Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaan deren. No. 19. DINSDAG 10 MEI 1039 48e Jaarg. Raads verslag. FEUILLETON. Een moeilijke taak. J. C. VINK - Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Cent; franco per post 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. Zitting van 3 Mei 1932. Aanwezig alle leden, behalve de heer Oggel, die door onge steldheid was verhinderd. Voorzitter de heer F. Blok, burgemeester. 11 (Slot). Dhr. VAN KAMPEN zegt, dat hij gedeeltelijk het financieel be leid van Gedeputeerde Staten wel prijzen kan en 'ook, dat zij onzen Raad willen waarschuwen en aan raden het voorstel van B. en W. over te nemen. Ook is er z.i. wel te praten over de classifi catie, want als de levensstandaard daalt, dan staat ook een inkomen van f 700 gelijk met een van f 800 in een duurdere tijd. Maar toch, zegt spr., valt het mij moeilijk om met het voorstel van het college mede te gaan. Naar het mij voorkomt moeten twee dingen voor ons vast staan: le. dat de belastingen niet meer worden verzwaard en ten 2e. dat alles moet worden aangewend, om de door de crisis getroffenen zooveel mogelijk te steunen. De belas tingen mogen daarom niet worden verzwaard, omdat er naar mijn meening al een te groote last op het volk wordt gelegdlasten, die zich in verschillenden vorm openbaren. En waar ons nationaal vermo gen naar de meening van des kundigen niet veel meer is dan dat van voor den oorlog, zoo spreekt het vanzelf dat alles, ook de belastingen, in overeenstem ming met dien tijd moeten wor den gebracht en al maak ik mij geen illusie, dat dit terstond zal verwezenlijkt worden, daar we de liquidatie van de oorlogsjaren voor onze rekening zullen moeten nemen, daar mogen we toch wel alle krachten inspannen om een verhooging te voorkomen. Dit klemt te meer M. de V. daar er niet alleen gewaakt moet worden voor het huidige natio naal vermogen, maar er zelfs ver meerdering zou moeten plaats 33) Mijnheer, begon de jonge man wederom, u hebt op mijn teenen getrapt. Ik zie daar, dat u een flink wapen hebt, willen we morgen in het park eens probeeren wie de meeste handigheid heeft in het hanteeren er van Ik kon niet nalaten om te glimla chen om die uitnoodiging. Het was een klein mannetje, met een zacht rose gezichtje, voorzien van een dun zwart snorretje en een parel in het oor. Hij was het type van een ijdele hoveling. Met genoegen, mijnheer, ant woordde ik. als u tenminste uw vader Of uw ouderen broer medebrengt. Wat hij hierop antwoordde weet ik niet, want op dat oogenblik bereikten we de dettr van het woonvertrek. Er stond een zaalwachter, zoodat mijn jonge vriend achteruit moest gaan en me alleen laten binnentreden. Het was een schitterend en tegelijk somber schouwspel, dat me daar wachtte. Het hof was in rouw over den dood van de koningin-moeder en daarom Was zwart de overheerschende kleur Vah de costuums, die overvloedig met juweelen waren afgezet. Het ruime en hooge vertrek was met tapijten be hangen en verlicht door in zilveren kandelaars brandende kaarsen. Aan de tafel voor den haard was een groep hovelingen aan het spelen. Aan een tweede tafeltje werd eveneens ge» speeld. In een hoek zaten twee of drie {kmc* rond eon rood grof uitziend hebben. Immers ons huisgezin wordt steeds grooler, en moeten we er dus op bedacht zijn op vermeerdering. Zij is voorts geboden omdat de belastingschroef niet dermate mag worden aangedreven, dat ervoor het terrein van de kerk en haar armenzorg geen expansie meer zou overblijven. En waar wij anderszins er prijs op stellen de door de crisis ge troffenen door de moeilijkheden heen te helpen, daar ligt naar mijn overtuiging de oplossing hierin dat geheel ons privaat leven en de salarissen naarbeneden zullen moeten worden gebracht en daar ligt naar mijn overtuiging een oplossing om althans voor belastingverhooging te worden gevrijwaard. En is, daar we onze overheid de geldmiddelen niet mogen ont houden, tevens de weg aangegeven waar zij aan de geldmiddelen kan komen. En nu kunnen we op onze begrooting de bezuiniging toepassen, waar wij ook niet aan zullen ontkomen. Echter stuit dan dit tegen de borst, dat wij hier op de kleine posten en sa larissen zitten te knabbelen en de groote posten en salarissen niet worden aangeroerd, en daar om zou ik het recht van petitie willen toepassen, en in dit geval bij de Staten der Provincie de belangen van onze gemeente en ingezetenen voorstaan. Immers zijn wij de natuurlijke verdedigers van die belangen en het kortweg zeggen dat we vóór we tot ver hooging der belasting overgaan een ingrijpende bezuiniging zou den willen zien, die door de Staten der Provincie kan worden toegepast. Stemmen Zeer juist. Dhr. HAMELINK zegt, dat de Voorz. gezegd heeft, dat door deze voorstellen de mindere klasse niet zou getrofien worden, maar spr. bewijst dat en zegt, dat het juist daarom des te erger is, omdat de belastingpenningen van de arbeiders broodcenten zijn. Van de hooge salarissen kan wel iets af ook voor belas man, die pand met hen verbeurde. In het midden van de kamer trok een man van middelbare grootte met een zeer opgewonden gezicht de aan dacht. Hij was op een tafel gezeten en hield zijn luisteraars bezig meteen levendig verhaal, waarin veel kracht termen voorkwamen. Bij den haard stond een zeer rijk gekleede edelman met een groot ordeteeken op de borst. Ik bemerkte dat het opgewekte ver haal van den man aan de tafet over hem ging, maar hij scheen er weinig notitie vaH te nemen en knoopte een gesprek aan met een van de hovelin gen die naast hem stond. Ik hoorde mompelen dat Crillon te veel had ge dronken en ik bemerkte thans tot mijn verbazing, dat de man, die op de tafel zat, een beroemd krijgsman was. Ik stond hem nog verbaasd aan te kijken, want zoo lang als ik leef heb ik me moed niet anders kunnen indenken, dan samen te gaan met bescheiden heid, toen de deur plotseling openging en er groote opschudding onder de hovelingen ontstond. Crillon spiong van de tafel en holde naar de deur, baron de Biron, want de edelman naast het vuur was niemand anders, wachtte met een onbewogen gezicht af, wat er ging gebeuren en de Ram- bouillet oomerkend, voegde hij zich bij hem. Ook ik bleef in de nabijheid van dezen. Crillon had zich reeds meester ge maakt van den koning, die binnen was gekomen en deed op luide la» waaierige wijze zijn beklag, Biron, die zag dat het nog steeds over hem ging, zette zich op een stoel tegen den wand, terwijl de Rambouillet zich met eenige heeren naar den ko ning begaf» DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Pestrek. 60263. ADVERTBNTIÊN van 1 tot 5 regels 60 Centvoor elkoa regel meer 12 Cent. Qroete letters werden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën werden f r a n e o ingewacht, uiterlijk tet Diaedag;- en Vrijdagvearmiddag 11 ure. ting, dat wordt niet zoo gevoeld, maar als iemand die in de le klasse met een inkomen van f800 f 1.70 betaalt, in de 2e klasse f3 plus f2 10 is f5.10 moet betalen, dan is de verhoo ging van f3.40 die van die ïnen- schen gevergd wordt, te zwaar. En daarom zal spr. er niet vóór stemmen, voor dat spr. overtuigd is, dat er voor de werkeloozen geen geld meer zeu zijn. We kunnen 10 opcenten meer heffen en de gemeente in de 2e klasse zetten, maar waarvoor dat? noodig is, wordt niet gezegd. Is dat niet aan te wijzen, of durven ze het in Middelburg niet op papier te zetten De VOORZ.: Oho. Dhr. HAMELINK: Dan had u moeten vragen om het duidelijk uiteen te zetten. De VOORZ.Dat is ook tele fonisch gedaan en het is te sterk uitgedrukt, dat ze dat niet op papier zouden durven zetten. Dhr. HAMELINK: Ik spreek slechts vragenderwijs. Maar men moet met die heeren niet zoo zachtzinnig zijn, ze zijn het op ons ook niet en zeker niet op arme menschen. En wat dhr. van Kampen be treft, die had eenige jaren gele den met ons mee moeten werken, toen wij zeidenIaat ons een oorlogsbelasting instellen en daaruit een fonds stichten voor de kwade tijden. Misschien hebben de kiezers dhr. Van Kampen te laat ontdekt, anders had hij hier eerder zijn voorstellen in dien geest kunnen doen, maar het is nu niet meer de tijd om het verzuim uit de goede jaren goed te maken. Maar de belas ting mag niet verhoogd worden voor degenen, die als werkeloo zen langs de straat slenteren Er is ook gezegd, dat de onvoorziene uftgaven f 4000 zijn, maar spr. meent, dat die toch hooger ge raamd zijn De VOORZDat is zoo, maar er is al een gedeelte van ge bruikt. Dhr. HAMELINK zegt, dat hij toch de noodzakelijkheid van deze De koning, die hem opmerkte en dit zeker als een welkome afleiding be schouwde, beduidde Crillon, dat hij zich terug zoude trekken. Ja, ja, dat heb je me vanmorgen al verteld, zeide hij goedmoedig, daar hebben we de RamboHiliet, die, naar ik hoop, iets nieuws te vertellen heeft. Laat hem maar beginnen. Lieve hemel, man, kijk me niet aan alsof je me zoudt willen verslinden. Kom ga uit den weg en zoek ruzie met iemand van je eigen soort. Crillon trok zich daarop grommend terug en Hendrik knikte de Rambouiüe! toe: Wel vriend, weet je niet een nieuwtje? riep hij vroolijk. Hij zag er heel wat opgewekter uit dan den vorigen avond, toch was er een achterdochtige trek om zijn onte vreden mond en had hij iets onrustigs in zijn sombere oogen. Een nieuwe gast, een nieuwe vriend ofeen nieuw spel? Wel wat heb je? Een nieuw gezicht, inderdaad, sire, antwoordde de markies, een diepe buiging makend en een weinig op zijde gaand om mij door te laten. Wel, Iaat ik dan eens kennis met u maken, zeide de koning snel. Te midden van hit algemeene gefluister, reikte hij mij de hand. Maar u zult zeker wel iets te verzoeken hebben, mijn vriend, zeide hij, nadat ik was opgestaan van de diepe buiging die ik maakte. Ja, sire, antwoordde ik, ik wilde u vragen Daar heb ik het net bij het rechte eind gehad, zeide de koning, zijn hand met een glimlach opheffend. Hij verlangt iets van me. waarom wil hij mij verzoeken de Rambouillet Sen klein kemmapdo, antwoordde drastische maatregelen niet inziet. Spr. is tegen de 2e klasse, maar voor de opcenten verhooging is hij te vinden. Dhr. VAN DE BILT wijst er op, dat als B. en W. de opcenten maar tot 80 verhoogen, dan de verschuiving naar de 2e klasse noodig is, anders komen we nóg tekort. Dhr. HAMELINK: Als we een strop hebben van f2800 dan ben ik bereid die te helpen delgen, maar verder moet men niet gaan. Dhr. DE RUIJTER merkt op, dat er nog slechts f4000 on voorzien is en er f2800 te kort is op de begrooting, zoodat er nog f 1200 over blijft. Maar nu loopt ook het bedrag dat voor de werkloozen beschikt was, ten einde en spr. gelooft, dat er toch nog wel vopr 4 maanden steun bij den Raad zal moeten worden aangeklopt. Hoe hebben, vraagt spr., B. en W. daarover gedacht Of zijn er nog andere bronnen, waar uit geput kan worden, want met die f 1200 kunnen niet veel uitkeeringen geschieden De VOORZ. zegt, dat B. en W. dien toestand zeer zeker hebben ingezien en gezegd heb ben nu is dat nog het middel, nl. de voorstellen van heden. Het is niet bekend, hoe het met de werkloozen zal gaan, maar verwacht wordt, dat we te kort zullen komen en daarvoor moet dekking gezocht worden, anders eindigen we het volgend jaar met een groot nadeelig saldo en is het te wachten, dat de belasting voor 1933 zeer hoog zal worden. Vandaar dat B. en W. nu het middel aan de hand doen om tot een geleidelijke verhooging te komen en met een niet te groot tekort te beginnen. Dhr. DE RUIJTER vindt f1200 een minimum bedrag en zooals het nu staat met de steunuitkee- ring en we keeren uit, dan is binnen een paar dagen het geld op en is er geen cent voor de volgende maanden. Spr. is ook tegen belastingverhooging, maar hoe moet het dan gaan We moeten toch zeker nog enkele de Rambouillet, die klaar was zijn rol te spelen. Uwe Majesteit zou me zeer verplichten, als hij het verzoek van mijnheer de Marsac inwilligde. Ik sta er voor in, dat het iemand van ervaring is. Wel, wel, een klein kommando 1 riep Hendrik uit, een plotselinge ont stemming voorwendend. Ja, dat is iets wat iedereen graag wil hebben, als ze geen groote commando's willen. En toch geloof ik, ging hij voort, ter wijl hij een doos confituren opnam, die naast hem stond, toch geloof ik, dat, als ik je zin doe, dat je dan zult blijven mokken, zooals ze dat allemaal doen. Uwe Majesteit heeft nooit reden gehad zich in een enkel opzicht over mij te beklagen, zeide de markies, die zijn rot vergat of er misschien te trotsch voor was. Kom, kom 1 Qeef het hem maar en val me dan niet langer lastig, zeide de koning. Zal twintig man vol doende zijn Uitstekend, sire. Mijnheer de Marsac, begon de koning weer, terwijl hij geeuwend knikte, uw verzoek is ingewilligd. Daaf ginder zult u wel aangenaam gezelschap vinden, voeg u daar maar bij. En nu de Rambouillet, ging hij vroolijker voort, alsof hij over iets heel interressants ging beginnen - Hier is een nieuw soort van confitu ren, die Zamet me gezonden heeft. Ik heb er mijn hondje al ziek mede gc» voerd. Wil je het niet eens proeven? Er zijn witte bramen in. Ik drentelde intusschen naar het groepje dames, dat aan de andere zijde van het vertrek zich met een aeifde aantal edellieden bezig hield, duizenden guldens beschikbaar hebben De VOORZ. zegt ook, dat er geen sprake van is, dat er aan 'teind van 't jaar geen werkloozen meer zouden zijn in de gemeente en zonder verhooging van de be lasting is daar geen dekking voor en komen we dus tekort. Dhr. DIELEMAN zegt, dat zulks niet het geval zou zijn, als al onze menschen op de fabriek te Sluiskil' werkten, maar dat is niet zoc. Er komen van alle kanten uit verschillende gemeen ten menschen werken. Spr. vraagt of er ook langs dien weg geen verbetering mogelijk is De VOORZ. zegt, dat zooveel mogelijk alles gedaan wordt, om Axelsche werkmenschen aan de fabriek te krijgen, maar al onze werkloozen zouden er toch geen plaats kunnen vinden. Dhr. VERSCHELLINQ is het wel eens met dhr. Dieleman maar men kan onmogelijk midden in een bedrijf maar andere menschen nemen, voor degenen, die met hun werk op de hoogte zijn. Er wordt altijd naar de fabriek ge zien. maar men Iet niet op de boeren. Men kan op het land de vruchten niet van het onkruid onderscheiden. Waarom zet men dan daarvoor geen menschen aan 't werk Dhr. VAN BENDEQEMDhr. Hamelink heeft wel gezegd, ik wil desnoods dekking helpen zoeken voor de f 2800, door mid del van 10 opcenten meer op de fondsbelasting, maar voorzitter, ik kan op geenerlei manier met be lastingverhooging instemmen. Ik wil in de eerste plaats salarisver mindering en wel progressief, ge lijk mijn voorstel luidt, want langs dien weg kan nog wel een steentje bijgedragen worden. En niet maar direct opcenten bij de belasting. De VOORZ.Goed, als we nu uw meening volgen zouden en korting op de salarissen toepas ten, dan kregen we f 1600 vrij, maar dat is nog geen f 2800. De presentigelden beloopen f500, is totaal f 2100, maar waar moet dan het andere vandaan komen maar de schoonheid van deze vrouwen en het pleizier, dat ze onder elkander hadden deed me er maar van afzien me bij hen te voegenik keek daarom rond of er niet iemand anders was waar ik me mede bezig zou kunnen houden. Ik behoefde niet lang te zoeken. Crillon, die zich nog op stond te eten van ergernis, liep vlak bij de plek waarop Biron was gezeten, met woe dende blikken op en neer; maar deze laatste was in slaap gevallen of hield zich tenminste zoo. Crillon heeft tegenwoordig voort durend aanvallen van woede, fluisterde een hoveling achter mij. Ja, antwoordde een ander. Het is jammer, dat er niemand hier is, die hem zou kunnen temmen; maar hi] heeft zooveel invloed en bovendien kan je niet tegen hem vechten. Hij is nu eenmaal altijd de sterkste, zeide de eerste wederom. Opeens kreeg ik een sterk verlangen om Crillion te temmen, maar ik had hieraan nog geen gevolg kunnen ge ven, toen iemand me met de elleboog aanstootte en omkijkend zag ik dat het de jonge man was die op dc trappen naast me had geloopen. Mijnheer, lispelde hij met dat zelfde dunne stemmetje, ik geloof, dat u een paar minuten geleden op mijn teen hebt getrapt. Ik staarde hem verbaasd aan, niet begrijpend wat hij bedoelde metweef dat onzinnige gezegde te herhalen. Wel mijnheer, antwoordde ik droog, en a's ik dat nu deed? Misschien, zeide hij, kan het gebeurde van dezen morgen aanleiding zijn dat ik u even aan iemand voorsttfi (Wordt vetvoigd) AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1