Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen No. 23 DINSDAG 21 JUNI 1932. 48e Jaarg. w J. C. VINK - Axel. Boeken lezen. binnenland. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per post 1 Galden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-U1TGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagvoormiddag 11 ure. Men is in onze gemeente doende met de voorbereiding van een bazar, ten bate van tele fonische aansluiting bij de Ned. Herv. Kerk alhier voor diegenen, welke door ziekte, gebreken of ouderdom verhinderd zijn de kerk te bezoeken. Afgezien van het feit, dat in zeer vele huisgezinnen de radio in die behoefte voorziet, voor zoover daarin preeken worden ten gehoore gebracht van allerlei richting, is toch het hooren van zijn „eigen" dominee altijd iets bizonders en kan daarin vaak meer stichting of voldoening schuilen dan in het woord van dezen of genen onbekende. We achten alzoo het doel goed en nuttig. Maar nu is naar we ver namen aan de bazar, waarvoor ook een collecte wordt gehouden, nog een andere bedoeling ver bonden, n.l. uit de opbrengst aankoopen van boeken voor de jeugd. En dit nu achten we minder aanbevelenswaardig. Niet dat we het aankoopen van boeken niet nuttig zouden achten, verre van dat. Maar dat dit hier gepaard moet gaan met de collecte voor een telefoon voor behoeftigen. vinden we eigenaardig. We zouden zoo zeggen, als de collecte of de bazar meer op brengt, laat dan dit ook den be hoeftigen, b.v. de diaconie ten goede komen, anders kon het wel eens gebeuren, dat juist doordat twee-ledig doel de opbrengst niet voldoende, althans minder zou zijn. Want aan gelegenheid tot boeken lezen is o.i. toch in onze gemeente geen gebrek. Er zijn minstens een drietal bibliotheken en dan is er een prachtgelegen- heid em voordeelig aan lectuur te komen in de 35ste uitzending der reizende bibliotheken. Immers in het aanst. najaar zullen voor de vijf en twintigste maal reizende bibliotheken naar alle oorden van ons land worden gezonden. In al die jaren hebben zij aan duizenden menschen een nuttige en prettige ontspanning bezorgd. Elke zending bestaat uit 100 of 50 zorgvuldig gekozen boeken romans en jeugdboeken, daar naast enkele populair-wetenschap- pelijke boeken en tijdschriften. De keuze geschiedt in overeen stemming met den lezerskring, waarvoor elk bibliotheekje is be stemd neutraal of positief-chris- telijk. Herhaaldelijk werden reeds bibliotheekjes samengesteld zoo wel ten behoeve van nutsdepar- tementen als van christelijke jon- gelingsvereenigingen. Nieuwe aanvragen, zooveel mogelijk met opgave van aard en groote van den lezerskring, dienen vóór 1 Aug. a.s. té worden gericht tot den Centrale Vereeni- ging voor Reizende Bibliotheken te Broek in Waterland, bij voor keur door één of meer notabele ingezetenen, een predikant, school hoofd of onderwijzer(es), die be reid is, als boekbeheerder op te treden. De (kostelooze) toezending ge schiedt in den loop van den herfstzoo noodig kan gratis een boekenkastje in gebruik worden gegeven. De lezers betalen 3 cent per boek per weekdeze gelden dienen bij het terugzenden dei kist in het voorjaar aan de Vereeniging te worden afgedragen. Vakboeken op het gebied van techniek en handwerk, land- en tuinbouw, worden door bemid deling der boekbeheerders het geheele jaar door aan belang stellenden tegen een klein leesgeld franco per post verzonden. Wat wil men nog meer? Steun aan de varkenshouderjj Ingediend is het aangekondigde wetsontwerp tot steun aan de varkenshouderij. Daar een zeer belangrijk deel van den Nederlandschen varkens stapel voor export is bestemd, zal in een plan tot hulpverleening aan de varkenshouderij hiermede noodzakelijk rekening moeten worden gehouden. Een der groote voordeelen, die een steun aan de varkenshouderij biedt, is, dat op deze wijze een loonend afzetgebied kan worden gevonden voor het surplus aan ondermelk. Ten aanzien van de positie, welke het Nederlandsche varkens- vleesch op de buitenlandsche markt inneemt, moet helaas wor den geconstateerd, dat deze achter staat, ten minste wat betreft dat gedeelte, dat als bacon wordt geëxporteerd, bij sommige andere sooiten. Het is met het oog op de exportbelangen, welke er toch in de eerste plaats bij gebaat zijn, dat onze plaats op de buitenland sche markt wordt versterkt, uiter mate gewenscht, hierin verbete ring te brengen. De eerste voor waarde hiervoor is, dat de kwa liteit van het aangeboden var- kensvleesch worde verbeterd. Daarvoor is noodzakelijk, dat de landbouwers de varkens naar kwaliteit betaald krijgen. Dit zal slechts dan algemeen kunnen worden doorgevoerd, indien in den export concentratie tot stand wordt gebracht. De thans aangeboden regeling houdt dan ook een zoodanige concentratie in. De regeling van den export van varkens en varkensproducten zal geschieden door een organi satie, samengesteld uit de belang hebbenden zelf en onder voort durend toezicht van den Minister van Economische Zaken en Arbeid. Deze organisatie zal óf den export zelf ter hand kunnen nemen öf onder haar leiding en toezicht dezen kunnen doen geschieden door anderen. Voorloopig zal de export, wil men de varkenshouderij loonend maken, met verliezen gepaard gaan. De verliezen zullen moeten worden gedekt uit baten uit den binnenlandschen omzet van var- kensvleesch. Voldoende is hiervoor, dat degenen, die in het binnenland varkens doen slachten, een zeker bedrag aan de centrale afdragen. Practisch is zulks uil te voeren door een tijdelijke aanvulling van de uitvoerbepalingen der vleesch- keuringswet 1919, in dien zin, dat de stempeling van geslachte varkens niet mag geschieden dan na betaling van een zeker bedrag. Het zal er op neerkomen, dat men ongeveer 5 cent per pond voor het slachten zal moeten betalen Dit beteekent voor den detailprijs zeer weinig. De centrale organisatie dient er zich op toe te leggen, een geregeld kwantum goede gelijk soortige varkens of goed gelijk soortig varkensvleesch op onze belangrijkste buitenlandsche mark ten aan te voeren. Bij de in krimping van den varkensstapel, welke een noodwendig gevolg moet zijn van de tegenwoordig zeer lage prijzen, zal het oogen blik komen, waarop de export weinig verlies, ja zelfs winst zal kunnen opleveren. De alsdan te maken winsten dienen te worden gereserveerd voor de later ook weer automa tisch volgende tijden van over productie met zeer lage prijzen. Het blijft op die wijze mogelijk, dat in ons land een meer sta biele varkensprijs blijft gelden, welke nu eens hooger en dan weer lager zal zijn, dan zonder ingrijpen van de Regeering. Zoodra de centrale tot stand is gekomen en zij over de noodige fondsen beschikt, hetwelk haar in den aanvang zoo noodig door een rentedragend voorschot zul len kunnen worden verstrekt, zal zij den prijs der exportvarkens kunnen steunen. De prijs van voor de binnenlandsche markt be-stemde varkens zal daarbij moeten volgen. Een zeer moeilijk punt is het voorkomen eener te groote uit breiding van de varkensteelt. Me i zal een industriëele beper king moeten nastreven. Hoewel moeilijk, is een dergelijke rege ling niet onuitvoerbaar. De cen trale organisatie heeft aan de hand van de door haar te verzamelen gegevens onder goedkeuring van den Minister te bepalen het aan tal varkens, hetwelk in een be paald tijdsverloop, bijv. in een jaar, zal mogen worden aange boden. Zij bepaalt echter ook hoe deze varkens moeten worden verdeeld over de verschillende gebieden. Voor een verdere verdeeling binnen de provincies worden, met medewerking van de be staande landbouwersorganisaties, provinciale organisaties gevormd, iedere varkenshouder, die varkens zal willen fokken, of verkoopen, zal zich moeten aansluiten bij een der provinciale organisaties. Het is noodig, dat er voor de verdeeling uiteindelijke goedkeu ring van een onpartijdige instantie is. Daarvoor zal de Minister zich doen bijstaan door een nader aan te wijzen orgaan. Gedacht is hierhij aan een regeeringscom- missaris aan het hoofd van een regeeringsbureau, hetwelk aller minst uitgebreid behoeft te zijn. Volgens de N. R. Crt. is er, gezien de resultaten van de tarwewet, van het plan niet veel te verwachten. Het komt neer op een stabilisatie van de var- kensteeit (malthusianisme) en van de varkensprijs. Maar het meest treffend is nog, dat de verliezen van den export moeten worden gedekt door den binnenlandschen omzet. M. a. w., de Nederlanders moeten hun spek duurder betalen, opdat de Engelschen het goed- kooper zouden hebben, evenals het met de boter gesteld is, die naar Duitschland gaat voor minder prijs, dan wij ze betalen moeten. Het is te hopen, dat die maat regelen spoedig overbodig zullen worden. Kameroverzicht. De derde kruiser. Nadat Donderdag het wetsont werp tot wijziging van de Indi sche begrooting 1932, wat den bouw van een derden kruiser voor Indië inhoudt, door enkele leden van de Tweede Kamer is bestreden en verdedigd en ook is verdedigd door den Minister van Koloniën, de heer De Graaff, Zijn scherp Itallaansch gnjicht wis» (Wordt vervolgd) AXELSCHE COURANT 43) Mijn arrestatie was de eerste over winning in hun pogen om den kuning van het plan, dat de Rambouillet er met zooveel moeite had doorgekregen, af te brengen. De maarschalk-provoost zag dit ook wel in. Hij wist dat het bevelschrift, dat hij in handen hield, alleen geldig was wanneer de oude partij wederom overwon en daar hij zag dat de Ram bouillet voet bij stuk hield, gaf hij toe. De Rambouillet nam mij bij den arm en haastig staken wij de binnen plaats over. Tot zoover was alles goed gegaan en ik begon meer moed te krijgen. Maar de Rambouillet ver zekerde mij echter, dat het ergste nog komen moest. Ik was dus niet ver baasd, toen op het oogenblik dat we de antichambre binnentraden, er een kamerdienaar op ons toekwam, die ons zeide, dat de koning niemand ontvangen kon. Hij zal mij wel ontvangen, ant woordde de Rambouillet met een hooghartigen blik de fluisterende pages en lakeien opnemend, die eensklaps heel beleefd werden. Ik heb dringende orders om nie mand binnen te laten, markies. Zeker, zeker. Maar dat heeft geen betrekking op mij. zeide mijn metgezel onvervaard. Ik ben er van op de hoogte wat de koning op het oogenblik doet en ik moet er hem bij helpen. Met een enkele handbeweging duwde hij den man opzijde en opende het vertrek van den koning. Hij was bezig met zijn rijlaarzen aan te trek ken, terwijl eenige hovelingen bij hem stonden. De koning schrok een gs- zins toen we binnenkwamen en net zijn rijzweep op den grond vallen, terwijl de hovelingen er uit zagen als schooljongens, die op heeterdaad be trapt worrien. De koning herstelde zich echter dadelijk en ons den rug toedraaiend ging hij voort met over onbeduidende dingen te praten, die hem gewoonlijk bezig hielden, maar ofschoon hij op onbevangen toon sprak, kon men zien, dat de strakke blik, waarmede de markies hem aan staarde, hem hinderde. Mijn moed begon weer te zakken en ik begreep niet, waarom ik me tot dat alles had laten overhalen. Ik zag dat de koning steeds ontstemder keek en als ik slechts naar den brutalen lach van de Retz zag en naar de twee pages, die aan het eind van het ver trek me spottend opnamen, begreep ik, dat er geen ontkomen meer aan zou zijn. De koning scheen steeds boozer te worden en eindelijk fluisterde hij een van de pages iets in. Deze kwam daarop langzaam naar ons toe. Mijnheer de R uhbouillet, zeide hij op kouden toon, Zijne Majesteit is ont stemd door de tegenwoordigheid van dezen heer en verzoekt hem het ver trek te verlaten, Het woord van Zijne Majesteit is wel, antwoordde mijn beschermer, een diepe buiging makend en op zeer helderen toon sprekend, maar de zaak, waarvoor dele edelman hier komt, is van het grootste belang en heeft be> trekking op den persoon van Zijne Majesteit. De Reiz lachte sarcastisch. De andere hovelingen keken ernstig. De koning haalde de schouders Op, maar na een oogentlik aarzelen, waarin hij beurtelings de Retz en de Ram bouillet aankeek, wenkte hij den laat ste om nader te komen- Waarom hebtu hem meegebracht? mompelde hij ontevreden. Ir heb immers bevel gegeven dat hij in hech tenis zou worden genomen. Hij heeft u dingen mede te dee- len. die hij u slechts in het geheim kan mededeelen, antwoordde de Ram bouillet, en keek den koning zoo vecl- beteekenend aan, dat deze zich plot seling zijn onderhoud met de Rosny en de rol, die ik daarin gespeeld hac, scheen te herinneren. Hij schrikte tenminste op, met het gezicht van iemand die plotseling wakker wordt. En om te verhinderen, dat deze mededeelingen u zouden bereiken, sire, ging de Rambouillet onvervaard voort, hebben zijn vijanden misbruik gemaakt van den welbekenden zin voor recht vaardigheid van Zijne Majesteit. O, ja, wacht even, riep de k >- ning uit. Die man heeft een priester vermoord, herhaalde hij vertrouwelijk alsof hij nu de geschiedenis pas bi greep. Daar is geen woord van waar sire, al vraag ik u vergiffenis, dat ik u moet tegenspreken, antwoordde de Rambouillet op aftemten toon. Kom, kom. Dat is een uitgemaakte zaak, zeiae de koning humeurig. A's u blijft volhouden, sire, da* hij vader Antoine gedood heeft, dan zeg ik, dat dat niet waar is. Maar dan weet je er niets van af, hield de koning vol» Maar nu scheen maarschalk de Retz het noodig te vinden om tusschen- beide te komen. Moeten we van het veitrek van den koning een rechts zaal maken? vroeg hij effen. De Rimbouillet nam geen notitie van hem. Miar de Briihl, zeide de koning, de Brü'il zegt het. De Briihlriep mijn metgezel nu met zooveel heftigheid uit, dat de koning er van schrikte. Maar Uwe Majesteit heeft toch zeker niet de woorden vertrouwd van iemand, waarvan hij weet dat hij er belang bij heeft om dezen man te bekladden. Nu scheen de koning zich mijn os- aangenaamheden met de B.ilhl te herinneren. Besluiteloos bleef bij een oogenblik staan en maakte de eigen aardige opmerking dat we allemaal een stel verraders waren en dat hij niemand meer kon vertrouwen. Maar mijn beschermer had de rechte snaar getroffen, want eindelijk wenkte hij de Retz dat deze achteruit zou gaan en zeide op naren toon tegen de Ram bouilletVerklaar je verder. De^e antwoordde als volgt: Majes teit, de moord heeft ongeveer tegen zonsondergang phats gehad en nu is mijn neef, Francois d'Agen, buiten en die kan Uwe M j steit mededeelen, dat hij van één uui voor zonsonder gang tjt één uur er na, bij dezen edelman is geweest. De heer de Marsac kan dientei g?volge moeilijk de moordenaar zijn en daarom moet de maarschalk maar ergens anders gaan Soeken, ais hij op wraak zint. Rechtvaardigheid, geen wraak, mlinheer, zeide de Retz met een duis teren blik. zijn verwarring goed te beheerschen, maar een paar kleine roode vlekken op zijn olijfkleurige wangen verrieden zijn woede. Hij was in een moeilijker positie dan zijn tegenstander, want waar deze voor een eeilijke zaak op kwam, wist hij zichzelf een verrader die elk oogenblik door de mand kon vallen. Laat de heer d'Agen binnenko men, zeide koning Hendrik kortaf. En ais Uwe Majesteit het goed vindt, dan ook mijnheer de B.iihl, voegde de Rttz er bij. Als u ten minste op een zaak wenscht terug te komen, die naar ik meende, geregeld was. De koning knikte koppig met een woedend gezictt. Hij staaide met zijn schichtige oogen, die zelden iemand recht aankt ken, naar den grond en dit maakte, dat hij nog krommer liep dan ooit. F.r waren zeven cf acht kleine hondjes in het vertrek en ter wijl wij op de komst van de ge noemde personen wachtten, smeet hij ze één voor één in hun mand, als om lucht te geven aan zijn boosheid.{ De getuigen verschenen spoedig, gevolgd door de hertogen van Ne- vers en Mercoeur en den heer de Ciillon. De twee hertogen groetten den mar kies vormelijk eR begonnen nu op onderdrukten toon met de Retz te spreken, die hen trachtte over te halen om zijn zaak te steunen. Ze schenen er echter weinig lust in te hebben. Ze haalden tenminste min achtend de schouders op, alsof ze da geschiedenis onbeduidend vonden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1