Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 67. DINSDAG 22 NOVEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Binnenland. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Tweede Kamer. Na de verschillende beschou wingen naar aanleiding van de Rijksbegrooting antwoordde de Minister van Binnenlandsche Za ken mr. Ruys de Beerenbrouck. Z.Exc. behandelde eerst enkele afzonderlijke punten. Zoo zeide hij toe voorbereidende maatrege len te zullen treffen voor een nieuwe departementeele indeeling. Wat de woningvoorziening be treft, achtte hij een gedwongen huurverlaging niet noodig. Loontoeslagen in land en tuin bouw hebben wel iets aantrek kelijks doch de bezwaren zijn veel grooter dan de oogenschijn- lijke voordeelen. Werkgevers d.e met opofferingen thans hun per soneel in dienst houden, zullen dit niet meer doen als zij zien, dat ar.dere werkgevers loontoe slagen krijgen. Als men dit aan land en tuinbouw toestaat, mag de Regeering die loontoeslagen aan de industrie niet onthouden. De Regeering overweegt een andere regeling voor de Rijksbij dragen voor werkloozensteun aan de Gemeenten. De Regeering zal, wat betreft den steun aan de binnenschippers, binnenkort aan de Kamer aan bieden een ontwerp ter regeling voor het bevrachtingswezen. De eigenlijke oorzaak der schippers- ellende, n.l. het teveel aan laad ruimte kan niet worden wegge nomen. In toenemende mate ondervindt ook het binnenschip persbedrijf de concurrentie van den vrachtauto. Komend tot de economische politiek, wees de Minister erop, dat deze geheel beheerscht wordt door de crisis. Ej^ is daarmede geschermd zelfs is het kapitalis me dit jaar minder scherp aan gevallen dan het vorige. Een collectivistische samenleving zou aan verschijnselen, als wij thans beleven, niet ontkomen. Te dien aanzien was de rede van den heer Albarda niet overtuigend. Beter is het thans elke toon van requisitoir maar achterwege te laten en de Regeering te helpen bij haar pogingen, om de gevol gen van de crisis te bestrijden, zij 'took met beperkte middelen. De heer Braat wenschte protectie over de geheele linie, doch dien weg wil de Regeering niet op. Zoowel de contingenteerings- als de invoerrechten moeten gema tigd blijven. De vraag is niet» v^elke pro ductie capaciteit de wereld heeft, maar op welke wijze die wordt gebruikt en daarmede is de ge heele wereld-economie gemoeid. Met den heer Marchant was spr. het eens dat in de sociale wereld een verdeelende gerech tigheid moet worden toegepast het kan niet worden overgelaten aan de private winst. Daartegen moet de overheid waken, overleg kan daarbij nut afwerpen, zooais bijv. ten aanzien van de winkelsluiting. Ten aanzien van de werkver ruiming volgt de Regeering wel een bepaalde lijn. Zij heeft het oog op groote objecten. Geheel zal de werkloosheid niet weg te nemen zijn, tenzij ten koste van een 500 millioen per jaar. De Regeering denkt aan versnelling van den bruggenbouw. Men zou b.v. daarvoor een particuliere Mij. moeten stichten, welke het recht tot tolheffing heeft; de financie ring moet dan ook aan particu lieren worden overgelaten. Eer lang zal de Kamer een voorstel van deze strekking bereiken. De Regeering ziet ook de be- teekenis van een verdere inpol dering der Zuiderzee in. Op den duur zullen de nieuwe gronden 20 a 30 000 menschen werk kunnen verschaffen. Er is daar een werkverruiming op den duur. Doch de financieele offers zijn groot; aanvankelijk schrikte de Regeering in dezen tijd van de voortzetting af. Doch daar zich steeds drin gender de behoefte aan werkob- jecten voordoet, heeft zij haar standpunt herzien, nu algemeen op voortzetting is aangedrongen Vervolgens betoogde spr. dat de werkloosheid nog lang zal doorwerken nog langen tijd zal een groot aantal menschen niet aan het werk kunnen gaan, ook al komt er een opleving. Het is daarom de vraag of op den duur alles zoo zal kunnen blijven gaan als thans. Er zal meer werkge legenheid moeten worden gezocht in de industrie, welke laatste zich zal moeten aanpassen aan de g. wijzigde omstandigheden. Algemeene vermindering van den werkloozensteun ligt niet in het voornemen der Regeering. Het levenspeil der werkloozen wordt niet aangetast. Het is ge makkelijk telkens meer te vragen, maar geen verantwoordelijk man kon aan al die wenschen vol doen het zou leiden tot een débacle voor de menschen zelf. De Regeering zal onwillige gemeentebesturen, die geen steun regelingen willen maken, tot hun plicht brengen. Toegegeven werd, dat de land arbeiders het bijzonder moeilijk hebbende Minister kan nog niet zeggen of hij voor hen iets extra's kan doen. Spr. zeide geen uitgesproken meening te hebben over steun verlening in natura. Het vraag stuk was waard onderzocht te worden en daarom is er een commissie benoemd. Spr. verdedigde de houding der Regeering ten aanzien van de loonen in het bouwbedrijf. De Regeering bleef buiten de onder handelingen, totdat een positief resultaat door beide partijen was bereikt. En met dit resultaat heeft de Regeering zich kunnen vereenigen. Met nadruk kwam spr. er tegen op, als zouden enkele ambte naren op zijn departement een afzonderlijke politiek voeren ten aanzien van steunregelingen. Vervolgens betoogde de mi nister, dat de vrijheid het best gewaarborgd is door een sterk gezag; voor de Regeering zijn alle burgers gelijk. Wie de rechts orde overtreden zullen de Regee ring tegenover zich vinden. ADVERTENTIËN van 1 eiken regel meer 12 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. tot 5 regels 60 Centvoor Groote letters worden naar uiterlijk Tegenover fascisten is de Regee ring niet toegeeflijker dan tegen over andere groepen. De Re geering meent, dat het bewijs van haar falen niet geleverd is. Wat betreft den 20sten Sep tember, is er geen sprake van geweest, dat de maatregelen van de burgerlijke en militaire auto riteiten elkaar hebben gekruist. In verband met een gerucht dat de Generale Staf het raad zaam zou vinden indien reserve officieren in Den Haag dien dag beschikbaar zouden zijn, zijn 28 reserve-officieren uit Utrecht naar Den Haag gekomen, waar zij vernamen dat bij den Generalen Staf van zoo'n wensch niets bekend was. Zij lubben zich er mee vergenoegd zich langs den weg die de stoet zou volgen, op te stellen. Er is geen beroep op reserve officieren gedaan en de geheele kwestie berust op een misver stand. Ten aanzien van de door een cadet-sergeant aan de politie verleende hulp deelde spr. mede, dat een militair verplicht is, ongevraagd hulp te verleenen, maar dat het niet gewenscht is, dat hij zich bij voorkeur gaat ophouden op plaatsen, waar relletjes te verwachten zijn. Met particuliere groepen hebben de autoriteiten geen bemoeienis gehad, ondanks den indruk, welken de circulaire, van zekere zijde verspreid, heeft gemaakt. Dit blijft echter voor rekening van den steller. De fascistische circulaires zijn te Utrecht door de bedoelde onderofficieren niet ontvangen in de kazerne, maar aan hun parti culiere adressen over de post. Spr. zette vervolgens de hou ding der Regeering uiteen ten aanzien van de straatbetoogingen. Een algemeen betoogingsver- bod achtte hij niet noodig alleen zal ingegrepen worden indien gevaar voor ordeverstoringen bestaathet overheidsgezag mag niet worden beleedigd. Men# mag de Regeering niet verwijten, dat zij niet actief mee- Ik dank u, Brand, zeide Theobald werkte om de demonstratie van 8 November mogelijk te maken. Wanneer de noodzakelijkheid mocht blijken zal de Regeering demonstraties wel verhinderen en zoo noodig een wetsontwerp dienaangaande indienen. De heer Albarda meende, dat de demon stratie tegen het rapport-Weiter succes heeft gehad. Maar de regeering is nooit van plan ge weest, het rapport-Weiter onge wijzigd te aanvaarden. Geen enkele demonstratie heeft eenigen invloed op de plannen der Re geering. Het parlement is voor de Regeering de toetssteen van haar beleid. Het streven van dit Kabinet is erop gericht in voort durende samenwerking met het parlement de moeilijkheden van het volk te boven te komen. Min. De Geer beantwoordde de financieele opmerkingen. Het natuurlijk accres der uit gaven is door besparing opge vangen. Spr. wees op de fusie van Oorlog en Marine, de beta ling van belasting op postkanto ren enz. De kwestie der cumulatie wordt misbruikt om het volk te verbit teren. Tegen onbehoorlijke tot passing moet echter opgetreden worden. De Minister zeide verder, dat de mogelijkheid van conversie in de naaste toekomst de dagelijk- sche aandacht der Regeering zal hebben. Op beduidende vermin dering van de te betalen rente behoeft in de naaste toekomst niet gerekend te worden. Spr. kwam ook op het bezwaar, dat er te veel wordt bezuinigd. Ten opzichte van de belasting- verhooging moet de Regeering voorzichtig zijn om belasting- vlucht tegen te gaan. Een heffing ineens zou spr. hoogst onbillijk achten. Een weduwe met 5 kinderen en een ton vermogen zou haar inkomen blijvend zien verminderen, terwijl iemand met f20 000 inkomen niets zou behoeven te betalen. Ten aanzien var. ons munten- stelsel merkte spr. op, dat op de economische wereldconferentie (Wordt vervolgd} AXELSCHE COURANT Bureau Markt C 4. Telef. 56 - Postrek. 60263. (Duitsche vertalinr). 10 O, laat ik u niet geneeren. weeide Brand af. Ik kom u maar alleen iets vragen. Daarover later. Dat zou wat moois zijn, als ik u na drie minuten weer liet heengaan I Ik weet wel niet, of u misschien elders een Luculles- maal wacht ja, als dit het geval is, moet ik met mijn eenvoudigen middagkost daarvoor wijken. O neen Thuis verzuim ik niets en ik zou gaarne aan uwe uitnoodi- ging boven elke andtra de voorkeur geven, maar Geen .maren" als 'tu blieft! Ge weet, dat u mij welkom zyt en als vriend kunt gij komen en gaar. Hij liet den advocaat binnen, die eindelijk de uitnoodiging ainnam. De kamer, waar de jonge fabrikant zijn bezoeker bracht, was zeer gezellig Ingerich'. Je pru lhock mag gezien worden, dat moet ik zeggen, merkte Brand op Maar gevoelt ge u niet dikwijls neer slachtig in deze eenzame kluis? O ja, bekende Gerrald. Het kan hier dikwijls zeer terneerdrukkend zijn vooral tls men zoo alleen en verlaten zit en allerlei herinneringen opkomen, wanneer het om u heen zoo stil is en donker, dat men zijn gedachten niet kan verzetten. Hij nam een pistool van den wand tn reikte het Brand toe. Zie eens, dat is ook een zeer antiek wapen, waarin je belang zult stellen; het is nog van mijn groot vader afkomstig Verbeeld u, dat wij tegenwoordig nog met zu ke dingen moesten schieten I Brand nam het wapen in de hand en onderzocht vol bewondering de ouderwetsche inrichting. Ronduit gezegd, begrijp ik niet, waarde vriend, waarom gij u zoo gi - heel van de wereld afzondert, zeide hij, (erwiil hij de haan op en neer deed klappert. Het zou mij niet ver wonderen, als ge in alle opzichten een hypochondrist werdt. Je rouwlijd is om, en ofschoon ik het je volstekt niet ten kwade duid, dat Je geen lust hebt in luidruchtige gezelschappen en die zooveel mogelijk vermijdr, vind ik n e temin, dat ge overdrijft. Te veel medicijnen hebben steeds een tegenovergestelde uitwerking laat mij nu eens uw geneesheer zijn, om u van die zwartgalligheid te genezen. Ge weet, dat ik u begrijp en het bo vendien oprecht met u meen. Geef u dus gerust aan mijn zorgen ovtr en wees verzekerd, dat ik de juiste dosis zol weten toe te dienen. Gerrald reikte hem met een zucht de hand. lk dank u voor uw goeden wi', Brand, antwoordde hij treurig, maai ik zal wel alleen den weg moeten afleggen, dien ik nu eenmaal betreden heb. Ik heb twee krachtige middelen gevonden, die oude wonden het best heeienlichamelijke inspanning, en »die van den gtest, dit zijn de eenige pleisters. En daarna rust en een kleine ontspanning, liet Brand er op volgen, terwijl hij het spottend glimlicfj: bedwong, dat om zijn lippen speelde. Op dit oogenblik werd aangekon digd dat opgedischt was en Theobald noodigde zijn gast aan tafel. Het gesprek der belde heeren was zeer levendig en de champagne drorg het "hare er toe bij om Gerrrld uit zijn droefgeestige stemming te brengen. Dit vergemakkelijkte de taak van Brand om, toen ze onder een kop kotfie een sigaar rookten, zijn plan de- campagne te vervolgen. Mij dunkt we moesten in de sociëteit eens ',i glas bier gain drii - ken. Het is bizonder warm voor Mei. Heb je volstrekt geen lust in een verfrisschenden dronk? Nu, daar zou ik hier ook wel raad op weten. Mijn oude wijnkelder is nog ruim voorzien. Daar heb ik geen oogenblik aan getwijfeld. Maar laten wij die wij.- keur tot een anderen dag uitstellen en vandaag een paar oude kennissen opzoeken en ons met een glas port versterken. Eerlijk gezegd heb ik geen lust om die kennissen weer te ontmoeten. Het is een pijnlijk gevoel voor mij, hen opnieuw onder de rogen te komen, nadat ik hun gezelschap zoo lang vermeden heb. Maar mijn waarde Gerrald 1 riep de advocaat ui', wilt ge dan altijd dm kluizenaar spelen? Ik keur het goed, dat ge niet weer in den ouden toon wilt vervallen, het is u bekend, ho-- ik daarover denk, maar ge moetuni t aan allen omgang on'trek'-cen, er zij zooveel booze tongen, die er een er* gunstige uitlegging aan zouden kunnen geven, nu men geen n den meer hei ft om u met den rouw te verontschul* digen en dit zou uw ciediet alwd ik nu riet zeggen rechlstreeks uw reputatie als solied industrieel afbreuk kunnen doen. Tneobald zag hem verlegen aan Onmogelijk, hoe zou men... Ge kent de wereld nog niet. Wat ge tot dusverre van haar gezien hebt, was niet dan een masker. Ik heb te lang achter de schermen rondgezien om nitt hit klatergoud van het echte te hebben leeren ondetscheiden. Het is hier te D. een echte troep babbel kousen en iemand als gij, die nu eer - maal de nieuwsgierigheid hebt opge wekt, moge zich beeren en wenden hoe hij wil, iedereen zal altijd w&i van hem te vertelUn hebben. GeTo.-f mij. G.-irald, ik kan uw toes'and beter beoordeelen, cundat ik van alle zijden de verschillende meeningen hoor en van allen het mijne denk. Dat men achter uw plotselinge af-onderirg a! het mogelijke en onmogelijke zoekt is een feit, dat ook uzelf niet onbekend ka- zijn. Theobald fronste het voorhoofd. Die goede menschen I zeide hij met hitteren spot. Wat interesseeren zij zich voor mijn nietig persoon'j-l lk geloof, dat als mijn rug dubbel zoo breed was, hij nog den last van ;1 de raadselachtigheden, die men omtrent mij erspreidt, niet zou kirnnen dragen, Ja, de werelJ schijnt het tamr* 'ijk op u voorzien te hebben, erfin gij zult er geen grijze haren van k-ijgen. Vertrouw u in ieder geval op mij, ik zal voor u handelen zooals het een vriend betaamt en er voor zorgen, dat al die praatjesmakers weldra geen aanleiding tot geklets meer kunnen vinden, ernstig. Ik bevind mij in een lastige positie. Ge hebt gelijk, hoe ik mij wend of keer, ik zal het toch niemand naar den zin maken. IX. Het was een donkere dag in de stad D; de avondschemering was vroeg gevallen en waar men gisteren om dien lijd nog aan het venster had zitten te lezen of te weikan, was nu de iamp reeds aangestoken en spijtig zag men i o eens naar de donkere lucht, waarin geen enkele stèr zich vertoonde. HtLïse stond tegen het venster ge leund en neuriede een geliefkoosd balletwij.-ji, terwijl zij zich ver-naakte door haar langharig leeuwhoncje met haar klein satijnen tnuilije te laten adopteeren. Als Molly haar dan jan kend verzekerde dat zij hem gevoelig geraakt had, wierp zij hem als smar- tegéld een beschuitje toe. Ik wil geen licht, weg er mtêl beval de bhletteuse, zonder haar bin nentredende kamenier met een blik te verwaardigen. Hier, neem Molly ook mee, dat beest wordt onuitstaanbaar met z'n eeuwig gekef. Ik zal mij een Ulmer dog aanschaffen, die zijn tenminste fatsoenlijker. Dit zeggende, nam zij het hondje op, gaf het tot afscheid een tikje op zijn koud snoetje en wierp het, niet juist op de zachtste manier, in Suzan* na's voorschoot, - Wat past die Brand slecht op zijn tijd 1 mompelde Heloïse wrevelig, toen de kamenier verdwenen was. Ik wacht nu al een uur lang op hem, het begint me te vervelen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1