TP Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, No. 65. DINSDAG 15 NOVEMBER 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Binnenland. FEUILLETON. De witte Bloem. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Tweede Kameroverzicht. De vorige week zijn de be- grootingsdebatten aangevangen. De heer Braat opende de rij der sprekers en becritiseerde de han delspolitiek der regeering. Z. i. bestreed de regeering de crisis niet, maar vergrootte zij ze door niet toe te laten dat er niet goedgekeurde aardappelen wor den uitgevoerd. Voor buitenland- sche granen behoeven wij onze grenzen niet open te zetten daar kunnen wij zelf voorzorgen. Hij achtte protectie en een be lasting van goederen in de doode hand noodigverder drong hij aan op een verlaging van de sa laris- en pensioenslasten en op maatregelen tegen cumulatie van pensioenen en salarissen. Subsi die voor de luchtpostdiensten naar Indië was z.i. overbodige luxe. De plattelandersafgevaardigde besloot met de indiening van een motie, waarin aan de Regeering afschaffing werd gevraagd van cumulatie van functie's en pensi oenen en waarin er werd op aan gedrongen, dat niemand meer dan f4000 uit de publieke kas mag trekken. Deze motie werd echter onvol doende gestemd. De heer Marchant (V. D.) wijd de eenige beschouwingen aan de houding der Regeering naar aan leiding van het uitgestelde wets voorstel voor verhooging van in voerrechten. Spr. behandelde enkele passa ges uit het rapport-Weiter, o.a. die over de Defensie. De com missie meent, dat het defensie apparaat voor onze geldmiddelen te duur is, doch bij de uitwerking van die opvatting is de commis sie in het slop geraakt en heeft zij de moeilijkheden maar geën dosseerd aan de deskundigen, in- plaats van zelf een radicale op lossing te geven, die in overeen stemming was met het standpunt. Spr. wees op de middelen, die de Kamer had aangegeven in de plaats van de verhoogde invoer rechten, o a. een couponbelasting en belasting op goederen in de doode hand. (Kerkelijke bezit tingen.) Z. i. moet de Regeering het wetsontwerp voor verhoogde in voerrechten intrekken, of zij moet ontslag aanvragen. Ook besprak mr. Marchant de handhaving van het gezag, dat door bevoegde organen moet ge schieden en waar allerlei politie ke organisatie's buiten moeten blijven. Als het noodig is, vraagt men militaire hulpkrachten, wel ke niet mogen geselecteerd wor den door particuliere organisaties, zoodat ook z. i. aan de burger wachten geen behoefte is. Derde spreker op dezen eers ten dag was de afgevaardigde der Hervormd-Gereform. Staatspartij de heer Peereboom, die betoogde dat dit kabinet beginselloos is, en oefende critiek op de politiek van de anti-rev. en chr. hist, par tijen, welke met levenswetten, op den Bijbel gegrond, geen reke ning houden. Ons volk heeft vroe ger offers gebracht in goed en bloed voor zijn goede, oprechte zaak thans heeft ons volk slechts dit te doen terugkeeren tot den God die ons volk redde in don kere dagen zonder dat gaat het reddeloos verloren. Er op wijzend dat de Koningin vrijwillig een deel van haar in komen heeft afgestaan, stelde spr. daartegenover, de houding van hen die cumulatie van hun inko mens en pensioenen willen doen voortduren, wat een oorzaak van wrevel is onder ons volk. Spr. zette uiteen dat zoowel bij de salarissen als bij de belastin gen de quaestie der behoefte op den voorgrond moet treden. Het onbillijke van de tegenwoordige regeling ligt bij de religieusen in de eerste plaats; de gewone ongehuwde ambtenaren voelen zich daarvan de dupe Spr. wees op de groote toeneming van de goederen in de doode hand. Dat de regeering hier heen middel vond om haar financiën te her stellen of verbeteren, is dat niet de schuld van de coalitie Het ontbreekt ons volk aan ernst. De protestantsche belangen moeten in de Grondwet worden vastgelegd, anders gaat het met ons volk verder berg-af. De heer Duymaer van Twist (A. R.) betoogde dat de regeering van den ernst van den toestand der binner.schipperij niet voldoen de doordrongen is. Het is niet juist dat de gemeentebesturen zich het lot van de binnenschip pers voldoende aantrekken. Spr. diende een motie in waar in aangedrongen wordt op meer geldelijke ondersteuning aan de binnenschippers en aan het bedrijf. De heer Knottenbelt (V.B ving zijn betoog aan met een bestrij ding van het standpunt der soci aal-democraten, dat het kapitalis me schuld heeft aan de ont wrichting van het bedrijfsleven en dat alleen redding is te ver wachten van een planmatige pro ductie. De tijd voor het verkon digen van deze stelling lijkt gun stig, doch de stelling zelf berust op schijn. De heer Knottenbelt somde andere oorzaken van de crisis op, waarbij hij den nadruk legde op de verderfelijke handels politiek, die door vele staten wordt toegepast, en waaraan vele sociaal-democraten ook schuldig staan. Het is nu geenszins de tijd om de overheidsbemoeiïngen nog uit te breiden. De sociaal democraten hebben een eenzijdige politiek gevoerd, die alleen is gericht op verbetering van de positie der loonarbeiders en daar door zijn zij mede verantwoorde lijk voor den slechten economi- schen toestand, waarin de te dure productie een belangrijke factor is. Van liberale zijde is herhaal delijk daartegen gewaarschuwd, doch tevergeefs. Vervolgens betoogde spr. dat de vrijhandelspolitiek het best het algemeen belang dient. De rechtsche kabinetten hebben in den loop der jaren tal van sociale maatregelen getroffen, waardoor de bedrijven te zwaar zijn belast, zonder dat daarbij voldoende rekening is gehouden met de belangen van hen, die niet loon-arbeiders zijn, o.a. met die van de kleine middenstanders en de boeren. Steeds heeft de overheidsbemoeïrig zich uitge breid, waarmede groote stijging van het aantal ambtenaren is ge paard gegaan. Door een en ander is het overheidspersoneel te duur geworden. Weliswaar zag spr. niet over het hoofd, dat verschillende be zuinigingscommissies zijn inge steld in den loop der jaren en dat dus ook de Regeering de noodzakelijkheid van bezuiniging op de Rijksuitgaven heeft inge zien, maar tot ingrijpende ver sobering is het niet gekomen. Sprekend over de verlaging der ambtenarensalarissen keurde de heer Knottenbelt het af, dat ook hierbij de nivelleering doorwerkt, becritiseerde hij de extra-korting voor den ongehuwden ambtenaar en drong hij aan op de toezeg ging, dat de Regeering nog dit jaar een algetneene herziening van het Bezoldigingsbesluit zou in dienen. Ten aanzien van de handhaving van het gezag valt te wijzen op slapheid bij de Regeering; haar gezag in het land is zeer ge slonken. De liberalen zijn door dit Ka binet zeer teleurgesteld hun ver trouwen daarin is volkomen ver loren gegaan. Spr. achtte noodig een parle mentair Kabinet, en zoo dit niet mogelijk was, een Kabinet van bekwame, onafhankelijke mannen. De heer Snoeck Henkemans (C.H.) bepleitte voorzichtig finan- ciëel beheer in deze moeilijke tijden. Zijn fractie maakte ern stig bezwaar tegen het aanvaarden van een bcgrooting, welke een tekort van 40 millioen aanwijst. De maatregelen om dit tekort te dekken, konden zij steunen, ook de salariskorting, hoe hard deze aan de ambtenaren toeschijnt. Deze mogen echter bedenken, dat zeer velen nog erger door de crisis getroffen zijn. Eveneens zai gesteund worden de vermindering van de storting in het invalidi teitsfonds. Spr. vroeg de bijzondere aan- dacht voor alles, wat ons gods dienstig en zedeiijk leven raakt. Vandaar dat de Chr. Historischen het niet eens zijn met hen, die groote bezwaren tegen de Win kelsluitingswet aanvoeren. Deze wet heeft de Zondagsrust voor den winkelier bevorderdde mensch mag niet opgeofferd wor den aan den arbeid. Men kan deze Regeering er geen verwijt van maken dat zij te weinig gezag heeft; zij houdt den juisten middenweg. Gewaar schuwd werd tegen de gevaren van groote demonstraties, welke een massa volk op de been brengen. Bij hel regeeren worden fouten gemaakt, maar daarom behoeft de regeeringsvorm nog r.iet te veranderen. Het parlementaire stelsel is het juiste middel om controle op de Regeering te hebben. De Chr. Hist, zegt spr. zijn in beginsel bereid om samen te werken met iedere groep, die met hen wil strijden voor godsdienst, gezin en gezag. Dhr. Albarda (s.d.a.p.) kwam op tegen de opvatting, dat het kapitalistische stelsei niet schuldig is aan de crisis. Er is op ge wezen, dat de arbeiders daaraan hun welvaart te danken hebben, doch spr. vindt dat onjuist, omdat de arbeiders elke verbetering van hunne positie van het kapitalis tische stelsel hebben moeten af dwingen, door duizenden werk stakingen en tal van verkiezingen. Spr. ontkent niet, dat de stijging der productie heeft bijgedragen tot de welvaart der arbeiders, maar dat stelsel was toch geba seerd op winst, die ten koste van de arbeiders verkregen werd. Het kapitalisme kan thans de moeilijkheden niet oplossen on danks de machtige productie mogelijkheden verdween de wel vaart. Zij, die op andere oor zaken dan het kapitalisme, b.v. op Jen oorlog, wijzen, vergeten dat ook de oorlog een product is van het kapitalisme. De in ternationale economische confe renties hebben zich uitgewerkt. AXELSCHE COURANT (Daitsche vertaling). Vanavond niet, tantetje, op een anderen keer. Zooals je wilt, kind. Ik zal er mit je mama eens over spreken, dat het nu tijd voor je wordt om wat meer van de wervld te genieten Dus morgen om drie uuiMijn heer en gebieder laat j etui groeter, hij is met Prins George m&r G. gereden, anders zou hij met mij mede zijn gt- komen... Adieu, stipt op je tijd, hoor I Mtt deze woorden hippelde zij heen, terwijl Marie volgde met de lamp het was immers zoo hoekig in 'toude huis. Hoe heerlijk in den helderen zonni - schijn in snelle vaart te wedijveren met de vogels, die met uitgespreide vleugelen de lacht doorklieven en opstijgen naar de lichte ientewolkjes, hoe verrukkelijk, als het geurige voor jaarskoelte liefkoozend lings htt voorhoofd strijkt en alle muizenissen en zwartgallige gedachten verdrijft Marie leunde achterover in het rij tuig en droomde met half gesloten oogen, te midden van de schoonheden der natuur, van een ander geluk, nog Veel verrukkelijker, waarvan de stralen de zon liefde heet, doch die maar al te dikwijls achter een donkere wolk Verscholen is. Vei ja kon nil t stil eh rustig zijn, dit streed met haar karakter, het scheen haar vreeseüjk vervelend toe alleen te moeten zijn met haar gedachten. Ouk nu zweefden haar levendige, donkere oogen, nu eens mtt een blik van plot seling opgewekte belangstelling, dan weder mat en lusteloos, over het land schap. Zij sloeg haar sierlijken waaier dicht en wendde zich tot haar nich'je. Het is toch al te erg! Bijna vier uur en nog niets in 'i zicht I Stap voets rijder, Jonas! Wat zou 't mij ontzettend spijt .-n, als hij niet kwam Ik ben namelijk van plan om Brand, ofschoon hij niet van adel is, aan het hof voor te s'ellendaar maak ik mij zoo 'n illusie van, dat ik er voor niets ter wereld van zou willen afziet 1. Komt daar wat aan Neen, hij is 't alweer niet Gtë gerd wendde zij het hoofd af. Daar had ik bijna een groente- kar voor den genialen Brand aangezien I Marie moest onwillekeurig lachen. Wat bent u vreeselijk opgewon den, tante 1 Hoe kunt u toch altijd aan het hof en de groote wereld denken, te midden der schoone natuur? Loop naar j; grootje met je schoc- ne natuur Ik begrijp je niet. Ik geef Je de verzekering, dat ik rust noch duur heb, voordat mijnheer Brand op ce soiiée musicale bij de prinses aan mijn zijde zit. Al zou ik de heele re sidentie ten onderste boven moeten kee- ren, ik zal het doorzit en! Maar waar is die beroemde ad vocaat den heelen zomer zoo lang ge weest? vroeg Marie, ik zag hem maar zelden voorbijifjden, en soms bleef hij weken achtereen weg. Hij is veel op reis geweest, ant woordde Verji verstreoid. Nu echter w 1 hij zich voor goed hier vestigen. Zij boog zich terzijde. Marie! riep zij uit, terwijl zij op gewonden de hand harer nicht greep. Kijk,heel in de verte.twee ruiters Het jonge meisje ontroerde. Twee? herhaalde zij langzaam. Jj, ja! riep Verja uit, terwijl zij haar lorgnet voor de oogen hield. De ander is zonder twijfel de jonge Ger- rald.Kijk maar... Is 'c niet? Bevend boog Marie zich uit het rij- tuig voorover. Ik ken geen van beiden, sprak zij bijna fluisterend, zonder te beden ken, dat de gloeiende blos op haar wangen haar woorden logenstraf e. Verja was echler te opgewonden om dit op te merken. Act t;rwaarts I kommandeerde zij schertsend. Een twee je moet ook groeten, petite I Zij leunde achteloos achterover in de kussens en scheen geheel haar aan dacht te wijden aan den waaier, waar mede zij achteloos speelde, Marie durf de nauwelijks ademhalen. De ruiters naderden langzaam en thans reed, op bevel der barones, ook het rijtuig stap voets. De blonde heer onthutste en staarde sprakeloos op het lieve gezichtje. Een levendige uitdrukking bezielde eens klaps zijn zooeven nog onverschillige trekken. Met een schuchteren^tlik sloeg Marie de oogen op en gedurende één seconde ontmoetten beider blikken ei kander. Brand heeft een snellen blik op zijn metgezel geworpen hij glimlacht en neemt groetend den hoed af. Intusschenis de waaier uit de hand der barones gegleden en op den weg gevallen. Met een snellen sprong wendt Brand zijn paard en ia naast het rijtuip Uw waaier, mevrouw! SnU als de gedachte is hij uit den zadel gesprongen om het voorwerp op te rapen en het der barones met een be leefde buiging te overhandigen. Verja betuigde hem vriendelijk haar dank. Vebeeld u, doctor, liet zij er lachend op volgen, ik had u eerst niet herkend, ondanks mijn goede oogen eu het tieldere daglicht. Brand was weder opgestegen „U zijt wel goed, mevrouw de barones Welk een eer voor mij, een klein plaatsje in uw hooggeschatte herinne ring ie mogen bezitten I Ais u 't mij vergunt, zal ik de vrijheid nemen die herinnering nog een weinig te verster ken en de plaats hier aan uw zijde een poosje te behouden. Zeker, sprak de Russin, toestem mend knikkend 't is oneindig aange namer dezen eentonigen weg in ge zelschap af te leggen en tenminsie een weinig te kunnen prater. Mag ik u aan miju nicht voorstellen Mijnheer Band, doctor in de rechten... freule Von Rotterswyl. De voorsttliing werd van weerszij den n e* een zwijgende buiging beant woord. Daarop vroeg Brand of hij ook zijn vriend mocht voorsieiL-n en na Verja's toestemming, wendde hij zich snel tot Theobald. Veroorlooft mij, dames mijn heer Gerrald. O.rgedwongen en toch vol waardig heid boog de jonge fabrikanten klaar blijkelijk maakie de fi re gestalte op den stijgerenden goudvos een gunst - gen indruk op mevrouw Von Kartegg, die hem met een levendigen btik van het hoofd tot de voeten opnam. Brand bieef hardnekkig aan haar zijde en liet Theobald slechts tijd om een jiaar vluchtige woorden met haar te wisse- len, welstandshalve kon deze dus niet anders dau zijn paard aan de andere zijde brengen. Marie bloosde verlegen en scheen niet weinig verrart te zijn. Als ik mij niet vergis, heb ik de eer uw overbuurman te zijn, freule, sprak hij. Zij beefde, toen zij de klank van die voile mannenstem hoorde, van wie zij tut dusverre slechts gedroomd had. ik heb uw naam dikwijls hooren noemen, mijnheer Gerrald,antwoordde zij fluisterend, en naar uw huis ge keken, d, t er zoo oud en eerwaardig uitzie'. Tneobald kon zijn blik niet van dat lieve gezich j afwenden, dat met groo te blauwe oogen vcr.egen tut hem op zeg. Voor de eerste maal kon hij laar in zijn onmiddellijke nabijheid aan schouwen... Was zij eigenlijk wel schoon Haar gelaatstrekken waren niet onberispelijk regelmatig, maar vol uitdrukking en wat er de grootste be koorlijkheid aan gaf waren die zachte, sprekende oogen, waarin zich het tec- der gevoel van haar rein, jeugdig hart zoo helder afspiegelde. N etwaar, ons oud koopmanshuis ziet er nog zoo kwaad niet uit vroeg hij glimlachend. Mijnheer Brand was tenminste in verrukking over den ir- wendigen bouwstijl j hij heeft er ook nog een aantal oude schatten en won deren in ontdekt, die hij niet vermoed had er te zullen vinden, curioaiteiter, waarioe een smaak voor antiek behoort. Zijn er ook geheime deuren, ke'- ders en kruisgangen? Tante Verji is daar aliijd zoo bang voor als ztj bij ons is, zeide Marie schertsend, met een schalksen bi k op de barones. iWordt vprvclgdj

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1