Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh- Vlaanderen. No. 30 VRIJDAG 15 JULI 1932 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Het dure onderwijs. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cantfranco per post 1 dulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60363. ADVERTENTIËN ran 1 tet 5 regels 60 Cent; voor alken regel meer 12 Cent Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. De Centrale Commissie voor Bezuiniging heeft, behalve aan allerlei andere onderwerpen, ook haar aandacht gewijd aan de steeds toenemende kosten van het onderwijs. Op de Rijksbegrooting wordt voor onderwijs meer dan f 160 millioen uitgetrokkendaarbij komen dan nog de uitgaven voor de gemeenten. Bekend is hoe de Staatscom- missie-Rutgers, ingesteld om te onderzoeken of een beter en min der kostbare organisatie van het Lager Onderwijs mogelijk is, in haar, na een studie van ruim 4 jaren uitgebracht verslag, als be zuiniging feitelijk alleen voor stelde: le. een wijziging van de leerlingenschaal in dier voege, dat op iedere 45 leerlingen, een onderwijzer uit 's Rijks kas wordt vergoed en 2e geheel schrappen de bepalingen in de wet van 1920 inzake langduriger en kost baarder opleiding van onderwij zers, welker in-werking-treden reeds was uitgesteld tot 1934. De voorstellen der Commissie- Rutgers zijn door de Regeering overgenomenhet betreffende ontwerp is intusschen door de Tweede Kamer nog niet in open bare behandeling genomen. Aangezien velen niet nauwkeu rig bekend is, hoe de bestaande wettelijke regeling van het Lager Onderwijs over welker hooge en nog steeds stijgende kosten algemeen geklaagd wordt werkt en welke uitgaven zij voor het Rijk en de gemeenten mede brengt, achtte de Commissie het gewenscht, hiervan een uiteen zetting te geven. Waar het onder de huidige omstandigheden practisch uitge sloten is de kosten van het on derwijs op den bestaanden voet te handhaven, zal wel in de eerste plaats een verhooging van de leerlingenschaal, als in het aanhangige wetsvoorstel bedoeld, moeten worden ingevoerd. Met de op deze wijze (na een over- gangsperiode) te verkrijgen be zuiniging van rond f 7 millioen per jaar dat is nog geen 7 pet. van de totale Rijksuitgaven voor het Lager Onderwijs, die alleen al f 107 millioen bedragen kan echter niet volstaan wor den verdere en krachtige ver mindering blijft hier geboden. De opleiding van onderwijzers, waaraan de Commissie in vorige jaren verschillende beschouwin gen wijdde, heeft zij opnieuw in studie genomen, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan dienstbaarmaking aan die oplei ding van de alom in den lande bestaande Hoogere Burgerscholen in plaats van slecht bezette en daardoor dure kweekscholen. Zij hoopt dienaangaande in het vol gende verslagjaar nadere voor stellen te kunnen doen. Als aanvulling op deze voor gestelde bezuiniging geeft de Staatscommissie voor de verla ging van 's Rijks uitgaven (com- missie-Welter) in haar rapport nog de volgende bezuinigings voorstellen in overweging I. Vermindering van 10 pet. op de totale kosten van het hooger onderwijs, te bereiken door een korting van 15 pet. op de mate- rieele uitgaven en een korting van plm. 11 pet. op de perso- neels-uitgaven (met uitzondering van het bedrag, benoodigd voor de bezoldiging der hoogleeraren). De Commissie geeft in over weging de verdeeling van het totaal te bezuinigen bedrag over te laten aan de respectievelijke academische senaten en curatoria, die waren uit te noodigen daartoe onderling overleg te plegen. Voorts wordt het denkbeeld geopperd tot instelling van een centraal curatorium of andere centrale instantie, alsmede van toekenning van fïnancieele auto nomie aan de universiteiten en hoogescholen. II. Vermindering van de sala rissen der leeraren bij het ge subsidieerd V.H.O. en M.O. tot gemiddeld 9 4 pet., alsmede toe passing van de algemeene korting van 15 pet. op dat gedeelte der materieele posten, waarop bezui niging mogelijk is. De gezamen lijke bezuiniging voor dat onder deel zal rond f 800.000 kunnen bedragen. Verder wordt o.a. in overwe ging gegeven, de zelfwerkzaam heid der gemeenten op het ge bied van V.H.O. en M.O. voor de toekomst uit te schakelen. III. Versobering van de orga nisatie van het Nijverheidsonder wijs, zoodat in totaal op het N.O. f2.6 millioen zal moeten worden bezuinigd. IV. Concentratie van openbare lagere scholen in de richting van ten minste een tweemansschool, welke volgens het thans aanhan gig wetsontwerp tot wijziging der L.O. wet als minimum 46 leer lingen zou moeten teilen. Uit eindelijke besparing f 500.000. V. Concentratie van U.L.O. scholen in de richting van drie- mansscholen op den voet van het aanhangig wetsontwerp, met ge legenheid tot differentiatie naar beneden tot tweemansscholen. Bezuiniging f 750.000. VI. Opvoering van de mini- mum-aantallen leerlingen, noodig voor de oprichting van nieuwe bijzondere lagere en u.l.o.-scholen, met 50 pet. en in aansluiting daar aan opvoering van de minima voor het openbaar onderwijs even eens met 50 pet. VIL Meerdere concentratie in de opleiding der onderwijzers. Bezuiniging f250.000. VIII. Doorvoering van de z.g. 45 schaal, opgenomen in het thans aanhangig wetsontwerp tot wijziging derLO.-wet. Bezuini ging f 5.300 000. IX. Vervanging van leerkrach ten in de laagste twee klassen der lagere school door lager be zoldigde (als regel vrouwelijke) leerkrachten, in het bezit van een speciaal hiervoor te introduceeren onderwijsbevoegdheid. Bezuini ging op den duur: f4 millioen. X. Verbod voor de gemeente besturen tot aanstelling van z.g. boventallige onderwijzers. De hieruit voortvloeiende bezuini ging, welke op ongeveer f 9 mil- lioen gesteld kan worden, komt geheel ten goede aan de ge meenten. XI. Opneming in art. 6 der L.O -wet van de bevoegdheid om maximum-eischen te stellen ten aanzien van de oprichting en de inrichting van scholen, teneinde zoo noodig soberheid daarbij te kunnen afdwingen. XII. Verschillende kleinere be zuinigingsmaatregelen t.a.v. „Kun sten en Wetenschappen", waar door een besparing verkregen wordt van totaai f 110.000 Voorts wordt aanbevolen het denkbeeld om de leeftijdsgrens voor toelating tot de lagere school waarvan een belangrijke be zuiniging het gevolg zou kunnen zijn in studie te doen nemen. In het geheel zullen de voor Onderwijs voorgestelde bezui nigingen kunnen bedragen f 15.054.000. De Belglscho staking. De toestand in België vereischt de voortdurende zorg van de overheid, daar de oproerige ele menten geen gelegenheid verzui men om schade aan te richten. Dat hun drijven niet ver van misdaad afstaat, blijkt wel uit het feit, dat op de spoorlijn Brus sel- Parijs verschillende bouten losgeschroefd zijn, met de kenne lijke bedoeling een ongeluk te veroorzaken. Het mag zeker een groot geluk genoemd worden, dat deze misdadige aanslag tijdig ontdekt werd, daar een ongeluk op deze drukke lijn verschrikke lijke gevolgen kan hebben ook Nederlanders, die vaak van deze lijn gebruik maken zouden daarbij gevaar loopen. De socialisten zijn ijverig bezig het leger te bewerken, om te bereiken dat de soldaten niet op de stakers zullen schieten. Het socialistisch blad „Le Peuple" publiceerde reeds een anonyme brief van een Waalsch oud-sol daat, die verklaarde eventueele bevelen om te schieten niet op te zullen volgen. De autoriteiten blijven waakzaam. In de streek van Bergen is het schijnbaar kalm. Te Charleroi blijft het woeligbehalve de gendarmen doorkruisen afdeelin- gen grenadiers met auto-mitrail- leuses de straten der stad, waar herhaaldelijk groote groepen sta kers trachten de winkels te plun deren. De Christelijke syndicaten van Charleroi hebben zich bij de socialisten aangesloten. Op en kele bijzonderheden na stellen zij dezelfde eischen als de socialis ten. Op een der pleinen te Char leroi, waar de communisten on lusten verwekten, n.l. voor het Acht Urenhuis werden ruim 100 betoogers aangehouden. In den loop der vergadering van den algemeenen Raad der Belgische werkliedenpartij, die zich zonder voorbehoud solidair verklaarde met de stakende arbeiders, werd besloten aan de regeering ver schillende eischen te stellen, o.m. onmiddellijke en volstrekte stop zetting van alle verlaging van loon of van werkloozensteun doelmatige steun aan niet-ver- zekerde werklieden en verdeeling van den arbeid op den grondslag van een 40-urige werkweek. In dien aan deze eischen niet zal worden voldaan, zal waarschijn lijk de algemeene staking worden geproclameerd. Een drietal mijnen uitgezonderd, is overal het werk neergelegd. In de Belgische Kamer inter pelleerde de socialistische afge vaardigde Defattre over de sta king en de zich daarbij voor doende incidenten. De opruiers zouden aldus Delattre nooit zulk een succes hebben gehad, indien niet de bevolking in een vergevorderd stadium van onte vredenheid had verkeerd. De Minister van Arbeid wees op de bemiddelingspogingen der Regee ring, en ging daarna de oorzaken der staking na. De gemengde commissie voor de mijnen en de Regeering wijden haar volle aan dacht aan het conflict. De socialistische oud-premier AXELSCHE COURANT 50) De koning scheen niet geneigd te zijn om te praten; ik zweeg eveneens, en zoo bereikten we spoedig mijn huis. Terwijl we de smalle trappen van het hnis opgingen, verzocht ik den ko ning voor te mogen gaan. Ik liep vlug aaar boven naar Maignan en vroeg of hij op wacht wilde blijven staan. Ik verzocht den koning om mijn kamer binnen te treden. Hij deed dit, terwijl hij zijn masker voor hield ik volgde hem op den voet en deed de deur op slot. De lamp, die op tafel stond, verlichtte het ver trek met een flauw schijnsel. Fran- chette, die er onverbiddelijker dan ooit uitzag, zat op een stoel die ze op een vreemde manier tegen de deur van de binnenkamer had geplaatst. Freule de la Vire, zat voor het vuur met een langen mantel om zich heen alsof zij het koud had. Ze zat met den rug naar ons toe en hield zich alsof ze mijn tegenwoordigheid niet opmerkte. ik ging naar haar toe en zeide op zachten toonFreule de la Vire, ik heb de eer Ze wilde zich niet omdraaien en ik wachtte even. Ze haalde haar mantel slechts dichter om nich heen en deed alsof ik niet bestond. Ik tikte haar nu op den schouder en zeide ongeduldig Freule, u weet het nog niet, maar Ze schokte geërgerd met de schou ders, zonder te antwoorden. De koning glimlachte en mij toeknikkend deed hij een stap naar voren. Freule, zeide hij met waar digheid, ik ben nitt gewend... Zijn stem scheen een magische kracht te bezitten, tenminste voor hij verder had kunnen spreken, was ze plotseling overeind gesprongen en zag ons ont zet aan. Stom van verbazing namen wij haar op, want het bleek de freule in het geheel niet te zijn. De vrouw, waar we tegenover stonden, en die haar hand aan het masker hield, waardoor wij haar oogen zagen glin steren, was grooter en breeder ge bouwd dan freule de la Vire. We bleven haar onthutst aanstaren, maar ineens zagen we een lok van goudblond haar, die over haar schou der afhingwe hadden het begrepen. Mevrouw I riep de koning uit. Mevrouw de Brühlriep ik, nóg verbaasder. Toen ze bemerkte dat ze herkend was maakte ze met bevende vingers haar masker los, maar de koning, die zoo iets niet verwacht had en die het zeer onaangenaam vond om haar bij mij te ontmoeten, keerde zich nu woe dend tot mij. Wat beteekent dat? vroeg hij op bóozen toon, terwijl hij wantrou wend om z'ch heen zag. Hebt u dat allemaal zoo in orde gemaakt, mijnheer de Marsac, en bevindt mijn heer de Biüh' zich misschien op den achtergrond Wat beteekent dat alle maal V antwoordt me, mijnheer, en hij wond zich meer en meer op. Niets van dit alles, sire, zeide ik op waardigen toon, hoewel ik abso luut niet begreep, wat mevrouw de Brühl eigenlijk bij mij kwam uitvoe ren. Uwe Majesteit doet mevrouw de Brühl onrecht aan door haar van iets oneerlijks te verdenken, hoewel Ik even verbaasd ben haar hier te vinden, als u. Ik kwam hier, sire, zeide ze op trotschen toon, om mijnheer de Marsac een belangrijke mededeeling te doen. Uwe Majesteit kan er van overtuigd zijn, voegde ze er haastig bij, dat u voor de helft niet zoo ver baasd kunt zijn door mij hier te vin den, als ik het ben wegens uwe aan wezigheid. Ja, dat begrijp ik, zeide de koning droog. Ik wilde alleen maar dat u me hier niet gezien had. De koning van Frankrijk wordt alleen maar gezien, als hij dat wenscht, antwoordde ze tot op den grond buigend. Goed, zeide hij. Als u het zóó opvat, kunt u uw koning een dienst bewijzen, mevrouw. Maar waar is nu die dame, mijnheer de Marsac Ik- denk in de binnenkamer, sire, en mij tot Franchette wendend, zeide ik op scherpen toonJe meesteres is zektr hiernaast Ja, en die wil niet uit die kamer komen, zeide ze, terwijl ze koppig op haar plaats voor de deur bleef zitten. Onzin, zeide ik. Zeg haar U kunt haar vertellen wat u wilt, antwoordde ze. zonder op te staan. Ze kan het wel hooren. Maar menschriep ik ongedul dig. Je begrijpt me niet. Ik moet met haar spreken. Het gaat om zaken van het hoogste belang. Zooals u wilt. ik heb n immers gezegd, dat u van hieruit wel met haar spreken kunt Ik had me nog nooit in mijn leven zoo hulpeloos gevoeld. Nadat ik allerlei gevaren had getrotseerd en met [de grootste omzichtigheid den koning naar mijn huis had gebracht, een bijna ongeloofelijk iets, nu zou ik daar door een stomme kamernuf in mijn plannen gedwarsboomd worden. Ik stond er schouderophalend bij in een niet weten wat eigenlijk te be ginnen, terwijl de koning mij half boos, half geanimeerd aan stond te kijken. Opeens kwam freule de la Vire, die vermoedelijk een tweede mannenstem had gehoord en had opgemerkt met hoeveel onderscheiding die persoon behandeld werd, mij te hulp, want met een ongeduldige stern vroeg ze van uit haar kamer wie daar was. Franchette, die dit als een bevel scheen op te vatten, schoof haar stoel w.g en zeide droog: Ziet u nu wel, dat ze alles hooren kan. Wie is daar vroeg de freule nog eens. Ik wilde juist antwoorden, toen de koning mij beduidde, dat ik opzij zou gaan en nu zelf zachtjes op de deur klopte. Doe alstublieft open, freule, zeide hij hoffelijk. Wie is daar? herhaalde ze met bevende stem, Ik ben het. de koning, ant woordde hij zachtjes, maar met die majesteit, die van geslicht op geslacht over gaat. Ze uitte een kreet en draaide den sleutel in het slot om. De deur ging nu half open en ik zag vluchtig haar bleek gelaat met deschitterende oogen. De koning nam zijn hoed af en giag naar binnen, terwijl hij de deur achter zich dicht deed. Ik begaf me naar den anderen hoek vin de kamer, waar mevrouw de Brühl stond. Ik vertrouwde het zaakje niet heelemaal, daar ik vermoedde dat ze voor haar man bij mij kwam spion- neeren. Haar eerste woorden deden echter dien indruk vergeten. Vlug, aeide ze op bevelenden toon. Luister even en iaat me gaan. Ik heb al lang genoeg hier op u ge wacht. Wat die vrouw daar in die andere kamer aangaat, die is totaal gek en haar kamerjuffrouw ook. Maar luister raar me. U hebt u vandaag op waardige wijze tegenover mij gedra gen en dat wil ik u vergelden. U hebt morgen een afspraak met mijn man om bij de brug van Chaverny te duelleeren. Is het niet Ik antwoordde, dat dit zoo was. U zult er met een Vriend heen gaan, niet waar en hij ook, zeide ze terwijl ze van opwinding stampvoette. Ja zeker mevrouw. Dan zeg ik u, dat u niet gaan moet, zeide ze op gejaagden toon. O ik weet het, het is 'n schandelijk iets, dat ik mijn man verraad, maar het is nog erger om een onschuldigen man zonder waarschuwing in zijn ongeluk te laten loopen. Hij zal u met slechts één man ontmoeten, maar degenen, die hij onder de brug opstelt, zullen het verdere werk voor hem doen. Ziezoo, nu heb ik hem verra den, ging ze op bitteren toon voort. Laat me nu gaan. Maar mevrouw, zeide ik verbaasd over baar groote welwillendheid, durft u nog wel naar hem terug gaan. Kar) ik niets voor u doen Niets, behalve dat n me iaat gaan, zeide ze op bijna ruwen toor), Maar u kunt toch niet alleen op dit uur over straat gaan f (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1