Nieuws- eu Advertentieblad voor Z e e u w s c li - Vlaanderen, No. 37. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Zitting van 26 Juli 1932. Aanwezig alle leden. Voorz. de heer F. Blok, burgemeester. IV. 10. Wflzigingvansalarleering, enz. a. Voorstel van dhr. van Ben- degem tot afschaffing van de presentiegelden van de leden van den Raad. B. en W. meenen hieromtrent geen advies te moeten geven. De meerderheid meent het aan den Raad te moeten overlaten, terwijl de minderheid niet tot afschaffing adviseert. b Voorstel van dhr. van Ben- degem tot progressieve vermin dering van salaris van de ge meente-ambtenaren. c. Voorstel van de fractie- 't Gilde tot salariskorting van 3 en 5 pet. voor de gemeente ambtenaren. Omtrent deze voorstellen advi- seeren B. en W. als volgt Ons College heeft gezien de uitkomsten van 1931 met een batig slot van f 17 823 gewone dienst en f4829 kapitaaldienst en een begrooting voor 1932, waaruit de noodzakelijkheid nog niet blijkt om tot korting over te gaan geen reden om te advi seeren een van beide voorstellen aan te nemen. Wanneer de korting, volgens het mondeling aangevulde voor stel van dhr. Van Bendegem over het 2e halfjaar wordt toe gepast, dan zou hiervan een be drag van f200 ten bate van de gemeentekas komen. (Hierin zijn niet begrepen de salarissen waar over de Raad niet beslissen kan P Geschiedt de korting volgens het schriftelijk voorstel van dhr Van Bendegem dan slechts f 80. en volgens het voorstel van de fractie-'t Gilde zou het f160 beteekenen. Waar de begrooting van 1932 direct geen reden tot bezorgdheid geeft, zijn geen voorstellen van B. en W. in die richting te ver wachten, te meer nog daar Ged St. op de salarissen van Burge meesters, Secretarissen en O.it- vangers een zeer geringe korting hebben toegepast. Het zou ook niet billijk zijn op de overige ambtenaren een hoogera korting toe te passen. Het ligt ir, ons voornemen bi; de begrooting 1933 wel met dergelijke voorstellen te komen zoo noodig in overeenstemming met aanschrijvingen welke van overheidswege verwacht kunnen worden. d. Adres van A. de Visser agent der Arbeidsbemiddeling om zijn salaris te brengen van f 250 op f750. Het College meent tijdens dezen loopenden dienst geen voorstellen te kunnen doen om de salarissen te herzien. Bij de begrooting van 1933 kan zoo noodig een voorstel tot ver hooging tegemoet gezien worden. Ten slotte is nog over al deze voorstellen de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambte naarszaken gehoord. Deze adviseert aan het verzoek van de afd. Axel v. d. Chr. Bond van Personeel in Overheidsdienst, om den ingehouden gulden we gens Zondagsdienst alsnog uit te betalen, te voldoen. Omtrent het voorstel om pro gressieve salarisvermindering in te voeren, adviseert de Commis sie dit niet aan te nemen. De voorsteller gaf enkel als motief tot verlaging op, het feit dat de levensstandaard met 25 rct. is gedaald, zonder dat echter aan te toonen. De vertegenwoordigers van de Ambtenaren Organisaties vroegen herhaaldelijk om toelichting, waar om Van Bendegem met dit voor, stel is gekomen, doch nadere argumenten heeft hij niet ge geven. Een andere vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur stemde voor het voorstel, zonder dat hij zijn stem nader verklaarde en aan de besprekingen deel te hebben genomen. De andere twee vertegenwoor digers van het Gemeentebestuur stemden tegen, omdat zij dit voorstel te ingrijpend achten. De vertegenwoordigers van de Ambtenaren Organisaties toonden aan, dat de salarissen in Axel absoluut niet op peil zijn en verder, dat zij zonder nadere argumenten van de andere leden waaruit de noodzaak tot salaris verlaging blijkt, moeilijk kunnen medewerken aan verlaging van de salarissen. Het voorstel van de fractie- 't Gilde tot salarisverlaging werd door de vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur eveneens in van elkaar afwijkenden zin beoordeeld. Twee vertegenwoor digers van het Gemeentebestuur stemden voor, omdat zij dit voorstel billijker vonden dan het voorstel van Van Bendegem. De eene voorstemmer haalde enkel als motief aan, het feit dat Gedeputeerde Staten thans ook een korting hebben toegepast. De andere voorstemmer was van meening dat de loonen omlaag moeten, omdat noodwendig de belastingen in de toekomst naar boven zullen moeten. De twee andere vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur stemden tegen. De eene omdat dit voor stel al met salarissen vanaf f600 begint te korten en de andere stemde tegen zonder weer zijn stem te hebben gemotiveerd of deel te hebben genomen aan de besprekingen. De vertegenwoordigers van de Ambtenaren-Organisaties stemden tegen om dezelfde redenen als bij het voorstel van Van Bende gem Een vruchtdragend overleg is enkel mogelijk wanneer de voorstellers met argumenten ko men, die dan kunnen worden bestreden. Wanneer de aange voerde redenen tot verlaging dan redelijk zijn, zullen ook de amb tenaren-vertegenwoordigers niet tegen alle verlagingen stemmen. Thans kunnen zij moeilijk anders. De ComrrïVssie adviseert dan ook niet met het voorstel mede te gaan. Het verzoek van de Visser vnd. om f500 salarisverhooging werd beoordeeld in dien zin, dat de gedachte van een der verte genwoordigers der Ambtenaren- Organisaties om f 600 te geven werd verworpen door de verte genwoordigers van het Gemeen tebestuur. De gedachte om f500 salaris te geven werd eveneens verwor pen. De VQ0RZ. zegt, dat hij, om tijd te sparen, aan ieder lid slechts tweemaal de gelegenheid zal ge ven, om zijn gedachten over deze voorstellen uit te spreken. Dhr. VAM BENDEGEM t Voor zitter, in de eerste plaats begrijp ik het, dat B. en W. hier niet direct komen met een voorstel tot afschaffing van presentiegelden. En ik kan mij er eenigszins mee vereenigen, dat B. en W. dit over laten aan den raad zelf. Maar natuurlijk ben ik op het idee ge komen, om dit voorstel in te dienen, op grond van bezuiniging. Daar wij de laatste vergaderingen gaan, maar nu dhr. Van Bendegem wijst op hetgeen ik vroeger daar eens over heb gezegd, meen ik te moeten verklaren, dat het billijk is, dat eenige vergoeding wordt gegeven voor den tijd en de op offering van moeite, noodig voor het goed waarnemen van het lid maatschap van den Raad, vooral aan arbeiders en minder gegoe den. Spr. zal er niet vóór stern- hebben moeten aanhooren, als men, al kan het hem persoonlijk raadsleden de begrooting sluitend te helpen maken, heb ik gedacht, het is hier geen bedrag van dui zenden guldens, welke hiermêe gespaard worden, maar het is toch een bedrag van honderden guldens. En wanneer het er nu zoo nijpend voorstaat, gelijk wij de laatste vergaderingen te hooren kregen, dat er telkens tekorten waren, dan spreken iedere hon derd guldens die men kan be zuinigen mede. En ook Voorz., daar het hier haast allemaal leden zijn, die toch direct voor dien rijksdaalder, die ze per zitting ontvangen, geen brood moeten koopen, heeft dat mij, nog te meer vrijmoedigheid gegeven, om met dit voorstel voor den dag te komen. En nu is er eens opge merkt door een lid hier aanwezig, dat ik geen arbeiders in den raad zou dulden, (aangaande mijn voor stel), maar ik zeg nogmaals, dat ik de laatste zal wezen, die deze uitdrukking zou bezigen. Maar: ik heb de zaak hier eenigszins anders op. In de eerste plaats, zou ik gaarne zien, dat een raads lid, die nog middelen van bestaan heeft, met mij 't accoord was, om de presentiegelden af te schaffen. En nu kan er misschien direct geantwoord worden, dat is alle maal goed en wel, maar die leden, die dan geen middels van bestaan hebben? Welnu daar antwoord ik dan op, dat zóó iemand, wan neer hij voor een partij is afge vaardigd, bij zijn partij aanklopt, en daar dan de benoodigde gelden tracht te ontvangen, als hij op zoo'n zitting er schade van heeft en ingeval hij ze niet kan missen. En 3e wanneer er bij zijn, die geen partij hebben, zooals de fractie-'t Gilde die hier thans aan wezig is, welnu, wanneer daar dan iemand bij mocht zijn, die absoluut geen presentiegeld kan missen, welnu, dat dan dezulken een beroep doen op hun kiezers, op de één of andere manier. Dhr. VERSCHELLING Dus we zouden moeten gaan schooien Dhr. VAN BENDEGEM: Dus Voorz., op deze gronden, n.l. dat volgens mij, een partij zijn afge vaardigde moet betalen, ingeval hij niet bemiddeld is, of iemand zonder partij een beroep moet doen op zijn kiezers en tevens op grond van bezuiniging, wil ik mijn voorstel handhaven en hoop ik, dat dit zal gesteund worden, en het in stemming kan worden gebracht, om te zien, wie werke lijk voor bezuiniging is. Want er wordt veel gesproken over bezuiniging, maar dén ziet men pas, wanneer het, in het eigen vleesch raakt, wie wel, en wie niet wil mede helpen aan bezui niging. Dhr. D1ELEMAN Hoeveel zou die bezuiniging volgens dhr. Van Bendegem gedragen Dhr, V'AN BENDEGEM Dat is misschien f600, maar het kan er ook f 500 zijn, dat hangt er van af, of er veel raadszittingen zijn. Dat kan zijn 10, maar ook 15. Dhr. 'T GILDE zegt, dat hij niet voornemens was hier op in te weinig schelen, want desnoods kan hij het presentiegeld wel missen. Spr. heeft nog een paar jaar als raadslid den tijd meege maakt, dat het op een heel jaar voor alle leden totaal f 100 be droeg en is toen evenmin op de vergaderingen afwezig geweest en als de gezondheid het hem toe laat, zal hij met evenveel liefde de vergaderingen bijwonen, ook als het voorstel-Van Bendegem werd aangenomen. Maar spr. denkt ook aan een ander en zou over dat punt nog wel een boom kunnen opzetten, maar zal dat niet doen, nu hij zich afvraagt of dit voorstel niet als reclame be doeld is. Dhr. HAMELINK wil ook ver klaren, dat hem persoonlijk dien rijksdaalder per zitting minder kan schelen. Alleen kan er mis schien een tijd komen, dat gezien de tijdsomstandigheden er ook onder de burgerlijke vertegenwoordigers zijn die dien rijksdaalder kunnen inschikken. En nu spreekt dhr. van Bende gem wel uit, dat het niet tegen de arbeiders gaat, maar practisch komt het er toch op neer, dat ze uit den Raad geweerd worden, want voor sommige arbeiders zou het onmogelijk zijn om dat waar te nemen zonder vergoe ding. Dhr. DIELEMAN meent, dat de bezuiniging hoogstens f 357,50 kan beloopen, dat op een be grooting van een ton niet veel uitmaakt en dhr. van Bendegem kan weten, dat er toch aan het Raadslid zijn heel wat vast zit. Spr. heeft b.v. aan het eind van 'tjaar misschien 60 vergaderin gen meegemaakt waarvan er maar 11 betaald worden. En nu doet men het wel niet voor dien rijksdaalder, maar als het alle maal belangeloos gaat, zal er van goed werk niet veel sprake zijn en daarom is het z.i. toch noo dig, dat er eenige vergoeding is. Dhr. SEGHERS wil het gemak kelijk stellen. Wie het presentie geld niet hebben wil, kan het in de gemeentekas storten of aan het armbestuur geven, dat is ook bezuiniging. Maar dhr. van Ben degem moest ieder vrij laten, wat men met dien rijksdaalder doen wil. Dhr. VAN KAMPEN kan zich ook voorstellen, dat er menschen zijn, voor wie het presentiegeld een vergoeding is tegenover het tijdverlies, dat ze zich getroosten. Maar spr. vindt het niet verstan dig van dhr. van Bendegem om den Raad ten opzichte daarvan in partijen te verdeelen en dan te zeggen wie voor en wie tegen bezuiniging zijn. Door de zaak zoo te stellen, zal hij degenen op wier hulp hij anders misschien zou kunpen rekenen, nu tegen zich vinden. Dhr. VAN BENDEGEM her haalt, dat degenen, die den rijks daalder niet missen kunren, door de partijen gesteund moeten worden, dat is billijk en dat moet de gemeente niet doen. Wat dhr. Seghers betigft, zegt spr. moet ieder weten, wat hij met z'n geld doet, maar ik handhaaf mijn voorstel. Dhr. DE RUljTER sluit zich aan bij de meening van dhr. van Kampen. Dhr. VAN KAMPEN merkt nog op, dat de vergoeding z. i. niet geldt alleen de tijd hier, maar ook voor uitgaven, die men soms doet, om zich op de hoogte te stellen van sommige zaken. Dhr. 1Z. DE FElJTERzegt.dat de tijden moeilijk zijn voor velen en daarom vindt hij, dat men wel een rijksdaalder mag hebben om hier te zitten. Dhr. ORTELEE merkt op, dat men volgens dhr. van Bendegem den bedelstaf zou moeten opne men bij de partij, maar bedelen is verboden en dus ook gevaarlijk voor Veenhuizen. Maar het bedrag maakt ook niets uit voor de belastingbetalers, misschien een paar cent per man. En nu is er misschien voor van Bendegem geen nood, ik weet het niet, want we kijken hier op de koppen, maar niet in de kroppen, maar misschien zitten er dan onder de anderen nog wel, die snakken naar de vergoeding. En als we hier zitten, terwijl we buiten de zaal ons brood kunnen verdienen, dan is het onbillijk, dat we ons geld moeten geven voor de be langen van anderen. Dhr. OGGEL was ook wel voor het voorstel, omdat als men wil bezuinigen, men moet be ginnen met zichzelf, temeer aan gezien het presentiegeld voor de meesten van niet veel beteekenis isaan den anderen kant echter kan het gemis er van voor anderen ook moeilijkheden geven en daarom vond spr. geen vrij moedigheid om als college van B. en W. het voorste! te steunen, maar laat hij liever den Raad daarover beslissen. Dhr. 't GILDE zegt dat nu wel blijkt, dat dhr. van Bende gem het niet ernstig meent met zijn voorstel. Hij schreeuwt wel van de daken, dat we bezuinigen moeten, maar nu hij een wenk krijgt van dhr. Seghers om het geld in de armenkas te storten, zooals te Zaamslag eens gebeurde, is hij er niet voor genegen. Laat hij nu toonen, dat het hem ernst is. Dhr. VAN DE BILT is ook voor toekenning van het presen tiegeld, het is niet teveel. De zittingen vallen al niet mee en ook de voorbereiding is tijdroo- vend. Die hejt niet hebben wil, behoeft het niet aan te nemen, maar spr. ondervindt wel als wethouder dat er veel werk aan verbonden is. Er wordt wel gezegd het is voor de werkmen- schen, die in den Raad zitten, maar straks zullen ook anderen het nog wel graag aanpakken. Dat komt ook wel 1 Dhr. VAN BENDEGEM wil nog aan zijn voorstel toevoegen, dat hij het bedoelt met terug werkende kracht tot 1 Januari. Het voorstel wordt niet in stemming gebracht, daar het on voldoende gesteund wordt. Ten opzichte van de voorstellen b en c merkt de VOORZ. op, dat B. en W. adviseeren geen ver andering te brengefi in de sala rissen voor de loopende begroo ting 1932, maar voor 1933 een nadere regeling zullen voorstellen, wat ook het voorstel was van de comm. tot georg, overleg. Dhr, VAN BENDEGEM zegt, dat het advies van B, en W. h«m. AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1