Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli- Vlaanderen. VRIJDAG 5 AUGUST 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. De Tentoonstelling. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENT1ËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Aévertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Woensdagavond 7 uur was het verzamelen in het tentoon stellingsgebouw voor bestuur en regelingscommissie van de win keliersvereniging „Eendracht maakt Macht" alhier, ten einde de genoodigden te ontvangen, waaronder het Dag. Bestuur on zer gemeente met de overige leden van den Raad en verdere notabele personen en ambtenaren, benevens de besturen van zus terverenigingen. Toen allen ge zeten waren in de mooie ruime stand van de gem. gasfabriek, welke welwillend stoelen, tafels en podium had beschikbaar ge steld, nam de voorzitter, de heer J. H. Peeters het woord om allen welkom te heeten en in't bizon der het Dag. Bestuur en noodigde den heer j. M. Oggel uit om bij uitstedigheid van den burgemees ter de tentoonstelling te openen De heer Oggel nam hierop het woord en sprak aldus: „Dames en Heeren, Uitgenoodigd door de Winke liersvereniging „Eendracht maakt Macht" om als waarn. burge meester deze tentoonstelling te openen, heb ik mij alvorens een openingswoord samen te stellen, eerst eens georiënteerd, wat Axel's winkelstand het publiek vermag aan te bieden Na de verschillende zalen door- loopen en de standen bezichtigc te hebben, had ik de overtuiging dat de oude moedige geest van ons voorgeslacht toch nog niet geweken is. Onze vroeger zoo machtige Oost-Indische Compagnie had de lijfspreuk: „De cost gaat'voor de baet uit" en ook hier heeft die geest gewerkt en die moed ge zegevierd Kosten noch moeite zijn door standhouders gespaard om het publiek te toonen, wat in ons Axel te bekomen is. Hetzij men het wenscht ter streeling van oog, oor of smaak of wel ter vergemakkelijking van den arbeid der huisvrouw in eene vlugge en welverzorgde bereiding der spijzen dan wel in de uiter lijke verzorging en versiering van het lichaam hetzij men het thans algemeen gebruikte middel ter snelle en gemakkelijke verplaat sing verkiest: op velerlei gebied is er keuze. Mogen dan ook velen hunne keuze hier zoeken en vinden „ten bate der standhouders" ter belooning ook van de vele moeite en taaien ijver en volharding van het Bestuur der Winkeliersver. „E. M M.", dat ik met de samen stelling dezer tentoonstelling ge luk wensch. „Ende desespereert nietOok dat moedig en moedgevend woord leeft en openbaart zich nog in ons midden, nu men hier ziet, wat men in deze donkere, zorg volle er. het zakenleven van alle zijden drukkende tijden nog durft ondernemen. Moge de hoop in Uw voor woord uitgedrukt weldra worden vervuld, de tijden van depressie door gunstige gevolgd worden, en na het luctor mede door Axel's handelsstand het emergo worden uitgejubeld. Met dezen wensch verklaar ik de tentoonstelling geopend". Een hartelijk applaus was het bewijs van instemming met het gesprokene. De heer P. A. Wondergem, secretaris der vereeniging sprak een woord van dank tot den heer Oggel voor zijne bereidwil ligheid om de tentoonstelling te openen en ook voor de hartelijke woorden daarbij gesproken. Tevens tot den Raad van Axel, voorzoover deze heeft meege werkt aan de beschikbaarstelling van gebouwen met terrein. Eveneens de plaatselijke pers voor de moreele medewerking er. de overige heeren voor de be langstelling, waarvan hunne aan wezigheid blijk geeft. Spr. noo digde hierna het gezelschap uit om de stands te willen bezich tigen, waarbij de voorz. het Dag. Bestuur rondleidde. We zouden nu een beschrijving kunnen geven van hetgeen is ten toon gesteld in de verschil lende standen, maar waar de winkeliersvereeniging een extra tentoonstellingsnummer onzer cou rant in een oplaag van 10.000 exemplaren liet verspreiden, en daarin o.m. voorkomt een be schrijving onzerzijdsch van wat er in de verschillende keurig versierde zalen is ten toon ge spreid achten we ons gevoege lijk van die taak ontheven en zullen we ons bepalen tot aan vulling van enkele zaken, die misschien de aandacht ontgaan zijn. Als onzen indruk van het ge heel moeten we verklaren, dat de winkelshow de vroeger hier getoonde winkelstands evenaart. Wel missen we er enkele groote zaken, die thans zich van deel name onthielden, maar zij zijn vervangen door andere, die zij het van meer beperkten om vang in niet mindere mate hun waren naar voren weten te brengen en te toonen, ook in hun branche, aan de wenschen van het publiek te kunnen voldoen door op verscheidenheid van ar tikelen en noteering van billijke prijzen de aandacht te vestigen. Er is daartoe met vernuft en overleg gewerkt, terwijl uit andere standen weer blijkt, dat over haasting of gebrek aan geschikte krachten niet tot stand heeft ge bracht, wat eigenlijk in het brein lag. Mogeiijk dat de ochtenduren nog eenige aanvulling brengen ofschoon het een gebrek is, dat aan alle tentoonstellingen en zelfs jaarbeurzen kleeft, dat bij de opening zoo hier en daar nog iets ontbreekt. Dat schijnt cachet aan de zaak te geven Intusschen bestuur en com missie hebben de lokalen en ter rein ir, orde gemaakt en het woorc was nu aan de standhouders om van hun uitstalling te maken, wat het geworden is. Met ijver en noesten vlijt is gepoetst en ge schuurd, zijn overal electrische en gasleidingen aangebracht ter wijl op verschillende plaatsen ook radio-lijnen liggen om de gasten in iedere zaal muziek en voordracht te verschaffen. Het duurde geruimen tijd tot alles was bezichtigd en we in de consumptietent kwamen, welke door den heer C. van de Casteel wordt geëxploiteerd. Het gezel schap werd hier op gulle wijze de thee geboden die onder vroo- lijken kout werd genuttigd. De heer H. Zegers nam hier het woord, om als commissielid zijn spijt uit te drukken, dat eenige zustervereenigingen zich niet de gang naar deze tentoon stelling hebben kunnen getroos ten, alhoewel genoodigd waren afgevaardigden van de V.V.V. te Breskens, Hulst, Neuzen met de Winkeliersvereeniging aldaar en V.V.V. te Axel. Spr. geeft alle leden-winkeliers den raad om voortaan geen concurrenten meer te zien, maar leden der vereeni ging, die zich inspant, om mis standen uit de wereld te helpen en eikaars belangen te beyorderen. Ook aan dit samenzijn kwam een eind en dus'ging ieder zijns weegs, na een tot weerziens. Buiten het tentoonstellingsge bouw gekomen werden we ver rast door den feestelijken aan blik, die de Kerkdreef bood. Er waren namelijk eenige masten geplant, die verbonden waren door electrische geleiding, waar aan in totaal 700 electr. lampen gehangen zijn. Nu deze gloei lampen helder stralende licht bundels uitwierpen was het alsof ichtende guirlandes de straat versierden. Ieder bewonderde dit schouwspel en het bleek een practische reclame, want nu er zoovelen den ingang van de tentoonstelling waren genaderd, bekroop ook menigeen de lust een kaartje te koopen om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Men bleef er rondscharrelen tot het sluitingsuur sloeg en allen huiswaarts gingen. Niet echter, dat alles verlaten bleefo neen, we kunnen daar omtrent geruststellend mededee- len, dat er vanwege de brand weer bewaking is *n ook de politie een oogje in 't zeil houdt. We besluiten tot heden hier mede ons verslag en verbinden daaraan de wensch, dat na afloop zoowel vereeniging als stand houders op goede resultaten mogen wijzen. Zitting van 26 Juli 1932. Aanwezig alle leden. Voorz de heer F. Blok, burgemeester. III. 6 Gebruik openbare scliool. b. Adres van de afdeeling Axel van de „Arbeiders Jeugd- C3ntrale". Adressanten geven te kennen, dat de A. J. C. een jeugdorga nisatie is, waarin joDgens en meisjes zijn georganiseerd van 12 tot 21 jaar, welke wekelijks haar bijeenkomsten houdt om haar leden lichamelijke en gees telijke ontwikkeling by te bren gen dat er in deze gemeente geen geschikte particuliere gebouwen zijn om zulks te doen dat zij daarom den Raad ver zoekt om een lokaal der O. S. in gebruik te geven voor het houden van haar wekelijksche bijeenkomsten, op dezelfde voor waarden als andere plaatselijke vereenigingen die hebben. B. en W. stellen voor dit verzoek niet in te willigen. Wanneer aan jeugdver«3ni- gingen de gelegenheid gegeven wordt haar oetenlokaal in de school te vestigen dac zal het doel waarvoor het gebouw dienen moet, spoedig geheel verloren gaan. Bij gunstige beslissing zouden tal van vereenigingen zich voor datzelfde doel aan komen mel den met evenveel recht en waar is dan het einde. Helaas heeft vorig jaar de gemeenteraad al verder moeten gaan dan hy zelf wenschte om een muziek- en zangvereenigmg voorloopig daar baar repetities te houden. Het dagelijksch bestuur zag gaarne het besluit genomen dat de school niet anders gebruikt werd dan alleen en uitsluitend voor het doel waarvoor zij is gebouwd. Zij stelt daarom voor aan deze vereenigingen het gebruik na 1 Januari 1933 op te zeggen en de school voor tentoonstellingen en dergelijke niet meer beschik baar te stellen. De VOORZ. voegt daaraan toe, dat B. en W. den tijd gekomen achten om nu voortaan niets meer in de school te laten, dan alleen datgene, dat direct met onderwijs in verband staat. Zoo zouden dan met 1 Jan. ook de muziek- en de zangvereeniging eruit moeten, al stelt spr. in uitzicht, dat als die beide ver eenigingen geen lokaal zouden kunnen vinden, ze nog een paar maanden uitstel kunnen krijgen. Maar spr. zou nu gaarne prin cipieel uitgemaakt zien hoe de Haad denkt over „de school voor het kind". Wordt dat principe aanvaard, dan kan alleen de vakteekenschool nog in de school blijven. Dhr. 'tGILDE: En de Bar- gerwacht De VOORZ.Die moet er ook uit. Dhr. HAMELINK vindt het een vreemd standpunt van B. en W., dai zy de winkeliersver eeniging niet naar buis kunnen sturen, zooals de Voorz. zegt, maar wel de A. J. C'ers. Spr. vraagt waarom dat onderscheid gemaakt wordt. De jeugd-cen- trale wil toch ook het onderwys beoefeneD. De Voorz. zegt wel, we zouden het verzoek kunnen toestaan, maar dan moeten we het later in Januari, weer ver bieden. Maar waarom laat men er dan b.v. de Burgerwacht er in? Die heeft de school altyd nog ontsierd. Die hoort daar niet. Dal is een opleiding om men8chen dood te leeren schieten. Dhr VAN KAMPEN: Daar zijn jullie zelf de oorzaak van. De VOORZ vraagt dhr. Ha melink zoo niet voort te gaan, dat is niet aan de orde. Dhr. HAMELINK zegt dat vooi beeld noodig te hebben, om te doen uitkomen het groote verschil van onderwijs. Dhr. Van Kampen zei zoo straks, dat het minder juist was om ten opzichte van een voorstel dat ter tafel is, nu zoo'n besluit te nemen, en nu is hy er tegen. Spr. meent, dat de A J. C'ers in den tusschentijd tot Januari even goed naar iets anders kun nen omkyken, als de andere vereenigingen. Men zegt zelfs nog een oogje te zullen dicht knijpen, als mocht blijken dat de muziek- en zangvereenigingen met Januari nog geen onderdak hebben. Waarom dan niet de A. J. C. Die zal nu naar een café moeten, wat toch ook niet opvoedend werkt. De A. J C. is een onderwysinrichting, die onderkomen vraagt en het is geen neutraal standpunt van B. en W. om dat te weigeren. Sor. heeft de overtuiging, dat dit Diet gebeurt uit overweging van de waardeering van het onderwijs, maar uit principe, dat het hier een vereeniging geldt, die een andere politiek voert, uit politieke overweging dus, De VOORZ.: Dat kunt u niet bewijzen. Dhr. HAMSLINK: Het is mijn vaste overtuiging, dat als een dergelyk verzoek kwam voor een vereeDigiDg van anderen kant, dan de deuren niet ge sloten zouden blijven voor onder wys aan jongens en meisjes. Spr. stelt voor om de A.J. C'ers eenmaal per week, in de school te laten. De VOORZ. zegt, dat als de jeDgdvereeniging in de school zat, zou er ook van B. en W. geen voorstel komen, dat ze er direct uit moetenevenmin zouden B. en W. toestemmen, als er nu een verzoek kwam van de muziek om gebruik van de school, maar die zitten er nu in en daarom stellen B. en W. een termijn tot 1 Jan. als over gangsmaatregel en als we nu de A.J.C.'ers er weer toelieten, zou dat niet consequent zijo. Dhr. 'T GILDE meeut, dat het voorstel van B. en W tweeledig is, le om de school niet af te staan aan de A.J C. en 2e om de school aan andere vereeni gingen tegen 1 Januari op te zeggen. Hij meent, dat die voorstellen afzonderlijk behan deld moeten worden. De VOORZ.: Hat is geen opzeggen. De muziek- en zang- vereen. hebben de school slechts tot 1 Jan. 1933 gevraagd en daarom willen B en W. die vergunning niet verlengen en aanvaarden het principe de school voor het kimi. Dhr. 't GILDE is niet genegen om het verzoek der A.J C.'ers te steunen. Het doei dier ver eeniging kan hem Diet bekoren. Maar daarom behoeft men m.i. de school aan anderen niet op te zeggen, daar toch het onder wys er niet door geschaad wordt. Men zal nu gaan zeggen, als die andere vereenigingen er uit moeten, dat hebben we aaD de A.J.C.'ers te danken. De VOORZ.Dat kan niemand zeggen. Aanleiding tot dit voor stel is geweest het verzoek der winkeliersvereeniging, dat we nu niet wilden weigeren voor die paar dageD, omdat ook an deren de school voor dat doel kregen, maar daarna is het ook uit. Dhr. OGGEL: Dan was het zuiverder om eerst omtrent het 2a idee te stemmen wordt dat aangenomen, dan vervalt van zelf het le. Dhr. 't GILDE De Voorz. heeft gezegdde school alleen voor het onderwijs, maar muziek en zang zijn toch ook onderwys Dhr. HAMELTNK: Dat voor de A. J. C. ook. Dhr. 'T GILDE Neen, dat niet. Dhr. HAMELINK: Dat ben u al lang vergeten Dhr. VAN KAMPEN zegt, dat de gedachte van dhr. Hamelink, dat de school wordt gegeven aan menschen, die anderen leeren om menschen dood te schieteD, eigenlijk zyn oorzaak vindt in de party van dhr. Hamelink. Het is de s. d. a. p. geweest, die getracht heeft de zaak onderste boven te kegelen en daarop is ontstaan de Burgerwacht, die zijn menschen uit Brabant, Zee land, Limburg en Friesland naar de Residentie liet trekken om het gezag te verdedigen tegen de socialisten, die zelf naar het geweer grepen. En het was ge lukkig, dat er mannen waren, die gewapend optraden en daar-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1