt verworpen met 9 tegen 3 st. Vóór de h.h. Verschelling, van Bendegem en 't Gilde. Hoofdstuk VII, eigendommen niet voor openbaren dienst be stemd wordt geraamd op f255. Hoofdstuk VIII, 2, openbaar lager onderwijs is geraamd op f 17497, 3, vervolgonderwijs op f428, 4 u.l.o. f 150 en §7, bijz. lager onderwijs f 15943 50. Hier onder komt voor een post van f350, voor uitkeering aan ge meenten, waar leerlingen uit Axel school gaan. Dhr. VERSCHELLING wil die post verminderen met het bedrag, dat het vervoer der kinderen uit Sluiskil kost. De VOORZ. zegt dat de wet zulks niet toelaat. Ieder is vrij zijn kirderen ter s:hool te zenden waar hij wil. Dhr. VAN BENDEGEM is het eens met dhr. Verschelling, dat het met Sluiskil verkeerd geloo- pen is. 9. Bijz. uitgebr. onderwijs f 675. 11. Bijz. voorbereidend on derwijs. 220. Subs. bijz. bewaarscholen f 2500. In de afdeelingen vroeg een lid van de le afd., waarom op de subsidie voor de fröbelscho len niet de helft is bezuinigd. Andere gemeenten doen dit wel. Hij acht het geen tijd om deze bedragen te blijven voteerenhij meent zelfs dat het niet tot de tuk van de gemeente behoort AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1