Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a n d e r e n No. 68. VRIJDAG 25 NOVEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Algemeene beschouwingen op de Gemeentebegrooting 1932. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar uiterlijk Eerste Blad. Rede van den heer F. Dieleman. Gezien de uitvoerige redevoe ringen die in de Dinsdagavond gehouden Raadsvergadering zijn gehouden, wenschen we de alge meene beschouwingen op de bt- grooting los van het Raadsver- slag te maken en geven we deze dus afzonderlijk weer. Ofschoon nu dhr. 't Gilde het eerst aan het woord kwam, van gen we aan met de rede van dhr. Dieleman, omdat de rede van dhr. 't Gilde niet tijdig bin nen ons bereik was. Dhr. Dieleman dan sprakaldus M. d. V. Rekening houdende met den wensch die we in het nummer van Vrijdag 18 Nov. van de Axelsche Courant uitgedrukt za gen, zal ik zeer kort zijn, mede ook omdat ik zelf de overtuiging ben toegedaan, dat in Axels Ge meenteraad uren worden zoek ge maakt aar. dingen die totaal niets met de belangen der Gemeente uit staande hebben en die maar al te veel van onzen kostbaren tijd in beslag nemen. Maar al te veel blijkt toch dat we na een Raadsvergadering van 5 a 6 uren aaneen zeer weinig belangrijke zaken hebben afgewikkeld en de meeste debatten öf langs de zaak heen glijden, öf ontaarden in min of meer, soms zelfs heftige persoonlijkheden. Dit moest M. d. V., alzoo niet wezen. Het prestige van Axels Gemeenteraad hangt er van af en de belangen der Gemeente lijden er schade onder. In de allereerste plaats dan, M. d. Vwensch ik u mede te deelen, dat de anti-rev. Raads fractie ten volle beseft de groote moeilijkheden, waarin de Burgerij in het algpmeen en de Gemeente in het bijzonder in deze zware crisis financieel geraakt is. Wij wenschen dan ook onzen steun aan het College van B. en W. in deze moeilijkheden niet te onttrekken. Vooral niet op die posten, waarop zeer gemakkelijk, zonder schade te doen aan de zaak zelve, iets te bezuinigen is. Bijna van zelf sprekend is het, M. d. V., dat zich bij de bespre kingen en de beoordeeling der posten in de A.-R. Raadsfractie verschil van meening zich zal openbaren. Wij hebben vrijheid van gedachten over alle posten der begrooting die de materieele en de stoffelijke zijde van het gemeentelijke leven aangaan. Immers ook in onze fractie is de een meer en de ander minder democratisch aangelegd en toch M. d. V., trots alle verscheiden heid, trots zelfs het groote ver schil in de opvatting en verkla ring van zaken, die de Gemeente aangaan, is er in de A R Raads fractie een eenheid, een saamge bondenheid, omdat we weten en belijden, dat de mensch alleen bij brood niet kan leven maar bij alle Woord dat uit den mond Gods uitgaat; d.w.z. dat we leven uit hoogere beginselen en dat we kennen een God die boven het gewoel der volkeren leeft en regeert tot in eeuwig heid. Ik wil M. d. V. totaal af zien om ook maar iets ten na- deele van andere politieke groe pen of groepjes in het midden te brengen, hopende dat ook anderen mij op dezen weg zullen volgen opdat de debatten niet zullen gaan gelijken op een Poolschen Landdag, maar dat bij alle verschil van meening we elkander kunnen waardeeren om zoo te trachten ook in onzen moeilijken arbeid een oplossing te kunnen vinden voor de moei lijke problemen, waarvoor ook wij de verantwoordelijkheid moe ten willen dragen. De begrooting vertoont ons een zeer somber beeldeen beeld gelijk aan het geheele ontwrichte maatschappelijke leven Hier salarisvermindering, daar belasiingverhooging, dingen die toch met elkander in flagranten strijd zijn en die niet dan in de uiterste noodzakelijkheid moeten worden toegepast, te meer ook daarom M. d. V-, omdat in onze vorige vergaderingen salarisver laging aan de orde "an den dag is geweest en de Raad het zeer verkeerde besluit nam om niet te trachten de hoogere, maar er met de botte bijl op inhakte om van de lagere salarissen te halen wat er van te halen was. M. d. V. dat wreekt zich nu bij deze be sprekingen zeer, want, wou ik vragen, wat vastigheid is er op die manier nog voor onze amb tenaren en werklieden der Ge meente als hun positie gaat af hangen van de telkens verande rende willekeur eener toevallige meerderheid in den Raad. Echter zal de A.-R. fractie het College steunen in dit hun pogen, al is het dat ook hier zich wel ver schil van opvatting zal openbaren over de wijze waarop men zal bezuinigen. In vele gemeenten ziet men thans dat men zich bezig houdt met het bezuinigen allereerst op de kleinere salarissen van de lagere ambtenaren, maar ik vraag mij toch af M. d. V. zijn er dan bij ons geen betere objecten waar men op bezuinigen kan Moet de Raad dan maar ten eeuwigen dage blijven berusten in de zware lasten, die van Rijks wege ons worden opgelegd Moeten bijv. posten van f4000 als bijdrage in de kosten van Rijks Hoogere Burger Scholen en posten van f 3000 als bijdragen in de kosten van het Lager Nij verheidsonderwijs, enz. bij de betrokken autoriteiten door B. en W. niet bestreden worden Dient de bouw van een nieuw slacht huis niet uitgesteld te worden tot betere tijden, terwijl het oude nog bruikbaar is en met geringe kosten kan verbeterd worden Moet er nu werkelijk nog langer een autobus naar Sluiskil rijden om een stuk of 8 kinderen die f 782 kost Zie M. d. V. wij zijn van oordeel dat er op deze aan zienlijke posten op een of andere manier wat zal moeten gevonden worden, aangezien verschillende kleinere uitgaven als verschillende subsidie's aan vereenigingen, die nu eenmaal zoo diep in ons volksleven ingeworteld zijn, en het particuliere initiatief langza merhand de macht niet meer heeft haar te onderhouden toch op onze begrooting niet van invloed zijn. Men kan toch bijv. de f1500 die het Burgerlijk Arm bestuur meer voor haar begroo ting vraagt, dan verleden jaar moeilijk weigeren, te meer omdat ook daar de behoeftigen steeds vermeerderen en de nooden steeds grooter worden Eigenlijk is het voor een niet ingewijde in die zaken niet te verklaren, hoe men het met dat bedrag nog kan klaar spelen. Op onze begrooting AL d. V. is ook te vinden een post no. 245 van f 7000 voor werkver schaffing in het loopend begroo- tingsjaar. Het stelt eenigszins teleur, dat we dien post niet aanzienlijk kunnen verhoogen en de post no. 247 aanzienlijk kun nen verlagen omdat het dan zou blijken dat meer objecten voor werkverschaffing zouden te vin den zijn geweest. Nu dit helaas niet zoo is M. d. V. zullen ook wij medewerken om deze post steun aan werkloozen, zijnde f20 000 inde begrooting, vast te leggen. Al degenen, die door onvrijwillige werkloosheid lijden en die binnen de termen van onze Rijkssteunregeling vallen, zullen ook mede door onzen steun geholpen worden, wat reeds lang in ons Gemeente-Program is vastgelegd, want wij zijn over tuigd dat God het niet gewild heeft, dat iemand met handen aan zijn lijf en een wil om te werken, alleen omdat er geen werk is, in honger zou omkomen, of hem den vernederenden gang naar het Burg. Armbestuur op te leggen. Neen M. d. V. dat ver nedert dien man en geestelijk en moreel gaat hij met zijn gezin te gronde. Ook in dien arbeider moeten we een mensch eeren met ons allen uit eenen bloede. Ook hij moet, als naar den beelde Gods geschapen, in zulke moei- lijke tijden kunnen leven, want ook hij heeft een ziel te verlie zen en moet dus met zijn gezin, zijn God kunnen dienen zooals zijn Christenplicht hem dat op legt. Zie M. d. V. daarom plaatst de A -R. partij in Axel in haar Gemeente-Program „Art. 10. De Gemeente voor- „kome zooveel mogelijk de werk- „loosheid en verleene steun aan „hen die door onvrijwillige werk- „loosheid lijden". Over dit zeer moeilijke vraag stuk zouden we nog zeer lang kunnen spreken. Maar ik ver moed M. d. V. dat er nog wel andere heeren het hunne er toe bij zullen dragen om deze aan gelegenheid zijn volle proportie te geven en daarom zal ik het hier bij laten, om dan nog even in het kort onze houding ten opzichte van gezag en Zondag- iust te bezien. Wij belijden, dat de Over heid regeert bij de Gratie Gods en dat zij hieraan alleen haar Regeeringsmacht ontleent. Alle gezag nu vraagt ook ontzag en eerbiediging van het gezag. Daar om wenschen ook wij het Col lege van B. en W. te steunen in haar taak, wanneer zij in moeilijke tijden het gezag 't welk hun op de schouders is gelegd, zullen moeten handhaven. Echter verlangen wij toch M. d. V., dat B en W. zullen waken, dat ook anderen die eveneens (a' is het op een andere plaats), mat ge zag bekleed zijn, niet telkens in Openbare Raadsvergaderingen aan de kaak zullen gesteld wor den, maar dat wanneer er ge gronde klachten mochten zijn, deze in de allereerste plaats zul len besproken worden waar het behoort en allerlaatst in open bare Raadsvergadering en dan met inachtneming van de per soon zelve. Wat nu de Zondagsrust en de Zondagsheiliging betreft, is ons standpunt van algemeene be kendheid. Telkens herinnert de Zondag ons aan overwinning over dood en graf, maar ook aan nieuw leven. Maar de Sabbath t, Wordt vervolgd; AXELS cou (Dnitsche vertaling). 12> Driftig liep zij eenige malen in het boudoir op en neer. Daarbij vielen haar twee briefjes in 't oog, die op de trfel lagen. Ze had 2e bij de oni- vangst achteloos terzijde geworpen, maar de verveling maakte haar nieuws gierig. Zij klom op een stoel om de salonlamp aan te steken en brak de brieven open. Dit bracht haar gedach ten onmiddellijk in een goede rici- ting, misschien gelukkig voor B'and, die, in een donkeren mantel gewik keld, aan de schel trok. .Mademoiselle," las Helcïse intus- schen .vergun mij u een vraag te te stellen. Uw gedrag is in den laat- sten tijd in 't oog loopend zonderling en kwetsend jegens mij geweestte lomp mag ik wel zegger, om het als louter gril te beschouwen. U we t da' mijn neiging voor U van te err- Btigen aard is om al die nukken en plagerijen langer te kunnen duider, en ik verzoek U dus dringend, óf U ge paster jegens mij te gedragen, öf bij dezen mijn laatst vaarwel te aan vaarden." LodeWijK, Prins von X. De ballerina wierp lachend den brief weder op de tafeldaarna wendde >1] zich naar de deur, waardoor Brand Juist was binnengetreden. De advocaat werd allesbehalve vrien delijk ontvangen ofschoon hij haar Onderdanig de hand kuste. Waarom kom je nu eerst vroeg zij kortaf. Ik had je immers tegen zeven uur besteld. Het was mij totaal onmr gelijk, mijn koningin! verontsehu'digae hij zich, terwijl hij plaats nam. Ik had veel te doen, Heloïse, cn ik heb ook veel uitgericht, liet hij er langzaam op volgen. Wat dan Vertel opZij schoof haar stoel dich'e naar hem (oe. Is het weer als van ouds \i Beetje Gur Hola, geëerde Signorlna, zeide Brand lachend, terwijl hii bedaard zijn handschoenen uittrok, denk je dat 't met stoom gaat? Alles moet z'n tijd hebben en ik ben al tevreden, dat ik zóóver gevorderd ben. H re ver vroeg zij met fonke lende oogen. J3, dat is een lange geschiedenis, die niet met 'n paar woorden te vei- tellen is, of er zouden teveel détails verloren eaan. Maar zeg mij eerst eens, liefste, of je niet wat ver- warmends voor mij te drinken hebt, watt het weer is gewoon afschuwe lijk en ik ben tot in merg en been ve kleumd Ha, wat heb je daar voor een brief c-.p rose papier? Prins Lode* wijk Neem niet me kwalijk maar dien moet ik even leien... Een vorstelijk handschrift krijg ik niet alle dagen onder mijn oogen. Hij nam het geparfumeerde briefje van de tafel en doorliep snel den Inhoud Dat is me wat moois, Heloïse, sprak hij geërgerd. Hoe kom je er toe dien man zoo te beleedigen Wil je soms met hem breken De danseres haalde onverschillig de schouders op, Als hij nog meer van die malle brieven schrijft, zal 't er wel van komen, zeide zij, terwijl zij het fijn- gevormde neusje smadelijk omhoog stak. Denk je dat ik met hem kan lachen en schertsen, als ik er geen lust in heb? Alle duivels, neen, Hij lan 1 og in n.'n smaak vallen, mr-ar zijn negergezicht vind ik een voudig onuitstaanbaar. Zij lachte luidkeels. Weet je wel, dat het erg onver standig van je is, de vriendschap van den prins op het spel te zetten zeide hij s reng. Ik meende, dat je belang eischtr, hem vriendelijk tegemoet te treden. Hij is rijk en royaal, dat is je hekend uit eigen ervartng. Hij keek naar haar jjweelen broche Heb je ai veel geschenken van hem Htloïse had inmiddels een flesch op de tafel neergezet. O ja, antwoordde zij onverschil lig. Een handvol petit jruj rux. Maar verlet me nu asjeblieft, wat je hebt uitgericht en verveel me niet langer met al die vrager, die jj toch eigen lijk niemendal aangaan. Daarin vergis jij j zeide hij sche p De zaak Infe esseert me meer dan je denkt. Laat mij je kleinoodiën eens zien. Hé Mfx ik begrijp niet, hoe j; mil 1 kunt plager. I Vleiend trok hij haar hand aan zijn lippen. Ik zal Je maar vijf minuten op houden, kleine godir-, en die vijf minu ten zijn «00 inteisssant voor mijl Laat mij eens zien' of die kostbaar- heden wel waardig zijn om de kost* baarste parel te tooien. Met een pruilend lachje ging Heloïse naar de aangreniende kamer. Men moet kinderen altijd hun zin geven, andeis gaan zij huilen, zeide zij spottend, toen zij met een juweel- kisije terugkwam, dat zij op de tafel neerztte en met het sleuulj?, dat aan haar gouden halsketting hing, opende. Het meest? is van Lord Lang- buty. Hij geeft kostbaarder geschenken dan de prins. Brand stond op en zijn loerend oog vergastte zich a 1 de pracht, die zich aan zijn blik vertoonde. Loid Langbury herhaalde bij. Zuo'n Croesus kan ook wel geacht 11- ken geven. Het licht speelde op de kos bare steener, die hem met verblindenden glans tegerfl mkerden. Glimlachend hief Htl ïse een dia deem omhoog en drukte dien in haar donkere lokken. Het was een vorste lijke verschijning, die de spiegel weerkaatste. Zwijgend nam Brand stuk voorstuk in de hand, om het met begeerige oogen te beschouwen. Hij scheen de waarde nauwkeurig te berekenen en tijn scha'ting btliep hooge cijfers. De jaweelen lagen gl nsterend op de trfel, de fonkilende stralen wierpen hun weerschijn op de blanke vrouwen hand, die zj met or g dald opnam 0111 ze weer in het k sije te werpen en dat zoo achteloos en onvoorzicht g deed, alsof het kiezelsteenen waien. Welnu? vroeg zij spottend ter wijl zij het deksel sloot. Heeft de lentoonsteiling de entree beloond Men zegt, dat je kostbaarheden onschatbaar zijn, antwoordde hij met een zonderlingen glimlach, Het is ook ih waarheid een vorstelijke pracht, die verdient je schoonheid te sieren. Wees verstandig, Heloïse, en vergeld de ver kwistende goedheid van den prins niet met ondankbaarheid. Ik raad j ernstig aan, hem een vriendelijk antwoord te doen toekomen. Och kom I was het gemelijke antwoord. Brand zette zich aan tafel en keerde de flesch naar het licht. Verduiveld, dat is 'n fijn meik Chartreuse! Je kelder moet goed voor zien zijn, want onlangs heb je mij 'n heerlijken Benedictijner voorgezet, Van wien betrek jij je voorraad Drink maar en vertel lievei I sprak zij kortaf, terwijl zij bet likeurglaasje voor hem neerzetie. Daarna vljjadezij zich in een gemakkelijke chaise longue nedt r Houd j? mij geen gezelschap I vroeg hij, schuins kijkende naar het ééne glas. Neen. Be 1 je zoo in gespannen ve - w<jcI tir.g naar mijn vethaai? hernam hij, met wreede b-'daardheid. Tant m - ei x dan wil je zeker ook wel met de nuodige aandacht naar mij luisteren. Hij kneep het ééne oog dicht, hield het glas tegen het licht en nam een fi.. ke kennersteug. Toen legde hij zich o.i^egenterd in zijn stoel achterover. J101 xo kansen staan tameiijic goed. Eerst was het natuurlijk paar- denwerk om den goeien jongen han delbaar te maker. Hij scneen zich te wapenen met zijn geliefden arbeid en werklust. Niettemin was zelfs de strenge deugd, waarachter hij zich verschanste, niet bestand tegen mijn aanvallen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1