Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaand er en No. 20. VRIJDAG 10 JUNI 1932. 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Raadsverslag. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTIËN van 1 tet 5 regels 60 Cent; voor eiken regel meer 12 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën werden fran«o ingewacht, uiterlijk t«t Dinsdag- en Vrqdagveormiddag 11 ure. Eerste Blad. Vergadering van 2 Juni 1932. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. III. Dhr. D1ELEMAN Dat wil ik niet ook Maar B en W. be slissen toch en als het niet goed gaat, heeft de Raad ook nog wat te zeggen. Het is al een jaar of tien, dat we aan het uitbrei dingsplan werken en het is reeds bijna vol. Nieuwe plannen zijn er niet in het vooruitzicht. En als er straten gelegd worden, dan beslist de raad en het is gebleken, dat ofschoon erop werd gewezen, toch de Prins Hendrikstraat verkeerd gelegd werd, wat niet meer is te her stellen. Wat geeft dan een com missie? Ze zijn aan de orde van den dag, maar ik zie niet in, dat ze noodig zijn. Dhr. VAN KAMPEN merkt op dat als men elders ziet, dat er een mooie aanleg is, vraagt men aan den Raad, behoudens goed keuring van Ged St. voorgesteld. Het voorstel wordt z.h.s. aan genomen. 6. Winkelsluiting. De Winkelsluitingswet geeft de gelegenheid, dat een Gemeente raad besluit tot het bepalen van hoogstens 21 dagen, dat de Win kelsluitingswet niet geldt, d.w.z. dat een later sluitingsuur kan worden bepaald. B. en W. zeggen niet eerder met een dergelijk voorstel te zijn gekomen, omdat men op het standpunt stond, dat een derge lijke wensch moest kenbaar ge maakt worden uit den boezem van die vereenigingen, die de belangen der winkeliers behar tigen. Thans zijn door de winkeliers- vereeniging Eendracht maakt macht" en de Ver. tot Bevorde ring van het Vreemdelingenver keer verzoeken daartoe ingediend. Daar de wenschen van beide Vereenigingen uiteenloopen, is met beider besturen geconfereerd. Als gevolg daarvan wordt voor gesteld om krachtens het bepaalde bij artikel 9 3e Lid der Winkel- zich af, of dat misschien het sluitingswet 1930 (Stbl. 460) de werk van een bouwcommissie is, maar men kan toch hier niet zeggen, dat er vruchten zijn van een schoonheidscommissie en daarom is het wel te wagen met een commissie om verbetering te krijgen. Spr. ziet zelfs geen be zwaar om iemand van elders te nemen. Ook wordt het werk belangeloos gedaan, spr. heeft althans niets gezien van kosten in de stukken. De VOORZ.Als we iemand van buiten nemen, moeten we toch minstens reis- en verblijf kosten rekenen. Overigens zijn er geen kosten, dan een kopje thee ter vergadering. Dhr. VAN KAMPEN Ik be doel ook niet iemand uit Amster dam, maar uit de omgeving Dhr. DE RUIJTER zegt, dat zijn stem niet afhangt van de samen stelling der commissie, want hij is hard vóór een commissie Maar toch gelooft hij dat het goed was, dat er een paar des kundigen in zaten, b.v. de gem opzichter en een vakman. En dan zal er wel zooveel burgerzin bestaan, onder de ingezetenen, dat men zich beschikbaar stelt om de gemeente van advies te dienen. Dhr. 't GILDE zou gaarne een voorstel in dien zin hooren De VOORZ. zegt, dat B. en W. hun voorstel zullen wijzigen en een voordracht zullen indienen Dhr. VAN BENDEGEM Als het kosteloos gaat, ben ik er voor Z. h. s. wordt alzoo besloten en de verordening goedgekeurd. 5 Wijzigen leerplan Tan de O. L. School. B. en W. deelen mede, dat sedert dhr. C. Dijkwel vorig jaar het onderwijs verliet, er geen enkele leerkracht op de school aanwezig was, die de bevoegd heid had om het onderwijs in wiskunde voort te zetten. Ook geen der sollicitanten voor deze vacature bezat die bevoegdheid. Waar volgens het leerplan 1 uur per week les in wiskunde moest worden gegeven, kon daaraan niet tneer voldaan worden, zoodat destijds in overleg met den heer Inspecteur van het L. O. dit uur aangewezen werd voor lezen". Voldoende aan art. 23 van de L. O. Wet wordt deze verandering volgende dagen aan te wiizen, waarop bij genoemde wet voor geschreven bepalingen omtrent hetsluitingsuur niet zullen gelden Woensdag en Donderdag voor Paschen en den 2en Paasch- dag; b. 30 April c. Hemelvaartsdag d. Woensdag en Donderdag voor Pinksteren, den 2en Pink sterdag en de Dinsdag na Pink steren e. 2 en 31 Augustus; f. 6, 26 en 31 December; g. en overigens 7 dagen, geen Zaterdagen of Zondagen zijnde, in het jaar, waarop de plaatse lijke vereenigingen winkel- of reclamedagen organiseeren. In verband met het bepalen dezer 21 dagen, was van het Be stuur der Vereeniging van Vreem delingenverkeer een adres inge komen, waarin zij verzoekt op de navolgende dagen het slui tingsuur vast te stellen op 10 uur des avonds a. Nieuwjaarsdag. b. Maandag, Dinsdag en Woensdag in de Paaschweek. c. 30 April. d. Hemelvaartsdag. e. Maandag, Dinsdag en Woensdag in de Pinksterweek. f. 2 en 31 Augustus. g. 5 dagen in de jaarlijks te organiseeren feest- en winkelweek in Augustus of September. h. 6, 25, 26, 27 en 31 Dec. De VOORZ. zegt, dat B. en W. gevraagd hebben aan de winke- liersvereeniging en aan de V.V.V. om vooi de 21 dagen geschikte datums aan te geven, doch daar de meeningen nogal uiteen liepen, is door B. en W. met de afge vaardigden van die vereenigingen een conferentie gehouden, naar aanleiding waarvan genoemd voorstel wordt ingediend. Spr. voegt hieraan toe, dat als 30 April op een Zondag valt, dan de dag daarna zal gelden. Dhr. VAN KAMPEN ziet niet, dat er beperkende bepalingen gemaakt zijn, zoodat de winkels zoo lang open blijven kunnen als men wil. De VOORZ.: Het voorstel strekt alleen tot bepaling van de 21 dagen waarop de Winkelsluitings» wet niet geldig Is. Dhr. VAN KAMPEN kan niet ge looven, dat het de bedoeling is dat op die dagen de winkels onbe perkt open mogen blijven. De Raad heeft niet alleen de bevoegd heid om de 21 dagen vast te stellen, maar ook om daarvoor een uur van sluiten te bepalen. Dat is in het voorstel niet opge sloten, maar is dat wel juist vraagt spr. en daarom zag hij liever een sluitingsuur bepaald en dan voor de Zaterdagen 101/, uur. Ook zou hij niet alleen voor 30 April maar ook voor de 2 Aug. en 31 Aug. willen doen gelden, dat de dag daarna be doeld wordt, als die dagen op Zondag vallen. De VOORZ. Dat laatste is ook onze bedoeling. Dhr. HAMELINK heeft zich afgevraagd waarom wordt ge sproken van Woensdag en Don derdags en de Vrijdag zoo wordt uitgesloten. De ervaring leert toch, dat de drukte in de winkels zwelt naar mate men de feest dagen nadert en daarom stelt hij voor om in plaats daarvan te lezen Donderdags en Vrijdags. De VOORZ. zegt dat het voor stel zoo is opgemaakt in overleg met de beide vereenigingen, die het zoo wilden. Dhr. HAMELINK zegt dat hij wel het verzoek van V.V.V. heeft Aldus gewijzigd wordt het voorstel metalg. st. aangenomen. 7. Vaststellen instraotie's, enz. Als gevolg van het nieuwe Ambtenaren Reglement stellen B. en W. voor, met intrekking van de bestaande verordeningen de instructie's vast te stellen, zoo als deze in ontwerp bij de stukken ter inzage hebben ge legen. Deze instructies gelden de werkzaamheden van a. de ambtenaren ter secretarie; b. de gemeente-boden c. den gemeente-opzichter. De instructies worden z. h. s. vastgesteld, evenals d. het besluit, waarbij de gas fabriek als tak van dienst als bedoeld in art. 252 van de Ge meentewet, wordt aangewezen e. de verordening voor het kasbeheer van de gasfabriek, en f. de verordening op het be heer der gasfabriek. (Daar deze instructie's voor het grootste deel het ambt zelve betreffen en alzoo voor het pu bliek van minder direct belang zijn, zien we het nut er niet van gezien, maar van de winkeliers- vereeniging lag er geen verzoek bij de stukken. Hij blijft erbij, dat het wenschelijk is, dat in plaats van Woensdag, Vrijdag gelezen wordt. Dhr. OGGEL zegt dat er bij de bespreking bleek, dat er nog 7 dagen beschikbaar bleven voor de openstelling en toen de Woens dagen voor Paschen en Pinkster erbij zijn genomen, omdat som migen meenden, dat het's Woens dags drukker was dan Vrijdags. Spr. meent dat het ook Vrijdags wel druk kan zijn, maar dat ligt misschien aan den aard der win kels. Hij heeft geen bezwaar om het voorstel te veranderen. Dhr. VAN DE BILT wijst erop, dat de beide ve'reenigingen voor den Woensdag waren het is dus geen vergissing en waarom zullen we 't dan nu veranderen Dhr. HAMELINK zegt, dat hij tal van winkeliers heeft gespro ken, die er anders over dachten. Bovendien er is zooeven gezegd een commissie geeft maar advies en de Raad beslist. Als er dus een onjuist advies gegeven wordt zal het toch niemand kwalijk nemen, als er een beter besluit genomen wordt. Het is, zooals dhr. Oggel zegt, zeer eigenaardig om die Vrijdag uit te schakelen. Op de conferentie waren ook niet de winkeliers, maar slechts een paar vertegenwoordigers der beide vereenigingen. Dhr. 't GILDE zegt, dat V.V.V ook liever de Vrijdag had. Dhr. DF. RUIJTER heeft ook winkeliers gesproken, die er an ders over dachten en vreemd vonden, dat de Vrijdagen eruit vallen. Dhr. 'T GILDE dacht, dat Goede Vrijdag bij de wet geregeld was en kon er dus in die week de Woensdag bij. De VOORZ.We zouden het dan alleen voor Pinkster te ver anderen hebben en dan rekening houdend met de wensch van dhr. van Kampen, aan 'tslot de be paling eraan toevoegen, dat die dagen de winkels tot half elf I open mogen blijven» in deze te publiceeren of te no- tuleeren. De klerken ter secretarie wor den aangesteld als le en 2e commies en adjunct-commies. Aan de instructie voor den gemeente-opzichter is het vol gende ontleend Hij staat onder de bevelen van B. en W. De werkkring omvat o a. het ontwerpen en uitvoeren van plannen en werken ten be hoeve der gemeente (ook toezicht houden) onderzoeken en rapport uit brengen van zaken, waarover advies gevraagd wordt door B. en W. voorstellen indienen voor ver betering van gemeente-eigen dommen toezicht houden op verorde ningen, voorzoover dit bij het gemeentebestuur berust zorgen dat de gem. werklieden geregeld werk hebben en controle daarop zorg voor gereedschappen, bergplaatsen en eigendommen. Ten opzichte van het beheer der gasfabriek zegt dhr. DE RUIJTER dat hij aan het slot van art. 1 leest: „De tarieven voor „gas, meterhuur en straatverlich ting worden bij Raadsbesluit „vastgesteld. Voor speciale ge tallen kunnen B. en W. een „afzonderlijke regeling treffen". Hieruit maak ik op, dat dus voortaan een kwestie zooals nu in behandeling is over levering van industriegas, is uitgesloten De VOORZ.Dat is goed ge zien. Wij achten het niet in 't belang van de fabriek, dat der gelijke zaken in den vollen Raad worden besproken en meenen, dat B. en W. bevoegd zijn om met bepaalde bedrijven contrac ten af te sluiten. Het is ook niet gewenscht, dat daarvoor eerst 'n raadszitting moet worden afge wacht; men kan nu vlugger af handelen. Dhr. De RUIJTER: Dan heb ik dus gelijk, wanneer ik meen, dat verschillen als nu over het tarief voor bakkersgas niet meer kunnen voorkomen nu mee. Is nu die bespreking, als de verordening aangenomen is, automatisch vervallen Spr. had zoo gedacht, dat B. en W. de bedoeling hadden om die kwestie wat uit te stellen, tot deze verordening is aangenomen en dan was 't van de baan. Spr. zou dat niet goed achten, want B. en W. hebben de zaak zelve in den Raad gebracht en nu moet de Raad er zich ook over kunnen uitspreken. De VOORZ.Zeer zeker, dat zal ook gebeuren in de volgende vergadering. Het is heelemaal niet de bedoeling geweest om die kwestie niet verder af te handelen. Dhr. D1ELEMAN zou het wen schelijk achten, dat B. en W., nu ze zelfstandig handelen, wat soe peler zullen zijn tegenover de genen, die bij de fabriek willen aansluiten voor gas. Het is noo dig vooral tegenover de Pezem, dat de menschen spoedig gehol pen worden en we niet wachten, tot we ze als klanten kwijt zijn. Er moet bij aansluiting niet op een paar meter gezien worden. De VOORZ.Er moeten toch grenzen zijn, dat is toch bij de Pezem ook zoo Dat is geen kwestie van soepelheid. Er is een norm genomen van 10 M. en wie verder afwoont, betaalt een kleinigheid per M. meer, anders is er geen eind aan. Dhr. 't GILDE zegt, dat het hem bekend is, dat de Peze m er in die gevallen niet naar kijkt en zeer soepel is. Dhr. OOQEL Nu dhr.'t Gilde lid van de gascommissie is, kan hij zijn invloed aanwenden om het zoo goed mogelijk te regelen. Dhr. DE RUIJTER vraagt of men uit het gehoorde moet op maken, dat de verhouding tusschen Gascommissie, fabriek en B. en W. wat stroef is Dhr. 't GILDE: Dat wil ik er niet mee zeggen. Ik wijs er al leen op, dat de Pezem niet op een paar meters ziet. Dhr. DIELEMAN zegt ook, dat hij de schuld niet wil geven aan bepaalde personen, maar dat het bezwaar bestaat. Hij weet een geval, dat iemand meer moet be talen voor gasaansluiting, omdat hij 5 M. verder woont en spr. had dien klant allang ingepalmd, want we raken door de Pezem hoe langer hoe meer klanten kwijt. De VOORZ.Dat gaat over een lengte van 5 M. verder. Enfin, we zullen het eens onder zoeken. S. Voorstel belastlngrerhoo- ging. B en W. stellen voor tot het wijzigen van de belasting-verorde ningen, zooals in de vergadering van 3 Mei j.l. is gedaan, thans naar aanleiding van een schrijven van Ged. St. B. en W. geven hierop de vol gende toelichting In de vorige raadsvergadering wer den voorstellen gedaan om het aantal opcenten van de Gemeentefondsbe- lasting te brengen van 70 op 80 en de Gemeente voor de Gemeentefonds- belasting te rangschikken in de 2e klasse. Belde voorstellen konden geen meer derheid Verkrijgen, zoodat de finantl- eele positie der gemeente daardoor niet verbeterd werd en door de steeds De VOORZ.! Juist, onder deze aanhoudende werkloosheid verzwakt is. verordening kan dat niet meer. Dhr. DE RUIJTFR kan zich daarmee wel vereenigen, al is het toch, dat er verschil van meening kan bestaan tusschen den Raad en B. en W. Hoe staan we daar Een schrijven van Ged. Stspoort aan om opnieuw deze voorstellen aan den Raad te doen. Worden deze op nieuw verworpen, aldus schrijven Ged. St., dan zal dat College onderzoeken of aan de begrooting voor 1832 goed keuring dient te worden onthouden, AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1