Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a n d e r e n No. 69. DINSDAG 29 NOVEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Algemeene beschouwingen op de Gemeentebegroting 1932. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Gent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Rede van den heer P. C van Bendegem. Voorzitter Daar ik ook verleden jaar mede gedaan heb aan de Alg. Besch., wil ik mij ook dit jaar op dat terrein begeven. Dadelijk wil ik dan al beginnen mededeelen, dat ik ook dit jaar evenmin een op timistische toon zal kunnen aan slaan. En wel omdat, wanneer we zoo eens rond zien, er van betrouwbare teekenen van ople ving nog niet veel te bespeuren valt. Wel kunnen we bespeuren, dat de tarievenoorlog nog in alle hevigheid voortwoedt, en dat de Nederlandsche landbouwer zijn overschot van producten haast niet, of moeilijk, en voor kleine prijzen kan verkoopen, omdat de handelsovereenkomsten zijn ge schonden en de buitenlandsche afzetgebieden gesloten. En om dat onze gemeente in hoofdzaak een landbouwende en handelsge meente is, hebben wij allen daar onder geducht te lijden. Als we b.v. zien, welke groote zorg de enorme oogst van aardappelen baart, hoe het met de vlasteelt en vlashandel gesteld is en hoe het met veel meer andere pro ducten naar omlaag gegaan is, dan kunnen we gerust zeggen, dat landbouw en handel met lamheid zijn geslagen. En zoo doende krijgen we een breede categorie van menschen, ook in onze gemeente, die bij hard werken weinig of geen inkomsten hebben, ja zelfs veeleer verliezen hebben te boeken. En Voorzitter, dan heb ik niet de vrijmoedigheid om de bedra gen die op de begrooting voor steun en werkloozenkassen zijn uitgetrokken, met een verminderd bedrag vast te stellen, omdat ik haast durf verzekeren, dat de werkloosheid nog zal toenemen en het genoemde bedrag daar voor wel noodig zal zijn. Zoo werd mij 1.1. door een landbouwer medegedeeld, dat hij al zijn arbeiders moest bedanken, omdat hij financiëel niet bij machte was, ze geheel den win ter aan 't werk te houden en hij er toch ook geen werk voor zou hebben. En zoo zijn er een massa werkgevers, die hun oogst machinaal hebben uitgedorschen en nu geen werk meer hebben. En zoo komt het uit, wat ik ver leden jaar heb gememoreerd, dat de tarwewet nog steeds de werk loosheid in de hand werkt. En voorzitter, nu er zoo velen zijn, die hetzij als werkgever of als werknemer hun boterham niet meer kunnen verdienen, spijt het mij des te meer, dat als wij met een salariskorting gaan naar Ged. St. voor onze hoogere amb tenaren, omdat we overtuigd zijn, dat dit toch moet komen, en we dat niet doen, omdat wij het graag doen, maar omdat langs dien weg een steentje moet worden bijgedragen, om wanneer het weer beter wordt, dat steentje weer direct terug te geven, Ged. St. daar toch maar niet op in willen gaan. Ook, Voorzitter, spijt het me, dat we de begrooting ontvangen met verhoogde belastingen, terwijl de salariskorting er niet in is ver werkt. En nu kan er opgemerkt worden, dat dat eerst moet be sproken worden door het Georg. Overleg, maar nu ik er 2 ver gaderingen in heb meegemaakt, moet ik er toch mijn spijt over uitdrukken, dat ook de hoofdbe stuurders steeds naar voren bren gen, dat zij salarisvermindering niet noodzakelijk achten. En daarom of er in het G. O. wordt vergaderd of niet,we kennen van te voren hun meening. Ik hoop, dat als we een salarisvermindering voorstellen, die in de begrooting te verwerken, zoowel van Burg., Secr. en Ontv., als van andere ambtenaren, want ik meen niet teveel te zeggen, dat G. S eens voor een voldongen feit geplaatst moeten worden Jammer vind ik het ook, dat B. en W. hier met een belasting- verhooging komen, want zij weten het toch ook goed, hoe het met de inkomsten van de Axelsche bevolking gesteld staat, en dit bij velen onder het minimum is gedaald. Als wij b.v. zien, dat een simpele arbeider uit dejuli- anastraat alleen door vermeerde ring der opcenten op de perso- neele belasting ongeveer f 13 meer moet betalen om nog niet over de andere belastingverhoo- ging te spreken, dan is het toch haast onmogelijk om daar vóór te stemmen. Want als G. S. ons niet willen hooren, als we met salarisvermindering komen, dan kunnen wij toch door belasting- verhooging niet nog meer du peeren degenen, die het al maar moeilijker hebben? En ook als men nagaat, hoeveel menschen er zijn, die een flink huis bewonen, en geen inkomsten van beteeke- nis hebben, zal men dezulken door de personeele belasting te verhoogen, nog meer dupeeren. Neen, Voorzitter, het is mij be slist onmogelijk om daaraan mede te helpen. En zoo zouden we voort kunnen gaan, ook met de klassificatie, want dat beteekent ook, dat iemand met minder in komen meer zal moeten betalen. En met die vermogensbelasting is het precies hetzelfde. Hoeveel menschen zijn er niet met een klein vermogen, die hun geld in landerijen hebben zitten? En we weten toch allemaal dat de ren ten of pachten toch ook maar niet bij allen in de kas gereed liggen, Neen, er zullen verschei- denen met de helft of nog min der tevreden moeten zijn. En omdat het ook op dat terrein niet rooskleurig is, is het onmo gelijk voor mij, om dezen weg te bewandelen en zal volgens mij de begrooting sluitend moe ten gemaakt worden, door ver sobering en niet door meer in komsten. Voorzitter, ook wil ik zeggen, dat het beleid van B. en W. mij laatst is tegengevallen bij de benoeming van gemeentebode, omdat thans iemand is benoemd, die als ik goed ben ingelicht een reuzepensioen geniet. En nu zeg ik dat niet, omdat ik het den man niet gun, verre van daar, maar ik heb toch gehoord, dat er anderen gesolliciteerd hebben, die op dat moment geen inkomen hadden en voldoende capaciteiten bezaten om gemeen tebode te kunnen zijn, zoodat we straks gevaar loopen, dat we die sollicitanten moeten onder houden door steun. En als dit in 'toog ware gehouden, zou dat indirecte bezuiniging hebben be- teekend. Daarom spijt het mij, dat het voorstel van dhr. Iz. de i Feijter en mij niet voldoende gesteund is, nl. om de benoe mingen door den Raad te doen geschieden, dan weet ik zeker, had zoo iets niet plaats gevon den. Nog meer jammer is, dat dhr. 't Gilde daar niet mee ac- coord ging, want deze was no. één, die me zeide weet je 'tal, wat B. en W. nu gedaan hebben met de benoeming? Het is treu rig, zei hij, dat dit is geschied en natuurlijk vind ik dat om bovengenoemde reden ook jam mer. Maar het speet me in dhr. 't Gilde, dan later te moeten hooren, dat hij tot zijn fractiege- nooten gezegd had, denk erom heeren, het voorstel van Feijter en Van Bendegem niet steunen 1 En het is jammer, dat dhr. 't Gilde hier weer politiek in 't spel bracht en de goede bedoeling over het hoofd zag. Maar, voor zitter, ik wil dan hier verklaren, te zijner tijd nog wel een voor stel in te dienen, om Art. 7 van het Ambtenarenreglement in dien zin te wijzigen, dat benoemingen door den Raad moeten geschie den. Dan Voorzitter, moet ik ook mijn spijt uitdrukken, dat mijn voorstellensalariskorting, geen subsidie aan handelsschool en landbouwschool, enz. niet door den Raad in zijn geheel zijn ge accepteerd. En ook, dat dhr. 't Gilde bij de salariskorting weer roet in 't eten strooide, en wel door de hoogere ambtenaren bijna niet te verminderen en hij bij de kleinen alles zou nemen. En dat komt hierin uit, dat hij het eene moment iemand met pensioen een flink bedrag geeft en een ander moment iemand met f6C0 inkomen met een flink bedrag kan verminderen. Dat hier bij dhr. 't Gilde teveel poli tiek en vliegenafvangerij in 't spel zit, blijkt hieruit, dat hij in de laatste raadsvergadering met een zeer flauwe motie voor den dag kwam, in plaats van con crete voorstellen en dan maar direct zegtomdat u die motie niet steunt, steun ik ook uwe voorstellen niet meer. Maar dan zeg ik, 't Gilde, als u met dege lijke en zakelijke voorstellen komt, moogt ge altijd op mijn steun rekenen en niet alleen u, maar wie het ook zij in ons midden. Daarom hoop ik, dat dhr. 't Gilde er thans ook zoo over denkt en allereerst de goede zaak in 't oog blijft houden. Ook Voorzitter, heeft het mij gespeten, dat dhr. Dieleman nog als onderteekenaar werd aange troffen op een verzoek, om de salarisvermindering ongedaan te maken, want zoowel dhr. Diele man als de andere onderteeke naars moeten toch verstaan, dat wanneer zij de bezuiniging op die manier niet willen, ze straks in hoofdzaak de arbeidende klasse gaan dupeeren. Er mag toch ook van hen verwacht wor den, dat ze dan straks met flinke voorstellen zullen komen, om de begrooting sluitend te maken. Ook wil ik mijn ver wondering uitspreken over den weg die thans gevolgd wordt door B. en W. want zij achtten het toch in enkele vroegere ver gaderingen niet noodig, om salariskorting toe te passen. En wat zien we nu Dat er werd verklaard, dat wegens den goeden toestand van Axels financiën het nog niet noodig geacht werd en zij nu, al is het in anderen vorm, mij op mijn ingeslagen weg gaan volgen I Dan Voorz, spijt het me ook, dat door U tot mij werd gezegd, in een der laatste vergaderingen, toen ik zei, dat de salarissen van Burg. en Secr. met f 15 gekort waren, dat ik de waarheid moest zeggen. En nu vraag ik Voorz., wanneer nu het vorige jaar het salaris van Burg. en Secr. geno teerd stond als f 4600 en nü met f4585, beteekent dat dan f 15 verschil of niet Dan Voorz. wil ik hopen, dat in 't vervolg ieder raadslid even veel gelegenheid krijgt om het woord te voeren. Mij is opge vallen, dat ik 1.1. als voorsteller nogmaals het woord vroeg, u mij zeide, dat ik maar tweemaal het woord kreeg, terwijl er nog leden in ons midden waren, die zeiden, dat een voorsteller toch zijn voorstellen moet kunnen verdedigen. En daar had ik hier niets over gezegd, als niet dhr. Hamelink wel eens de kans kreeg om driemaal te spreken. Spr. hoopt voortaan gelijke monni ken, gelijke kappen. Aangaande de begrooting wil ik nog mededeelen, dat ik nog over 27 nummers der begrooting voorstellen tot verlaging of schrap ping zal doen. Wanneer geheel de Raad volgens mijn opinie meewerkt, of in dien geest ge handeld had, zou er nog geen beteekenende belastingverhooging noodig zijn, wat ik op goede gronden bereid ben aan te too- nen. En waar ik, natuurlijk vol gens mijn beste overtuiging, steeds heb mede willen werken, om met voorstellen te komen, die tot minder uitgaven van onze Axelsche financiën invloed had den en dit wel eens op sommige terreinen stimuleerend werkte, wil ik meedeelen, dat mij dat ten goede moet geduid worden, omdat, waar ik dat in het begin van mijn rede gezegd heb, het mijne bedoeling is en zal blijven, en omdat ik den toestand van velen onzer Axelsche bevolking als nijpend beschouw, te bezui nigen op onze begrooting, waar ik meen, dat bezuinigd kan worden. En Voorzitter, wil ik hier verklaren, dat ik hoop, dat wij ook weer in de nieuwe re- geeringsperiode, gezamenlijk me de mogen werken, om hetfinan- ciëele schip van de gemeente in zulke banen te leiden, dat het moge strekken tot welzijn van de gansche Axelsche bevolking. Ik dank u. Zitting van 22 Nov. 1932. Aanwezig alle leden benevens de Voorzitter, de heer F. Blok, burgemeester en de secretaris de heer J. L. J. Maris. I. De VOORZ. opent om 1 uur de vergadering en stelt de agenda aan de orde. 1 Notulen. Deze zijn nog niet gereed. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. a. Bericht van goedkeuring door Ged. Staten van de begro tingswijziging 1932. b. Beantwoording van de vra gen, zooals reeds eerder is ge meld in dit blad. c. Mededeeling van dhr. van Bendegem, dat het geschil, dat in een vorige vergadering tus- schen hem en de secretaris ont stond, wegens het elkaar ver keerd begrijpen, is opgelost. De VOORZ. zegt dat hem dit genoegen doet. 3. Benoeming lid comm. van toezicht 1. o. Wegens periodieke aftreding van dhr. L. de Putter met 31 Dec. als lid van de commissie van toezicht op het lager onder wijs, worden, daar dhr. de Put ter geen herbenoeming wenscht, door Burg. en Weth. aanbevolen de heeren P. de Klerk en L. van Hoeve. Gekozen wordt eerstgenoemde met 8 stemmen. Dhr. C. Hame link krijgt 5 st. 4. Benoeming lid Armbestuur. Wegens periodieke aftreding heeft stemming piaats voor een lid van het burgerlijk armbestuur. Herkozen wordt dhr. A. Essel- brugge met 8 st. Dhr. B. Seghers krijgt 4 st. Op de aanbeveling stond als no. 2 de heer Lev. Dieleman. 5. Benoeming lid Stenn- commissie. Dhr. de Ruijter kan zich we gens gebrek aan tijd niet langer voor deze functie beschikbaar stellen en heeft daarom bedankt. De VOORZ. zegt er spijt van te hebben en heeft getracht dhr. de Ruijter tot andere gedachten te brengen, omdat hij een goede kracht was in deze commissie, maar het heeft niet mogen baten. Hij dankt dhr. de Ruijter voor het vele werk, dat hij in 't be lang van de commissie heeft ver richt. Gekozen wordt dhr. C. van Kampen met 8 st. Dhr. Verschel ling krijgt 5 en dhr. de Ruijter 1 stem. Dhr. VAN KAMPEN zegt des gevraagd, dat hij nog geen be slissing omtrent het aannemen dezer functie kan geven. De VOORZ. zou dit toch gaarne in deze zitting vernemen, daar dan nog in de vacature kan voorzien worden, omdat het ge- wenscht is, dat de commissie volledig is. 6. Onbewoonbaar verklaren van een woning. Zooals gemeld is, wordt z h.s. onbewoonbaar verklaard de nood woning op het Plaatje. Dhr. HAMELINK zegt dank baar te zijn voor dit besluit en erkent, dat het wel eens moei lijk is om de menschen uit hun woning te zetten, ook al is men het erover eens, dat het een krotwoning is, maar toch kan men het uit den treure niet blij ven nalaten. Spr. heeft over nog andere woningen gesproken, die daarvoor in aanmerking kwamen en vindt het vreemd, dat die nu weer opnieuw bewoond zijn ge worden. Welk motief, vraagt spr., is er geweest om dat niet te voorkomen De VOORZ. zal dit bij de rondvraag beantwoorden. Aanvulling Steunregeling, Burg. en Weth. stellen voorin de steunregeling art. 11 f zooda nig te wijzigen, dat de werkloo- zen voortaan in plaats van een half jaar een vol jaar in de gemeente moeten wonen, voordat ze eventueel steun kunnen krijgen. Voorts zal ingevolge schrijven van den Min. v. Binnenl. Zaken aan de regeling worden toege- voegd „Artikel 16 bis i Bij de uitrei king van het aanvraagformulier wordt den werklooze gelijktijdig ter hand gesteld een aanmel- dings- of stempelkaart (Bijl. II), welke deze dagelijks, een of meer malen, ter afstempeling moet AXELSCHE ff COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1