Nieu ws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen, No. 74. VRIJDAG 16 DECEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar ADVERTENTIËN van 1 eiken regel meer 12 Gent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Zitting van 22 Nov. 1932. Aanwezig alle leden benevens de Voorzitter, de heer F. Blok. burgemeester, en de secretaris de heer J. L. J. Maris. IV. 104. Gezondheidscommissie f 15465. 105. Maatregelen tegen be smettelijke ziekten f 175. 107. Keuringsdienst f900. 108. Pensionneering beambten f 12. 109. Verzekering slachtlokaal f20. 110. Rente van het kapitaal voor te bouwen slachtlokaal f 247,50. Dhr VAN BENDEGEM vraagt of dien bouw niet geschorst kan worden. De VOORZ.Er is gezegd, dat we met f 1000 het oude ge bouw zouden kunnen in orde maken. B. en W. hebben dat onderzocht, maar als we dit ge bouw gaan oplappen, terwijl het eigenlijk nu al in den weg staat, dan komen we niet verder. Bo vendien is het ervoor geleende geld al opgenomen, zoodat we nu kunnen gaan bouwen. Dhr. VAN BENDEGEM zegt, dat hij gehoord heeft, dat het gebouw met f 1500 is in orde te brengen. De VOORZ. Maar dan kan men niet garandeeren, dat het aan de wet zal voldoen, want in één en hetzelfde lokaal slachten en verkoopen, dat mag niet. Men moet met gegronde gegevens aan komen en niet maar zoo een ge nomen besluit willen intrekken. Dhr. VAN BENDEGEM: Ja, maar de toestand is veel veran derd. Door de varkenswet wor den er weinig varkens geslacht en dient dus het gebouw alleen voor noodslachtingen. Ik ben voor vernieuwing van het oude slachthuis. Kan dat niet eens berekend worden De VOORZ.: Dat ligt niet op onzen weg. Het besluit is ge nomen om een nieuw slachthuis te bouwen. Dit lokaal is totaal afgekeurd. Dhr. OGGEL zegt, dat de oor zaak zit in den slagershond, die tegen dit gebouw heeft geprotes teerd en daarom is besloten een nieuw te bouwen. Er is toen getracht om dit in eigen beheer door werkloozen te doen geschie den en de materialen aan te koo- pen voor f 1750, doch hiermede ging de Raad niet accoord en besloot om het publiek te be steden, waardoor de post met straat en grond op f 7500 a f 8000 komt. Wanneer men nu dus wil bezuinigen, zou de Raad weer terug moeten komen op haar be sluit en in eigen beheer bouwen. Maar spr. zou dan toch beter vinden, dat men een gebouw zet, zooals het behoort te zijn, dan het tegenwoordige slachthuis ver anderen met de kan?, dat het later weer wordt afgekeurd. Dhr. VAN BENDEGEM gelooft, dat het voor f 1500 een goed slachthuis kan worden. De VOORZ.We zitten met het bezwaar, dat er maar één lokaal in is. We hebben het onderzocht en gezien, dat het niet kan. Dhr. J. DE FEIJTER voelt ook wel voor het idee van dhr. Van Bendegem. Hij heeft het Hoofd van Dienst gesproken en deze is ook van meening, dat het be staande slachthuis zeer goed te veranderen is. De VOORZ.Daar sta ik paf van. Juist het Hoofd van Dienst heeft verklaard, dat het een on ding is. En wat de kosten be treft, daar heeft die man toch ook geen verstand van, dat moeten we aan deskundigen overlaten en daarom zeg ik, als de opzichter zegt, dat het niet kan, dan blijf ik stil. Dhr. VAN BENDEGEM blijft er bij, dat een berekening ge maakt kan worden. De VOORZ Dat is niet mo gelijk. Intusschen komt weer een ander om de grond te koopen en als we nu de eene vergadering zoo en de andere zus gaan rede neeren, dan is dat geen zaken doen. Het geld is vastgelegd, dus moeten we verder. Dhr. J. DE FEIJTER: Maar het is beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. Dhr. 't GILDE Dat loopt nu al anderhalf jaar en we schieten niet op, maar spr. is ook wel overtuigd, dat het met die groote kosten niet gaat. Dhr. OGGEL: Dan moeten we het raadsbesluit van 19 April Dhr. VAN BENDEGEM stelt voor, dat een berekening gemaakt wordt van de kosten om het be staande gebouw zoodanig te ver anderen. dat het aan de wet vol doet. Dhr. VAN KAMPEN Als we dat voorstel aannemen, wordt de begrooting niet verlicht, maar verzwaard. Maar kan het be staande gebouw niet opgeknapt worden en de nieuwbouw op schorten De VOORZ. De begrooting wordt door het voorstel niet be zwaard, want men kan het geld daarvoor evengoed leenen. Dhr. DE RU1JTER gelooft, dat de berekening zal tegenvallen en vindt het beter om het ding maar op te ruimen. Dhr. DIELEMAN voelt meer voor het idee van Van Bendegem. Dat is toch minstens f3000 min der en nu wordt het wel een onding genoemd, maar er wordt ook heelemaal niets aan gedaan. De VOORZ.Dat komt, om dat het raadsbesluit daar ligt voor een nieuw slachthuis. Het voorstel van Bendegem wordt nu in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 3 stemmen. Voor stemmen de h.h. Van Bendegem, Dieleman en J. de Feijter. Dhi. VAN KAMPEN vraagt of het niet goed was het werk wat uit te stellen, maar dan toch in elk geval een nieuw gebouw zet ten in plaats van het oude te verbouwen. De VOORZ. herinnert aan de herrie, die de slagers gemaakt hebben. De inspecteur is toen komen kijken en heeft uitstel toegestaan. Maar dat kunnen we nu niet meer vragen. 111. Aflos f225. 112. Deze post is voor memorie geraamd. Het betreft een subsi die voor de te stichten bad- en zwemvereeniging. Door het voorloopig comité is een verzoek aan den Raad ge richt, waarin erop gewezen wordt, dat een dergelijke inrichting in een gemeente als de onze geen overbodige weelde is, doch zoowel uit cultureel, als hygië nisch opzicht een noodzakelijk heid vormt dat in verband met het feit, dat een badmeester aan de in richting zal verbonden zijn, gevaar voor het leven van zwemmenden en badenden tot een minimum wordt teruggebracht. Reden, waarom zij vragen a. een renteloos voorschot van f2500 terug te betalen in 10 jaar b. een jaarlijksche bijdrage vai f500. Bij het adres zijn gevoegd een ontwerp statuten, huishoudelijk reglement, badreglement, teeke- ning en begrooting voor den bouw en bedrijfsraming, waaraan het volgende is ontleend De contributie voor de leden is geregeld van 50 ct. tot f2 naar gelang het inkomen bedraagt. De inrichting zal alleen op werk dagen geopend zijn op vastge stelde uren voor dames en heeren en 's Zaterdags op bepaalde uren gratis. De tarieven bedragen van f 0,50—f3,voor het geheele seizoen, terwijl badkaarten ver krijgbaar zijn en badkleeding. Toezicht wordt gehouden door een badmeester, terwijl voorts allerlei bepalingen bestaan voor orde, netheid en hygiëne. De inrichting bestaand uit 36 kleedkamertjes, rustend op 110 ijzeren vaten van 500 liter zou kosten f2500. De exploitatie-rekening heeft tot eindcijfer f 1200, met f500 subsidie en f600 contributie en abonnee's aan inkomsten en f 500 salaris badmeester, f 250 aflos, f 150 onderhoud, f 100 aan druk- werk voor uitgaven. B. en W. deelen naar aanleiding daarvan mede, dat het college eenigen tijd geleden met het voor loopig bestuur heeft geconfereerd en gewezen op het feit, dat het particuliere initiatief zoo weinig tot uiting kwam. in die vergadering is ook ge zegd, dat ons college het zou toejuichen, dat voor het zwem- lievend publiek een betere ge legenheid werd gemaakt, doch zij vindt het jammer, dat dit plan ter tafel komt in dezen financi- ëel moeilijken tijd. Intusschen is advies gevraagd aan den Inspecteur van de Volks gezondheid, die eerstdaags naar Axel zal komen om een definitief oordeel uit te spreken over de eventueele verontreiniging van het water door stadsriolen etc. Mocht dit rapport ongunstig luiden, dan meenen zij aan de uitvoering van het ingezonden plan niet te moeten medewerken. In het gunstigste geval stellen B. en W. voor, op grond van den minder gunstigen toestand van de gemeentefinanciën tot weder opzegging een subsidie te ver- leenen van f 300 per jaar. Dhr. 't GILDE is er niet voor. Niks staat vast van het geheele plan. Bovendien wordt het wa ter afgekeurd door den inspec teur der volksgezondheid, want bezinksel van polderwater en ri olen loozen erin uit, zoodat zelfs het gevaar van ratten met de ziekte van Weil niet denkbeeldig is. Ook zou z.i. het particulier initialief eerst moeten toonen, hoever men zonder de subsidie komt. Overigens sympathiseert spr. wel met een badinrichiing en heeft hij er zelfs meermalen voor gepleit. Maar volgens dit plan is het zoover gekomen, dat het zal worden, zooals dhr. Van de Bilt eens zeide, n.l. dat de dames in de modder gaan ploeteren en er thuisgekomen naar ruiken en daarom beter zich thuis in een kuip kunnen wasschen. Dhr. VAN DE BILT: Maar nu gaan ze er zand strooien, dan is de modder weg. Wordt Yirvelgdi AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. (Duitsche vertaling). 17' Verja bracht haar Gretchen op het tooneel. Nog een paar minuten, zeide zij. Ik kom dadelijk om het tableau te regelen. Op het oogenblik worden in de zaal ververschingen rondgediend. Meteen was zij weer verdwenen. Lieflijk blozend stond het jonge meisje voor Theobald. Onwillekeurig naderde hij haar, om haar met stille bewon dering te beschouwen. Tante Verja heeft mij gezegd, mijnheer Gerrald, dat u de plaats van graaf Von Lannes wilt innemen. Ik dank u voor die bereidwilligheid. Die weinige woorden had zij bijna aarzelend gefluisterd en zij waagde het nauwelijks haar oogen op te slaan, toen zij zijn stralenden blik ontmoette. Het is aan mij u mijn dank te betuigen, freule, antwoordde hij, en ik verzoek u dien uit den grond mijns harten te aanvaarden. Ik kan dit plot* Beling geluk ternauwernood gelooven, kan mij niet aan het denkbeeld ge wennen, dat mij zoo onbereikbaar toe- scheen en zoo plotseling verwezenlijkt wordt. Vergeef mij, als het misschien te stoutmoedig van mij is, aan uwe zijde te treden, dat ik aan de roep stem van mevrouw uw tante gehoor heb gegeven. Met een blijden glimlach zag zij tot hem op. Eindelijk was het décor in «de tuin Van Martha" veranderd. Is doctor Brand er nog niet? Nep Verja. Brand Doet die ook mee vroeg Theobald veibaasd. Ja, ik vergat, dat het nu voor u geen verrassing meer mag zijn I Brand is natuurlijk onze Mephisto. Kijk, daar is onze Martha ook 1 Gerrald wendde het hoofd om, een hand werd zwaar op zijn schouder gelegd en een gelaat, dat bijna schrik barend op Mephistopheles geleek, zag hem lachend aar. Zeer goed doctorzeide Verja met een goedkeurend knikje. Men zou haast bang voor u worden. Ga nu dadelijk op den achtergrond. Ziet u die plaat Zóó moet u met Martha wandelen. Marie met mijnheer Ger aid hier op den vóórgrond- Het was niet moeilijk dit paar te groepeeren. Kon één wel met meer natuurlijkheid een bewonderenden blik op dit bekoorlijke gelaat vestigen, kon één teederder haar slanke gestalte in den arm houden Alles was nu gereed. Gretchen telde de witte bloemblaadjes en Mephisto wandelde met Martha op den achtei- grond. Langzaam werd het gordijn opge haald. Het orkest speelde fragmenten uit Gounod's Faust. In zwijgende bewondering staarden de toeschouwers op het uitmuntende geslaagd tableau. Gretchen beeft in den arm van den slanken jonkman, zij waagt het niet de donkere wimpers op te slaan, daar zij meent, dat hij het hevig kloppen van haar hart kan hooren. Het gordijn gaat weder omlaag, nog is het doodstil in de zaal, maar eens klaps barst een daverend applaus, een geroep van da capo uit, totdat de verrukte menigte voor de tweede maai intrpkkpn het tableau, dat het glanspunt vormt van den avond, aanschouwt. Onwillekeurig vleit Gretchen zich vas ter in Faust arm en voor de tweede maal raadpleegt zij htt orakel, in de witte blaadjes verscholen .hij bemint mij hij bemint mij niethij bemint mij Nooit was Theob;U's edele gestalte bi ter tot haar recht gekomen dan op dit oogenblik, nu hij daar stond in ten fiere houding,de baret eanweir.i,; achterover, zoodat de krullende blonde lokken over het blanke voorhcofd golfden en met een uitdrukking vol bezielende verrukking op zijn fijnbe- sneden gehat. Wie waren die twee vroeg men elkaar, nadat het gordijn voor de tweede maal gevallen was. R )tterswylGerrald I Die beid® namen klonken als één triomfkreet door de zaal. Twee oogen echter waren strak en somber op het tableau gericht geweest. Twee handen hadden zich bevend van verontwaardiging aan het zwarte kleed geklemd die van de oude barones. Een storm was in haar binnenste losgeketend, haar trots kwam in op stand tegen de samenvoeging der beide namen, alsof se bij elkander behoorden, en die toch zoo onver- ecnigbaar waren als water en vuur. Intusschen werd op stormachtig verlangen het gordijn voor de derde maal opgehaald. Vast sloot Faust zijn Gretchen in zijn armen en terwijl het gordijn langzaam viel, fluisterde hij teeder: „Wat heeft de bloem gezegd, freule Zij zweeg, maar twee oogen ont* moetten zijn blik en bekenden in hemelsche onschuld: «Ik heb u lief!" Niemand had het opgemerkt, maar een duivelengelaat grijnsde door de oleardertakken en de taneveer knikte spottend op den gepunten hoed. Mephisto XII. Het was te Wiesbaden, op een zachten lenteavond, toen twee mannen elkaar de hand gaven. Alle duivels Brand 1 seide de eene. Dus je bent hier 1 Dat is ver bazend vlug in zijn werk gegaan. En Gerrald ook toch met de noodige bankb Ijelten, hoop ik? Je hebt niet noodig, zoo luid te sDreken antwoordde Brand wrevelig. Bedenk, dat wij hier niet alleen zij-. Hij liet zijn hjik weiden over het plein achter het Kurhaus, waar eenige hadgast 'n heen en weer wandelden, schoof zijn arm in dien van zijn vriend en trok hem mede naar het park. Natuurlijk heb ik hem hier, met de heele kliek zelfs, g ag hij op ge- dempten toon voorl, maar wat geeft dat Eer wij hem goed en wel aan de speeltafel hebben, moet er nog heel wat gebeuren t de vent is eigenzin niger dan ooit. De nuffige freule heeft een afkeer van het spel en dat is voor den verliefden dwaas vol doende om er af te blijven, vrees ik. De duivel hale al dat vrouwvolk I Het zou verduiveld jimmer zijn, s.'otte de ander, als men zich niet meer onder haar zoet juk kon buigen. Ik hoop, Otto, dat jij vuurvast bent. Wilke, zoo heette de ander, lachte luidkeels. Je schijnt te D. hyponchondrlsch te zijn geworden, ouwe. Ik vind de gedachte aan twijfel zelfs beleedigend voer zoo'n geslepen kerel als ik ben. En wat zon er dan van onze plannen terecht komen? Die zijn mij meer waard dan de heele schoone sekse- Ik heb maar één liefje op de wereld het goud het goud met dat lieve blinkende gezicht. A la guerre comme la guerre. De een breekt den ander den r.ek en ik houd 't er voor, dat een ieder wel mag bidden „Bewaar mij Heer, voor mijn vrienden 1" Gerrald is immers je boezemvriend, niet? Hm! 'i omgekeerde is eerder 't geval. Ik ben de zijne. Ik heb hem nog weinig met mijn vertrouwen ver eerd en als ik hem een geheim toe vertrouwde, dan was 'ter eentje, dat ik uit mijn duim gezogen had. Ik heb hem dingen verteld, die öf onwaar zijn óf niets om 'tlljf hebben, vooiti heb ik mijn berouw te kennen gegeven over enkele jeugdige dwaasheden en veel woorden gebruikt om heel weinig te «eggen het ligt meestal alleen aan den draai, dien men er aan geeft. Tot dasverre was mijn succes schitterend hoe 't verder zal afloopen, zuilen wij zien. Een man met een hoofd als jij, Max, vindt eiken dag middelen, her nam Wilke. Nu 'tal zoo ver gelukt is, brengen wij 'took wel tot een goed einde. En hoe staat 't met juffertje Chênois ik heb haar de laatste maal niet thuis getroffen, maar schriftelijk afscheid van haar genomen. Het zou anders zoo kwaad niet zijn, als wij haar hier hadden, veel kan zij wel niet uitvoeren, maar zQ heeft mij al meer» malen op een goed denkbeeld gebracht en aan de speeltafel is zij ook wel te gebruiken, haar juweelen zijn ook niet voor de poes.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1