Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 24. VRIJDAG 24 JUNI 1932. 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Een vergissing. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Landbouw. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Galden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER ADVERTENTIËN van 1 tet 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Ofschoon het niet de gewoonte is, om een verbetering aan het hoofd van het blad te plaatsen, willen we dit hier doen, om het belang van de zaak zelve. Wat toch is het geval? Toen de betrokkenen bij de bazar en de collecte, waarover we in ons vorig nummer schreven, ons ar tikel lazen, werden deze menschen (terecht) verontwaardigd over de scheeve voorstelling die van hun zaak was gegeven. Want of schoon het opschrift boven de collecte-lijst aanleiding had ge geven tot onze opmerking, is de zaak heel anders gesteld en we zijn dankbaar, dat men ons dit van bevoegde zijde heeft mede gedeeld, omdat we nu in de ge legenheid zijn die collecte èn bazar èn lotenverkoop in een zuiverder daglicht te plaatsen. In de eerste plaats dan zij ge meld, dat het hoofddoel is het aanbrengen van een öf meer tele foontoestellen in de kerkbanken, voorzoover hardboorenden daar aan behoefte hebben of daartoe het verlangen te kennen geven, wie zij ook zijn. Dus niet zooals we eerst melddeneen huistelefoon voor degenen, die de kerk niet bezoeken kunnen. En dan is het initiatief daartoe niet uitgegaan van de jeugdver- eenigingen, maar van de Kerke raad der Herv. Gemeente. Het was n.l. aan de Kerkeraaü bekend, dat een bazar zou gehouden wor den, om uit de opbrengst daarvan een bibliotheek aan te schaffen. En daarop heeft de Kerkeraad het verzoek gericht, tot de leden der meisjesvereeniging of zij ge negen waren, daaraan een col lecte te verbinden voor een kerk telefoon. Deze waren daartoe gaarne bereid. In dat licht bezien is dus het houden der collecte liefdewerk in plaats van eigenbelang en willen we dat bij deze gaarne aanbevelen in de gunst van degenen, die met het belang van dat werk sympa thiseeren. We wenschen hun van harte succes toe. De Zeenvrsche Landbouw- Maatschappy. Dit jaar was de Kring Tholen aan de beurt voor de jaarlijksche vergadering van de Z. L. M-, waarvan de datum was bepaald op 22 Juni. Gewoonlijk gaat deze jaarlijk sche vergadering gepaard met een tentoonstelling van alles wat op landbouwgebied betrekking heeft uit het gebied waar de jaarverg. wordt gehouden en voorzoover de organisatie betreft der Z, L. M., waaraan dan min of meer attractie en reclame materiaal wordt verbonden. Thans echter achtte men de tijdsom standigheden er niet naar om feestelijkheden aan te leggen. Men bepaalde zich dus tot een officiëele ontvangst door het ge meentebestuur en een maaltijd na de hoofdbestuursvergadering op den vooravond. Zelfs werd opgemerkt, dat te Tholen in zeer bescheiden mate werd ge vlagd. Na de gebruikelijke toespra ken en verwelkoming van de landbouwautoriteiten, die jaar lijks ook deze vergaderingen met hunne belangstelling vereeren -- de Commissaris der Koningin was dit jaar verhinderd werd de agenda afgewerkt. Medegedeeld werd o.a. dat de Z.L.M. krachtige actie heeft ge voerd voot een spoedigen steun aan de veehouders, dat zij steun verleende aan een voorstel tot steun aan den export van bacon, dat uitvoerige besprekingen zijn gewijd aan het wetsontwerp in zake contingenteering en dat de ingestelde schade-commissie in onderling overleg met de stik- stoffabriek te Sluiskil verschil lende gevallen naar genoegen van verschillende gedupeerde land bouwers tot een goed einde heeft gebracht. Hier kon dhr. Stevens aan toevoegen dat samenwerking met de andere landbouworgani saties tot stand is gekomen. Uitvoerig werd stilgestaan bij de kwestie der uiencontrole en de wensch uitgesproken dat meer Zeeuwsche vertegenwoordigers aan de onderhandelingen zullen cunnen deelnemen. Medewerking is verleend bij het stichten var. een magazijn voor de aankoopvereen. Schou wen en Duiveland door f8000 te leenen tegen 5 pet. Bij de mededeeling inzake de oprichting van den Nederland- schen Algemeenen Keuringsdienst zeide de voorzitter, dat tot se cretaris daarvan is benoemd de heer Siebenga. Hij wenschte hem daarmede geluk, doch betreurde het dat deze de Z.L.M. gaat ver laten hij heeft enkele moeilijke jaren veel voor de maatschappij gedaan en spr. hoopte dat de heer Siebenga ook nu nog jaren zijn talenten in dienst van den landbouw zal mogen blijven geven. Aan het K. N. L. C. is verzocht krachtig op te komen tegen ver slechtering van den postdienst ten plattelande. De heer Scheele*de Putter meende dat een krachtig protest moet weerklinken en dat de re geering beter de loonen met 25 pet. kan verlagen dan nog meer werkloosheid scheppen. De heer P. Scheele vroeg, of het juist is, wat de heer Van den Heuvel in de vergadering van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond te Zaamslag heeft gezegd, dat het Kon. Ned. Landbouw- comité dit punt van het urgentie program heeft afgevoerd. De kring Oost Zuid-Beveland beschouwt de sociale lasten als een zegen voor velen. Maar het bedrijf kan ze nog niet dragen. De steun is nog niet zoo, dat we een loonend bedrijf hebben. We hebben in alles zooveel mogelijk bezuinigd, maar nog loont het bedrijf niet. De Voorzitter meent ook, dat er op dit gebied veel bezuinigd kan worden. Spr. denkt b.v. aan de salarissen van de voorzitters van de Raden van Arbeid. Maar men verandert dit niet opeens. De heer W. de Buck wil de sociale lasten zien als loon, dat door het bedrijf moet worden opgebracht. Er liggen op dit gebied voetangels en klemmen. Spr. wil de bedragen nu als werkloozensteun aan de landar beiders uitgekeerd, voortaan als toeslag aan de bedrijven geven. Dat ware economischer. Ingekomen is een verzoek om de slachtveeverzekering der Z.L.M. open te stellen voor de leden van den Chr. Boeren- en Tuin- dersbond, dus in het algemeen voor niet-leden. De heer mr. v. d. Minne ziet niet in, waarom niet-leden van de ZL M. zouden profiteeren van de voordeelen der Z.L.M. Dit standpunt werd niet door allen en het Dag. Bestuur van den Kring gedeeld. Spr. wil ijveren de sociale uitgaven zoo laag mogelijk te houden. De heer Molhuizen (secretaris K N.L.C.) antwoordt, dat het K.N.L.C. in deze zaak niet tot overeenstemming is gekomen met de confessioneele organisaties. Toen is dit compromis getroffen de regeering make het landbouw bedrijf loonend, dan zullen wij de sociale lasten dragen. Maar toer dat loonend maken wat lang uitbleef, is door het K.N L.C. en den R -K. Boerenbond aan de regeering gevraagd eenzelfde re geling toe te passen als bij de Zee-ongevallenwet. Het stand punt van het K.N.L.C. is niet veranderd. Het antwoord van de regeering op laatstgenoemd adres is nog niet ontvangen. De heer Van Dijk te Schoon- dijke concludeert dan, dat de heer C. v. d. Heuvel onjuiste mededeelingen heeft gedaan. De Voorzitter zegt dat het Dag. Bestuur meent, hoewel een confessioneele organisatie onnoo- dig en schadelijk kan zijn, men met de bestaande toestanden moet rekenen. Het D. B. voelt wel voor federatief optreden, waar dat mogelijk en wensche- lijk is. Wanneer dit echter zou leiden tot ondermijning van een der beide organisaties, zou het ontraden moeten worden. De Z. L. M. heeft echter haar eigen instellingen en die moeten niet voor niet-leden worden opengesteld. Dat is geen federa tieve samenwerking. Wanneer ook andere organisaties slacht- verzekeringen hadden, zouden die verzekeringen federatief kun nen samenwerken, b v. bij her verzekering. Ieder kan lid worden var. de Z. L. M die voor 100 pet. werkt in de neutrale zone. Niemand vraagt hierover verder het woord, zoodat de voorzitter concludeert, dat allen de mee ning van het Dag. Bestuur deelen. Met aandrang werd gepleit voor verbetering bij den post dienst. De Voorz. begrijpt niet, waarom men de willekeurige grens van 5000 zielen heeft ge trokken. Het belang van een jlaats hangt niet af van het aan tal zielen. Men zet nu een hee- eboel menschen op de keien, die toch weer gesteund moeten worden. De voorgestelde wijziging van het resultaat op de merriekeu ringen wordt zonder discussie aangenomen. De Voorzitter zegt nog, dat de adhaesiebetuiging der Z. L. M. is gevraagd voor een adres aan den voorzitter van den minister raad tot verhooging van het in voerrecht op paarden van b.v. f 12.50 tot f75 en alleen tegen het nu geldend tarief van f 12.50 toe te laten ponny's met een niet hoogeren stokmaat dan 150 m. (schofthoogte). De heer A. Haak te Zaamslag wil de zaak steunen en het in voerrecht tot f 100 verhoogen. Spr. wil de schofthoogte van ponny's van 1.50 m. op 1.40 m. brengen. De heer S J Gast is ook voor adhaesiebetuiging. Wij moeten ook f 100 betalen bij uitvoer van paarden met het gevolg dat de prijzen sterk gedaald zijn. De heer H. A. Hanken zegt, dat de steun van het Ned. Trek paardenstamboek niet is gevraagd. Spr. zegt toe, dat het Bestuur van het Trekpaardenstamboek (Wordt vervolgd) AXElSCHEIw COURANT. Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. 44) Crillon vroeg op ruzieachtigen toos wat er gaande was en toen men hem had ingelicht, vroeg hij of al die drukte gemaakt werd om een monnik, waar op de koning hem met woedenden blik aankeek. Eindelijk begon hij tot den heer d'4gen: Nu mijnheer wat weet u nu van die geschiedenis af Wacht even, sire, kwamdeRrrr- bouillet tusschenbeide, voor Francois had kunnen antwoorden, Uwe M - jesteit weet wat mijnheer de B ühl verteld heeft. Maar mag ik er Z. M. om verzoeken, dat hij dat tegenover ons nog eens herhaalt. Wat riep de Retz woedend nit. Zijn wij nu rechters geworden in plaat? van Zijne Majesteit, ging hij opgewonden voort. Wat hebben we daar mede te maken. Ik protesteer. Waartegen protesteert u vroeg mijn beschermer, hem met de grootste minachting opnemend. Stilte 1 riep de koning, die ver bijsterd rondkeek. Stilte, heeren, u vergeet tl zelf. Ik dnld geen ruzie in mijn vertrekken. Dus mijnheer de Br ühl, en hij richtte zich een oogenblik statig op, mijn heer de Brilhl, herhaalt u het nog eens allemaal. Men kan begrijpen in welken toe stand ik verkeerde. Aan den eenen kant zag ik den kerker met al zijn verschrikkingen, aan den anderen kant lachte de vrijheid ml] tegen, die me nog nooit zoo heerlijk had toegesche nen. Toch werd mijn nieuwsgierig heid ineens opgewekt, toen de Bühl het woord kreeg. Hoe zon deze man, die zonder twijfel den moord had be gaan, er zich uitredden Ik zag dadelijk, dat ik me over zijn zielstoestand niet ongerust be hoefde te maken. Hij was eleganter dan ooit gekleed en zijn groote zwarte oogen hadden een verbluffend brutalen blik. Ik weet niet meer dan dit sire, zeide hij rustig. Ik kwam gister avond toevallig langs de zijbank van de kathedraal, toen ik vader Antoine hoorde schreeuwen. Hij zeide maar vier woorden, die hij in doodsnood scheen uit te spreken. Ze waren, en h er keek de spreker mij aanAh, Marsac Te hulp Zoo, zeide de Rambouillet. —(En was dat alles? U hebt dus niets ge zien De B ühl schudde het hoofd. Het was te donker, zeide hij. En niets meer gehoord? Neen. Begrijp ik dan goed, ging de markies langzaam voort, dat mijnheer de Marsac is gearresteerd, omdat vader Antoine hem te hulp riep? Te hulp! z iep de Retz heftig uit. Te hulp, zeide de koning ver baast. Hieroo veranderden alle ge zichten als bi) tooverslig. De koning kerk veiwonderd, de hertog van Nevers glimlachte, de her tog van Mercoeui lachte hardop. Cr 1- lon schreeuwdeEen goeie zet, en de meeiderhetd schaarde zich aan de zijde van de partij, die aan de win nende hand was en lachte tegen wil en dank. Op de Retz en de Biühl had dit alles echter een geheel andere uil werking. De eerste zag rood van woede en spijt, terwijl de andere een gezicht trok of zijn schuld aan het licht was gekomen. Ja, die woorden zijn wel dubbel zinnig, mompelde Hendrik. Het was de Marsac, die hem ge dood heeft, hield de R.tz woedend vol. Dat zullen we zien, antwoordde mijn beschermer, waarop d'Agen naar voren trad. Als Uwe Majesteit het wenscl.t, dan zal ik u wel nadere inlichtingen geven omtrent datgene, dat de heer de B ühl volhoudt. Hij verleide nu, dat hij den vorigen avond tijdens den moord in mijn gezelschap was gi- weest en wijdde bovendien nog lang uit over de betrouwbaarheid van mijn persoon. .De koning knikte. Dat brengt de zaak in orde, zeide hij met eea zucht van verlichting. Vindt je ook niet Mercoeur? Precies Villequier, ga er voor zorgen, dat het bevei tot inhech tenisneming vernietigd wordt. De R tz was nu zijn woede niet langer meester. Oj deze wijze zullen we hier niet veel aanhangers van de Ligue meer hebben 1 We hebben op dat punt niet veel geluk in Bloisl riep hij roekeloos uit. Voor een oogenblik hield ieder den adem in, terwijl de oogen van den koning vuur schoten bij die gewaagde toespeling op den moord van de hertog de Guise. Maar het was nu eenmaal Hendrik's oogeluk om altijd toegevend te zijn ais st engheid op zijn plaats was geweest en streng tl? hij toege- vend had behooren te zijn. Hij her® stelde zich dus weer en zijn eenige wraak op den maarschalk, die nu beefde van angst, was, dat hij hem niet weder vroeg op zijn jachtpartij Het gezelschap brak nu met veel drukte op. ik werd door dezen en genen, die me misschien net zoo lief hadden zien hangen, geluk gewenscht. Aan de houding van de Retz en de Btühl die zachijes stonden te prater bemerkte ik, dat ze weer een nieuw plannelje tegen me op touw zetten en ik was dus niet verbaasd, toen de B ühl op me afkwam. Mijnheer, zeide hij, u hebt me er nu al tweemaal in laten loopen, er zijn dus geen woorden tusschen ons modig. Ik wilJe u alieen vragen om mij het genoegen te doen om mij morgenmiddag bij de brug te Chaverny te komen ontmoeten. Ik zal slechts met een enkel zwaard bewapend zijn en neem een vriend als getuige mede. Wees zoo goed hetzelfde te doen. U kunt op me rekenen, mijnheer, zeide ik, een diepe buiging makend, dankbaar, dat we nu eens eindelijk zouden kunnen afrekenen. Ik zal -"aar zijn, in, eigen persoon- Want voegde ik erbij, terwijl ik hem strak aankeek, mijn afgevaardigde van gis teravond schijnt niet erg fortuin flk te zijn geweest. Ik ging hierna met den heer de Rimbouiliet naar huis, dien ik oneindig dankbaar was voor zijn tusschenkomst. Nog lang spraken we samen en toen ik hem eindelijk verliet, voelde ik, dat ik een waarachtig vriend gevon den had, HOOFDSTUK XX. Op mijn kamer vond ik weer een nieuwe verrassing in den vorm vao een brief, waarvan niemand wist hoe hij er gekomen was. Deze luidde aldus: „Mijnheer, wanneer u me in het park van het huis „De kleine Zus ters" om drie uur een onderhoud toe staat, dan zult u zoowel uzelf, als mij, een dienst bewijzen. Madame de Br ühl." Dat was alles, maar het was toch genoeg om mij ten hoogste te ver bazen. Simon, die buiten zichzelf was van blijdschap over mijn bevrijding, wilde dat ik eenvoudig niet weg zou gaan. Ik dacht er anders over en wel ten eerste omdat het een openlijk verzoek gold, ten tweede omdat het te vroeg op aen dag en het park te druk be zocht was om tot eenig geweld te kunnen overgaan, en ten derde omdat het park bovendien te dicht bij mijn huis was. Ook begreep ik wel, dat mevrouw de B ühl een goede reden zou hebben om mij te willen ontmoeten. Ik stoorde me dus niet aan de raadge vingen van Simon en ging er op den bepaalden tijd heen. Na een oogen blik wachten zag ik mevrouw de Brühl aankomen. Ze was gemas kerd en droeg een langen mantel. Het prachtige haar en de mooie teint, die me bij mijn eerste bezoek zoa getrof fen hadden, waren verborgen, maar aan haar figuur en houding zag ik duidelijk dat het mevrouw de Brühl was en niemand anders. Wel mijnheer! riep ze uit met een van woede bevende stem, ik hoop dat u nu tevreden bent ovef uw werk.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1