Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaa 11 deren. No. 73. DINSDAG 13 DECEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Binnenland. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Gent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Tweede Earner. Zooals bekend worden de Ka merzittingen nog steeds gewijd aan de begrootingen en deze geven ruimschoots stof tot praten. De afgeloopen week was „Land bouw" aan de beurt en ook deze week nog, want de rij der spre kers kon nog niet in zijn geheel aan de beurt komen. En de Kamerleden zelf voorspelden dan ook, dat deze zittingen wel de meest vervelende zouden worden, want Zooais „de Avp." ervan schreef, het krioelt in de Kamer van iand- bouw-specialiteiten en landbouw- vrienden (vooral tegen de ver kiezingen is de laatste groep altijd zeer sterk vertegenwoordigd) en al die personen achten zich tel kens weer geroepen om te kotnen getuigen. De een wil voor den ander niet onderdoen, en al heb ben wij dit debat in de laatste jaren bij alle mogelijke wetsont werpen al telkens en telkens ge had er is geen enkele reden om het niet wéér te hebben. En dit wordt aangemoedigd door de zonderlinge wijze, waarop de Kamer zélf de redevoeringen rant soeneert. Immers, bij de alge- meene beschouwingen over de Rijksbegrooting wordt er gerant soeneerd per fractie, maar bij de gansche rest der begrooting per lid, zoodat uit elke groep telkens verschillende sprekers aan het debat deelnemen. En zoo stonden dan voor de «fdeeling „Landbouw" ingeschre ven de volgende afgevaardigden Van Voorst tot Voorst, Lovink, Ebels, Bakker, Van der Sluis, Schouten, Mierema, Van den Heu vel, Fleskens, Hiemstra, Van Rap- pard, Bakker-Nort, Kampschroer, Loerakker, J. Vos, Weitkamp, Braat, Van Zadelhof, Snoeck Henkemans, Kersten en Wijnkoop. Oef ....I Dus 21 sprekers. Dat was 21 X 20 minuten 420 minuten zeven uur landbouw-debat in eersten termijn. En dande Minister. (Duitsche vertaling). 16) Waarom ioo afgezonderd I vroeg zij, terwijl zij den protégé van Brand vergunde haar kleine hand aan zijn lippen te brengen. U zijt laat geko men, naar het schijnt. Hebt ge u reeds laten voorstellen of bekenden gesproken Wij hebben de gastvrouw oiftts hulde reeds gebracht, antwoordde Theobald met onvaste stem, terwijl zijn blik vluchtig over de groepen van jongedames zweefde. Ik heb tat mijn spijt nog geen gelegenheid gehad de dames te naderen. Is freule Von Rot- terswyl misschien niet in de zaal Verja glimlachte. Zij is achter de coulissen. Wij willen het gezelschap met de kleine verrassen. Maar zeg eens, mijnheer Gerrald, wat ziet u vanavond bleek I Wilt ge u interessant maken en met die melancholische oogen kwaad stichten Zij dreigde hem schalks met den vinger. Gerrald zag er inderdaad afgemat uit. Zijn oogen schenen ingevallen, zijn voorhoofd was licht bewolkt. Ik had zeer veel te doen, mevrouw de barones, antwoordde hij met een gedwongen glimlachje. Ik sta alleen voor alles. En knip ook alleen mijn cou- Êons, voegde Brand er schertsend bij. >at ia een awaar werk. Het is ten eenenmale onmoge lijk al die redevoeringen afzon derlijk te gaan vermelden en men kan daarom volstaan met de al- gemeene aanduiding, dat zij na tuurlijk ten doel hadden te wijzen op den nood waarin de landbouw verkeert; op den „ondergang" waarmee hij wordt bedreigd op de noodzakelijkheid van meer en betere hulp; op de wenschelijk- heid van maatregelen tot bevor dering van den export. Door één der sprekers werd er op ge wezen, dat géén tak van volks bestaan zoo is gesteund als de landbouw. Tal van steunmaat regelen voor den landbouw kos ten den staat per jaar een bedrag van 150 a 200 millioen gulden, en in weerwil van dit geweldige bedrag is de landbouw niet te vreden en is zijn ondergang niet af- maar uitgesteld. In dien geest ging het onver poosd voort. En toen het zeven uur in den avond was geworden, was het rijtje nog niet afgewerkt, maar de voorzitter maakte er een eind aan. W aters taats begroot Ing. Aan de Memorie van Antwoord betreffende Rijksbegrooting 1933, (Waterstaat) is het volgende ont leend Vrachtautoverkeer sedert 1928 ingevolge art. 10 der Wet Open bare Vervoermiddelen terwille van de veiligheid der reizigers bij algemeenen maatregel. De er varing leert aanhoudend, dat voor vrachtautobestuurders een voor ziening noodig is terwille van de veiligheid van het verkeer op den weg. Verder heeft de Minister inzake wijziging van de Wet Openbare Vervoermiddelen een wetsont werp doen opstellen. Dit ont werp bedoelt voor autobussen eenige in de practijk aan het licht getreden leemten weg te nemen voor vrachtautodiensten een vergunningstelsel in te voeren en voor beide vervoermiddelen, wat de z.g. wilde ritten betreft, te komen tot tempering van de U hebt een ondeugende tong, doctor, berispte de Russin hem lachend. Ik kan mij echter zeer goed voorstel len, dat u bij dat laatste werk de rech erhand zijt van uw vriend. A propos, hebt u bij mijn schoonzuster reeds uwe opwachting gemaakt Theobald ontstelde eenigszins. Bij mevrouw Von Rjtterswyl? O neen, stamelde hij verward. Ik weet niet, of ik dat zou kunnen wagen. Zeker zoudt u dat kunnen I zeide Verja, terwijl zij hem vriendelijk tot- knikte. Ikzelf zal u bij haar brengen. En ik vroeg Brand met smach tende oogen. Als ge heel ziet zijt, nemen wij u mee, antwoordde de jonge vrouw, terwijl zij zich haastig naar de deur wendde,... Ha, daar komen de lang verwachte gasten 1 Tot straks, mijne heeren,daar is prins George ook. Vlug drong zij zich tusschen de menigte en verdween achter het pur perkleurige gordijn. Theobald leunde tegen het voetstuk van een Cupido, die zijn pijl afschoot en drukte de hand tegen zijn hart om het onstuimig kloppen te bedwin gen, want daarbinnen woedde een storm en hij moest z ch met geweld beheerschen om zijn gedachten af te leiden door werktuigelijk een blik te vestigen op de edele gestalte der her togin, in haar smaakvol toilet, en prins George die naast haar stond en de gastvrouw op de hem eigen joviale wijze begroette, terwijl baron Von Kartegg, adjudant van den prins, eer biedig het kopje thee voor Zijne Hoogheid aannam om het naar de voor hem gereserveerde plaats te brengen. Zoo langzamerhand hadden allen thans al te weinig gebreidelde concurrentie. Voor de verkeersinspectie wordt door den Minister een bijzondere regeling voorbereid, waarbij na eenige opleiding daartoe aan te wijzen personeel van de mare- chaussée en de Rijksveldwacht, voorzien van automobielen, weeg en meetinstrumenten, met het toezicht op het verkeer wordt belast. Ook de Minister betreurt de ongevallen, die bij onbewaakte spoorwegovergangen voorkomen. Hij is echter van oordeel, dat deze niet het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van passende kenmerken ter weerszijden van die overgangen. De tegenvallers. Volgens „Handelsbelangen" werden gedurende de maand No vember bij de gezamenlijke grif fies in Nederland gedeponeerd 382 crediteurenlijsten met een totaal passief van f8 876.196 41, waarvan preferent f2.132.039 15. Sedert 1 Januari 1932 werden gedeponeerd 2181 crediteuren- lijsten met een totaal passief van f58 252 122 56 waarvan preferent f 10.148.629.2 Is. Het getal uitgesproken faillis sementen bedroeg over Nov. in Noord-Holland (excl. Amsterdam) 47, Amsterdam 60, Zuid-Holland (excl. Den Haag en Rotterdam) 42, Den Haag 38, Rotterdam 30, Utrecht 18, Gelderland 30, Noord- Brabant, 33, Limburg 11, Zeeland 4, Friesland 11, Groningen 16, Drente 9, Overijsel 21. Totaal over Nov. 370 faillisse menten. Totaal vanaf 1 Jan. 4236 fail lissementen. Totaal zelfde tijdvak vorig jaar 3189 faillisssmenten. Kerk en Vrede. Op initiatief van het hoofdbe stuur van „Kerk en Vrede" werd Vrijdag ta 's Gravenhage een groote openbare getuigenissamen komst gehouden. Dr. A. K. Kuiper, Doopsgezind em.-predikant hield de openings hunne plaatsen ingenomen en ieders oogen waren nu op het gordijn gericht, dat dadelijk opgehaald zou worden. Het geluid van een schel weerklinkt. Doodstil is het in de zaal, waar de lichten nu laag zijn neergedraaid. Ter wijl het orkest een toepasselijke me lodie speelt, gaat het gGrdijn omhoog en in een helder licht vertoont zich het eerste tableau, een bevallige groep d e door de bewonderende toeschou wers luide wordt toegt juicht. Het eene tableau volgde op het andere, allen uitmuntend door beval lige groepeering, juistheid van voor stelling en artistieken smaak, toen plotseling een lakei haastig door de aanwezigen drong, op Theobald toe trad en hem verzocht met hem mede te gaan. Theobald meende, dat hier een vergissing in het spel was, maar er was geen tijd om te vragen en daarom volgde hij zwijgend. Hij werd langs een zijzaaltje naar het tooneel gebracht, waar Verja met de wanhoop op het gelaat stond, Ha, zijt u daar, mijnheer Ger rald 1 riep de bekoorlijke vrouw uit. Ge komt als een redder in den nood Verbeeld u, wij hebben geen Faus', ik ben wanhopend I Zij hief de handen omhoog, als een beeld der Vertwijfeling, Theobald sag haar verbaasd aar, hij begreep haar nog niet, Graaf Von Lanners heeft ons schandelijk in des steek gelaten I ging I Veija voort. Tien minuten geleden is hij heengegaan, met achterlating van dit briefje,.. Al lag zijn vriend tiet maal op sterven,.. Een halfuurtje... Dan zou hij hem niet meer levend aangetroffen hebben, bracht een dcf heeren op ernstlgen toon in het mid- rede over „Kerstmis en Oorlog". Spr. zeide, dat de tegenstelling Kerstmis en oorlog ons voor een beslissing stelt. Het geldt hier niet alleen tekortkomen in gehoor zaamheid en vertrouwen ten op zichte van Christus den Heer. Het geldt hier opzettelijk zich stellen tegenover wat hij tot zijn gemeente zegt. Mogen wij Kerst mis vieren, vraagt spr., wanneer wij te dezen opzichte onze levens houding niet veranderen. Prof. dr. C. G. van Riel (oud- Katholiek), sprak over„Wat ver wachten wij van Genève De tegenwoordige crisis, aldus spr., concentreert zich vooral in de quaestie der ontwapening. Spr. zette uiteen hoe het op deze conferentie niet ging om afschaf fing van den oorlog, maar om een andere wijze van oorlogvoering. Het eenig tastbare resultaat was het verbod van chemische en bac teriologische oorlogvoeringdoch dit is niets nieuws. Trouwens al die verbodsbepa linpen baten in tijd van oorlog niets. Men kan den oorlog niet reglementeeren, niet humanisee- ren of fatsoenlijk maken dat heeft de laatste oorlog voldoende be wezen. De oorlog kan alleen ge bannen worden als er een kracht over hem komt, die sterker is dan hijde kracht der Gerech tigheid, vertrouwen en liefde. De moreele ontwapening moet met materiëele ontwapening ge paard gaan. Zonder de laatste wordt de eerste een frase, volks misleiding. Genève staat nog op het oude standpunt van het oorlogsgeweld, het handhaaft den oorlog als ul tima ratio onder de camouflage en fictie van den verdedigings oorlog. \Dr. J. A. Riemens (Ned. Herv.) sprak vervolgens over „Evangelie en Oorlog". Evangelie en oorlog staan in onverzoenlijk contrast. Een compromis met de zondige toestanden in het gebrekkige ge heel, kan het christelijk geloof alleen dan sluiten, als er toch ook een gerechtigheidskern in schuilt b.v. politiemaatregelen, wapenen den Hij moest oogenblikkelijk weg. En onze Faust? Daarom zal mijnheer Gerrald, naar wij hopen, de plaatsvervanger zijn, zeide dezelfde heer. De langsten van onze medewer kers hebben bereids het costuum aan gepast en het hing hen als een zak om het lijfhernam Verja troosteloos. U alleen kunt ons helpen, mijnheer Gerrald, u hebt ongeveer het figuur van den graaf en uw uiterlijk is er voor als geknipt. Toe, mijnheer Ger rald, doe ons dat genoegen. Mijn nichtje zou anders een Gretchen zijn zonder Faust Theobald boog voor de barones, hij bloosde tot over de ooren, doch wist zich te beheerschen. Als freule Von Rotierswyl tevre den is met dien ruil, barones, dan zal het mij een groote eer zijn graaf Von Lannes te vervangen. Ik stel mij te uwer beschikking. U stemt er dus in toejuichte Verja, terwijl zij hem beide handen toesiak. Bij voorbaat hartelijk dank, Baron Von Sallich, wilt u zoo goed zijn mijnheer Gerrald de heeren-kleed- karner aan te wijzen Ik heb nu geen tijd, maar ik zal wel zorgen, dat de repetitie goed uitvalt. Theobald volgde zijn geleider, die hem snel het costuum van Faust deed aanpassen, waarna de heeren hem nieuwsgierig omringden. Toen hij op het tooneel terugkwam, volgden vele bewonderende blikken de fiere gestalte, die het zwart flu- weelen wambuis met zulk een riddet» lijke waardigheid wist te dragen. Zelfs Verja gaf als haar oordeel te kennen, dat zij zelden een Faust ge» zien had, wiens voorkomen zoo in uit noodweer. Maar in den oor log en in de moderne oorlogs toerusting ontbreekt die kern. En daarom kunnen wij niet mee doen en zijn tegen alle roman tiek van den oorlog. Na het gemeenschappelijk zin gen van Psalm 898, nam ds. J. J. Buskes, (Geref. in Hersteld Verband) het woord en sprak over „In dienst van Christus". Spr. liet zien, wat de belijdenis van Christus voor de eerste Chris tenen tegenover den Romeinschen keizer beteekend heeft. Christus zelf gezegd Niemand kan twee heeren dienen. In onzen tijd be- teekent deze belijdenis: het wei geren van den dienst van Mars. Geen korrel wierook mag op zijn altaar geofferd wotden. Prof. dr. G. J. Heering (Re monstrant), voorzitter der ver- eeniging sprak ten slotte over „De kerk, die Kerstmis viert". Aan de kerk, aldus spr., danken wij het beste, dat we hebben. Zij houdt het Evangelie levend, zij roept rot Kerstmis op en her innert aan Advent. Alleen hij, die de kerk liefheeft en dient, heeft het recht haar te becriti- seeren. Maar die critiek is noo dig. De kerk helpt een systeem handhaven, dat aan alle moraal gespeend is, en alleen vraagt naar het effect, dat dus volkomen anti christelijk is. De kerk, die zich opmaakt om Kerstmis te vieren, heeft te zien op de „heiligen" die Christus volgden. Zij leefden en streden in de groote verwachting van Gods toekomst. Bij deze ver wachting vloekt de oorlog en zijn voorbereiding. Daarop ging spr. voor in gebed. Met het zingen van Gezang 50:4 en het uitspreken van de zegenbede ging de samenkomst uiteen. Groen fcesttfld. In verband met de tijdsomstan digheden heeft H.M. de Koningin besloten, gedurende het winter seizoen geen officiëele feesten en maaltijden te doen plaats hebben. overeenstemming was met het karakter van den held uit Goethe's meester werk. Prachtig! riep zij uit. U ziet er uit om zóó verliefd op te worden. Andermaal nam haar blik hem vol bewondering van top tot teen op. Wat staat dat costuum u goed I Als aan uw lijf geschilderd. Nu zal ik gaan zien of mijn Gretchen ook klaar is. Zie hier de plaat, daar kunt u zien welke pose gij moet aannemen. Daarna trippelde zij bedrijvig weg. Met een kloppend hart beschouwde Gerrald de plaat. Zóó zoude zij zich dus tegen hem aan vlijen, zóó zou hij den arm om haar slaan, zóó Opgewonden sloeg hi] het boek dicht en liep met driftige schreden de kleine ruimte op het tooneel heen en weder. Uit de zaal drong het gegons van stemmen tot hem door, weldra door het orkest overstemd. Het was een pauze tusschen de tableaux vivants. Theobald was koortsachtig opge wonden bij de gedachte aan hetgeen hem wachtte. Hij durfde nog niet gelooven, dat hij het was, wiens beeld zoo fier in den spiegel werd weer» kaatst, dat weldra het meisje, dat hem lief was en dierbaar, zich zoude bij hem voegen. Hij trad dichter bij den spiegel en sloeg den mantel over zijn schouders, drukte de baret met wui vende veder diep op het voorhoofd, dan liep hij weder het tooneel op en neder, met langzame schreden, alsof hij door deze gelijkmatige bewegirg het onstuimig kloppen van zijn hart weder tot bedaren wilde brengen. Wordt vervolgd, AXELSCHEffiCOURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1