Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan deren. No. 10. DINSDAG 3 MEI 1932. 48e Jaarg. J. C. VINK - Axel. Voor de zuivelindustrie. FEUILLETON. Een moeilijke taak. Buitenland. Dit blad verechijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 Centfranco per p®st 1 Gulden. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER-UITGEVER Bureau Markt C 4. Telef. 56. - Postrek. 60263. ADVERTENTltN van 1 tet 5 regels 60 Centvoor eiken regel meer 12 Cent. Greete letters werden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiBn werden f r a n e ingewacht, uiterlijk tet Dinsdag- en Vrijdagveermiddag 11 ure. Duurder melk, duurder boter, duuider kaas om de zuivel industrie te redden. Verschenen is een wetsvoorstel als tijdelijke maatregelen, tot hulp verleening aan „de melkvee houderij". Het heeft tot strekking om dit bedrijf te redden van „economi- schen ondergang" zijn bevolking van „algeheele verarming". De toestand in ons zoo bij uit stek nationale landbouw-bedrijf is zeer ernstig. De internationale economische omstandigheden (En geland, Duitschland, Scandinavië) hebben met name onze zuivel- export ontzaglijke verliezen be rokkend. Gestadig nam de uit voer van onze zuivel-producten af. Toen onze export zich daarop meer in het bijzonder naar Frank rijk en België richtte, begon eerst genoemd land den invoer aan zienlijk te beperken en België maakte zijn invoerrecht zeven maal zoo hoog. Ook hier geen uitkomst. Wil men een enkel cijfer? Terwijl in de jaren 1929, 1930 en 1931 de uitvoer van Nederlandsche boter nog gemid deld 37 millioen kilo bedroeg, zal dit cijfer over 1932 dalen tot ongeveer 18 millioen, dus bene den de helft, indien althans het bedrijf door de thans voorgestelde maatregelen zal worden gesteund. Beteekent deze export-vermin dering een ontzaglijke klap voor 't melkvee-bedrijf, het zwaard sneed ook nog van den anderen kant, want door de daling van den uitvoer en de daling van den wereldmarkt-prijs ontstond een aanzienlijke vermindering van den prijs der zuivel-producten in ons eigen land. leder weet, hoe goedkoop ze op het oogenblik zijn. Hierdoor werd deze toe stand in het leven geroepen, dat elke liter melk, dien de veehouder levert,, hem op het oogenblik een tekort van 2 cent opbrengt, en wanneer men nu weet, dat er per jaar ruim 3 milliard liter melk tot zuivel-producten worden verwerkt, leert een eenvoudige Ik wil u dat wel zeggen, sire, antwoordde de Rosny op ernstigen toon, dat de koning van Navarre slechts popnlair is in een derde ge deelte van het rijk en dat hij slechts machtig is, wanneer hij met u vei- bonden is. Ten tweede, sire, is het in zijn voerdeel de koninklijke macht te ondersteunen, waarvan hij de op volger is. En ten derde moet het voor uwe majesteit toch wel van belang zijn, om de hulp van een bloedver want aan te nemen in plaats van die van een vreemdeling, die, ik houd het vol, sire, niet goeds met u voorheeft. De bewijzen, zeide Hendrik op dwingenden toon, geef mij bewijzen. Die kan ik u binnen een week geven. Maar denkt u er om, dat u mq geen praatjes wijsmaakt, zeide de ko ning achterdochtig. U zult de plannen van Turenne kennen en dat wel van iemand, die ze hem aelf heeft hooren uiten. De koning keek verbluft naar de Rosny, stond een oogenblik stil en zette toen weder zijn eentonige wan* deling voort. Wel, zeide hij, als u dat doen wilt, wat mij betreft.,. De rest ging voor mij verloren, daar fce weer verder liepen. De markies de Rambonillet scheen ongeduldig te worden en toen ergens een klok half elf sloeg, zag hij me gap ti maakt* een beweging, alsof som dat alléén hierdoor reeds een verlies van 60 millioen gul den voor het veehouders-bedrijf ontstaat. De toestand zoo deelt de Regeering mede is zóó ernstig geworden, dat er „groote gevaren" zijn ontstaan en dit belangrijke en nationale bedrijf voor „econo- mischen ondergang" moet worden behoed. Hoe? Er zal een Crisis-Zuivei-fonds worden ingesteld, onder beheer en leiding van een Crisis-Zuivel- Centrale. Uit dit fonds zal aan de melkvee-houders een toeslag worden verstrekt voor eiken liter melk, dien zij leveren en die (onder controle) tot zuivel wordt verwerkt. Hoe groot die toeslag is, zal afhangen van den stand van den boter-prijs op de wereld markt. Hij kan nu eens hooger, dan weer eens lager zijn, doch zal in ieder geval voldoende wezen om de melk een bepaalden voor de instand-houding van het bedrijf voldoenden prijs te doen bereiken. Maar hoe komt het Crisis- Zuivel-fonds nu aan het geld Uit de schatkist? Neen. Dat geld zullen wij, boter- en kaas verbruikers (en margarine-ver bruikers) er gezamenlijk in moe ten brengen. Er zal namelijk geen boter of kaas meer verkocht en geleverd mogen worden zonder melk. Er worden dus zuivel merken ingevoerd, op dezelfde wijze als er sigaren- en sigaret ten-banderolles zijn. De prijs van het zuivel-merk staat niet vast en hangt (evenals de toeslag op de melk, die de veehouder krijgt) van de omstandigheden af. Men begrijpt natuurlijk, dat de boter en de kaas in prijs even veel zullen stijgen als het merk kost. Goed zullen misschien velen zeggen dan gaan we margarine eten. Maar daarmee is men er niet. Want de margarine-fabri kanten worden verplicht voortaan een vrij belangrijke hoeveelheid boter (ongeveer 50 pet.) in de margarine te mengen deze boter hij den koning in de rede wilde vallen. Hij bedwong zich echter, maar fluis terde mij in, dat de koning gemist zou worden als hij zoo lang weg bleef. Tot nu toe was ik een sprakelooze geduldige toeschouwer geweest van deze gebeurtenis, die mijn nieuws gierigheid buitengewoon had gaande gemaakt, en daar sedert eenigen tijd de eene verrassing op de andere volg de, begon ik het te betwijfelen of ik het wel was, die sich in de onmid dellijke nabijheid van den koning be vond gedurende een onderhoud, dat over de grootste belangen van Frank rijk ging. Was dat dezelfde Marsac, die nog kort geleden aan het hof te St. Jean d'Angely op de meest min achtende wijze was behandeld ge worden Ik schrikte ineens op uit mijn ge mijmer door de luide stem van de Rosny, die mij bij den koning riep. Ik ging naar hem en knielde voor hem neer, zooals ik de Rosny voor hem had zien knielen, en stond weer op zooals hij dat eveneens gedaan had. De koning zeide nu eensklaps tot mijMijnheer de Rosny heeft me verteld, dat u graag een betrekking aan het hof zoudt willen hebben. Ik, sire, stamelde ik, nauwelijks mijn ooren geloovend. Ik begreep er niets van en staarde hem met open mond aan. Er zijn maar weinig dingen, die ik de Rosny kan weigeren, vervolgde de koning op vluggen toon, en hij heeft me verteld, dat u een edelman van geboorte bent en dat u groote capaciteiten hebt. Daarom draag ik u op twintig mannen op te leiden voor mijn dienst. Rambouillet, ging hij l moet ook tegen (ongeveer) den hoogeren prijs gekocht worden, want ook voor de margarine zul len merken noodig zijn. Hierdoor zal dus ook de margai ine in prijs stijgen. Zelfs worden soortgelijke maatregelen getroffen voor andere vetten (spek, reuzel), maar daar gaan wij niet verder op in. Welnu, de opbrengst van die boter- en margarine-merken wordt in het Crisis-Zuivel-fonds gestort en hieruit ontvangt dan de melk veehouder zijn toeslag op de melk. Uit het bovenstaande volgt, dat de financiëele steun, dien het melkveehoudersbedrijf zal ont vangen, volledig door het publiek moet worden betaald. Wat de regeering voorstelt te doen is in wezen verhooging van den zui- velprijs, ten behoeve van de melkvee-houders. Niet ten on rechte echter wordt in de Me morie van Toelichting de op merking gemaakt, dat die ver hooging feitelijk beteekent het opofferen van een deel der (ab normale) prijs-verlaging, die de boter en de kaas hebben onder gaan. Ook de margarine zal in prijs stijgen. De Regeering schrijft: „In het meng-product zal het element margarine den zelfden prijs behouden wat ge schiedt is slechts menging der margarine met boter". Dit is natuurlijk juist, maar „het ele ment" boter zal het product in prijs doen stijgen, zij het dan ook, dat de kwaliteit evenzeer is toegenomen. Hoeveel zal nu de stijging bedragen Zooals we reeds zei den, staat het bedrag van de merken niet vast, maar de Re geering geeft toch in de Memorie een voorbeeld, waarbij zij aan neemt een heffing van 43% cent per kilo boter en van 32% cent per kilo margarine. Bij dit laatste cijfer is er op gerekend, dat er 50 pet. boter in de margarine gaat. De margarine-koopers krij gen dus voor de helft roomboter. Door het verleenen van den toe slag, zoo oordeelt de Regeering zal het bedrijf zich kunnen voort, je zult dezen heer wel morgen hierheen geleiden, opdat hij van een en ander op de hoogte wordt gebracht. U kunt nu gaan, mijnheer. Geen dank. En mijnheeer de Rosny, voegde hij er bij, zich tot mijn vriend wendend, wees voorzichtig dat u niet herkend wordt. Ik zou het vreeselijk vinden als u in handen van de Retz viel, want ik zou tot mijn spfjt niet te hulp kun nen komen. Ik dank uwe majesteit voor zijn zorgen, zeide de Rosny een diepe bui ging makend. Dat de heiligen u behoeden, zeide de koning godsdienstig, want uw meester en ik hebben u beiden noodig. We bogen allen, terwijl hij zich terugtrok. Vol ergernis volgde ik de Rambeuil- let en de Rosny, die heel wat meer voldaan waren over het verloop van den avond dan ik. We verlieten het slot op dezelfde behoedzame wijze als we gekomen waren, en nadat we bij de woning van de Rambouillet van dezen afscheid genomen hadden, zochten we zwijgend ons logement op. Ik had me vast voorgenomen niet het eerste te spre ken en wachtte of de Rosny ook iets zeggen zou. Ongetwijfeld begreep hij mijn ge voelens, want na Maignan en Simon te hebben gezegd dat ze niet meer noodig waren, begon hij zonder ver dere inleiding tot mei Kom, beste vriend, en hij legde zijn hand op mijn schouder en keek me aan op een wijze dis me dadelijk ontwapende, Kom, laten we elkaar niet verkeerd begrij pen, je denkt, dat je reden hebt om staande houden en zal onze export zich kunnen handhaven en zoo mogelijk weer een deel van het verloren afzetgebied ver werven. Hoe nu inzake deze regeerings- voorstellen te oordeelen Hier over een enkel woord. Het lijkt zonderling, dat in dezen tijd, waarin alle prijzen naar beneden gaan en naar be neden moeten gaan, ook volgens het oordeel der Regeering, zij zelf met voorstellen komt, waar door de boter met ongeveer 45 cent en de margarine met onge veer 35 cent per kilo zal stijgen ongeacht de overige zuivel-pro ducten, met name de kaas, die ook belangrijker duurder zal worden. Hier staat tegenover, le. dat de boter op het oogenblik abnormaal laag in prijs is2e dat ons volk er iets voor over moet hebben om een nationaal bedrijf in stand te houden en 3e. dat ook met die verhooging de boter goedkooper zal zijn dan vroeger. Bedenkelijker ziet de zaak er echter uit voor de mar garine-verbruikers. Terwijl de boter consumenten het offer wel zullen kunnen dragen en boven dien altijd nog naar de goed koopere margarine (die dan voor 50 pet. boter geworden is,) kun nen overgaan, is de margarine- verbruiker aan het nieuwe product gebonden, dat dan echter onge veer 35 cent per kilo duurder is geworden. Dit beteekent voor de kleinere beurzen toch wel een zware verhooging. Daarom ach ten wij de gevolgen van dit voorstel voor de vaste verbrui kers van margarine ernstiger dan voor hen, die gewoon waren boter te gebruiken. Wij zouden zelfs de vraag willen stellen, of hier niet iets op te vinden is. Overigens plaatsen wij alleen nog de opmerking, dat de toe slag wel gegeven zal worden aan die veehouders, die melk leveren voor het vervaardigen van zuivel-producten, maar blijk baar niet aan hen die consumD- bocs op me te zijn hebt me ien ellendigs poeia gespeeld, mijnheer, zeide ik op afge meten toon. Sr., st., antwoordde hij, je weet nog niet alles. Ik begrijp heel goed, antwoordde ik op bitteren toon, dat de koning van Navarre, nadat hij gebruik heeft gemaakt van mijn diensten, nu van me af wil, Maar heb ik je dan nitt verteld, antwoordde de Rosny een weinig ge prikkeld, dat hij je diensten juist meer dan ooit noodig heeft. Kom man, houd je kalm en luister naar me. De koning van Frankrijk kan geen weer stand bieden aan de Ligue zonder hulp en moet die dus wel willens of on willens van de Hugenooten aannemen. De koning van Navarre, die daarvan heel goed op de hoogte is, heeft die hulp aangeboden en om nu mijn meester te dwarsboomen en om dat verbond, dat zoo'n groot geluk voor Frankrijk zou zijn, onmogelijk te ma ken, heeft Turenne ook zijn plannen opgemaakt. Begrijpt u dat, mijnheer? Ik knikte, ik begon er iets van te begrijpen. Uitstekend, hervatte hij. Er is me zelden iets gelukkigers overkomen dan die onverwachte ontmoeting met de Rambouillet. Vanavond heb ik den koning er van weten te overtuigen, dat ik hem bewijzen kan geven van de zelfzuchtige plannen van Turenne en dat langer aarzelen voor hem nood lottig zou kunnen worden. Het bewijs bestaat, veertien dagen geleden was het hier, nu is het hjer niet meer, Dat is ongelukkig riep ik uit. Ik was zoo nieuwsgierig om er alies van te hooren en zoo gevleid met het mij gegeven vertrouwen, dat mijn tie-melk leveren. Is dit wel ge heel te verdedigen Wij aarzelen niet te spreken van een nationaal wetsontwerp. Omdat hier een belangrijk natio naal bedrijf moet worden gered. Japan. Ofschoon vrijwel de heele wereld de overtuiging is toege daan, dat de instelling der Mant- sjoerijsche republiek waar voor de stoot werd gegeven door den Japanschen militairen op- marsch op 18 Sept. j.l. het werk is der Japanners, houdt de regeering te Tokio zich nauw gezet aan de opvatting, dat deze gebeurtenis een uitvloeisel was enkel en alleen van den wil van het volk in dat gebied. De Japansche regeering, zoo wil men het doen voorkomen, staat daar geheel buiten. Maar dat belet niet, dat Tokio allen denk baren steun verleent aan het Mantsjoerijsche bewind, omdat hier zulke geweldige Japansche belangen op het spel staan. Als emigratiegebied voor een groot deel der Japansche over-bevolking is Mantsjoerije van enorme be- teekenis, terwijl de Japansche energie er een uitgebreid terrein vindt voor een intensieve exploi tatie. Alles moet derhalve in het werk worden gesteld, om den nieuw geschapen toestand te bestendigen, waartoe geen kosten worden gespaard, noch offers vermeden. Deze betoogtrant heeft er reeds toe geleid, dat Tokio een niet onbelangrijke leening aan Mant- joerije heeft versterkt, terwijl bovendien een sterke Japansche krijgsmacht op de been wordt gehouden, zoogenaamd ter be strijding van het in de nieuwe republiek driest het hoofd op stekende bandietenwezen, waar onder kortweg elke beweging wordt gerangschikt, welke tegen de regeering van den Chineeschen ex-keizer Poe Yi gekant is. In samenwerking met de Vereenigde Staten greep de Volkenbond in, booze luim zakte. Over dit bewijs zal ik je meei verlellen, zeide hij. Het kwam in han den van den koning van Navarre, voordat het nog die groote waarde voor ons had die het nu heeft. Dat gebeurde door den dood van de Guise. Een maand geleden was dat, waar htt om gaat, nog te Chizé, veertien da gen geleden was het hier te Blois en nu is het. mijnheer de Marsac, ging hij voort, terwijl hij mij plotseling strak aanstaarde, in mijn huis te Ros ny. Ik keek verbaasd op. U bedoelt jonk vrouw de la Vire Ik bedoel freule de la Vire, ant woordde hij, die een maand of twee ge leden bij toeval de plannen van Turenne afluisterde en trachtte die aan den ko ning van Navarre mede te deelen Voor deze laatste haar een onderhoud kon geven, kwam Turenne achter dit ge vaar en liet haar naar Chizé ontvoeren. Het overige weet u, mijnheer de Mar sac, zooals wij dat allen weten. Maar wat wilt u doen riep ik. Ze is te Rosny. Maignan, dien ik ten volle kan ver trouwen, moet haar morgen te Rosny halen. Op datzelfde uur vertrek ik naar het Zuiden en daarom, mijn vriend, verzoek ik u hier te blijven, om mij te vervangen en om freule de la Vire bij haar komst te ontvangen en te zor gen, dat ze een geheim onderhoud met den koning kan hebben en haar te be waken zoolang ze hier is. Begrijp je dat. Of ik het begrepen had 1 Ik kon geen woorden vinden om hem te bedanken, Mijn spijt en mijn dankbaarheid wa« ren niet onder woorden te brengen, (Wordt vtrvtalgd) AXELSCHEffiCOURANT. 31)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 1