Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 55 DINSDAG II OCTOBER 1932 48e Jaarg. Buitenland. FEUILLETON. EEN LEGAAT. J. C. VINK - Axel. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. PHistoire se répète of in Nederlandsche taal gezegd De geschiedenis herhaalt zich. Het is een Fransch spreekwoord waarin meestal de conclusie is opgesloten, die zegt men heeft niets geleerd, of: het is weer het oude liedje. Vandaar dat dit spreekwoord werd gezet boven een schrijven in de Britsche „Eco nomist", waarin werd gewaar schuwd, tegen het gevaarlijke streven om het verslagen Duitsch land in een geïsoleerde en min derwaardige positie te houden, een herhaling van de fout, na den oorlog van '70 door Duitschland begaan ten opzichte van het ver slagen Frankrijk, welke fout ten slotte leidde tot de vorming van twee vijandige kampen in Europa en tot den grooten oorlog. Deze waarschuwing en herin nering aan de historie van het slot van de vorige eeuw verdient zeer zeker de aandacht, zegt het „HdbL", want ofschoon de toe standen natuurlijk niet geheel overeenkomen, is er toch veel in deze geschiedkundige parallel, dat treffende gelijkenis van opvatting vertoont. Gedurende de periode van '71 lot '91 speelde Duitschland onder Bismarck tegenover Frankrijk een zelfde politiek spel, als thans velen in Frankrijk de juiste tac tiek tegenover Duitschland achten. Veiligheid door bewapening. Frankrijk lag na den oorlog verslagen ter neder, Duitschland stond in een onvergelijkbaar sterke positie. Niettemin verkeerde Duitschland naar Bismarck's mee ning in groot gevaar, daar hij van meening was, dat door de annexa tie van Elzas-Lotharingen verzoe ning onmogelijk was en Frankrijk zich spoedig zou herstellen en op wraak zou zinnen. Vandaar zijn politiek om veiligheid te zoeken in bewapening en in coalities met mogendheden, die bereid zouden zijn het republikeinsche Frankrijk «er onder" te houden, hetgeen leidde tot het verbond der drie keizerrijken. Op deze wijze zege vierde de politiek van den Duit- schen rijkskanselier om het over wonnen Frankrijk jarenlang te isoleeren, totdat men te St. Pe tersburg tot het besef kwam van het gevaar de Duitsche hegemonie over Europa op deze wijze te Mevrouw Van Haaften was vijf-er.- testig jaar oud, weduwe zonder kin- feren en niet onbemiddeld. Ze had voldoende neven en nichten om niet verlegen te zijn bij 't vooruitzicht, dat er geen sollicitanten naar 't geen ze aaliet zouden zijn, als ze kwam te sterven. Voorloopig behoefde ze zich ook niet druk te maken in datopzichi want ze was gezond en uit 'n gezin, Waarin heel wat krasse oudjes voor- Bekomen waren. In haar huisje aan de Laan van Meerdervoort, leefde ze met haar [rouwen Bob, 'n foxterrier, die behalve n aangeboren neiging tot graven, af en toe door 'n hevige vernielzucht bevangen werd, vooral als hij, mar z'in opinie, onrechtvaardig alleen op gesloten werd. Hij hield van gezet- schap en nam, zonder zich bij voor baat druk te maken over de gevolgen onmiddellijk wraak voor iedere poging om hem 'n poosje in eenzame opslui- ,lnÊ te laten doorbrengen. Daar zijn meesteres deze eigenaardigheden van naar goelen Bob kende, vermeed ze steunen en le doen voortduren. De Russische en Fransche be langen vonden elkaar en in 1891 verscheen een Fransche vloot op de reede van Kroonstad en be groette de Tsaar onder de tonen van de Marseillaise de vertegen woordigers van de Fransche re publiek: de grondslagen voor het Fransch-Russische bondgenoot schap waren gelegd, dat in '94 een feit zou worden. Daarmede was de Duitsche droom van vei ligheid door politieke isoleering van den vroegeren tegenstander ten einde en in Europa teekende zich, toen Italië de zijde van Duitschland koos, de omlijning af van de twee vijandelijke kam pen, welker gestadige bewapening zou leiden tot den grooten oorlog. Deze ontwikkeling, welk. be wijst dat het onmogelijk is ge durende een eenigszins langen tijdsduur een groot volk ten be hoeve van de veiligheid van een andere mogendheid in een poli tiek dwangbuis te houden, dreigt thans in omgekeerde verhoudin gen te worden herhaald. Twee kampen. Het denkbeeld om de zaak van Frankrijks veiligheid het kernpunt te doen zijn van de Europeesche politiek en andere mogendheden rondom Frankrijk te scharen als waarborg voor dat land tegen het herstel van den vroegeren tegen stander, beheerscht in groote mate het Fransche denken. Deze Fran sche politiek echter moet metter tijd evenzeer misloopen als vroe ger het geval was met de soort gelijke Duitsche politiek. En de mislukking ervan, waarschuwt de Britsche schrijver, zal Europa een nieuwe scheiding in twee kampen brengen, met de hervatting van wedijverende bewapening en ten slotte een nieuwen oorlog als gevolg. Reeds zijn alle elementen voor zulk een splitsing aanwezig eenerzijds de mogendheden, die tevreden, anderzijds degenen, die ontevreden zijn met de vredes verdragen. Rusland staat daar nog als de onbekende X, maar is waarschijnlijk over tien jaar een even zekere bondgenoot voor Duitschland als Frankrijk 50 jaar geleden voor Rusland was. Ten slotte Duitschland, dat evenals Frankrijk indertijd, protesteert tegen de pogingen om het in een minderwaardige positie te doen houden. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. zooveel mogelijk hem aan de verlei ding bloot te stellen. Een oude getrouwe deed 't huis houden ze kwam tegen acht uur 's morgens en keerde na 't diner terug naar haar eigen familie waarbij ze inwoonde. De neven en nichten liepen op on geregelde tijden bij de erftante aan. Ze informeerden dan belangstellend naar haar gezondheid en constateerden, naar zij zeiden, met genoegen, dat tante Wies 't altijd goedmaakte. Piet Langevtld, een der neven, kwam op zekeren dag geweldig uit z'n hu meur thuis van 'n kort bezoek aan tante Wies. ,Weer wat mooi's", zei hij tegen z'n vrouw, „nu wil me dat ouwe mensch volgende week naar Parijs. Met meneer Schouten en z'n zuster ;e weet we', die gepensionneerde Majoor. Samen naar de tentoonstellir g Ze denkt zeker, dat ze 't eeuwige leven heeft". „Vindt je dat zoo erg?" vroeg de jonge vrouw. „Ze kan 'tgeld missen en ik geloof niet, dat ze er armer door word'." „Neen, maarenfin, 'k verlang wel niet naar haar dood, d&t niet. Maar 't kan zóó nog wel jaren duren j of ze overleeft ons I" „Goed; als 'tniet anders kan. Pas De Tolkenbond. De eenige mogelijkheid tegen een herhaling van de geschiede nis ziet de „Economist" in den Volkenbond. Wij hopen, schrijft het blad, dat de staatslieden, die de „trustees" zijn van de groote gemeenschappelijke belangen, be lichaamd in dat instituut, de oogen gericht zullen houden op de groote lijnen en zich niet zullen laten afleiden door incidenten van het oogenblik. De pariteits-eisch van Duitsch land is de eisch van het geheele volk, dat eensgezind weigert in de minderwaardige positie te blij ven van het eenige ontwapende volk, terwijl de anderen hun be wapening niet willen verminderen. Indien de wijze, waarop deze kwestie wordt behandeld, zou leiden tot een uittreden van Duitschland uit den Bond, waarna dit land elders naar steun zou gaan uitkijken, dan is de split sing in de twee kampen niet ver meer verwijderd te achten. De Volkenbond zou dan, in plaats van het orgaan te zijn van alle mogendheden, groot gevaar loo- pen het instrument te worden van slechts één groep van mogend heden, waartegenover zich onge twijfeld een andere groep zou vormen. Deze gevaren kunnen nog wor den vermeden, doch alleen door den ernst ervan niet te ontkennen en door niet blind te willen blij ven voor de ontwikkeling. Het streven naar. veiligheid voor slechts één enkele mogendheid is fataal voor de veiligheid van al de mogendheden. Er moet veiligheid zijn voor allen, of er zal veiligheid voor geen enkele zijn." Men moet hopen, dat deze ernstige waarschuwing van het groote Engelsche tijdschrift, die meer van pas komt op dit voor de Europeesche politiek zoo cri- tieke tijdstip, niet zal blijken een Cassandra-woord te zijn geweest, dat zonder eenige uitwerking blijft, doch ter harte zal worden ge nomen, niet het minst door de Britsche regeering zelf, wier in vloed zulk een groote beweeg kracht ten goede kan worden om de hier aangeduide gevaren alsnog te bezweren. De wereldcrisis. Door de tweede commissie van den Volkenbond werden de besprekingen over de economi sche wereldcrisis voortgezet en beëindigd. Een resolutie werd aangenomen, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de eco nomische wereldconferentie van Londen blijk zal geven van het toenemend besef, dat alleen in ternationale samenwerking de wereld uit de tegenwoordige crisis bevrijden kan. Een tweede resolutie, ten doel hebbende, sympathie uit te spre ken met de plannen voor de uit voering van groote openbare werken ter bestrijding van de werkloosheid werd bestreden door dr. Colijn en den Engel- schen onderminister van buiten- landsche zaken, Eden. Dr. Colijn herhaalde, dat de Nederlandsche regeering, die zelfs het Zuiderzeeplan uit financieele overwegingen heeft moeten stop zetten, er niet aan denken kan, gelden beschikbaar te stellen voor openbare werken in andere landen. De resolutie werd zoo gewijzigd, dat de volkenbonds vergadering haar goedkeuring eraan hecht, dat de volkenbonds raad de plannen voor de uitvoe ring van openbare werken ter kennis van de deskundige com missie voor de voorbereiding der economische wereldconferentie van Londen heeft gebracht. Een derde resolutie, door de Oost-Europeesche landbouw-sta- ten voorgesteld, had ten doel een verklaring van sympathie der volkenbondsvergadering te ver krijgen voor de denkbeelden der conferentie van Stresa in het belang van een prijsherstel der granen in die landen. Ook deze resolutie werd door dr. Colijn bestreden. Hij wilde geen sym pathie met deze plannen uitspre ken en niet verder gaan dan de plannen van Stresa onder de oogen van de Londensche con ferentie te brengen. De niet-Europeesche staten wilden echter ook dit niet, tenzij de resolutie aldus zou gewijzigd worden, dat op de noodzakelijk heid van een prijsherstel ook in de buiten-Europeesche staten zou gewezen worden. De Oost- Europeesche landbouwstaten heb ben hierna hun resolutie inge trokken. Aan het slot heeft de voorzitter, de heer Te Water (Zuid-Afrika) nog aan dr. Coiijn de verzekering gegeven, dat hij overtuigd is, dat Colijn te zwartgallige gedachten had over de gevolgen van Ottawa. Te Water vertrouwt, dat Ottawa inderdaad ook zal leiden tot een bevordering van het handelsver keer tusschen de onderdeelen van het Britsche Rijk en de rest van de wereld. Ten slotte legde Te Water nog de verklaring af, dat Zuid-Afrika vast besloten is, aan den goud- standaard vast te houden, ook al brengt dit groote moeilijkheden voor dit land mede. maar op, dat je nooit iets verkeerds laat blijken". „Laat dat gerust aan me over, vrouw'je. Ik ben 't roeiend met haar eens geweest, dat ze van 't leven moet profiteeren, zooveel ze maar kan. Dat houdt iemand gezond en jong. Ik heb haar gevraagd, of ik 'teen en ander voor haar kon regelen, maar dat was niet noodig, de majoor zorgt voor alles, wat de reis betreft, 'k Geloof, dat ze graag gezien had, dat ik had aangeboden om Bob te logeeren te nemen. Ze «inspeelde er vrij duide lijk op". „En waarom heb ja niet toegehapt „Toegehapt „Ja, zeker. Je weet hoe dol ze op beest is en 't is 't eenige, dat we kunnen doen om 'n streepje op de anderen voor te krijgen." „Nou, ronduit gtzegd, ik heb haar aangeraden om den lievel.ng zoolang in 'tasyl te doen, „Je bent toch altijd even handig", sniode mevrouw Langeveld. Meteen liep ze naar den kapstok kleedde zich en ging naar de voo:- deur. ,Ik ga even zeggen, dat Bob hier kan komen'zei ze, met 'n blos van opwinding. Piet zweeg en nam 'n bce't op, Hij voelde zich geslagen. Den volgenden Maandag haalde hij Bob bij tante af. Hij kreeg de noo- dige instructies mee en beloofde plechtig alles trouw te zu ten op volgen. Bob werd gtïistalleerd in zijn eigen mand, die door de dienstbode werd aangereikt, 't Beest voelde zich niet erg thuis, liep nerveus heen en weer door 't huis en ontsnapte herhaaldelijk in den tuin, waar hij kuilen groef en planten plat trapte. Als hij 'n pak slaag zag aankomen, verweerde hij zich woedend en er ging geen uur voorbij of hij besteedde z'n beste krachten aan 't afbreken van 'teen of andere divankussen, 't ontleden van een laars of diverse andere objecten, ri: z'n belangstelling wekten. 's Nich's voelde hij zich zoo een zaam in de keuken, waar hij eerst werd opgesloten, dat men hem, om burengerucht te voorkomen,'o plaatsje in de slaapkamer moest gunnen, 's Morgens vroeg, vóór dag en dauw, werd hij onrustig en maakte 't echt paar wakker door op 't bed te sprin gen en er was geen compromis met hem op dit punt te trtffen. Hij mafte 'n paar uur rustig aan 't voeteneind. Als Langeveld niet bang was ge weest voor 'n onverwachte thuiskomst van tante, zou hij den lastpost naar 't asyl hebben gebracht, Maar dat waa Toestand van 's lands financiën. Dezer dagen had een redacteur van het Ned. Correspondentie Bureau een onderhoud met den Minister van Financiën omtrent den zorgelijken toestand van 's Rijks geldmiddelen en stelde Zijne Excellentie eenige vragen omtrent den verderen loop van zaken, waarover Min. De Geer o.m. het volgende zeide De algemeenen indruk, die ik heb van de opmerkingen, welke buiten de Kamer aan de milli- oenennota en de begrooting wer den gewijd, is dat er naast vrij veel instemming, ook vrij veel critiek was, en dat beide een goeden grond hebben. Vooral met de critiek, voorzoover die zakelijk was, was ik het door- ~aans eens, zeide de minister. 1 Het zou mij niet moeilijk val len als buitenstaander, de on- wenschelijkheid van nagenoeg alle voorgedragen bezuinigings voorstellen en belastingmaatre gelen overtuigend aan te toonen. Intusschen neemt dit natuurlijk niet weg, dat die voorstellen niet temin noodig kunnen zijn met den patiënt en diens verwanten, indien deze meenen, dat er groote bezwaren aan de operatie ver bonden zijn en dat het mes veel eer schijnt te zullen wonden dan te genezen. Zoo zal ook de brandweerman, die zijn slangen door de belending van een bran dend huis legt, het er mee eens kunnen zijn, dat dit een groot gevaar voor waterschade schept voor het nog brandvrije pand en het daarin aanwezige meubilair. Toch zal hij het mindere kwaad kiezen om het grootere te ver mijden. Toch maakt Z.Exc. eenig voor behoud voorzoover hij de critiek gerechtvaardigd zou noemen. te gevaarlijk. Er ging, om den anderen dag, n brief naar Parijs, waarin be langstellend gevraagd werd naar tante's gezondheid en of ze 't prettig vond in de „Ville iumière". Ook werd verslag uitgebracht over Bob's toe stand en uitgeweid over de vele deugden, die t schattige dier sierden, En toen tante 'n paar weken weg was, kwam er 'n lange brief uit Parijs. „Nou zullen we toch eens zien", zei Piet hoopvol. F.n hij las dat tante, de eenzaamheid moede, erin had toegestemd de gade te worden van majoor Schoutendat haar aan staande heer en meester 'n onver- klaarbaren afkeer had van foxterriers dat tante met groot genoegen gelezen had, hoe lief ze voor haar hondebeest waren en daarom, zij 't met bloedend hart, haar Bob ten geschenke gaf aan haar lieven neef en nicht. Teen Pret 'tep'stel tot 't bittere einde in zich had opgenomen, sloot zijn vuist zich krampachtig om 't tot een prop omgewerkte vel papier en wijrp,.die' met 'a hoogst ongepaste uitdrukking, naar den hond, die den slaap des rechtvaardigen lag te slapen in z'n mandje. AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1